Thần tiên Việt Nam

Quan Âm Đại Sỹ Ban Quẻ Xăm 81-90 越南神仙

QUAN ÂM LINH ỨNG QUẺ

 

 

BA_CHUA_BA.jpg

SỐ 81 Xăm Thượng
梧桐葉落秋當暮
行客歸程去似雲
謝得天公高助力
顺風船載寳珍歸
Hán Việt
Ngô đồng diệp lạc thu đương mộ
Hành khách quy trình khứ tự vân
Tạ đắc thiên công cao trợ lực
Thuận phong thuyền tải bảo trân quy
Dịch
Ngô đồng rụng lá biết thu về
Lữ khách nhanh chân trở lại quê
Cảm tạ trời cao ra sức giúp
Thuận thuyền châu báu chở ê hề
Lời Bàn
Trong lòng tính việc, Trời cũng chìu theo. Doanh mưu dụng sự, Tất cả làm nên
Điềm quẻ ứng
Ngô đồng rụng lá. Mọi việc tiên hung hậu cát
Tích Cổ : Phong tống Đằng vương các
Giải
Gia đạo cầu khẩn, Tự thân lo, Cầu tài toại ý, Giao dịch thành, Hôn nhân hòa hợp,
Người đi động, Điền vụ hậu cát, Lục súc ổn, Tìm người có, Kiện tụng thắng,
Di dời tùy ý, Bệnh tin vui, Phong thủy chọn đất.

 

SỐ 82 Xăm Trung
炎炎烈火焰連天
焰里還生ㄧ朵蓮
到底得成終不害
依然生葉長根枝
Hán Việt
Diêm diêm liệt hỏa diệm liên thiên
Diệm lý hoàn sinh nhất đóa liên
Đáo để đắc thành chung thất bại
Y nhiên sinh diệp trưởng căn chi
Dịch
Rừng rực lửa cao ngất ngất trời
Trong kia còn mọc đóa sen tươi
Nay đã đã thành chi hại được
Hoa thắm xinh tươi sống giữa đời
Lời Bàn
Có gặp nguy hiểm, Chẵng hại đến mình. Tính toan làm việc, Đều gặp quí nhân
Điềm quẻ ứng
Sen mọc trong lửa, Việc thấy hiểm mà không hiểm
Tích Cổ : Hỏa thiêu Hồ lô cốc
Giải
Gia đạo an, Tự thân cần phòng, Cầu tài hao lực, Giao dịch phòng tiểu nhân, Hôn nhân trở,
Điền vụ lục súc bình ổn, Tìm người khó, Kiện tụng hòa, Di dời thủ cựu, Vật thất hướng nam,
Bệnh thuyên khỏi, Phong thủy sửa đổi.

 

SỐ 83 Xăm Trung
譬如初三四五缺
半無半有未圓全
等待良宵十五夜
到處光明到處圓
Hán Việt
Tỷ như sơ tam tứ ngũ khuyết
Bán vô bán hữu vị vi toàn
Đẳng đãi lương tiêu thập ngũ dạ
Đáo xứ quang minh đáo xứ viên
Dịch
Mồng bốn mồng năm trăng lưỡi liềm
Lúc không lúc hiện lướt qua đêm
Đến rằm tròn tỏ nơi cao ấy
Sáng soi khắp xứ cảnh vui thêm
Lời Bàn
Thủ cựu đợi thời, Như trăng đầu tháng. Đợi lúc trăng tròn, mọi việc đều tốt
Điềm quẻ ứng
Trăng khuyết chưa tròn, Mọi việc chờ thời mới tốt
Tích Cổ : Lý Uyên đăng vị
Giải
Gia đạo như nguyện, Tự thân hạ thu cát, Cầu tài cẩn thận, Giao dịch đợi thời, Hôn nhân trể,
Người đi trở, Điền vụ lục súc bình ổn, Tìm người khó, Kiện tụng hòa, Di dời thủ cựu,
Vật thất khó tìm, Bệnh mau khỏi, Phong thủy cải sửa.

 

 

SỐ 84 Xăm Hạ
因名喪德如何事
切恐吉中變化凶
洒醉不知何處去
青松影里夢朦朧
Hán Việt
Nhân danh tang đức như hà sự
Thiết khủng các trung biến hóa hung
Sái túy bất tri hàn xứ khứ
Thanh tùng ảnh lý mộng mông lung
Dịch
Danh vị việc làm thất đức chi
Chuyện lành hóa dữ đến liền khi
Mờ mịt tùng xanh trăng khuyết chiếu
Say khước tìm đâu nẻo bước đi
Lời Bàn
Cá ra khỏi nước. đẹp chưa trọn vẹn. Nếu hỏi mưu sự, Chẵng nên làm gì
Điềm quẻ ứng
Hàn ngư ly thủy. Việc chi không nên động
Tích Cổ : Trang Tử thử vợ
Giải
Mọi sự đều bất lợi. Cần khẩn cầu bảo hộ bình an.

 

 

SỐ 85 Xăm Trung
雲開霧散山前路
萬物圓中月再圓
若得詩書沉夢醒
貴人指引歩天臺
Hán Việt
Vân khai vụ tán sơn tiền lộ
Vạn vật viên trung nguyệt tái viên
Nhược đắc thi thư trầm mộng tỉnh
Qúi nhân chỉ dẫn bộ thiên đài
Dịch
Mây khói tan rồi lộ thẳng ngay
Trăng tròn vạn vật cảnh vui thay
Học thuộc thi thơ như tỉnh mộng
Qúi nhân dẫn giúp tới thiên đài
Lời Bàn
Người già muốn cầu, Xuân tàn nở hoa. Nếu cầu danh lợi, Muộn được hoạnh tài
Điềm quẻ ứng
Xuân tàn hoa nở. Việc sau sẽ biến đổi
Tích Cổ
Hàn công nộ tuyết
Giải
Gia đạo thiếu an, Tự thân cẩn thận, Cầu tài trọa lực, Giao dịch bình, Hôn nhân trể,
Điền vụ lục súc tốt, Người đi trở, Tìm người khó, Kiện tụng phản phúc, Di dời canh tân,
Vật thất hung, Bệnh kéo dài, Phong thủy sữa đổi.

 

 

SỐ 86 Xăm Thượng
春來花發映陽臺
萬里車來進寶財
若得禹門三級浪
恰如平地ㄧ聲雷
Hán Việt
Xuân lai hoa phát ánh dương đài
Vạn lý xa lai tấn bảo tài
Nhược đắc vũ môn tam cấp lãng
Kháp như bình địa nhất thanh lôi
Dịch
Khoe sắc muôn hoa đón nắng xuân
Xe chở từ xa tới bảo trân
Vượt được vũ môn ba cấp sóng
Một tiếng sấm rền vang thế nhân
Lời Bàn
Chầu vua nhậm chức, Như nghèo được ngọc. Mưu sự tùy tâm, Quer này bật nhất
Điềm quẻ ứng
Thượng triêu kiến đế. Vạn sự đại cát đại lợi
Tích Cổ : Thượng lộ trúng tam nguyên
Giải
Tùy tâm cầu muốn. Vạn sự cát lợi

 

 

SỐ 87 Xăm Trung
人行半嶺日銜山
峻嶺崖岩末可安
仰望上天為護佑
此身猶在太平間
Hán Việt
Nhân hành bán lảnh nhật hàm san
Tuấn lảnh nhai nham vị khả an
Ngưỡng vọng thượng thiên vi hộ sự
Thử thân do tại thái bình gian
Dịch
Nắng trời che chở bóng người đi
Đèo cao núi cả có yên gì
Ngước vái trời cao xin hộ độ
Thân đây đang tại thái bình kỳ
Lời Bàn
Đẻo đá thấy ngọc, Đải cát thấy vàng. Chỉ phải ra sức, Lao tâm ắt thông
Điềm quẻ ứng
Đải cát thấy vàng. Mọi việc có quí nhân giúp
Tích Cổ : Giảo Kim thám địa huyệt.
Giải
Gia đạo cầu phúc, Tự thân thiếu lợi, Cầu tài lao tâm, Giao dịch cẩn thận, Hôn nhân trở,
Người đi trể, Điền vụ lục súc bình ổn, Tìm người chưa thấy, Kiện tụng thua.
Di dời thủ cựu, Vật thất hung, Bệnh trở ngại, Phong thủy tốt.

 

SỐ 88 Xăm Trung
木為ㄧ虎在當門
須是有成不害人
分明說是無妨事
憂惱遲疑恐懼心
Hán Việt
Mộc vi nhất hổ tại đương môn
Tu thị hữu uy bất hại nhân
Phân minh thuyết thị vô phương sự
Ưu não trì nghi khủng hoảng tâm
Dịch
Đứng trước cữa nhà một cọp cây
Oai thi oai vậy có vồ ai
Đã rỏ việc này không trở ngại
Buồn phiền do dự vẫn lo đây
Lời Bàn
Trên lò đóng tuyết, Gios thổi qua tai. Chỉ nên làm phúc, Hậu cát tiền hung.
Điềm quẻ ứng
Cọp cây có uy. Mọi việc thật ít lo nhiều
Tích Cổ : Bàng Hồng sợ Bao Công
Giải
Gia đạo bất an, Tự thân khẩu thiệt, Cầu tài tiểu nhân,Giao dịch bất lợi, Hôn nhân bất hợp,
Người đi trở, Kiện tụng thua, Điền vụ lục súc tổn, Tìm người dò tra, Di dời thủ cựu,
Vật thất hung, Bệnh tế hổ, Phong thủy hung.

 

SỐ 89 Xăm Thượng
出入營謀大吉昌
似玉無瑕石里藏
若得貴人來指引
斯時得寶喜風光
Hán Việt
Xuất nhập doanh mưu đại cát xương
Tự ngọc vô hà thạch lý tàng
Nhược đắc quí nhân lai chỉ dẫn
Tư thời đắc bảo hỷ phong quang
Dịch
Ra vào mưu sự đại phồn vinh
Ngọc lành ẩn đá ấy sao nhìn
Nếu được quí nhân ra chỉ giúp
Lúc này được ngọc miệng cười xinh
Lời Bàn
Ngọc ẩn trong đá, Qúi nhân chỉ giúp. Được bảo ngọc rồi, Vui mừng đắc ý
Điêm quẻ ứng
Đá ẩn ngọc quí. Mọi việc như ý đại cát
Tích Cổ : Đại khán Quỳnh hoa
Giải
Gia đạo cát lợi, Tự thân an thái, Cầu tài toại ý, Giao dịch thành, Hôn nhân thành tựu,
Người đi động, Điền vụ trợ lực, Lục súc cần lo, Tìm người thấy, Kiện tụng thắng,
Di dời cát, Vật thất có, Bệnh an, Phong thủy cát.

 

SỐ 90 Xăm Thượng
忽言ㄧ信向天飛
泰山寶貝滿船歸
若問路途成好事
前頭仍有貴人推
Hán Việt
Hốt ngôn nhất tín hướng thiên phi
Thái sơn bảo bối mãn thuyền qui
Nhược vấn lộ đồ thành hảo sự
Tiền đầu nãi hữu quí nhân suy
Dịch
Chữ tín ngàn vàng đã thốt ra
Bảo ngọc đầy thuyền ấy cũa ta
Đường lộ thênh thang ta cứ hỏi
Qúi nhân đưa giúp tới quê nhà
Lời Bàn
Muốn tìm công danh, Trước có quí nhân. Tăng thêm vui vẽ, Tài lộc phong hanh
Điềm quẻ ứng
Công thành danh toại, Mọi việc tiến hành đại cát
Tích Cổ : Vi Phối gặp tiên
Giải
Mọi sự tốt lành. Cầu xin toại ý.


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 2.261
  • 81
  • 4.087
  • 122
  • 4.168.734
  • 794.354