Thần tiên Việt Nam

Quan Âm Đại Sỹ Ban Quẻ Xăm 71-80 越南神仙

QUAN ÂM LINH ỨNG QUẺ

 

 

BA_CHUA_BA.jpg

SỐ 71 Xăm Trung
誰曉蒼龍十九衝
女子當年嫁二夫
自是ㄧ弓架兩箭
馬龍切恐上安居
Hán Việt
Thùy hiểu thương long thập bát xung
Nữ tử đương niên giá nhị phu
Tự thị nhất cung giá lưỡng tiễn
Mã long thiết khủng thượng an cư
Dịch
Rồng xanh ai rỏ vượt ngàn trùng
Gái hai lần gã nhất niên trung
Ngựa phi nước đại đâu yên ổn
Ví tựa hai tên lắp một cung
Lời Bàn
Trùng trùng chẵng khỏi, Mọi sự do trời.Khéo lựa lời hay, Thư cựu cẩn phòng
Điềm quẻ ứng
Một cung lắp hai tên. Mọi việc tái hợp mới tốt.
Tích Cổ : Văn Quân thăm Tương Như
Giải
Gia đạo tổn, Tự thân thị phi, Tài hao lực, Giao dịch cẩn phòng, Hôn nhân tái hợp, Người đi trở, Điền vụ trể thu, Lục súc tổn, Tim người có, Kiện tụng thua, Bệnh cầu phúc,
Di dời sửa, Phong thủy sửa đổi.

 

SỐ 72 Xăm Trung
養蜂須用求他蜜
只怕觸遭毛上針
須是眼前有异路
暗里染如荊棘林
Hán Việt
Dưỡng phong tu dụng cầu tha mật
Chỉ phá súc tao mao thượng châm
Tu thị nhãn tiền hữu dị lộ
Ám lý nhiễm như kinh cức lâm
Dịch
Nuôi ong dùng sáp mật ngọt ngào
E rằng kim độc chạm vào đau
Trước mặt đường đi năm bảy nẻo
Kia kìa gai nhọn ẩn trong sâu
Lời Bàn
Chuyện nên tỉ mĩ, Không được cưỡng cầu. Nuôi ong lấy mật, Có nhiều lại lo
Điềm quẻ ứng
Nuôi ong lấy mật, mọi việc lao tâm
Tích Cổ : Vương Mãng cầu hiền
Giải
Gia đạo thiếu lợi, Tự thân cần phòng, Cầu tài trở, Giao dịch chậm, Hôn nhân cách trở,
Điền vụ lục súc thâu ít, Người đi trể, Tìm người khó, Kiện tụng thua, Di dời chớ động,
Vật thất hung, Bệnh thuyên giãm, Phong thủy đại cát.

 

SỐ 73 Xăm Thượng
春來雷震百蟲鳴
翻身ㄧ轉離泥中
始知出入還來往
ㄧ朝變化便成龍
Hán Việt
Xuân lai lôi chấn bá trùng minh
Phiên thân nhất chuyển ly nê trung
Thủy tri xuất nhập hoàn lai vãng
Nhất triêu biến hóa tiện thành long
Dịch
Xuân đến sấm rền rộ tiếng kêu
Chuyễn mình trời đất dạo tiêu diêu
Côn trùng bay lượn nào ai hiểu
Hóa rồng ngày tới vượt vân tiêu
Lời Bàn
Sấm vang chuyển mùa, Ra vào đều sống. Có ngày biến hóa, Lên tới thiên môn
Điềm quẻ ứng
Sấm phát bá trùng, Mọi việc gặp quí nhân đại cát.
Tích Cổ : Trần kiều binh biến
Giải
Gia đạo cầu phúc, Tự thân bình, Cầu tài xuân lợi, Giao dịch quí nhân, Hôn nhân thành,
Người đi tới, Điền vụ sớm thu, Lục súc xuân lợi, Tìm người thấy, Kiện tụng thắng,
Di dời cát, Bệnh âm trở, Phong thủy cát.

 

SỐ 74 Xăm Hạ
自鵠飛來自入籠
欲得翻身却不通
東西南北都難出
此卦恨成恐困窮
Hán Việt
Tự hộc phi lai tự nhập lung
Dục đắc phiên thân khước bất thông
Đông tây nam bắc đô nan xuất
Thử quẻ hận thành khủng khốn cùng
Dịch
Thiên nga bay tới tự vào lồng
Bốn hướng trở mình thoát chẵng xong
Quer này nếu có người xin được
Lo sợ âu sầu cũng như không
Lời Bàn
Tiến thân thời được, Thối lui là khó. Chẵng cần lo nghĩ, Biết việc ở trong
Điềm quẻ ứng
Chim hộc vào lồng, Mọi việc đa hư thiếu thật
Tích Cổ : Tần bại cầm tam soái
Giải
Gia đạo bất an, Tự thân khó, Cầu tài tiểu nhân, Giao dịch hao, Hôn nhân quan hình,
Người đi trở, Kiện tụng họa, Điền vụ thất, Lục súc ôn dịch, Tìm người dò,
Di dời bất lợi, Vật thất hung, Bệnh thuyên an, Phong thủy tuyệt lộ.

 

SỐ 75 Xăm Trung
恰如抱虎過高山
戰戰兢兢膽碎寒
不覺忽然徙好事
切須保守ㄧ安身
Hán Việt
Kháp như bảo hổ quá cao san
Chiến chiến căn căn đảm toái hàn
Bất giác hốt nhiên đồ hảo sự
Thiết tu bảo thủ nhất an thân
Dịch
Ví như ôm cọp vượt qua đèo
Sợ nát tim gan mật lạnh teo
Bổng ý muốn mưu làm việc lớn
Thủ phận an thân thoát hiểm nghèo
Lời Bàn
Nguy nguy hiểm hiểm, Phía trước có trở. Ca viện mưu sự, Sau càn thêm khổ
Điềm quẻ ứng
Ôm cọp qua núi, Mọi việc hung hiểm lo sợ
Tích Cổ : Ngũ Viên đêm xuất Chiêu Quan
Giải
Giao đạo cầu khấn, Tự thân đề phòng, Cầu tài cẩn thận, Giao dịch trể, Hôn nhân khó thuận,
Người đi trở, Điền vụ bình,Lục súc tổn, Tìm người dò, Kiện tụng thua, Vật thất khó,
Bệnh tế hổ, Di dời thủ cựu, Phong thủy hung.

 

SỐ 76 Xăm Trung
魚龍混雜意相同
耐守深潭待運通
不覺ㄧ朝頭聳出
禹門ㄧ跳過龍宮
Hán Việt
Ngư long hỗn tạp ý tương đồng
Nại thủ thân đàm đãi vận thông
Bất giác nhất triêu đầu tủng xuất
Vũ môn nhất khiếu quá long môn
Dịch
Rồng cá đầm sâu nương náo chung
Đợi thời đôi ý hợp vô cùng
Một sớm non cao đây vượt khỏi
Cữa vũ qua rồi tới long cung
Lời Bàn
Tuy là cơ bản, Cũng phải chờ thời. Tính mưu do mình, Chớ có làm sai
Điềm quẻ ứng
Ngư long vị biến. Mọi việc chờ thời tới
Tích Cổ : Hồng Võ xem ngựa
Giải
Gia đạo bingf an, Tự thân khang thái, Cầu tài có, Giao dịch chờ thời, Hôn nhân trể hợp,
Người đi trở, Điền vụ muộn, Tìm người không gặp, Kiện tụng kéo dài, Di dời thủ cựu,
Bệnh trở, Phong thủy phát.

 

SỐ 76 Xăm Trung
魚龍混雜意相同
耐守深潭待運通
不覺ㄧ朝頭聳出
禹門ㄧ跳過龍宮
Hán Việt
Ngư long hỗn tạp ý tương đồng
Nại thủ thân đàm đãi vận thông
Bất giác nhất triêu đầu tủng xuất
Vũ môn nhất khiếu quá long môn
Dịch
Rồng cá đầm sâu nương náo chung
Đợi thời đôi ý hợp vô cùng
Một sớm non cao đây vượt khỏi
Cữa vũ qua rồi tới long cung
Lời Bàn
Tuy là cơ bản, Cũng phải chờ thời. Tính mưu do mình, Chớ có làm sai
Điềm quẻ ứng
Ngư long vị biến. Mọi việc chờ thời tới
Tích Cổ : Hồng Võ xem ngựa
Giải
Gia đạo bingf an, Tự thân khang thái, Cầu tài có, Giao dịch chờ thời, Hôn nhân trể hợp,
Người đi trở, Điền vụ muộn, Tìm người không gặp, Kiện tụng kéo dài, Di dời thủ cựu,
Bệnh trở, Phong thủy phát.

 

 

SỐ 77 Xăm Trung
夢中説得是多財
聲名雲外總虚來
水遠山遥難信實
貴人點指笑顏開
Hán Việt
Mộng trung thuyết đắc thị đa tài
Thanh danh vân ngoại tổng hư lai
Thủy viễn sơn dao nan tín thật
Qúi nhân điểm chỉ tếu nhan khai
Dịch
Nằm mơ thấy được bạc vàng nhiều
Tuổi tên như gió mây phiêu diêu
Nước non xa thẵm đâu tin thật
Qúi nhân chỉ giúp sắc vui nhiều
Lời Bàn
Chỉ là mộng mơ, chớ trông thanh danh. Nhớ chờ thời tốt, Qúi nhân chỉ cho
Điềm quẻ ứng
Mộng trung được bảo. Mọi việc thật ít hư nhiều

Tích cổ : Ngọc bích về Triệu
Giải
Gia đạo cầu phúc, Tự thân trở, Cầu tài hư ảo, Giao dịch khó thành, Hôn nhân bất hợp,
Người đi trể, Điền vụ thất thu, Lục súc tổn, Tìm người dò, Kiện tụng hòa, Di dời đợi thời,
Vật thất xa, Bệnh thuyên giãm, Phong thủy cải sửa.

 

SỐ 78 Xăm Thượng
冷水末燒白涕湯
不寒不熱有温凉
要行天下無他事
為有身中百藝強
Hán Việt
Lảnh thủy vị thiêu bạch thế thang
Bất hàn bất hữu ôn lương
Yếu hành thiên hạ vô tha sự
Vi hữu thân trung bá nghệ cường
Dịch
Nước chưa đem nấu nóng được không
Chẵng lạnh chẵng sôi chỉ ấm nồng
Trăm nghề khéo léo ta có được
Ra đời làm việc lộ hanh thông
Lời Bàn
Tù nhân được tha, Bệnh gặp thuốc tài. Cầu tài mưu tính, Qúi nhân chỉ dùm
Điềm quẻ ứng
Bình thiện dụng sự. Mọi việc bình ổn đại cát
Tích Cổ : Lâm Xung cứu giá
Giải
Gia đạo an, Tự thân cát, Cầu tài toại, Giao dịch thành, Hôn nhân hợp, Người đi tới,
Tim người trể, Điền vụ thất, Lục súc vượng, Kiện tụng tan, Di dời đại cát,
Vật thất có, Bệnh an, Phong thủy đại cát lợi.

 

SỐ 79 Xăm Trung
虛空結願保平安
保得身安願不還
莫忘神聖宜還了
豈知神語莫輕漫
Hán Việt
Hư không kết nguyện bảo bình an
Bảo đắc thân an nguyện bất hoàn
Mạc vong thần thành nghi hoàn liễu
Khỉ tri thần ngữ mạc khinh man
Dịch
Thinh không khấn vái được an khương
Ý nguyện đạt rồi không thắp hương
Đừng ngở thánh thần là chẵng có
Khuyên ai thần ngữ chớ khinh thường
Lời Bàn
Người chỉ biết mình, Tâm kia không gấp, Quan âm chỉ rỏ, Chớ có coi thường
Điềm quẻ ứng
Tin thật đừng tin hư. Việc giử cũ đợi điềm lành
Tích Cổ : Ám phò đảo Đồng kỳ
Giải
Gia đạo hoàn nguyện, Tự thân lo, Cầu tài thủ phận, Giao dịch cẩn thận, Hôn nhân hư ảo,
Người đi trể, Điền vụ bình, Lục súc tổn, Tim người dò, Kiện tụng hòa, Di dời thủ cựu,
Vật thất hướng tây, Bệnh giải trừ, Phong thủy hướng tây.

 

 

SỐ 80 Xăm Thượng
直上仙岩要學仙
豈知ㄧ旦帝王宣
青天日月常明照
心正聲名四海傳
Hán Việt
Trực thượng tiên nham yếu học tiên
Khỉ tri nhất đản đế vương tuyên
Thanh thiên nhật nguyệt thường minh chiếu
Tâm chánh thanh danh tứ hải truyền
Dịch
Lên thẳng non cao định học tiên
Nay vua ban chiếu triệu tài hiền
Lồng lộng trời cao soi sáng tỏ
Ngay thẳng tuổi tên bốn bễ truyền
Lời Bàn
Trước sau đều có, Chớ ngó đông tây. Trong lòng mưu sự, Qúi nhân trùng trùng
Điềm quẻ ứng
Qúi nhân tiếp dẫn. Mọi việc hòa hợp đại cát
Tích Cổ : Trí Viễn đầu quân
Giải
Gia đạo bình an, Tự thân cát lợi, Cầu tài lợi, Giao dịch toại ý, Hôn nhân song phối,
Người đi tới, Điền vụ bình, Lục súc Thắng, Tìm người gặp, Kiện tụng thắng, Di dời cát,
Vật thất Hướng nam, Bệnh an, Phong thủy cát.


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 2.723
  • 108
  • 6.358
  • 118
  • 6.260.773
  • 850.983