Thần tiên Việt Nam

Quan Âm Đại Sỹ Ban Quẻ Xăm 41-50 越南神仙

QUAN ÂM LINH ỨNG QUẺ

 

BA_CHUA_BA.jpg 

SỐ 41 XĂM TRUNG

認賊却為作子將

莫貪眼下有此糧

無限好言君記取

他年更慮遇悲傷

Hán Việt

Nhận tặc khước vi tác tử tương

Mạc tham nhãn hạ hữu ta lương

Vô hạn hảo ngôn quân ký thủ

Tha niên cánh lự ngộ bi thương

Dịch

Đừng có nghe chi chuyện ngọt ngào

Nhiều lời hứa ảo chớ tin mau

Kẻ cướp nếu thâu làm nghĩa tử

Sau này ắt gặp chuyện buồn đau

Lời Bàn

Chỉ một việc này, Chớ có tính sai.

Khắc ghi trong lòng, Khỏi sinh u sầu

Điềm quẻ ứng

Nhận giặc làm con, Moi việc giả thật lẫn lộn

Tích Cổ: Đổng Trác thâu Lữ Bố

Giải

Gia đạo bất an, Tự thân bình thường,

Cầu tài phải đợi, Giao dịch khó,

Hôn nhân chưa hợp, Người đi tới,

Tìm người có, Lục súc an,

Điền vụ trung bình, Kiện tụng hòa,

Di dời y cựu, Vật thất không,

Bệnh giải trừ, Phong thủy an ;

 

SỐ 42 XĂM THƯỢNG

君皇聖后總為恩

復待祈禳無损增

ㄧ切有情皆受用

人間天上得期亨

Hán Việt

Quân hoàng thánh hậu tổng vi ân

Phục đãi kỳ nhương vô tổn tăng

Nhất thiết hữu tình giai thụ dụng

Nhân gian thiên thượng đắc kỳ hanh

Dịch

Thánh thần vua chúa với ân trời

Giúp cho phúc lộc tỏa nơi nơi

Mọi điều lòng thiện ra làm việc

Đất rộng trời cao mới sáng ngời

Lời Bàn

Trời vua ban phúc, Sau trước chớ quên,

Sớm hôm niệm lễ, Thành tâm khấn cầu

Điềm quẻ ứng

Trời ban ân trạch, Mọi việc thành tựu đại cát

Tích Cổ: Hữu Liên gặp Mẹ

Giải

Gia đạo cầu phúc, Tự thân đông cát,

Cầu tài chưa có, Giao dịch thành,

Hôn nhân cát, Người đi động,

Điền vụ lục súc trung bình,

Tìm người thấy, Kiện tụng thắng,

Di dời y cũ, Vật thất không gặp,

Bệnh dứt, Phong thủy an.

 

SỐ 43 XĂM THƯỢNG

天地變通萬物原

自榮自养自安然

包羅萬象皆精彩

事事如心謝聖賢

Hán Việt

Thiên địa biến thông vạn vật nguyên

Tự vinh tự dưỡng tự an nhiên

Bao la vạn tượng giai tinh thái

Sự sự như tâm tạ thánh hiền

Dịch

Đất trời luân chuyễn vật còn nguyên

Tự thân vinh diệu tự an nhiên

Các việc từ đây thêm khởi sắc

Thành tâm kính lễ tạ thần tiên

Lời Bàn

Trời sinh vạn vật, Mưu vọng điều không. Phúc đức tương trợ, Điềm lành trùng trùng

Điềm quẻ ứng

Thiên địa giao hòa, Mọi việc đại cát vô nguy

Tích cổ: Hành giả đắc đạo

Giải

Gia đạo các, Tự thân an,

Cầu tài có, Giao dịch lợi,

Hôn nhân hợp, Người đi trở,

Điền vụ lục súc trung bình,

Tìm người gặp, Kiện tụng thắng,

Di dời lợi, Vật thất đông nam,

Bệnh cầu phúc,

Phong thủy hướng đông, và tây cát.

 

SỐ 44 XĂM TRUNG

棋逢敵手着相宜

黑白盤中末决時

皆因ㄧ着知勝敗

教須自有好推宜

Hán Việt

Kỳ phùng địch thủ trước tương nghi

Hắc bạch bàn trung vị quyết thì

Giai nhân nhất trước tri thắng bại

Giáo tu tư hữu hảo suy nghi

Dịch

Bài cờ đen trắng đễ tranh nhau

Công thủ đôi bên bước nước vào

Kỳ phùng địch thủ cần suy tính

Thế trận đúng rồi rõ thấp cao

Lời Bàn

Cầu chuyện trong lòng, Tỷ như chơi cờ.

Rõ rồi thắng bại, Phải dụng tâm cơ

Điềm quẻ ứng

Kỳ phùng địch thủ, Mọi việc tốn tâm cơ mới tốt

Tích Cổ: Khương Duy xem trận

Giải

Gia đạo đại lợi, Tự thân bình ổn,

Cầu tài toại ý, Giao dịch lợi,

Hôn nhân chưa hợp,

Người đi tìm người tới,

Điền vụ bình, Lục súc tổn,

Kiện tụng hòa, Di dời thủ cựu

Vật thất mất, Bệnh cầu bảo,

Phong thủy thủ cựu.

 

SỐ 45 XĂM THƯỢNG

温柔自古勝剛強

積善之門大吉昌

若是有人占此卦

宛如正渴遇瓊漿

Hán Việt

Ôn nhu tự cổ thắng cương cường

Tích thiện chi môn đại cát xương

Nhược thị hữu nhân chiêm thử quẻ

Uyển như chính khác ngộ quỳnh tương

Dịch

Cửa nhà tích thiện đại phồn vinh

Cương nhu tự cổ đã phân minh

Người được quẻ này vui rạng rở

Khác nước miệng khô gặp rượu quỳnh

Lời Bàn

Trời đất nhận biết, Ứng nghiệm phi thường, Thánh thần phù trợ, Được rồi chớ quên

Điềm quẻ ứng

Tích thiện ôn nhu. Mọi việc quí nhân hòa hiệp

Tích Cổ: Nhân Tông gặp tiên

Giải

Gia đạo cát, Tự thân an,

Cầu tài toại, Giao dịch lợi,

Hôn nhân hợp, Người đi trở,

Kiện tụng thắng, Điền vụ thu cát,

Lục súc trung bình, Tìm người thấy,

Di dời lợi, Vật thất hướng đông,

Bệnh cầu phúc,

Phong thủy hướng đông và tây cát lợi.

 

SỐ 46 XĂM TRUNG

勸君耐守舊生涯

把定心腸自起歹

直待有人輕助力

枯枝老樹再花開

Hán Việt

Khuyến quân nại thủ cựu sinh nhai

Bả định tâm trường vật khởi đài

Trực đãi hữu nhân khinh trợ lực

Cô chi lão thụ tái hoa khai

Dịch

Cuộc sống phải chờ chớ đổi thay

Giữ lòng ngay thẳng chẳng làm sai

Đợi lúc người hiền ra nhẹ giúp

Cây già cành ít vạn hoa khai

Lời Bàn

Thủ cựu chờ thời, Việc tự thành tựu.

Động tất đa tai, Ẩn yên khỏi lỗi

Điềm quẻ ứng

Cây khô sinh hoa, Việc tự có thành tựu

Tích Cổ: Vị Thủy buông câu.

Giải

Gia đạo an, Tự thân cát,

Cầu tài lợi, Giao dịch thành,

Hôn nhân tựu, Người đi trở,

Điền vụ bình, Lục súc khó,

Tìm người dò, Kiện tụng cát,

Di dời y cựu, Vật thất khó,

Bệnh cầu phúc, Phong thủy cát

 

SỐ 47 XĂM THƯỢNG

錦上添花色愈鮮

運來祿馬喜双全

時人莫恨功名晚

ㄧ舉登科四海傳

Hán Việt

Cẩm thượng thiêm hoa sắc dữ tiên

Vận lai lộc mã hỷ song toàn

Thời nhân mạc hận công danh vãng

Nhất cử đăng khoa tứ hải truyền

Dịch

Gấm điểm thêm hoa sắc thắm tươi

Phúc lộc giờ đây mười vẹn mười

Đừng giận công danh sao đến trễ

Bảng hổ danhđeề rạng khắp nơi

Lời Bàn

Giữ cũ biến mới, Mẹ cha hộ giúp.

Toại chí bình sinh, Đều do vân mệnh

Điềm quẻ ứng

Trên gấm thêm hoa, Mọi sự đại cát đại lợi

Tích Cổ: Lương Hiệu đăng khoa

Giải

Gia đạo cầu bảo,Tự thân an,

Cầu tài lợi, Giao dịch trở,

Hôn nhân hợp, Người đi trễ,

Điền vụ tốt, Lục súc bình,

Tìm người có, Kiện tụng hòa,

Di dời cát, Vật thất tây bắc,

Bệnh làm phúc, Phong thủy lợi

 

SỐ 48 XĂM TRUNG

昆鳥秋來化作

好遊快樂喜飛騰

翶翔萬里雲霄去

余外諸禽總不能

Hán Việt

Côn điểu thu lai hóa tác bằng

Hảo du khoái lạc hỷ phi đằng

Cao tường vạn lý vân tiêu khứ

Dư ngoại chư cầm tổng bất năng

Dịch

Chim cả hóa bằng khi tới thu

Trời xanh bay lượn cánh phiêu du

Các loại chim kia sao sánh được

Vút cao lướt tới vượt mây mù

Lời Bàn

Chim côn hóa bằng, Chim khác sao sánh.

Bẻ nhành quế thơm, Phúc lộc tự đến

Điềm quẻ ứng

Chim côn hóa đại bàng. Việc có chuyển biến

Tích Cổ: Hàn Tín treo ấn soái

Giải

Gia đạo lợi, Tự thân cát,

Cầu tài thu vượng, Giao dịch nên trễ,

Hôn nhân không hợp, Người đi trở,

Điền vụ bình, Lục súc xuân lợi,

Tìm người thấy, Kiện tụng thắng,

Di dời thủ cựu, Vật thất hướng tây,

Bệnh cầu bảo, Phong thủy an.

 

SỐ 49 XĂM TRUNG

天寒地凍水成冰

何須貧吝取功名

守己只宜静處坐

待時興變自然明

Hán Việt

Thiên hàn địa đống thủy thành băng

Hà tu bần tiện thủ công danh

Thủ kỷ chỉ nghi tịnh xứ tọa

Đãi thời hưng biến tự nhiên minh

Dịch

Rét về sông lạnh đóng băng nhanh

Khổ nghèo ý vọng công danh thành

Chi bằng rèn chí nơi thanh vắng

Chờ ngày biến đổi tỏ thanh danh

Lời Bàn

Nước kết thành băng, Băng tan thành nước. Nếu có mưu tính, Cũng vậy mà thôi

Điềm ứng quẻ

Nước đóng thành băng.

Chuyện không được uổng cầu

Tích Cổ: Vương Tường cầu lý ngư

Giải

Gia đạo bất an, Tự thân cầu bảo,

Cầu tài khó, Giao dịch trở,

Hôn nhân không hợp

Người đi trở, Điền vụ thiệt hại,

Lục súc tổn, Tìm người gặp,

Kiện tụng hòa, Di dời y cựu,

Vật thất khó tìm, Bệnh giảm,

Phong thủy đại cát.

 

SỐ 50 XĂM THƯỢNG

五湖四海任君行

高挂帆蓬自在撑

若得順風隨即至

滿船寶貝喜層層

Hán Việt

Ngũ hồ tứ hải nhậm quân hành

Cao quải phàm bồng tự tại xanh

Nhược đắc thuận phong tùy tức chí

Mãn thuyền bảo bối hỷ tằng tằng

Dịch

Biển hồ lồng lộng tự do đi

Ra tay lèo lái có lo gì

Thuận gió giong buồm về bến sớm

Đầy thuyền châu báu rạng tràn mi

Lời Bàn

Tự tại ung dung, Chẳng cần ra sức,

Tài lộc trùng trùng, Vô cùng vui vẻ

Điềm quẻ ứng

Thuận gió đi thuyền, Các việc đại thuận đại cát

Tích Cổ: Đào Chu qui ngũ hồ

Giải

Gia đạo lợi, Tự thân cát,

Cầu tài tây lợi, Giao dịch chậm,

Hôn nhân không hợp,

Người đi trở, Điền vụ thu lợi,

Lục súc xuân vượng, Tìm người có,

Kiện tụng thua, Di dời thủ cựu,

Vật thất hướng tây, Bệnh giải trừ,

Phong thủy hướng nam cát.


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 2.460
  • 104
  • 6.358
  • 118
  • 6.260.510
  • 850.979