Thần tiên Việt Nam

Quan Âm Đại Sỹ Ban Quẻ Xăm 31-40 越南神仙

QUAN ÂM LINH ỨNG QUẺ

 

 

BA_CHUA_BA.jpg 

SỐ 31 Xăm Trung

清静無憂坐處閒
泣下身心不用忙
飽后吃茶時坐卧
必定不招怨與嘆
Hán Việt
Thanh tịnh vô ưu tọa xứ nhàn
Khất hạ thân tâm bất dụng mang
Bảo hậu ngật trà thời tọa ngọa
Tất định bất chiêu oán dử than
Dịch
Cơm nước đủ đầy cứ thảnh thơi
Nằm ngồi mặc ý mãi vui tươi
Oán hận họa tai nên khéo tránh
An ổn thân tâm hãy đợi thời
Lời Bàn
Thủ Cựu an tâm, Khấn hỏi tiên thần, Đợi khi thời tới, Sự việc ngẩu nhiên
Điềm quẻ ứng
Thủ cựu an nhiên, Mọi việc đợi thời, sau mới tốt tươi
Tích Cổ : Sư Thánh Ấn hội Đông pha
Giải
Gia tộc cầu bảo, Tự thân an, Cầu tài đợi thời, Giao dịch nên chậm, Hôn nhân hợp,
Người đi tới, Kiện tụng hòa, Điền vụ thu tốt, Lục súc ổn, Tìm người khó, Di dời cát,
Vật thất khó, Bệnh thuyên giãm, Phong thủy cát.

 

Số 32 Xăm Trung
前程査察定無疑
石中藏玉有誰知
ㄧ朝良匠分明剖
始覺安然碧玉期
Hán Việt
Tiền trình tra sát định vô nghi
Thạch trung tàng ngọc hữu thùy tri
Nhất triêu lương tượng phân minh phẩu
Thủy giác an nhiên bích ngọc kỳ
Dịch
Đường tới dò tra chẵng ngại nghi
Đá dấu ngọc kia ai biết gì
Một sớm thợ tài phân cắt đúng
Ngọc bích lộ dần quí xiết chi
Lời Bàn
Của quí trong đá, Người khác sao hay. Tới khi rỏ ràng, Đúng thì mới quí
Điêm quẻ ứng
Cắt đá tìm ngọc, Mọi việc điều thành công
Tích Cổ : Lưu Bị cầu hiền
Giải
Gia đạo trung bình, Tự thân an, Cầu tài lao lực, Giao dịch trở, Hôn nhân thành, Người đi dò, Điền vụ muộn thu, Lục súc vượng, Tìm người thấy, Kiện tụng khó, Di dời cải ý,
Vật thất phương tây, Bệnh khó an, Phong thủy thay hướng tốt.

 

SỐ 33 Xăm Trung
内藏無價寳和珍
得玉何須外界尋
不如等待高人識
寛心猶且更寛心
Hán Việt
Nội tàng vô giá bảo hòa trân
Đắc ngọc hà tu ngoại giới tầm
Bất như đẳng đải cao nhân thức
Khoan tâm do thả cánh khoan tâm
Dịch
Trân châu vô giá giử bên trong
Được ngọc cần gì phải ngóng mông
Chi bằng đợi được cao nhân giúp
Lòng yên thanh thảng lại an lòng
Lời Bàn
Trong chứa vàng ngọc, Không cần ngoại tìm. Gặp quí nhân chỉ, Chẵng cần lao tâm
Điềm quẻ ứng
Giử ngọc còn tìm ngoài, Mọi việc đợi thời sau cát lợi
Tích Cổ : Giảo Kim mời Nhân quí
Giải
Gia đạo cầu bảo, Tự thân an, Cầu tài phải đợi, Giao dịch trể, Hôn nhân thành,
Người đi trở, Điền vụ trung bình, Lục súc vượng, Tìm người tốn công, Kiện tụng nhẫn nhịn,
Di dời cát, Vật thất phương bắc, Bệnh gặp lương y, Phong thủy sửa đổi.

 

SỐ 34 Xăm Trung
行藏出入禮儀恭
言必忠良信必聰
心不了然且静撤
光明红日正當中
Hán Việt
Hành tàng xuất nhập lễ nghi cung
Ngôn tất trung lương tín tất thông
Tâm bất liễu nhiên thả tịnh triệt
Quang minh hồng nhật chánh đương trung
Dịch
Ra đường lễ nghĩa nhớ mang theo
Lời nói thẳng ngay chữ tín gieo
Phải biết lui êm khi chẵng rỏ
Chờ khi tường tỏ mới qua đèo
Lời Bàn
Trong lòng vô sự, Nước thu trong vắt, Không cần nghi hoặc, Sự tự nhiên thành
Điềm quẻ ứng
Hồng nhật đương không, Mọi việc toại ý
Tích Cổ : Đào viên kết nghĩa
Giải
Gia đạo cát, Tự thân an, Cầu tài hư ảo,Giao dịch hôn nhân hợp, Người đi trở,
Điền vụ bất lợi, Lục súc suy, Tìm người lâu gặp, Kiện tụng thua, Di dời y cựu,
Vật thất khó tìm, Bệnh thuyên giãm, Phong thủy đại cát

 

SỐ 35 Xăm Trung
衣冠重整舊家風
道是無窮却有功
掃去當途荆棘刺
三人若議再和同
Hán Việt
Y quan trùng chỉnh cựu gia phong
Đạo thị vô cùng khước hữu công
Tảo Khứ đương đồ kinh cức thích
Tam nhân nhược nghị tái hòa đồng
Dịch
Chỉnh trang áo mão giử gia phong
Lời phải tới cùng chẵng uổng công
Quét sạch chông gai đường bước tới
Ba người tái họp ý tương đồng
Lời Bàn
Không cần lo ngại, Tự có thời tốt, Nếu hỏi đường đi, Trước mặt sẽ tốt
Điềm quẻ ứng
Trùng chỉnh y quan, Mọi việc trước khó sau dể
Tích Cổ : Đường Tăng thỉnh kinh
Giải
Gia đạo loạn, tự thân cát, Cầu tài tốt, Giao dịch lợi, Hôn nhân trở, Người đi tới,
Tìm người có, Điền vụ bất lợi, Lục súc hưng vượng, Kiện tụng hữu lý, Di dời an,
Vật thất chậm có, Bệnh cầu khấn, Phong thủy đại cát.

 

SỐ 36 Xăm Trung
眼前病訟不須憂
實地資財盡可收
恰是猿猴金鎖脫
自歸山洞去來遊
Hán Việt
Nhãn tiền bệnh tụng bất tu ưu
Thực địa tư tài tận khả thu
Kháp thị viên hầu kim tỏa thoát
Tự qui sơn động kháp lai du
Dịch
Tiền đồ bệnh tật chẵng cần lo
Muốn thu tài vật có trời phò
Đời khỉ xích vàng đâu khóa được
Núi cũ quay về sống tự do
Lời Bàn
Thoát qua mọi việc, Phải tự an lòng. Đợi khi thời tới, Tìm đường thẳng ngay
Điềm quẻ ứng
Khỉ rừng thoát khóa, Mọi việc trước khó sau dể
Tích Cổ : Tương tử gặp bạn
Giải
Gia đạo bất an, Tự thân bình, Cầu tài đại lợi, Giao dịch chờ thời, Hôn nhân chưa thành,
Người đi tới, Tim người có, Điền vụ sung túc, Lục súc bình, Kiện tụng có lý, Di dời cát,
Vật thất xa, Bệnh lâu an, Phong thủy cát.

 

SỐ 37 Xăm Trung
欲待身安運泰時
風中燈燭不相宜
不如收拾深堂坐
庶免光瑶靜處輝
Hán Việt
Dục đãi thân an vận thái thời
Phong trung đăng chúc bất tương nghi
Bất như thâu thập thâm đường tọa
Thứ miễn an nhiên tịnh xứ huy
Dịch
Ngọc quỳnh nơi tối tỏa quang chi
Tựa cữa ngồi nhàn đễ nghĩ suy
Như đèn gặp gió lung lay động
Khang thái an nhiên phải có thì
Lời Bàn
Ở yên an thân, Đợi ngày giờ tốt, Không gây điều xấu, Thủ cựu khỏi lo
Điềm quẻ ứng
Như đèn gặp gió, Mọi việc thủ thường mới tốt.
Tích Cổ : Lý Tịnh qui sơn
Giải
Gia đạo thủ cựu, Tự thân bình, Cầu tài có, Giao dịch khó, Hôn nhân không hợp,
Kiện tụng hòa, Người đi có tin, Điền vụ thu tốt, Lục súc an, Tìm người gặp, Di dời thủ cựu,
Bệnh Hung, Phong thủy không nên sửa

 

SỐ 38 Xăm Hạ
月照天書静處期
忽遭雲霧又昏迷
寛心祈待雲霞散
此時更改好施為
Hán Việt
Nguyệt chiếu thiên thư tịnh xứ kỳ
Hốt tao vân vụ hựu hôn mê
Khoan tâm kỳ đãi vân hà tán
Thử thời canh cải hảo thi vi
Dịch
Cảnh êm trăng rọi quyển thiên thư
Bổng chốc mây che tối thế ư
Yên lòng chờ đợi tan mây khói
Từ đấy đổi thay được ý như
Lời Bàn
Gia đạo buồn phiền, Nhân khẩu gặp nạn, Khấn cầu bảo hộ, Lo bị hao tài
Điềm quẻ ứng
Mây khói che trăng. Mọi việc chưa toại, Thủ cựu thì hơn.
Tích Cổ : Hà văn Tú gặp nạn
Giải
Gia đạo bất an, Tự thân cầu bảo, Cầu tài khó, Giao dịch đợi thời, Hôn nhân khó hơp,
Người đi trở, Điền vụ lục súc tổn, Tìm người gặp, Kiện tụng hòa, Di dời an,
Vật thất khó tìm, Bệnh dần an, Phong thủy sữa đổi.

 

Số 39 Xăm Hạ
天邊消息實難思
切莫多心望强求
若把石頭磨作鏡
曾知枉費己功夫
Hán Việt
Thiên biên tiêu tức thực nan tư
Thiết mạc đa tâm vọng cưỡng cầu
Nhược bả thạch đầu mai tác kính
Tăng tri uổng phí kỷ công phu
Dịch
Tin tới từ xa khó đoán suy
Nhọc lòng tính toán cố mà chi
Ví đem đá núi mài làm kính
Uổng phí công lao có ích gì
Lời Bàn
Trăm phương dụng kế,Uổng phí công phu, Chi bằng thủ cựu, Tìm hiểu nguyên do
Điềm quẻ ứng
Thủ thường an tịnh, Đợi thời thuận lợi mới làm
Tích Cổ : Khương Nữ tầm phu
Giải
Gai đạo an, Tự thân đề phòng, Cầu tài bình, Giao dịch trở, Hôn nhân không hợp,
Người đi động, Điền vụ lợi, Lục súc tổn, Tìm người khó, Kiện tụng thua, Di dời bình,
Vật thất không, Bệnh an, Phong thủy đại cát.

 

 

SỐ 40 Xăm Trung
红輪西墜兔東升
百事陽消宜長陰
若是女人才望用
增添財祿福其心
Hán Việt
Hồng luân tây trụy thố đông thăng
Bá sự dương tiêu nghi trưởng âm
Thị nhược nữ nhân tài vọng dụng
Tăng thêm tài lộc phúc kỳ tâm
Dịch
Bóng trời lặng dứt trăng hướng đông
Âm thịnh dương suy phải thế không
Nếu thật nữ nhân tài giỏi vậy
Tăng thêm tài lộc phúc thêm hồng
Lời Bàn
Âm lợi nữ nhân, Chẵng hợp nam tử. Nếu có cầu mưu, Tiền hung hậu cát
Điềm quẻ ứng
Âm thịnh dương suy. Mọi việc trước khó sau dể
Tích Cổ : Võ tắc thiên đăng vị
Gia đạo bất lợi, Tự thân cầu phúc, Cầu tài đượi thời, Giao dịch cát, Hôn nhân bất hợp,
Điền vụ lục súc vượng, Người đi trở, Tìm người chưa gặp, Kiện tụng thua, Di dời đại cát,
Vật thất không, Bệnh lo, Phong thủy cát.


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 2.711
  • 108
  • 6.358
  • 118
  • 6.260.761
  • 850.983