Thần tiên Việt Nam

Quan Âm Đại Sỹ Ban Quẻ Xăm 21-30 越南神仙

 

QUAN ÂM LINH ỨNG QUẺ

BA_CHUA_BA.jpg

 

SỐ 21 Xăm Thượng.
陰陽道合總由天
女嫁男婚喜自然
但見龍蛇相會合
熊熊入夢喜圑圓
Hán Việt
Âm dương đạo hợp tổng do thiên
Nữ giá nam hôn hỷ tự nhiên
Đản kiến long xà tương hội họp
Hùng hùng nhập mộng hỷ đoàn viên
Dịch
trời cao tạo dựng mối duyên nồng
Trai thời cưới vợ gái theo chồng
Như thể rồng mây tương hội ngộ
Hừng hực động phòng thỏa ước mong
Lời Bàn
Mưu vọng tùy tâm, Hôn nhân hòa hợp. Tài lộc tiến tới, Càng lợi điền viên
Điềm qủe ứng
Âm dương đạo hợp, Mọi việc đại cát
Tích Cổ : Lý Đán long phụng phối hợp
Giải
Gia đạo an, Tự thân lợi, Cầu tài có, Giao dịch thành, Hôn nhân hợp, Người đi tới,
Điền vụ lục súc hưng vượng, Tìm người thấy, Kiện tụng có lý, Di dời xương thịnh,
Vật thất có, Bệnh thuốc tốt, Phong thủy cát

 

SỐ 22 Xăm Trung
旱時田里皆枯槁
謝天甘雨落淋淋
草木果花皆潤澤
始知ㄧ雨直千金
Hán Việt
Hạn thời điền lý giai cô cảo
Tạ thiên cam vũ lạc lâm lâm
Thảo mộc quả hoa giai nhuận trạch
Thủy tri nhất vũ trực thiên kim
Dịch
Hạn lâu vườn ruộng quá khô khan
Trời ban mưa lớn sấm rền vang
Hoa lá cỏ cây xanh sắc thắm
Mưa rơi đúng lúc đáng ngàn vàng
Lời Bàn
Ruộng vườn bội thu, Vận mệnh đã tới. Bệnh gặp thuốc hay, Người đi đến đích
Điềm quẻ ứng
Hạn gặp mưa rào, Gặp khó có người giúp
Tích Cổ : Lục Lang được cứu
Giải
Gia đạo cầu an, Tự thân an, Cầu tài đại cát, Giao dịch trở, Hôn nhân hợp,
Người đi trở ngại, Điền vụ lục súc lợi, Tìm người khó, Kiện tụng thua, Di dời y cựu,
Vật thất hướng tây, Bệnh thuyên giãm, Phong thủy an cát.

 

SỐ 23 Xăm Trung
桂仙欲扳入蟾宮
豈慮天門不任君
忽遇一般音信好
皆笑人人領頂花
Hán Việt
Quế tiên dục bản nhập thiềm cung
Khỉ lự thiên môn bất nhậm quân
Hốt ngộ nhất ban âm tín hảo
Giai tiếu nhân nhân lĩnh đỉnh hoa
Dịch
Ước mơ quẻ quế quảng hàn cung
Cữa trời diệu vợi nghĩ mông lung
Bổng có tin vui liền báo đến
Lẵng hoa tươi đẹp thưởng trùng trùng
Lời Bàn
Thương mại đại lợi, Làm việc khỏi nguy. Bệnh khỏi Kiện thắng, Việc chi cũng được
Điềm quẻ ứng
Thủ bản tiên quế, Mọi việc có quí nhân giúp
Tích Cổ : Hoài Đức cầu thân
Giải
Gia đạo thiếu an, Tự thân làm phúc, Cầu tài toại ý, Giao dịch hợp, Hôn nhân trở,
Người đi nguy, Điền vụ lục súc bất lợi, Tìm người khó, Kiện tụng thua,
Di dời thiếu cát lợi, Bệnh an, Phong thủy tựu cát.

 

SỐ 24 Xăm Hạ

不成論理不成家
水性痴人似落花
若問君思須得力
到頭方見事如麻
Hán Việt
Bất thành luận lý bất thành gia
Thủy tính si nhân tự lạc hoa
Nhược vấn quân ân tu đắc lực
Đáo đầu phương kiến sự như ma
Dịch
Người đần bơi nước tựa hoa rơi
Cữa nhà chẵng thiết chạy muôn nơi
Nếu người có ý trao luân lý
Từ đây thêm khó rối tơi bời
Lời Bàn
Đừng nói phải trái, Cần nên kỷ lưởng. Lòng ngay lẽ thẳng, mới khỏi tai nguy
Điềm quẻ ứng
Người khùng cản lối, Mọi việc nên chờ thời
Tích cổ : Ân Giao ngộ sư
Giải
Gia đạo bất an, Tự thân nguy hiểm, Cầu tài trở, Giao dịch khó, Hôn nhân đợi thời,
Diền vụ lục súc đa tai, Người đi khó, tìm người trở ngại, Kiện tụng thua,
Di dời cát, Bệnh cầu thần, Vật thất khó tìm, Phong thủy xấu.

 

SỐ 25 Xăm Thượng

過了憂危事幾重
從今在立永無空
寛心自有寛心計
得遇高人立大功
Hán Việt
Qúa liểu ưu nguy sự kỷ trùng
Tùng kim tái lập vĩnh vô không
Khoan tâm tự hữu khoan tâm kế
Đắc ngộ cao nhân lập đại công
Dịch
Qua rồi ngày tháng âu lo ấy
Tái lập tiền đồ phát tự đây
An dạ rộng đường toan tính kế
Gặp được cao nhân sự nghiệp đầy
Lời Bàn
Việc kiện hữu lý, Bệnh được an toàn. Ra vào mưu tính, Giếng cũ nước tràn
Điềm quẻ ứng
Giếng cũ đầy nước, Việc quí nhân giúp mới thành
Tích Cổ : Diệu năng ái chức
Giải
Gia đạo trung bình, Tự thân cầu tài, Giao dịch trở ngại, Hôn nhân hòa hợp,
Kiện tụng hữu lý,Người đi, tìm người trở, Điền vụ lục súc bất lợi, Di dời xấu,
Vật thất khó tìm, Bệnh cầu phúc, Phong thủy bất an

 

SỐ 26 Xăm Trung
上下傳來事轉虚
天邊接得ㄧ封書
書中許我功名遂

直到終時亦是虚
Hán Việt
Thượng hạ truyền lai sự chuyễn hư
Thiên biên tiếp đắc nhất phong thư
Thư trung hứa ngã công danh toại
Trực đáo trung thời diệc thị hư
Dịch
Sau trước có tin tới rất nhanh
Một phong thư viết rỏ rành rành
Hứa rằng mai được công danh toại
Lời kia cuối lại chỉ hư danh
Lời Bàn
Trên dưới phiền lòng, Cầu nhàn bất nhàn. Muốn có công danh, An thân thủ phận
Điềm quẻ ứng
Hư danh, Việc hư nhiều thật ít, Thủ phận là tốt
Tích Cổ : Chung ly đắc đạo
Giải
Gia đạo cầu phúc, Tự thân an, Cầu tài trở, Giao dịch hôn nhân bất thành, Người đi có,
Điền vụ trung bình, Lục súc nuôi tốt, Tìm người hướng tây, Kiện tụng thua,
Di dời thủ cựu, Vật thất khó tìm, Bệnh cầu khấn, Phong thủy cát

 

SỐ 27 Xăm Trung

ㄧ謀ㄧ用ㄧ番書

不敢為前慮後思
時到貴人相助力
如山墻立可安居
Hán Việt
Nhất mưu nhất dụng nhất phiên thư
Bất cãm vi tiền lự hậu tư
Thời đáo quí nhân tương trợ lực
Như sơn tường lập khả an cư
Dịch
Một quyển sách dầy nghĩ dụng mưu
Không dám tiến hành bởi rối mù
Thời tới quí nhân ra giúp sức
Vựa tường núi chắc dễ an cư
Lời Bàn
Đổi cũ thành mới, Hoa lạnh gặp xuân. Trước thì trì trệ, Nay được thanh tâm
Điềm quẻ ứng
Nhà tốt tường vững, Việc phải ổn thân mà làm, mới không nguy hiểm
Tích Cổ : Lưu Cơ can chũ
Giải
Gia đạo an, Tự thân cát, Cầu tài có, giao dịch khó, Hôn nhân trở, Người đi trể,
Tìm người khó Điền vụ được, Lục súc lợi, Kiện tụng hòa, Di dời cát, Vật thất khó tìm,
Bệnh thuyên giãm, Phong thủy y cựu đại cát.

 

SỐ 28 Xăm Hạ

東邊月上正嬋娟
頃刻雲遮亦暗暈
或有圓時還有缺
更言非者亦閑言
Hán Việt
Đông biên nguyệt thượng chánh thuyền quyên
Khoảnh khắc vân già diệc ám hôn
Hoạt hữu viên thời hoàn hữu khuyết
Cánh ngôn phi giả diệc nhàn ngôn
Dịch
Trăng lên trong sáng ở phương đông
Bổng mây che khuất tối mênh mông
Trăng có khi tròn rồi lại khuyết
Nói lời sai trái cũng bằng không
Lời Bàn
Trăng bị mây che, Không nên nghi hoặt. Chờ lúc mây tan, Tức thì sáng tỏ
Điềm quẻ ứng
Trăng bị mây che, Mọi việc mịch mờ chưa định
Tích Cổ : Lý Hậu tìm Bao Công
Giải
Gia đạo bất an, Tự thân cầu khấn, Cầu tài trở, Giao dịch cát, Người đi trể,
Điền vụ lục súc bất lợi, Hôn nhân không hợp, Tìm người khó, Kiện tụng thua,
Di dời y cựu, Vật thất hướng tây, Bệnh khó, Phong thủy thay đổi.

 

SỐ 29 Xăm Trung

寳劍出匣耀光明
在匣己然不惹塵
今得貴人携出現
有威有勢衆人欽
Hán Việt
Bảo kiếm xuất hạp diệu quang minh
Tại hạp dĩ nhiên bất nhạ trần
Kim đắc quí nhân đề xuất hiện
Hữu uy hữu thế chúng nhân khâm
Dịch
Kiếm trong tráp đâu ai biết quí
Tuốt ra ngoài tỏa sáng uy nghi
Nay được cao nhân thi triển tốt
Anh hùng trên thế có ai bì
Lời Bàn
Kiếm ra khởi tráp, Hào quang vạn lý. Qúi nhân chỉ dẫn, Xinh đẹp vô cùng
Điềm quẻ ứng
Bảo kiếm ra tráp, Mọi việc có uy thế
Tích Cổ : Triệu tử Long cứu Á Đẩu
Giải
Gia đạo cầu phúc, Tự thân cát, Cầu tài lợi, Giao dịch thành, Hôn nhân các, Người đi trể,
Điền vụ có, Lục súc tổn, Tìm người thấy, Kiện tụng hòa, Di dời hưng vượng,
Vật thất hướng nam, Bệnh như nguyện, Phong thủy cát.

 

SỐ 30 Xăm Trung

勸君切勿向他求
似鶴飛來暗箭頭
惹去採薪蛇在草
恐遭毒口也憂愁
Hán Việt
Khuyến quân thiết vật hướng tha cầu
Tự hạc phi lai ám tiễn đầu
Nhạ khứ thải tân xà tại thảo
Khủng tao độc khẩu dã ưu sầu
Dịch
Khuyên ai đừng nghĩ tới mà hay
Như thân chim hạc cản tên bay
Rắn ẩn lối đi khi nhặc cũi
Chạm rồi nọc độc sẽ bi ai
Lời Bàn
Cắn răng ngậm miệng, Đừng nghĩ việc chi. Làm trái lương tâm, Tự hại đến mình
Điềm quẻ ứng
An phận thủ kỷ, Mọi việc cẩn thận phòng bị
Tích Cổ : Kỳ Bàn đại hội
Giải
Gia đạo an, Tự thân bình, Cầu tài đợi thời, Giao dịch trể, Hôn nhân chậm hứa,
Người đi tìm người trở, Lục giáp lo, Lục súc điền vụ bất lợi, Di dời thủ cựu,
Vật thất khó tìm, Bệnh khó, Phong thủy đại cát.


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 1.730
  • 68
  • 3.279
  • 128
  • 4.298.305
  • 798.326