Thần tiên Việt Nam

Quan Âm Đại Sỹ Ban Quẻ Xăm 11-20 越南神仙

 

QUAN ÂM LINH ỨNG QUẺ

 

 BA_CHUA_BA.jpg

 

SỐ 11 Xăm Thượng
欲求勝事可非常
争奈親姻日暫忙
到頭更必成鹿箭
貴人指引貴人鄉
Hán Việt
Dục cầu thắng sự khả phi thường
Tranh nại thân nhân nhật tạm mang
Đáo đầu cánh tất thành lộc tiển
Qúi nhân chỉ dẫn quí nhân hương

Dịch
Ham muốn tranh chi việc thắng thua
Nhân duyên mợi sự chớ tranh đua
Có ngày hưu nhỏ nên tên ngắm
Qúi nhân dẫn giúp đến quê xưa
Lời Bàn
Việc có may rủi, Sau lại an nhiên, Như muốn hành sự, sẽ gặp quí nhân
Điềm quẻ ứng
Trong họa có Phúc, Mọi sự được cát lợi
Tích Cổ : Tiến cử Khương Duy
Giải
Gia đạo đại cát, Tự thân thuận lợi, Cầu tài có, Giao dịch thành, Hôn nhân hợp,
Tìm người có, Người đi trể, Điền vụ lục súc trung bình, Kiện tụng có lý, Di dời vượng,
Thất vật Hướng đông, Bệnh khó, Phong thủy cát.

 

SỐ 12 Xăm thượng
否去泰來咫尺間
暫交君子出于山
若逢虎兔佳音信
立志忙中事即閑
Hán Việt
Bỉ khứ thái lai chỉ xích gian
Tạm giao quân tử xuất vu san
Nhược phùng hổ thố giai âm tín
Lập chí mang trung sự tức nhàn

Dịch
Khổ cực sáng tươi cách tất gang
Tạm đưa người quí vượt đồi ngang
Gặp được mẹo dần tin được tốt
Lập thân trong gắp hóa thư nhàn
Lời Bàn
Đổi bố lấy tơ, Buộc hai chân người. Muốn thấy phân minh, Trong tai có phúc
Điềm quẻ ứng
Họa trung hữu phúc, Mọi việc tiền hung hậu cát
Tích Cổ : Võ Cát gặp thầy
Giải
Gia đạo an, Tự thân cát, Cầu tài có, Giao dịch cẩn thận, Hôn nhân thành, Người đi trể,
Điền vụ lợi, Lục súc cẩn thận, Tìm người có tin, Kiện tụng tốt, Di dời theo cũ,
Thất vật có, Phong thủy cát

 

SỐ 13 Xăm Trung
自小生於富貴家
眼前萬物總奢華
蒙君賜紫金角帶
四海清名定可夸
Hán Việt
Tự tiểu sinh ư phú quí gia
Nhãn tiền vạn vật tổng xa hoa
Mông quân thí thử kim giác đới
Tứ hải thanh danh định khả khoa
Dịch
Tự nhỏ sinh ra tại nhà giàu
Trước mắt xa hoa quí xiết bao
Chờ ngày ban thưởng vòng đai ngọc
Thanh thơm bón biển hãy khoe mau
Lời Bàn
Tù nhân được thả, Bệnh tức an nhiên, Qua được long môn, Danh truyền khắp xứ
Điềm quẻ ứng
Cữa rồng được thông, Mọi sự đại cát
Tích Cổ : La Thông bái sư
giải
Gia đạo tự thân cầu phúc, Cầu tài thu đông cát, giao dịch cẩn thận, Hôn nhân hợp,
Tìm người thấy, Kiện tụng hữu lý, Người đi cầu bảo, Điền vụ lục súc trung bình,
Di dời y cựu, Thất vật hướng đông, Bệnh an, Phong thủy cát.

 

SỐ 14 Xăm Trung
宛如仙鶴出凡籠
脫得籠凡路路通
南北東西無阻隔
任君直上九霄宫
Hán Việt
Uyển như tiên hạc xuất phàm lung
Thoát đắc lung phàm lộ lộ thông
Nam bắc đông tây vô trở cách
Nhậm quân trực thượng cữu tiêu cung
Dịch
Chim hạc giờ đây đã xổ lồng
Lượn bay tung cánh khắp tây đông
Thênh thang trời rộng đâu ngăn trở
Thẳng đường lên đến cữu tiêu cung
Lời Bàn
Tùy ý chẵng lo, Lộ đã hanh thông, Tùy tâm tự tại, Ung dung thanh nhàn
Điềm quẻ ứng
Tiên hạc rời lồng, Mọi việc trước khó sau dể
Tích Cổ : Tử Nha từ quan
Giải
Gia đạo bất an, Tự thân như nguyện,Cầu tài giao dịch hợp, Người đi gặp, Điền vụ lợi
Lục súc tổn, Tìm người trở, Kiện tụng hòa, Di dời cát, Vật thất đông nam,
Bệnh thuyên dứt, Phong thủy cát

 

SỐ 15 Xăm Trung
行人烈日氣難吞
忽有事灾勿近前
鳥破林巢無所宿
可尋深稳睡安身
Hán Việt
Hành nhân liệt nhật khí nan thôn
Hốt hữu sự tai vật cận tiền
Điểu phá lâm sào vô sở túc
Khả tầm thâm thụy ổn an thân
Dịch
Trời trưa nắng nóng khó người đi
Rơi tổ rừng khô chim ở gì
Tìm nơi an giấc an thân lấy
Sự việc chẵng lành bước tới chi
Lời Bàn
Nếu bị người oán, Lúc nào minh oan, Hảo ngọt chớ tin, Thủ cựu chờ thời
Điềm quẻ ứng
Chim tổ rừng sâu, Mọi sự sau như tâm nguyện
Tích Cổ : Tô Tân tỏ chí
Giải
Gia đạo tiên hung hậu cát, Tự thân cần phòng, Cầu tài cát, Giao dịch thành,
Hôn nhân trở, Người đi thuận, Điền vụ lợi, Lục súc vượng, Tìm người gặp,
Kiện tụng có lý, Bệnh như ý nguyện, Vật thất khó tìm, Phong thủy cát.

 

 

SỐ 16 Xăm Trung
愁眉思慮暫時開

啟出雲霄喜自來
宛如糞土中藏玉
良工善舉出塵埃
Hán Việt
Sầu mi tư lự tạm thời khai
Khải xuất vân tiêu hỷ tự lai
Uyển như phấn thổ trung tàng ngọc
Lương công thiện cử xuất trần ai
Dịch
Từ đây bỏ dứt mọi ưu phiền
Sắc màu vui vẽ đến liên miên
Như đất bùn kia chôn ngọc quí
Qua tay thợ khéo mãi lưu truyền
Lời Bàn
Chổ được không mất, Trong mất hữu ích, Tiểu nhân gặp ác, Quân tử thuận cát
Điềm quẻ ứng
Âm dương hòa hợp, Mọi mưu tính điều tốt
Tích Cổ : Diệp mộng Hùng chầu vua
Giải
Gia đạo bất lợi, Tự thân thu đông cát, Cầu tài Giao dịch Hôn sự thành. Người đi tới,
Điền vụ cầu bảo, Lục súc bình, Tìm người thấy, Kiện tụng bất lợi, Di dời thủ cựu,
Vật thất trở, Bệnh làm phúc, Phong thủy an.

 

SỐ 17 Xăm Trung
莫聽閑言說是非
晨昏只好念阿彌
若将狂話為真實
畫餅如何止得饑
Hán Việt
Mạc thính nhàn ngôn thuyết thị phi
Thần hôn chỉ hảo khấn Thần Tiên
Nhược tương cuồng thoại vi chân thật
Họa bỉnh như hà chỉ đắc cơ
Dịch
Nên lo sớm tối khấn Thần Tiên
Bỏ hết ngoài tai chuyện thị phi
Nếu lời điên dảo cho là thật
Như ăn bánh vẽ có no gì ?.
Lời Bàn
Tâm trung bất định, Siêng đọc kinh văn, Ví như bánh vẽ, Ăn có được chăng
Điềm quẻ ứng
Họa bỉnh sung cơ, mọi việc hư nhiều thật ít.
Tích Cổ : Tào Tháo thoại mai chỉ khát
Giải
Gia đạo cầu phúc, Tự thân cầu tài, Giao dịch thuận lợi, Hôn nhân trở, Điền vụ nên sớm
Lục súc bất lợi, Người đi trể, Tìm người gặp, Kiện tụng hòa, Vật thất không thấy,
Di dời thủ cựu, Bệnh hoàn nguyện, Phong thủy cát.

 

SỐ 18 Xăm Thượng
金鳥墜西兔東升
日夜循環至古今
僧道得知無不利
工商農士各從心
Hán Việt
Kim điểu trụy tây thố đông thăng
Nhật dạ tuần hoàn chí cổ kim
Tăng đạo đắc tri vô bất lợi
Công thương nông sĩ các tùng tâm
Dịch
Xưa nay nhật nguyệt mãi tuần hoàn
Đã báo tin vui vạn việc toàn
Các giới tùy tâm mưu nghiệp lớn
Ngày ngày tâm ý mãi hân hoan
Lời Bàn
Trong lòng yên ổn, Việc làm có công. Như tên trên cung, Bay thẳng lên không
Điềm quẻ ứng
Âm dương tiêu trường, Mọi việc toại ý
Tích Cổ : Tào quốc Cựu thành tiên
Giải
Gia đạo an, Tự thân cát, Cầu tài thuận, Giao dịch thành, Hôn nhân hợp, Người đi cát,
Tìm người có, Điền vụ sớm, Lục súc bất lợi, Kiện tụng hữu lý, Vật thất chậm có,
Di dời cát, Bệnh khấn vái, Phong thủy đại cát

 

Số 19 Xăm Trung
急水灘頭放船歸
風波作浪欲何為
若要安然求稳静
等待静安度此危
Hán Việt
Cấp thủy than đầu phóng thuyền qui
Phong ba tố lãng dục hà vi
Nhược yếu an nhiên cầu ổn tịnh
Đẳng đải lãng an độ thử nguy
Dịch
Bãi cạn thuyền về sóng lớp cao
Gió dông gềnh đá biết thế nào
Đợi ngày yên lặng qua cơn hiểm
Xuôi về quê cũ thẳng đường mau
Lời Bàn
Thuyền gặp nước xiết, Chổ hiểm đợi thời. Mưu tính việc gì, Có thể thực thi
Điềm quẻ ứng
Thuyền gặp bãi cạn, Mọi việc giử cũ đợi thời
Tích Cổ : Quách tử Nghi phong vương
Giải
Gia đạo, Tự thân làm phúc. Cầu tài Giao dịch chưa thành, Hôn nhân chưa tựu,
Người đi tới, Điền vụ cát, Lục súc tổn, Tìm người khó, Kiện yungj hòa, Di dời thủ cựu,
Vật thất khó tìm, Bệnh cầu phúc, Phong thủy cát.

 

SỐ 20 Xăm Trung
當春久雨喜開晴
兔玉鳥金漸漸明
舊事散消新事遂
看看ㄧ跳過龍亭
Đương xuân cữu vũ hỷ khai tinh
Ngọc thố điểu kim tiệm tiệm sinh
Cựu sự tán tiêu tân sự toại
Khán khan nhất khiếu quá long đình
Dịch
Đương xuân mưa dứt cảnh vui tươi
Trời tỏ trăng trong dần sáng ngời
Chuyện cũ qua đitin mới đến
Như cá hóa rồng toại ý người
Lời Bàn
Thần Thánh hộ trì, Vượt khỏi tai nguy, Bình sinh toại chí, Sau sẽ vinh quy
Điềm quẻ ứng
Cữu vũ sơ tình, Mọi việc sau như ý
Tích Cổ : Khương thái Công ngộ Văn Vương
Giải
Gia đạo trung bình, Tự thân cầu phúc, Cầu tài chưa có, Giao dịch đợi thời,
Hôn nhân tùy ý, Điền vụ lục súc trở, Tìm người trể, Vật thất có, Bệnh cầu bảo


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 2.371
  • 84
  • 4.087
  • 122
  • 4.168.844
  • 794.357