Thần tiên Việt Nam

100 Quẻ Quan Thánh Đế (81-90) 越南道教

SỐ 81 TRUNG BÌNH
第八十一号簽 中平
借君財物自當還
謀頼欺心他自奸
幸有高台明月鏡
請來對照破機関
碧仙注
本份兩字
合天合地
若有虧心
神明共棄
Xăm chữ hán việt
Tá quân tài vật tự đương hoàn
Mưu lại khi tâm quân tự gian
Hạnh hữu cao đài minh nguyệt kính
Thỉnh lai đối chiếu phá cơ quan
Dịch
Tài vật mượn người trả lại thôi
Dối lòng thất hứa tự gian rồi
Nay được nơi cao gương sáng chiếu
Mang ra soi lại rỏ anh tôi
Tích : Khấu Công nhậm chức Lôi Dương
Thánh ý : Tụng đừng dối , theo bổn phận , bệnh gặp thầy , danh chớ hỏi , hôn cẩn thận , việc thẩm tra , người đi muộn
Tô đông pha giải : Tài vật phụ người , dối lừa tự ta , trong có quỉ thần , hiện hữu luật pháp , có ngày xét tỏ , khó thoát họa tai , mọi việc theo lòng , làm mới hiệu quả .
Thơ Bích tiên
Bổn phận lưỡng lự
Hiệp thiên hiệp địa
Nhược hữu khuy tâm
Thần minh cộng khí
Dịch
Hai chữ phận thân
Trời đất đồng nâng
Nếu lòng gian dối
Thần thánh chẳng cần

 

SỐ 82 THƯỢNG CÁT
第八十二号簽 上吉
彼此俦中一輩賢
勸君特逹與周旋
此時賓主歡相會
他日王候却並肩
碧仙注
凡事成全必有因
交情初淡後相親
貴人提携無難力
君子相逢便認真
Xăm chữ hán việt
Birthwr thù trung nhất bối hiền
Khuyến quân đặt đạt yếu châu tuyền
Thử thời tân chủ hoan tương hội
Tha nhật vương hầu khước bính khiên
Dịch
Đây đó hai ta kết bạn hiền
Tiếp đãi khuyên người đặc biệt riêng
Chủ khách lúc này vui hội ngộ
Ngày sau khanh tướng sánh vai liền
Tích : Tống nhân Tông nhận mẹ
Thánh ý : Tài tất được , danh tiến cử tụng được lý , bệnh có nguyện , hôn nên thành , người ssi tới , phát phúc căn , do tích đức .
Tô đông pha giải : Việc có liên quan , phải có hiêu lực , việc lo chu đáo , nhận được báo đức , mọi việc mưu tính , gặp quí mới được , thần lực phù trì , có ngày phúc báo .
Thơ Bích tiên
Phàm sự thành toàn tất hữu nhân
Giao tình sơ đạm hậu tương thân
Đề huề nhân quí vô nan lực
Quân tử tương phùng tiện nhận chân
Dịch
Việc có căn nguyên làm mới mau
Kết tình trước nhạt mặn nồng sau
Qúi nhân nâng nhẹ không ra sức
Quân tử gặp rồi rỏ mặt nhau

 

SỐ 83 HẠ HẠ


Xăm chữ hán việt
Tùy phận đường tiền phó chúc chiên
Hà tu vọng tưởng khổ ưu tiền
Chủ trương môn hộ thành nan sự
Bách tuế an nhàn đắc kỷ niên
Dịch
Theo phận tại nhà ăn cháo hầm
Đâu cần nghĩ dại khổ xa xăm
Cửa nhà sắp đặc càng thêm khó
Trăm tuổi an nhàn được mấy năm
Tích : Gia cát Khổng Minh học đạo
Thánh ý : Danh và lợi , chớ tham cầu , tụng nên hòa ,đi chưa tới , bệnh kéo dài , việc hôn nhân , phải chờ đợi , nhà có vui .
Tô đông pha giải : Việc tốt tùy duyên , đừng tham ganh đua , lo thủ thành quả , che chở an tịnh , Nếu cố dại cầu , thân gặp ưu phiền , sao không lui tỉnh , mới toại tốt lành .
Thơ Bích tiên
Thủ kỷ đương tri sự mạc vi
Mạc tương tâm thuật tứ lăng khi
Y nhiên cựu nhật qui mô hảo
Hưu thính nhàn nhân thuyết thị phi
Dịch
Giữ mình cần biết việc không màng
Đừng có dối lòng chẳng nể nang
Theo như ngày cũ mà làm tốt
Nghe chi lời quấy dạ hoang mang

 

SỐ 84 TRUNG BÌNH
第八十四号簽 中平
個中事緒更紛然
當局须知一著先
長舌婦人休酷聽
力行禮義要心堅
碧仙注
兩下相謀要見他
更然未可便平和
若從音信求安静
只恐將來事轉多
Xăm chữ hán việt
Cá trung sự tế cánh phân nhiên
Đương cục tu tri nhất trước tiên
Trường thiệt phụ nhân hưu khốc thính
Lực hành lễ nghĩa yếu tâm kiên
Dịch
Khởi đầu công việc rối liên miên
Vào học chữ ghi nhất trước tiên
Nữ nhân nhiều chuyện đừng nghe lấy
lễ nghĩa chặc lòng giữ mối viền
Tích : Tu Cổ hại Phạm Truy
Thánh ý : Tụng nên giải , chớ tin sàm , tài hoản cầu , danh đừng tham , người đi về , hôn xét kỷ , chẳng dại sai .
Tô đông pha giải : Vạn việc duy lý , nên hiểu biết trước , đừng nghe lời người , gặp thành đa biến . theo lý mà làm , tự miễn họa tai , giữ chặc tấm lòng , việc không lui bước .
Thơ Bích tiên
Lưỡng hạ tương mưu yếu kiến tha
Canh nhiên vị khả tiện bình hòa
Nhược tùng âm tín cầu an tịnh
Chỉ khủng tương lai sự chuyển đa
Dịch
Gặp mặt đôi lần tính đủ điều
Rối loạn trong lòng chẳng phẳng phiu
Như nghe lời nói cầu yên tịnh
Chỉ sợ sau này khó tới nhiều

 

SỐ 85 TRUNG BÌNH
第八十五号簽 中平
一春風雨正瀟瀟
千里行人去路遥
移寡就多君得計
如何歸路轉無聊
碧仙注
食得不知義
廚多是祸胎
若能隨本份
家道自丰饒
Xăm chữ hán việt
Nhất xuân phong vũ chánh tiêu tiêu
Thiên lý hành nhân khứ lộ diêu
Di quả tựu đa quân đắc kế
Như hà qui lộ chuyển vô liêu
Dịch
Gió xuân nhẹ phất mưa phùng nhiều
Vạn dặm đường xa bước bước đều
Làm ít thu nhiều người đắc kế
Lối về sao lại hóa buồn hiu
Tích : Khương nữ tầm phu
Thánh ý : Tạm tùy phận , chẳng tham cầu , tụng nên ngưng , phùng ngoại tai , hôn bất lợi , đi xa về , cầu thần giúp , phúc tự lai .
Tô đông pha giải : Chưa có thời vận , lặn lội gian nan , tuy nhiều diệu kế , cũng thành vô bổ , tạm nên thủ cựu , không lỗi thì được , che chở việc thành , tai qua phúc tới .
Thơ Bích tiên
Thực đắc bất tri nghĩa
Trù đa thị họa tai
Nhược năng tùy bổn phận
Gia đạo tự phong nhiêu
Dịch
Cặm cụi chỉ lo ăn
Bếp nhiều có họa căn
Nếu làm theo bổn phận
Cửa nhà phú quí tăng

 

 

SỐ 86 THƯỢNG THƯỢNG
第八十六号簽 上上
一般行貨好招邀
積少成多自富饒
常把他人比自己
管須日後勝今朝
碧仙注
莫將心朋偏用欺
更行方便兩相宜
似此謀為須進歩
若還獨力更扶持
Xăm chữ hán việt
Nhất ban hàng hóa hảo chiêu yêu
Tích tiểu thành đa tự phú nhiêu
Thường bả tha nhân tỷ tự kỷ
Quản tu nhật hậu thắng kim triêu
Dịch
Một lô hàng hóa chất như đồi
Góp ít thành nhiều giàu có thôi
Thường đem người khác ra so sánh
Chắc rằng mai hậu thắng năm rồi
Tích : Quản Trọng , Bào thúc Nha buôn bán
Thánh ý : Tài lộc phú , tụng được lý , hôn hòa hợp , bệnh dần dứt , hỏi người đi , chưa hẹn về , đừng hại người , người như ta .
Tô đông pha giải : Cùng chung buôn bán , đều nên cửa nhà , lấy người so ta , chớ nên tự khoe , tự nhiên trời giúp , phúc lộc thuận tốt , càn hợp tiện lợi , như gấm thêm hoa .
Thơ Bích tiên
Mạc tương tâm bằng dụng thiên khi
Cánh hành phương tiện lưỡng tương nghi
Tự hữu mưu vi tu tiến bộ
Nhược hoàn độc lực cánh phù trì
Dịch
Lòng bạn đừng nghi dối lệch gì
Cả hai thỏa hiệp gặp làm đi
Mọi việc từ đây thêm tiến bộ
Đơn thân làm được dựa phù trì

 

SỐ 87 HẠ HẠ
第八十七号簽 下下
陰裏祥看怪爾曹
舟中敵國笑中刀
藩籬剖破渾無事
一種天生惜羽毛
碧仙注
自家何必操戈戰
右有平生更釋然
所作所為天地見
陰消漸弭可無愆
Xăm chữ hán việt
ÂMlý tường khan quái nhĩ tào
Châu trung địch quốc tiếu trung đao
Phiên ly phẫu phá hồn vô sự
Nhất chủng thiên sinh tích vũ mao
Dịch
Trong tối kỷ nhìn người với ma
Đồng thuyền đối nghịch chỉ hai ta
Lũy rào gãy đổ cùng vô sự
Cùng giống cánh lông trời tạo ra
Tích : Gia cát Lượng , Tử Kính đồng thuyền
Thánh ý : Danh lợi không , bệnh có tà , tụng đừng theo , hòa mới quý , đừng tham tài , hôn bất lợi , đi chưa tới .
Tô đông pha giải : Cốt nhục tranh cãi , động tới đao côn , thấy đất như xuân , trong ẩn gai góc , đâu cần nghĩ suy , ta người như một , nếu được hòa đồng , biến hung thành cát .
Thơ Bích tiên
Tự gia hà tất thao qua chiến
Hửu hữu bình sinh cánh thích nhiên
Sở tác sở vi thiên địa kiến
Âm tiêu tiệm mị khả vô khiên
Dịch
Cùng nhà tranh cãi giựt dao cầm
Người trên biết được chẳng an tâm
Mọi việc làm ra trời đất hiểu
Nham hiểm nên dừng tránh lỗi lầm

 

SỐ 88 THƯỢNG CÁT
第八十八号簽 上吉
從前三百總徒勞
纔見新春時漸遭
百計營求都得意
更須守己莫心高
碧仙注
貪心莫起且隨緣
營謀勤守要心堅
但得時途亨泰曰
富貴榮華萬事全
Xăm chữ hán việt
Tùng tiền bá sự tổng đồ lao
Tài kiến tân xuân thời tiệm tao
Bách kế doanh cầu đô đắc ý
Cánh tu thủ kỷ mạc tâm cao
Dịch
Trăm việc trước làm cũng uổng công
Dần thấy xuân này thời vận thông
Trăm kế mưu cầu đều đắc ý
Cần nên giữ phận chớ cao lòng
Tích : Cao văn Định thủ khổn
Thánh ý : Danh và lợi , tạm tùy duyên , tụng phải rỏ , bệnh an toàn , hôn nhân hợp , người đi về , nếu mưu tính , đợi tiết xuân .
Tô đông pha giải : Suốt đời lao khổ , Trăm việc chẳng thành , thời vận sắp tới , mưu vọng ưng lòng , cần nên cẩn thận , đừng sinh lòng tham , tùy duyên mà làm , ngồi hưởng an vinh .
Thơ Bích tiên
Tham tâm mạc khởi thả tùy duyên
Doanh mưu cẩn thủ yếu tâm kiên
Đản đắc thời đồ hanh thái nhật
Phú quí vinh hoa vạn sự toàn
Dịch
Tạm tùy duyên phận chẳng tham lòng
Mưu tính quyết tâm giữ khắc xong
có ngày thời vận vui tươi tới
Vinh hiển giàu sang được thuận thông

 

SỐ 89 TRUNG CÁT
第八十九号簽 中吉
樽前無事且高歌
時未來時奈若何
白馬渡江雖日暮
虎頭城裡看巍峨
碧仙注
笑靣有刀
一生徒劳
等得時來
日落天高
Xăm chữ hán việt
Tôn tiền vô sự thả cao ca
Thời vị lai thời nại nhược hà
Bạch mã độ giang tuy nhật mộ
Hổ đầu thành lý khán nguy nga
Dịch
An nhàn nâng chén tạm ngâm thi
Thời vận chưa thông làm được gì
Chiều buông ngựa trắng qua sông lớn
Thành hổ đầu cao ngắm chi li
Tích : Ban Siêu về Ngọc môn Quan
Thánh ý : Danh chưa được , tài phải muộn , bệnh dần khỏi , tụng nên hòa , thuận gia đao , mới an lòng .
Tô đông pha giải : Thời vận chưa gặp , tạm phải hài lòng , qua tới năm ngọ , việc tốt tới ngay , tuy gặp cảnh khó , lành đến bất ngờ , mọi người đều thấy , tích lũy nhiều tài .
Thơ Bích tiên
Tiếu diện hữu đao
Nhất sinh đồ lao
Đẳng đắc thời lai
Nhật lạc thiên cao
Dịch
Cười dao ở trong
Suốt đời uổng công
Đợi khi thời tới
Sau được hanh thông

 

SỐ 90 TRUNG BÌNH
第九十号簽 中平
崆峒城裏事如麻
無事如君有幾家
勸汝不須勤致祷
徒勞生事苦咨嗟
碧仙注
在家安份好
莫笑别人難
不是貪憎愛
身遭羅網間
Xăm chữ hán việt
Không động thành lý sự như ma
Vô sự như quân hữu kỷ gia
Khuyến nhữ bất tu cần chí đảo
Đồ lao sinh sự khổ tư ta
Dịch
Trong thành không động việc tờ mờ
Nhàn rỗi như người sống nhởn nhơ
Khuyên ai chẳng phải cần cầu khấn
Uổng phí công lao khổ thẩn thơ
Tích ; Dương văn Quảng khốn Liễu Châu
Thánh ý : Tụng nên hòa , cầu tài không , hôn chưa thành , bệnh chẳng lo , tin chưa tới , đừng làm khác , không khấn cầu , tạm an cư .
Tô đông pha giải : Việc người rối ren , đây được an nhàn , không cần cầu khấn , dại cầu rối thêm , mang vào khẩu thiệt , phải vướng họa tai , nên gặp ổn định , mới được an bình .
Thơ Bích tiên
Tại gia an phận hảo
Mạc tiếu biệt nhân nan
Bất thị tham tăng ái
Thân tao la võng gian
Dịch
Tại nhà an phận lành
Người khó chớ cười tranh
Đừng có thêm yêu ghét
lưới trời chịu vướng nhanh


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 2.874
  • 149
  • 4.439
  • 197
  • 4.049.700
  • 790.182