Thần tiên Việt Nam

100 Quẻ Quan Thánh Đế (31-40) 越南道教

SỐ 31 TRUNG CÁT
第三十一号簽 中吉
秋冬作事只尋常
春到門庭漸吉昌
千里信音符遠望
萱堂快樂未渠央
碧仙注
凡事營求久必成
春來次第自通亨
門庭吉利皆平善
財物应相漸漸成
Xăm chữ hán việt
Thu đông tác sự chỉ tầm thường,
Xuân đáo môn đình tiệm cát xương.
Thiên lý tín âm phù viễn vọng,
Huyên đường khoái lạc vị cừ ương.
Dịch
Tầm thường mọi việc lúc thu đông,
Xuân đến cửa nhà được thuận dòng.
Đây có tin vui từ vạn dặm,
Mẹ già mừng rở khỏi cầu trông.
Tích : Tô Khanh phụ tín .
Thánh ý : Tụng chậm lý , bệnh chậm lành , tài cầu được , danh mới phát , người đi gần , hôn nhân tốt , gia đạo cát , phúc lộc hưng .
Tô đông pha giải : Trăm việc mưu tính , thu đông trung bình , xuân tới mưu tính , sau trước thuận hanh , đi xa tin tới , các việc điều thành , gia đạo tốt lành , giử được bình an .
Thơ Bích tiên
Phàm sự doanh cầu cữu tất thành,
Xuân lai thứ đệ tự thông hanh.
Môn đình cát lợi giai bình thiện,
Tài vật tương ưng tiệm tiệm thành.
Dịch
Mọi việc làm lâu cũng phải xong,
Tiết xuân sau trước được hanh thông.
Cửa nhà phúc đức thêm tươi đẹp,
Từng bước dồi dào của chất chồng.

 

SỐ 32 HẠ HẠ
第三十二号簽 下下
勞心汨汨更何歸
病疾兼多是與非
事到頭來渾如夢
何如休要用心機
碧仙注
謀望事多差
徒勞心力賖
若求婚與事
口舌見交加
Xăm chữ hán việt
Lao tâm nịch nịch cánh hà qui,
Bệnh tật kiêm đa thị dữ phi.
Sự đáo đầu lai hồn như mộng,
Hà như nhu yếu dụng tâm cơ.
Dịch
Tần ngần lo nghĩ biết về đâu,
Tật bệnh trái sai chồng chất sầu.
Việc đến ngây ngô như giấc mộng,
Chẳng bằng ngưng việc đợi mưu sâu.
Tích : Châu Công giải mộng
Thánh ý : Tụng sau hung , danh chưa thông , tài cũng không , hôn chưa hợp , thị phi nhiều , người đi muộn , việc trắng tay .
Tô đông pha giải : Tính việc bất thành , làm tự lao tâm , khẩu thiệt tới liền , tai họa tới mau , chi bằng lui bước , tạm giử đất nhà , xử lý hiện tại , mới gặp tri âm .
Thơ Bích tiên
Mưu vọng sự đa sai,
Đồ lao tâm lực xa.
nhược cầu hôn dữ sự,
Khẩu thiệt kiến giao gia.
Dịch
Gắng làm tâm lực thiếu,
Mưu tính sai đủ điều.
Chuyên hôn nhân nếu hỏi,
Gặp miệng lưởi soi nhiều.

 

SỐ 33 TRUNG BÌNH
第三十三号簽 中平
不分南北與西東
眼底昏昏耳似聾
熟讀黃庭經一卷
不論貧賤與窮通
碧仙注
是非不管
一在紛紜
見如不見
聞如不聞
Xăm chữ hán việt
Bất phân nam bắc dữ tây đông,
Nhãn đệ hôn hôn nhĩ tự lung.
Thuộc đọc hoàng đình kinh nhất quyển,
Bất luân bần tiện dữ cùng thông.
Dịch
Tai điếc mắt mờ thấy được không,
Chẳng phân nam bắc với tây đông.
Bất luận nghèo hèn hay thuận đạt,
Một quyển tiên kinh phải đọc thông.
Tích : Trang Tử mộ đạo .
Thánh ý : Tụng đừng tranh , bệnh khó giảm , danh với lợi , chớ tham làm , đi trắc trở , nếu hành thiện , thần phù trì .
Tô đông pha giải : Cát hung họa phúc , báo ứng rỏ ràng , nếu có cầu khấn , như núi dội âm , không phân nghèo quí , phải vững tinh thần , làm được kết quả , phúc tự an lành ,
Thơ Bích tiên
Thị phi bất quản,
Nhất tại phân vân.
Kiến như bất kiến,
Văn như bất văn.
Dịch
Trắng đen xem nhẹ,
Chỉ tại e dè,
Thấy như không thấy,
Nghe cũng chẳng nghe.

 

SỐ 34 TRUNG BÌNH
第三十四号簽 中平
春夏纔過秋又冬
紛紛謀慮攪心胸
貴人垂手來相援
休把私心情意濃
碧仙注
訟則憂分病漸瘳
財物散耗莫相謀
行人動作婚難就
口舌須防免唧啾
Xăm chữ hán việt
Xuân hạ tài qua thu hựu đông,
Phân phân minh hựu giảo tâm hung.
Qúi nhân thùy thủ lai tương viện,
Hưu bả tư tâm tình ý nồng.
Dịch
Xuân hạ qua rồi thu tới đông,
Lo lắng phân vân khuấy loạn lòng.
Dang tay người quí nhẹ nâng giúp,
Đừng tưởng tình riêng có ý nồng.
Tích : Tiêu Hà tìm Hàn Tín .
Thánh ý : Tụng gặp sầu , bệnh chậm lành , Tài lộc có , kỵ tính xa , người đi động , hôn không cầu , phùng khẩu thiệt , khỏi buồn rầu .
Tô đông pha giải : Một năm mưu tính , chưa được phát đạt , khi được quí nhân , đưa tay giúp đở , từ từ thuận lợi , chẳng nên kêu căng , đừng tin người gian , nói lời hoa mỹ .
Tơ Bích tiên
Tụng đắc ưu phân bệnh tiệm liêu,
Tài vật hao tan mạc tượng mưu.
Hành nhân động tác hôn nan tựu,
Khẩu thiệt tu phùng miễn tức tu.
Dịch
Thưa kiện thêm sầu bệnh trị thôi,
tính mưu tài vật mất tan rồi.
Người đi trắc trở hôn nhân khó,
Miệng lưỡi kỹ phùng tránh kéo lôi.

 

SỐ 35 HẠ HẠ
第三十五号簽 下下
一山如畫對江清
門裏團圓事事双
誰料半途分折去
空幃無語對銀缸
碧仙注
始終未必不合求
到底須知力枉勞
有設十分奇巧計
却防中路被風涛
Xăm chữ hán việt
Nhất sơn như họa đối giang thanh,
Môn lý đoàn viên sự sự song,
Thùy liệu bán đồ phân chiết khứ,
Không vi vô ngữ đối ngân hàng,
Dịch
Sông xanh ôm núi nước bao quanh,
Trong nhà đoàn tụ đẹp như tranh.
Ai hiểu nữa đường sao gãy đổ,
Cô quạnh màn rơi ngó vại sành.
Tích : Dương chiêu Quân hòa phiên .
Thánh ý : Tụng sau hung , phải cẩn phùng , người bệnh hiểm , chủ trùng tang , người đi trở , tài phải hao , hôn không hợp , phùng đi xa .
Tô đông pha giải : Đất nhà tuy tốt , mệnh vận chưa thông , gia đạo gặp họa , việc tốt thành không , vợ chồng ly tán , cốt nhục tây đông , mọi việc bất toại , trước sau tương đồng
Thơ Bích tiên
Thủy chung vị tất bất hợp cầu,
Đáo để tu tri lực uổng lao.
Hữu thiết thập phân kỳ xảo kế,
Khước phùng trung lộ bị phong đào.
Dịch
Trước sau chưa hẳng dứt xin cầu,
Cuối cùng ai hiểu uổng công sâu.
Diệu kế ít nhiều như thiết lập,
Phùng bị nữa đường sóng gió lâu,

 

SỐ 36 THƯỢNG CÁT
第三十六号簽 上吉
功名富貴自能為
偶着先鞭莫問伊
萬里鵬程君有份
吳山頂上好鑽龜
碧仙注
榮華有份
未得其時
他人早逹
切莫恨迟
Xăm chữ hán việt
Công danh phú quí tự năng vi,
Ngẫu trước tiên tiên mạc vấn y.
Vạn lý bằng trình thân hữu phận.
Ngô sơn đỉnh thượng bảo toàn qui.
Dịch
Công danh phú quí tự làm thành,
Gặp mặt dong roi chẳng hỏi anh,
Thân ví đại bàng bay vạn dặm,
Đứng nơi đỉnh núi đón tin lành.
Tích : La Ẩn cầu quan .
Thánh ý : Danh cùng lợi ,muộn mới thành , tụng được lý , bệnh chậm lành , hỏi tin xa , trở hành trình , hôn nên hợp .

Tô đông pha giải : Phú quí phân định , mau chậm có thời , giữ mưu mà đợi , chớ nóng muộn thời , mở cao sự nghiệp , thời đến làm ngay , không cần nghi ngại .
Thơ Bích tiên
Vinh hoa hữu phận,
Vị đắc kỳ thời,
Tha nhân tảo đạt,
Thiết mạc hận trì.
Dịch
Vận số vinh hoa,
Thời chậm đến ta.
Người ngoài sớm được,
Đừng hận muộn qua.

 

SỐ 37 TRUNG BÌNH
Xăm chữ hán việt
Phần hương lai cáo phục hà từ,
Thiện ác bình phân nhữ tự tri.
Bính khước muội công tâm lý sự,
Xuất môn vô ngại thị thông thời.
Dịch
Thắp hương khấn vái đã bao lời,
Thiện ác chia bàng tự hiểu thôi.
Sáng lòng trong việc ngăn u tối,
Ra cửa không lo gặp thuận thời.
Tích : Thiệu nghiêu phu thắp hương .
Thánh ý : Tụng hòa cát , bệnh khấn an , cầu tài ít , hỏi danh nan , hôn khá hợp , người đi về , nên hành thiện , được vuông tròn .
Tô đông pha giải : Làm thiện gặp lành , làm ác tai ương , đâu cần khấn vái , làm tự đoán lường , công tâm chớ dốt , gắng làm thiện lương , tiền trình to lớn , được bảo an khương .
Thơ Bích tiên
Nhĩ dục hãm nhân chung tự hãm,
Khi tâm ám lý quỉ thần tri,
Nhược năng cãi thiện cầu thiên phúc,
Chuyển họa vi tường sự sự nghi.
Dịch
Làm việc hại người tự chuốc tai,
Dối lòng trong tối quỉ thần hay,
Nếu năng sữa đổi cầu trời giúp,
Gặp xấu hóa lành việc chẳng sai.

 

SỐ 38 HẠ HẠ
第三十八号簽 下下
蛩吟唧唧守孤幃
千里懸懸望信歸
等得榮華公子到
秋冬括括雨霏霏
碧仙注
不宜問事不宜行
九日常憂十日驚
一段榮華如一夢
俩家覆去總無情
Xăm chữ hán viêt
Cùng ngâm tức tức thủ cô vi
Thiên lý huyền huyền vọng tín qui
Đẳng đắc vinh hoa công tử đáo
Thu đông quát quát vũ phi phi
Dịch
Dế kêu rỉ rả giử chăn màn
Cách xa ngàn dặm đợi tin sang
chờ được vinh hoa về đến xứ
Thu đông tới tấp mưa dần tràn
Tích : Mạnh khương Nữ nhớ chồng .
Thánh ý : Đừng hỏi tài , ngưng đấu tụng, xa chưa về , bệnh thêm nhiều , hôn không thành , nhiều điềm xấu , tạm cầu thần , đừng làm dại .
Tô đông pha giải : Việc làm chán ngắt , tự mình ngao ngán , có được tin vui , việc vẫn lạnh lùng , Mưu vọng chưa đạt , tâm thần tán loạn , gia đạo chưa an , cầu thần tương trợ .
Thơ Bích tiên
Bất nghi vấn sự bất nghi hành
Cữu nhật thường ưu thập nhật kinh
Nhất đoạn vinh hoa như nhất mộng
Lưởng lai phục khứ tổng vô tình
Dịch
Việc chẳng hỏi han làm được đâu
Mười ngày lo sợ chín ngày sầu
Một thoáng vinh hoa như giấc mộng
Lui tới vô tình chẳng ở lâu

 

SỐ 39 HẠ HẠ
第三十九号簽 下下
北山門下好安居
若問終時慎厥初
堪笑包藏許多事
鳞鴻雖便莫修書
碧仙注

人里安居善自全
有時暗地結姻緣
對靣好議心曲事
莫將隱奧與人傳
Xăm chữ hán việt
Bắc sơn môn hạ hảo an cư
Nhược vấn chung thời thận quyết sơ
Kham tếu bao tàng hứa đa sự
Lân hồng tuy tiện mạc tu thư
Dịch
Núi bắc tốt lành nhà ở đông
Quen biết sau cùng mới hỏi ông
Khẻ cười ôm hết bao nhiêu việc
Viết thơ sao lấy vãy chim hồng
Tích : Đào uyên Minh xem hoa cúc .
Thánh ý : Bệnh chọn thầy , tụng nên bãi , cầu tài không , hôn nên xét , đi kịp lúc , cẩn thận làm , sai nên sửa .
Tô đông pha giải : Nơi chốn an thân , không vướng thị phi , việc làm trung tín , không nghe lời dối , phùng hại đến mình , không đồn tin quấy , ma quỉ ẩn trong .
Thơ Bích tiên
Nhân lý an cư thiên tự toàn
Hữu thời ám địa kết nhân duyên
Đối diện hảo nghi tâm khúc sự
Dịch
An lạc nơi nhà thiện để đời
Đất dữ nên duyên một sớm mơi
Gặp nhau nay trút bầu tâm sự
Việc sâu khó hiểu chớ nhiều lời

 

SỐ 40 THƯỢNG CÁT

第四十号簽 上吉
新來換得好規模
何用隨他歩與趨
只聽耳邊消息到
崎嶇立盡見亨衢
碧仙注
好把工夫改換般
門庭增喜轉眉端
文書到手皆成就
宜訟宜婚病亦安
Xăm chữ hán việt
Tân lai hoán đắc hảo qui mô
Hà dụng thùy na bộ dữ xu
Chỉ thính nhĩ biên tiêu tức đáo
Kỳ khu lập tận kiến hanh cù
Dịch
Nhà cửa mới mua sắm để dành
Nhại bước người chi đi chậm nhanh
Nghe rỏ bên tai tin tức đến
Gập gềnh qua khỏi lộ thông thành
Tích : Hán quang Võ vây hãm Côn Dương .
Thánh ý : Danh sau thành , tụng được thắng , thân không bệnh , người đi về ,hôn nên định , việc thuận ý , có tin vui .
Tô đông pha giải : Mưu vọng nên sửa , việc tốt vô cùng , sao lại cậy người , tự làm được ngay , cố mà nổ lực , phải có tin vui , vững bước lên cao , bổng lộc đủ đầy .
Thơ Bích tiên
Hảo bả công phu cãi hoán ban
Môn đình tăng hỷ chuyển my thuận
Văn thư đáo thủ giai thành tựu
Nghi tụng nghi hôn bệnh diệc an
Dịch
Nên đem công sức đổi thay mau
Nhà cữa vui tươi thuận lợi vào
Tin báo tới nơi điều thành tựu
Bệnh dứt , kiện , hôn hợp siết bao


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 1.706
  • 87
  • 3.553
  • 133
  • 3.896.956
  • 785.778