Thần tiên Việt Nam

100 Quẻ Quan Thánh Đế (11-20) 越南道教

100 QUẺ QUAN THÁNH ĐẾ

 

SỐ 11 HẠ HẠ

第十一号簽 下下
今年好事不番新
富貴榮華萃汝身
誰道機関難料
到頭獨立轉傷神

碧仙注作事須宜慎
人心隔肚皮
用心防算險
百事允相宜
Xăm chữ hán việt
Kim niên hảo sự bất phiên tân
Phú quí vinh hoa tụy nhữ thân
Thùy đạo cơ quan nan liệu xử
Đáo đầu độc lập chuyển thương thần
Dịch
Việc tốt năm nay chẳng đổi thay
Vinh hoa phú quí tụ quanh đây
Cơ trời thay đổi ai hay được
Tâm sức tổn hao gặp lúc này
Tích : Hàn Tín công lao không bền
Thánh ý : Đừng tham cầu , danh chưa toại , faif lộc bình , tụng bất lợi , Người bệnh hung , việc chưa thành , hỏi người đi , đa trở trệ .
Tô đông pha giải : Vận mệnh khó thông , việc không như ý , trong cát có hung , sự thật công bằng , chớ nên tham cầu , đi xa bất lợi , nếu như dại làm , phúc đi tai tới .
Thơ Bích tiên
Tác sự tu nghi thận
Nhân tâm cách đổ bì
Bá sự doãn tương nghi
Dịch
Việc làm nên cẫn trọng
Người da bụng đở lòng
việc phùng mọi hiểm tính
Trăm việc được thành công

 

SỐ 12 TRUNG BÌNH
第十二号簽 中平
榮為期望在春前
誰料秋來又不然
江青直遇貴公子
一生活計始安全
碧仙注
凡百苦難告
從今逢引掖
反傷情
謀望盡皆亨
Xăm chữ hán việt
Vinh vi kỳ vọng tại xuân tiền
Thùy liệu thu lai hựu bất nhiên
Trực ngộ thanh giang công tử quí
Nhất sinh hoạt kế thủy an toàn
Dịch
Mong ở thu này gặp việc sang
Đâu hiểu thu qua sự ngổn ngang
Bến sông gặp được người quí giúp
Một đời cơm áo mới an toàn
Tích : Tô Vỏ chăn dê
Thánh ý : Cầu danh muộn , tài chưa tới , bệnh thay thầy , tụng nên ngưng , Người đi về , có gặp việc , điều cát lợi .
Tô đông pha giải : Việc làm nên muộn, cầu tài chưa toại , gặp được quí nhân , muốn thời như ý , vạn sự mưu cầu , tâm lao khổ trí , tạm phải tu sửa , chờ thời cơ tới .
Thơ Bích tiên
Phàm bá khổ nan cáo
Tùng kim phùng dẫn dịch
Hảo xứ phản thương tình
Mưu vọng tận giai hanh
Dịch
Chuyên người gặp long đong
Việc tốt lại mất lòng
Từ nay được dìu đở
Tính mưu được thuận dòng

 

SỐ 13 TRUNG BÌNH
第十三号簽 中平
君今庚早未通亨
且向江頭作釣翁
玉兔重生應發跡
萬人頭上逞英雄
碧仙注
孕男婚不成
守舊莫紛更
不貪又不妬
平生福祿生

Xăm chữ hán việt
Quân kim canh giáp vị hanh thông
Thả hướng giang đầu tác điếu ông
Ngọc thố trùng sinh ưng phát tích
Vạn nhân đầu thượng sính hùng anh
Dịch
Bảy mốt tuổi đời vận chẳng thông
Tạm ngồi câu cá tại bờ sông
Năm mão đến rồi thời vận phát
Xuất chúng anh hùng lập đại công
Tích : Khương tử Nha buông câu
Thánh ý : Thời chưa thuận , nên thủ cựu , gặp quan triệu , danh lợi tựu , bệnh chậm thuyên , kiện sau thắng , người đi về , việc an lành .
Tô đông pha giải : Mệnh vận khập khiển , mọi việc phải lo , tạm thời thủ cựu , ẩn nhẫn đợi thời , năm tháng qua đi , năm mão thích hợp , chờ đến ngày rằm , mới nên hành động .
Thơ Bích tiên
Nãi nam hôn bất thành
Thủ cựu mạc phân canh
Bất tham hựu bất đố
Bình sinh phúc lộc sinh
Dịch
Tuổi trẻ hôn không thành
Theo cũ đừng làm nhanh
Không tham đừng đố kỵ
Cả đời phúc lộc sinh

 

SỐ 14 HẠ HẠ
第十四号簽 下下
一見佳人便喜欢
誰知去後有多般
人情冷暖君休訝
瀝涉應知行路難
碧仙注
作喜反成憂
盧花埋不收
世情多反覆
守已是良謀
Xăm chữ hán việt
Nhất kiến giai nhân tiện hỷ hoan
Thùy tri khứ hậu hữu đa ban
Nhân tình lảnh noãn quân tu nhạ
Lịch thiệp ứng tri hành lộ nan
Dịch
Một lần vui vẻ gặp giai nhân
Ngờ đâu khuất dạng dạ bâng khuâng
Chớ nghĩ ngạc nhiên tình ấm lạnh
Trèo đèo lội suối khó vô ngần
Tích : Quách Hoa yêu Vương nguyệt Anh
Thánh ý : Trước tuy dể , sau gặp khó , danh lợi không , bệnh chưa an , tụng trắc trở , người chưa về , thê đa ngữ .
Tô đông pha giải : Việc muốn chu toàn , Nhưng thêm lũng cũng , người rất vô tình , khó tìm chứng cứ , chỉ nên tự tỉnh , đừng làm việc sai , đề phùng mọi việc , tạm đừng lo nghĩ .
Thơ Bích tiên
Tác hỷ phản thành ưu
Lư hoa mãi bất thâu
Thế tình đa phản phúc
Thủ kỷ tự lương mưu
Dịch
Việc vui nay hóa sầu
Hoa sậy trồng không thâu
Thói đời nhiều lật lọng
An phận kế bền lâu

 

SỐ 15 TRUNG BÌNH
第十五号簽 中平
兩家門户各相當
不是姻緣莫較量
直待春風好消息
却調琴瑟向蘭房
碧仙注
兩家未合
百事難諧
門户可慮
猶恐成乖
Xăm chữ hán việt
Lưởng gia môn hộ các tương đương
Bất thị nhân duyên mạc giao lương
Trực đãi xuân phong hảo tiêu tức
Khước điều cầm sắc hướng lan phùng
Dịch
Hai nhà đài các cũng tương đương
Nhân duyên đâu thể lấy so lường
Đợi lúc gió xuân tin tốt đến
Loan phùng đàn gãy điệu cung thương
Tích : Trương quân Thụy nhớ Thôi oanh Oanh
Thánh ý : Hôn chưa hợp , tụng chưa quyết , danh lợi muộn , tin tức thiếu , phùng khẩu thiệt , không tri kỷ , đừng nói càn
Tô đông pha giải : Đôi bên chưa hợp , nên phải đợi thời , đề phùng sầu nạn , cẩn thận lở kỳ , chờ tới mùa xuân , vạn điều tươi tốt , nếu mà làm quấy , lo nghĩ trong lòng .
Thơ Bích tiên
Lưởng gia vị hợp
Bá sự nan hài
Môn hộ khả lự
Do khủng thành quai
Dịch
Đôi bên bất hòa
Việc chưa ổn thỏa
Gia đạo âu lo
Xung khắc do họa

 

SỐ 16 HẠ HẠ
第十六号簽 下下
官事悠悠難辨明
不如息了且歸耕
傍人煽惑君休信
此去當謀親弟兄
碧仙注
埋頭莫向前
時違休怨天
貴人垂手接
亨通到百年
Xăm chữ hán việt
Quan sự du du nan biện minh
Bất như tức Liễu thả qui canh
Bàng nhân phiếm hoặc quân hưu tín
Thử sỉ đương mưu thâu đệ huynh
Dịch
Kiện tụng đã lâu khó giải bài
Tạm trở về quê lo cấy cày
Người ngoài dèm xiểm đừng tin nhé
Huynh đệ thâm tình phải giữ ngay
Tích : Vương Tường nằm tuyết
Thánh ý : Tụng khó rỏ , danh lợi không , người đi tới , hôn chưa thành , bệnh có tà , tài chớ tham , sau được lợi .
Tô đông pha giải : Việc kiện chưa quyết , tạm thời nên hòa , người ngoài dèm pha , đất nổi phong ba , đừng có dể tin , tự sa vào lưới , tính chi anh em , ai được đâu nào .
Thơ Bích tiên
Mai đầu mạc hướng tiền
Thời vi vô oán thiên
Qúi nhân thùy thủ tiếp
Hanh thông đáo bá niên
Dịch
Cúi đầu chẳng ngước lên
Thời suy lại oán trên
Người quí dang tay giúp
Trăm việc mới làm nên

 

SỐ 17 HẠ HẠ
第十七号簽 下下
田園價貫好商量
事到公庭彼此傷
縱使機関圖得勝
定為後世子孫殃
碧仙注
心田兩字在公平
財產交関勿見侵
凡事只宜退一歩
須知守已得安寕
Xăm chữ hán việt
Điền viên giá quán hảo thương lường,
Sự đáo công đình bĩ thử thương.
Túng sử cơ quan đồ đắc thắng,
Định vi hậu thế tử tôn ương.
Dịch
Gía cả ruộng vườn phải thảo thương,
Công sở phân tranh chẳng nhịn nhường.
Dù đem mưu kế cầm phần thắng,
Mai sau con cháu gánh tai ương.
Tích : Thạch Sùng bị nạn
Thánh ý : Vệc trái lý , tụng phải hao , danh lợi chưa , vẫn như thường , người đi trở , bệnh phải cầu , tạm cẩn thận , bảo an khương .
Tô đông pha giải : Việc theo bổn phận , tự có tiền đồ , nếu dùng mưu kế , ngược hại đến mình , có làm giao dịch , phải hợp nhân tình , như cố làm sai , khó mà thông thái .
Thơ Bích tiên
Tâm điền lưởng tự tại công bằng,
Tài sản giao quan vật kiến xâm.
Phàm sự chỉ nghi thoái nhất bộ,
Tu tri yhur kỷ đắc an ninh.
Dịch
Công bằng hai chữ giử trong lòng,
Tài sản giao quan chắc chẳng xong.
Các việc cần nên lui một bước,
Tủ phận an ninh mới thái thông.

 

SỐ 18 TRUNG BÌNH
第十八号簽 中平
知君指擬是空華
底事茫茫未有涯
牢把脚根踏實地
善為善應永無差
碧仙注
本份常安到
虧為妄想便生災
財源未遂徙勞力
且宜向善保亨來
Xăm chữ hán việt
Tri quân chỉ nghĩ thị không hoa.
Để sự mang mang vị hữu nhai.
lao bả cước căn đạp thực địa
Thiện vi thiện ứng vĩnh vô sai.
Dịch
Sự việc mênh mông chẳng bến bờ,
Nhại chuyện quấy sai rối tựa tơ.
Vững trụ gót chân nơi chốn cũ,
Gieo nhân gặt quả tốt không ngờ.
Tích : Mạnh thường Quân chiêu hiền
Thánh ý : Danh lợi khó , sau mới thông , bệnh cầu thần , tụng đừng đấu , người đi muộn , việc khó tựu , nên hướng thiện , cầu hộ phúc .
Tô đông pha giải : Việc làm chưa thành , không nên bắt chước , tạm phải đợi thời , gặp hại đến mình , lòng nên hướng thiện , khấn thần cầu an , chuyển họa thành phúc , khỏi bị đa đoan .
Thơ Bích tiên
Bổn phận thường an đáo xứ hành,
Khuy vi vọng tưởng tiện tai sinh
Tài nguyên vị toại đồ lao lực,
Thả nghi hướng thiện bảo lai hanh.
Dịch
Thân phận thường an dạo khắp đường,
Làm sai nghĩ quấy gặp tai ương.
Gắng công kiệt sức chưa như ý,
Thuận lợi đến rồi bởi thiện lương.

 

SỐ 19 THƯỢNG CÁT
第十九号簽 上吉
嗟子從來未得時
今年星運頗相宜
營求動作都如意
和合婚姻Hán Việt

Cấp thủy than đầu phóng thuyền qui

Phong ba tố lãng dục hà vi

Nhược yếu an nhiên cầu ổn tịnh

Đẳng đải lãng an độ thử nguy

Dịch

Bãi cạn thuyền về sóng lớp cao

Gió dông gềnh đá biết thế nào

Đợi ngày yên lặng qua cơn hiểm

Xuôi về quê cũ thẳng đường mau

Lời Bàn

Thuyền gặp nước xiết, Chổ hiểm đợi thời.

Mưu tính việc gì, Có thể thực thi

Điềm quẻ ứng

Thuyền gặp bãi cạn, Mọi việc giử cũ đợi thời

Tích Cổ : Quách tử Nghi phong vương

Giải

Gia đạo, Tự thân làm phúc.

Cầu tài Giao dịch chưa thành,

Hôn nhân chưa tựu,

Người đi tới, Điền vụ cát,

Lục súc tổn, Tìm người khó,

Kiện dung hòa, Di dời thủ cựu,

Vật thất khó tìm, Bệnh cầu phúc,

Phong thủy cát.

SỐ 20 HẠ HẠ
第二十号簽 下下
一生心事向誰論
十八灘头説與君
世事盡從流水去
功名富貴等浮雲
碧仙注
險人求險地
説話險心腸
有人牢把作
兇事得安康
Xăm chữ hán việt
Nhất sinh tâm sự hướng thùy luân,
Thập bát than đầu thuyết dữ quân.
Thế sự tận tùng lưu thủy khứ,
Công danh phú quí đẳng phù vân.
Dịch
Cả đời tâm sự tỏ cùng ai,
Gềnh bải nơi nơi nói với ngài.
Thế sự theo dòng ra biển cả,
Công danh phú quí tựa mây bay.
Tích : Nghiêm tử Lăng đăng câu đài.
Thánh ý : Tụng sau hung , cần nên dừng , danh lợi ít , bệnh chọn thầy , người đi xa , hôn nên muộn , làm mọi việc , tạm tùy thời .
Tô đông pha giải : Tâm sự chưa quyết , tạm phải đợi thời , thời cơ tốt đến , tự có thần phù , mọi việc lui tính , sau khỏi vương sầu , gắng làm thêm phúc , khôi phục hanh thông .
Thơ Bích tiên
Hiểm nhân cầu hiểm địa,
Thuyết thoại hiểm tâm trường.
Hữu nhân lao bả tác.
Hung sự đắc an khương.
Dịch
Người hiểm ở đầu gành,
Hẹp lòng cố nói nhanh.
Có hiền nhân gắng giúp,
việc hung sẽ hóa lành.


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.128
  • 164
  • 5.161
  • 221
  • 3.617.078
  • 774.169