Thần tiên Việt Nam

TAM QUAN QUÁN QUÁN NGHINH HƯƠNG HƯƠNG NGẢI THẠCH THẤT HÀ NỘI 越南道教 三官觀 Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

TAM QUAN QUÁN QUÁN NGHINH HƯƠNG HƯƠNG NGẢI THẠCH THẤT HÀ NỘI

越南道教 三官觀

Tam Quan Quán Quán Nghinh Hương Hương Ngải Thạch Thất Hà Nội

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia. Giới thiệu với các nước về Quán Nghinh Hương và Trống Đồng người việt cổ, về nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Đất nước Thần Tiên của Người Việt và đã trao tặng biểu tượng trống đồng cho các nước tham dự đại hội. 马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

Đạo Giáo Việt Nam Tam Quan Quán 越南道教 三官觀 Dự Đại hội Đạo Giáo toàn cầu năm 2018 tại Indonesia.

马吉朗隆重举行2018世界道教节庆典

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN

QUÁN NGHINH HƯƠNG TAM QUAN QUÁN HƯƠNG NGẢI THẠCH THẤT HÀ NỘI

Quán Nghinh Hương – Tam Quan Quán Hương Ngải Thạch Thất Hà Nội là nơi thờ Ông tổ của Đạo Giáo Thái Thượng Lão Quân. Tọa lạc ở thế “Đắc địa” trên dải đất hình cái bút, tách biệt với khu vực tụ cư của làng. Cổ nhân đã căn cứ vào hệ tinh đồ để hưng công lên ngôi quán. Theo “Tinh tọa đồ” thì trung tâm của ngôi quán nằm trên chòm sao Bắc đẩu (hay còn gọi là Thất tinh). Chòm sao Bắc đẩu (Tham lang, Cự môn, Lộc tồn, Văn khúc, Liêm trinh, Vũ khúc, Phá quân) là chòm sao sáng nhất trên bầu trời, tượng cho văn chương thi họa, hai bên chòm Bắc đẩu có hai ngôi sao nhỏ là Tả phù, Hữu bật. Chòm sao này được gọi là Tiểu hùng tinh. Ngôi sao Bắc cực (hay còn gọi là Tử vi đế tọa) tọa lạc tại chòm này, luôn đứng im và đóng vai trò định vị. Về hình dáng, chòm Tiểu hùng tinh trông giống như cái gầu sòng, tháng Giêng chỉ hướng Dần, tháng hai chỉ hướng Mão, tháng ba chỉ hướng Thìn, tháng tư chỉ hướng Tỵ, tháng năm chỉ hướng Ngọ, tháng sáu chỉ hướng Mùi, tháng bảy chỉ hướng Thân, tháng tám chỉ hướng Dậu, tháng tám chỉ hướng Tuất, tháng mười chỉ hướng Hợi, tháng Mười một chỉ hướng Tý, tháng Mười hai chỉ hướng Sửu.

Xung quanh ngôi Quán (hay còn xem là xung quanh chòm Bắc đẩu) đã được người xưa dựa vào vị trí “Nhị thập bát tú” để xây dựng:

– Phía Đông là gò Cửa Hương tượng trưng cho chòm sao Thanh long, gồm bảy ngôi sao: Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ.

– Phía Tây là gò Đồng Lọc tượng trưng cho chòm sao Bạch Hổ gồm bảy ngôi: Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy, Sâm.

– Phía Nam (tức Minh đường) là gò Đồng Phần tượng trưng cho chòm sao Chu Tước, gồm bảy ngôi sao: Tĩnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn.

– Phía Bắc (Tức hậu Chẩm) là gò Đồng Chớp tượng trưng cho chòm sao Huyền vũ, gồm bảy ngôi sao: Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích.

Chòm sao Bắc đẩu là chòm sao chủ tinh luôn rực sáng đóng vai trò trung tâm, các ngôi sao vệ tinh luôn bay xung quanh nó. Điểm đặc biệt nhất của Quán Nghinh Hương – Tam Quan Quán là đã tọa lạc đúng vị trí trung tâm của chòm sao này. Xung quanh ngôi quán còn các chòm sao Thanh long, Bạch hổ, Chu tước, Huyền vũ. Nơi đây hội tụ của Tứ duy, Tứ lục, Tứ Thú tinh túy của trời đất.

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.871
  • 96
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.761
  • 906.567