Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教 (Đạo Tạng ) Thiên Thư 21

 

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

越南道教(ĐẠO TẠNG)THIÊN THƯ 21

Thái thượng trung đạo Diệu Pháp Liên Hoa kinh quyển chi nhị

Thái thượng trung đạo Diệu Pháp Liên Hoa kinh quyển chi nhất

Cổ tịch âm dương tư liệu

Vĩ thư âm dương tư liệu

Âm dương bộ ngoại biên âm dương tư liệu

Âm dương bộ tạp lục nhị âm dương tư liệu

Âm dương bộ tạp lục nhị âm dương tư liệu

Âm dương bộ tạp lục nhất âm dương tư liệu

Âm dương bộ kỉ sự âm dương tư liệu

Âm dương bộ tuyển cú âm dương tư liệu

Ngư tiều đối vấn âm dương tư liệu

Âm dương bất trắc chi vị thần luận âm dương tư liệu

Kinh tế văn tập âm dương tư liệu

Từ tam trùng, tín cổ dư luận âm dương tư liệu

Chương hoàng, đồ thư biên âm dương tư liệu

Tục tính lý hội thông âm dương tư liệu

Tính lý hội thông âm dương tư liệu

Trương tử chính mông âm dương tư liệu

Chu Tử toàn thư âm dương tư liệu

Xuân thu phồn lộ âm dương tư liệu bát

Xuân thu phồn lộ âm dương tư liệu thất

Xuân thu phồn lộ âm dương tư liệu lục

Xuân thu phồn lộ âm dương tư liệu ngũ

Xuân thu phồn lộ âm dương tư liệu tứ

Xuân thu phồn lộ âm dương tư liệu tam

Xuân thu phồn lộ âm dương tư liệu nhị

Xuân thu phồn lộ âm dương tư liệu nhất

Vân cấp thất thiêm âm dương tư liệu

Hoàng cực kinh thế âm dương tư liệu

Đổng Trọng Thư tập âm dương tư liệu

Khổng Tử gia ngữ âm dương tư liệu

Lễ Kí âm dương tư liệu

Thiên thư tam thức thần bí tuyệt học thái ất thần số  thượng khóa thực huống

Thái ất đề kim ca cổ kim đồ thư tập thành ngũ

Thái ất đề kim ca cổ kim đồ thư tập thành tứ

Thái ất đề kim ca cổ kim đồ thư tập thành tam

Thái ất đề kim ca cổ kim đồ thư tập thành nhị

Thái ất đề kim ca cổ kim đồ thư tập thành nhất

Thái ất kim kính thức kinh Tứ Khố Toàn Thư bản thập tam

Thái ất kim kính thức kinh Tứ Khố Toàn Thư bản thập nhị

Thái ất kim kính thức kinh Tứ Khố Toàn Thư bản thập nhất

Thái ất kim kính thức kinh Tứ Khố Toàn Thư bản thập

Thái ất kim kính thức kinh Tứ Khố Toàn Thư bản cửu

Thái ất kim kính thức kinh Tứ Khố Toàn Thư bản bát

Thái ất kim kính thức kinh Tứ Khố Toàn Thư bản thất

Thái ất kim kính thức kinh Tứ Khố Toàn Thư bản lục

Thái ất kim kính thức kinh Tứ Khố Toàn Thư bản tứ

Thái ất kim kính thức kinh Tứ Khố Toàn Thư bản tam

Thái ất kim kính thức kinh Tứ Khố Toàn Thư bản nhị

Thái ất kim kính thức kinh Tứ Khố Toàn Thư bản nhất

Ngự định kì môn bảo giám cố cung trân tàng bản thập tam

Ngự định kì môn bảo giám cố cung trân tàng bản thập nhị

Ngự định kì môn bảo giám cố cung trân tàng bản thập nhất

Ngự định kì môn bảo giám cố cung trân tàng bản thập

Ngự định kì môn bảo giám cố cung trân tàng bản cửu

Chúc trớ, trớ chúc kì môn tuần giáp nhương giải pháp

Ngự định kì môn bảo giám cố cung trân tàng bản bát

Ngự định kì môn bảo giám cố cung trân tàng bản thất

Ngự định kì môn bảo giám cố cung trân tàng bản lục

Ngự định kì môn bảo giám cố cung trân tàng bản ngũ

Ngự định kì môn bảo giám cố cung trân tàng bản tứ

Cầu tài, cầu nhân duyến kì môn tuần giáp khai vận đại pháp

Niên kì môn tuần giáp khai vận đại pháp

Ngự định kì môn bảo giám cố cung trân tàng bản tam

Ngự định kì môn bảo giám cố cung trân tàng bản nhị

Ngự định kì môn bảo giám cố cung trân tàng bản nhất

Kì môn chỉ quy quyển tam thập bát

Kì môn chỉ quy quyển tam thập thất

Kì môn chỉ quy quyển tam thập lục

Kì môn chỉ quy quyển tam thập ngũ

Kì môn chỉ quy quyển tứ quyển ngũ

Kì môn chỉ quy quyển tam

Kì môn chỉ quy quyển nhị

Kì môn chỉ quy quyển nhất

Kì môn pháp khiếu quyển bát

Kì môn pháp khiếu quyển thất

Kì môn pháp khiếu quyển thất

Kì môn pháp khiếu quyển lục

Kì môn pháp khiếu quyển ngũ

Kì môn pháp khiếu quyển tứ

Kì môn pháp khiếu quyển tam

Kì môn pháp khiếu quyển nhị

Kì môn pháp khiếu quyển nhất

Kì môn tuần giáp bí yếu tứ

Kì môn tuần giáp bí yếu tam

Kì môn tuần giáp bí yếu nhị

Kì môn tuần giáp bí yếu nhất

Kì môn bảo giám Nam Kinh đồ thư quán bản thập

Kì môn bảo giám Nam Kinh đồ thư quán bản cửu

Kì môn bảo giám Nam Kinh đồ thư quán bản bát

Kì môn bảo giám Nam Kinh đồ thư quán bản thất

Kì môn kim chương nguyên danh tuần giáp huyền cơ phú nhị

Kì môn kim chương nguyên danh tuần giáp huyền cơ phú nhất

Kì môn bảo giám Nam Kinh đồ thư quán bản lục

Kì môn bảo giám Nam Kinh đồ thư quán bản ngũ

Kì môn bảo giám Nam Kinh đồ thư quán bản tứ

Kì môn bảo giám Nam Kinh đồ thư quán bản tam

Kì môn tuần giáp thống tông đại toàn tam

Kì môn tuần giáp thống tông đại toàn nhị

Kì môn tuần giáp thống tông đại toàn nhất

Kì môn tuần giáp toàn thư thập

Kì môn tuần giáp toàn thư cửu

Kì môn tuần giáp toàn thư bát

Kì môn tuần giáp toàn thư thất

Kì môn tuần giáp toàn thư lục

Kì môn tuần giáp toàn thư ngũ

Kì môn tuần giáp toàn thư tứ

Kì môn tuần giáp toàn thư tam

Kì môn tuần giáp toàn thư nhị

Kì môn tuần giáp toàn thư nhất

Tuần giáp diễn nghĩa Tứ Khố Toàn Thư tử bộ tam

Tuần giáp diễn nghĩa Tứ Khố Toàn Thư tử bộ nhị

Tuần giáp diễn nghĩa Tứ Khố Toàn Thư tử bộ nhất

Kì môn bảo giám Nam Kinh đồ thư quán bản nhị

Kì môn tuần giáp cổ kim đồ thư tập thành ngũ

Kì môn tuần giáp cổ kim đồ thư tập thành thất

Kì môn bảo giám Nam Kinh đồ thư quán bản nhất

Kì môn tuần giáp cổ kim đồ thư tập thành cửu

Kì môn tuần giáp cổ kim đồ thư tập thành bát

Kì môn tuần giáp cổ kim đồ thư tập thành lục

Kì môn tuần giáp cổ kim đồ thư tập thành tứ

Kì môn tuần giáp cổ kim đồ thư tập thành tam

Kì môn tuần giáp nguyên linh kinh nhị

Kì môn tuần giáp nguyên linh kinh nhất

Kì môn tuần giáp cổ kim đồ thư tập thành nhị

Kì môn tuần giáp cổ kim đồ thư tập thành  nhất

Cảnh hữu tuần giáp phù ứng kinh

Hoàng đế thái ất bát môn nhập thức quyết

Kì độn Thất Tinh thần chú kinh

Kì độn khai thiên phong lôi chế ma thần chú kinh

Kì độn bảo sinh thần chú kinh

Kì độn tam sinh giải oan diệu kinh

Kì độn viễn hành thần chú kinh

Kì độn thái thượng giải chúc trớ thần chú kinh

Kì độn Bắc Đẩu bản mệnh diên sinh chân kinh

Kì độn giải thiên la địa võng thần chú kinh

Kì độn mẫui nhật xuất môn cát tường chúc

Kì độn khai vận minh đăng bí nghi

Kì độn Văn Xương vị khai vận bí pháp

Chư cát vũ hầu kì độn toàn thư âm phù kinh

Kì môn tuần giáp bí cấp đại toàn chiếm pháp

Kì môn bí quyết tổng phú

Kì môn tuần giáp diệu bí

Thần cơ chế địch thái bạch âm kinh kì môn tuần giáp thiên

Thần cơ chế địch thái bạch âm kinh huyền nữ thức thiên

Kì môn tuần giáp thiên thư

Kì môn chỉ quy vũ hầu huyền cơ phú hạ thiên

Kì môn chỉ quy vũ hầu huyền cơ phú trung thiên

Kì môn chỉ quy vũ hầu huyền cơ phú thượng thiên

Kì môn chỉ quy chiếm pháp

Khai hưu sinh tam môn phù chi công dụng

Bắc Đẩu Thất Tinh bản mệnh cát tường chúc

Niên khai vận cầu tử bí pháp bát

Niên khai vận chiêu tài bí pháp thất

Niên khai vận chiêu tài bí pháp lục

Niên khai vận chiêu tài bí pháp ngũ

Niên khai vận chiêu tài bí pháp tứ

Niên khai vận chiêu tài bí pháp tam

Niên khai vận chiêu tài bí pháp nhị

Niên khai vận chiêu tài bí pháp nhất

Niên Thập Nhị Nguyệt cửu nhật Tinh Kỳ Nhật đích hỉ duyệt

Niên Thập Nhị Nguyệt cửu nhật Tinh Kỳ Nhật đích hỉ duyệt

Niên Thập Nhị Nguyệt cửu nhật Tinh Kỳ Nhật đích hỉ duyệt

Niên Thập Nhị Nguyệt cửu nhật Tinh Kỳ Nhật đích hỉ duyệt

Niên Trung Thu Tiết kì môn tuần giáp khai vận đại pháp

Tam kì quý cách, thiên tinh thủ viên cách kì môn tuần giáp khai vận đại pháp

Niên thổ phù thần sát phù

Kim bảng đề danh tí hữu chi thần Khôi Tinh

An Thái Tuế định năng bảo bình an mạ

Nhập trạch tổng luận

Kim bảng đề danh hộ hữu chi thần Văn Xương đế quân

Dạ gian bộ đồng học đích đinh ninh biến kiểm hoa dung thất sắc

Ái thị nhất sinh đích công khóa

Kim bảng đề danh hộ hữu chi thần Khôi Tinh

Nhuận Thất Nguyệt

Thái Tuế chi mê

Thất Tịch thi tập cẩm

Quỷ nguyệt đàm quỷ

Khổng thánh ích trí ~thông minh thang

Lộng chương lộng ngõa chi duyến do

Tiểu nhi quan sát

Niên Nguyên Đán phần hương khai môn xuất hành khai thị khai công cát tường nhật khóa

Tam mệnh thông hội nhị thập. Thất lục quý nhật thời đoạn

Tam mệnh thông hội nhị thập. Lục lục nhâm nhật thời đoạn

Tam mệnh thông hội nhị thập. Ngũ lục tân nhật thời đoạn

Tam mệnh thông hội nhị thập. Ngũ lục canh nhật thời đoạn

Tam mệnh thông hội nhị thập. Tứ lục kỷ nhật thời đoạn

Tam mệnh thông hội nhị thập. Tam lục mậu nhật thời đoạn

Tam mệnh thông hội nhị thập. Tam lục đinh nhật thời đoạn

Tam mệnh thông hội nhị thập. Nhị lục bính nhật thời đoạn

Tam mệnh thông hội nhị thập. Nhị lục ất nhật thời đoạn

Tam mệnh thông hội nhị thập. Nhất lục giáp nhật thời đoạn

Tam mệnh thông hội thập nhất

Tam mệnh thông hội thập nhất luận nhâm quý

Tam mệnh thông hội thập nhất luận canh tân

Tam mệnh thông hội thập nhất luận mậu kỷ

Tam mệnh thông hội thập nhất luận bính đinh

Tam mệnh thông hội thập nhất luận giáp ất

Tam mệnh thông hội thập 3 luận ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ cát hung

Tam mệnh thông hội thập 2 luận Thập Nhị Nguyệt chi đắc nhật can cát hung

Tam mệnh thông hội thập 1 luận thập can tọa chi kiêm đắc nguyệt thời cập hành vận cát hung

Cùng thông bảo giám nguyên danh lan giang võng nhị

Cùng thông bảo giám nguyên danh lan giang võng nhất

Tam mệnh thông hội luận nữ mệnh

Tam mệnh thông hội luận huynh đệ

Tam mệnh thông hội định phụ nhân dựng sinh nam nữ

Tam mệnh thông hội cổ kim đồ thư tập thành thập tam

Tam mệnh thông hội cổ kim đồ thư tập thành thập nhị

Tam mệnh thông hội cổ kim đồ thư tập thành thập nhất

Tam mệnh thông hội cổ kim đồ thư tập thành thập

Tam mệnh thông hội cổ kim đồ thư tập thành cửu

Tam mệnh thông hội cổ kim đồ thư tập thành bát

Tam mệnh thông hội cổ kim đồ thư tập thành thất

Tam mệnh thông hội cổ kim đồ thư tập thành lục

Tam mệnh thông hội cổ kim đồ thư tập thành ngũ

Tam mệnh thông hội cổ kim đồ thư tập thành tứ

Tam mệnh thông hội cổ kim đồ thư tập thành tam

Tam mệnh thông hội cổ kim đồ thư tập thành nhị

Tam mệnh thông hội cổ kim đồ thư tập thành nhất

Tam mệnh thông hội kim thanh ngọc chấn phú

Tam mệnh thông hội chân bảo phú

Tam mệnh thông hội huyền lý phú

Tam mệnh thông hội minh thông phú

Tam mệnh thông hội thông huyền tử soạn tập, lạc ? Tử phú chú

Tam mệnh thông hội tiêu tức phú hạ

Tam mệnh thông hội tiêu tức phú thượng

Tam mệnh thông hội tăng ái phú

Tam mệnh thông hội lục thần thiên

Tam mệnh thông hội khí tượng thiên

Tam mệnh thông hội kim đỉnh thần bí phú

Tam mệnh thông hội huyền cơ phú

Tam mệnh thông hội lạc dịch phú

Tam mệnh thông hội kim ngọc phú

Tam mệnh thông hội nhân giám luận

Tam mệnh thông hội huyền diệu luận

Tam mệnh thông hội tinh vi luận

Tam mệnh thông hội kinh thần luận

Tam mệnh thông hội minh tân tiên sinh cốt tủy ca

Tam mệnh thông hội sưu tủy ca

Tam mệnh thông hội tứ ngôn độc bộ

Tam mệnh thông hội ngũ ngôn độc bộ

Tam mệnh thông hội ngọc tỉnh áo quyết hạ

Tam mệnh thông hội ngọc tỉnh áo quyết thượng

Tam mệnh thông hội khán mệnh khẩu quyết

Tam mệnh thông hội vu hàm toát yếu

Tam mệnh thông hội tâm kính ngũ thất phú

Tam mệnh thông hội kế thiện thiên

Tam mệnh thông hội tạo vi luận

Uyên hải tử bình lạc ? Tử tiêu tức phú

Uyên hải tử bình chính quan thi quyết

Uyên hải tử bình thập nhị chi thể tượng

Uyên hải tử bình thập can thể tượng

Uyên hải tử bình Thập Nhị Nguyệt kiến hậu thi quyết

Uyên hải tử bình thân nhược luận, khí mệnh tùng sát luận

Uyên hải tử bình ngũ ngôn độc bộ

Uyên hải tử bình tứ ngôn độc bộ


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 8.082
  • 136
  • 4.446
  • 145
  • 5.996.777
  • 844.679