Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教 (Đạo Tạng ) Thiên Thư 20

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

越南道教(ĐẠO TẠNG)THIÊN THƯ 20

 

 

Vân cấp thất thiêm quyển ngũ thập lục chư gia khí Pháp Bộ nhất

Vân cấp thất thiêm quyển ngũ thập ngũ hồn thần bộ nhị

Vân cấp thất thiêm quyển ngũ thập tứ hồn thần bộ nhất

Vân cấp thất thiêm quyển ngũ thập tam tạp bí yếu quyết Pháp Bộ

Vân cấp thất thiêm quyển ngũ thập nhị tạp yếu đồ quyết Pháp Bộ

Vân cấp thất thiêm quyển ngũ thập nhất bí yếu quyết Pháp Bộ thất

Vân cấp thất thiêm quyển ngũ thập bí yếu quyết Pháp Bộ lục

Vân cấp thất thiêm quyển tứ thập cửu bí yếu quyết Pháp Bộ ngũ

Vân cấp thất thiêm quyển tứ thập bát bí yếu quyết Pháp Bộ tứ trai

Vân cấp thất thiêm quyển tứ thập thất bí yếu quyết Pháp Bộ tam

Vân cấp thất thiêm quyển tứ thập lục bí yếu quyết Pháp Bộ nhị

Vân cấp thất thiêm quyển tứ thập ngũ bí yếu quyết Pháp Bộ nhất

Vân cấp thất thiêm quyển tứ thập tứ tồn tư bộ tam

Vân cấp thất thiêm quyển tứ thập tam tồn tư bộ nhị

Vân cấp thất thiêm quyển tứ thập nhị tồn tư bộ nhất

Vân cấp thất thiêm quyển tứ thập nhất tạp Pháp Bộ

Vân cấp thất thiêm quyển tứ thập thuyết giới bộ tam

Vân cấp thất thiêm quyển tam thập cửu thuyết giới bộ nhị

Vân cấp thất thiêm quyển tam thập bát thuyết giới bộ nhất

Vân cấp thất thiêm quyển tam thập thất trai giới bộ

Vân cấp thất thiêm quyển tam thập lục tạp tu nhiếp bộ ngũ

Vân cấp thất thiêm quyển tam thập ngũ tạp tu nhiếp bộ tứ

Vân cấp thất thiêm quyển tam thập tứ tạp tu nhiếp bộ tam

Vân cấp thất thiêm quyển tam thập tam tạp tu nhiếp bộ nhị

Vân cấp thất thiêm quyển tam thập nhị tạp tu nhiếp bộ nhất

Vân cấp thất thiêm quyển tam thập nhất bẩm sinh thụ mệnh bộ tam

Vân cấp thất thiêm quyển tam thập bẩm sinh thụ mệnh bộ nhị

Vân cấp thất thiêm quyển nhị thập. Cửu bẩm sinh thụ mệnh bộ nhất

Vân cấp thất thiêm quyển nhị thập. Bát nhị thập. Bát trị bộ

Vân cấp thất thiêm quyển nhị thập. Thất động thiên phúc địa bộ

Vân cấp thất thiêm quyển nhị thập. Lục thập châu tam đảo bộ

Vân cấp thất thiêm quyển nhị thập. Ngũ nhật nguyệt tinh thần bộ tam

Vân cấp thất thiêm quyển nhị thập. Tứ nhật nguyệt tinh thần bộ nhị

Vân cấp thất thiêm quyển nhị thập. Tam nhật nguyệt tinh thần bộ nhất

Vân cấp thất thiêm quyển nhị thập. Nhị thiên địa bộ nhị

Vân cấp thất thiêm quyển nhị thập. Nhất thiên địa bộ nhất

Vân cấp thất thiêm quyển nhị thập. Tam Động kinh giáo bộ. Kinh thập nhất

Vân cấp thất thiêm quyển thập cửu Tam Động kinh giáo bộ. Kinh thập

Vân cấp thất thiêm quyển thập bát Tam Động kinh giáo bộ. Kinh cửu

Vân cấp thất thiêm quyển thập thất Tam Động kinh giáo bộ. Kinh bát

Vân cấp thất thiêm quyển thập lục Tam Động kinh giáo bộ. Kinh thất

Vân cấp thất thiêm quyển thập ngũ Tam Động kinh giáo bộ. Kinh

Vân cấp thất thiêm quyển thập tứ Tam Động kinh giáo bộ. Kinh

Vân cấp thất thiêm quyển thập tam Tam Động kinh giáo bộ. Kinh tứ

Vân cấp thất thiêm quyển thập nhị Tam Động kinh giáo bộ. Kinh tam

Vân cấp thất thiêm quyển thập nhất Tam Động kinh giáo bộ. Kinh nhị

Vân cấp thất thiêm quyển thập Tam Động kinh giáo bộ. Kinh

Vân cấp thất thiêm quyển cửu Tam Động kinh giáo bộ. Kinh thích

Vân cấp thất thiêm quyển bát Tam Động kinh giáo bộ. Kinh thích

Vân cấp thất thiêm quyển thất Tam Động kinh giáo bộ. Bản văn

Vân cấp thất thiêm quyển lục Tam Động kinh giáo bộ

Vân cấp thất thiêm quyển ngũ kinh giáo tướng thừa bộ

Vân cấp thất thiêm quyển tứ Đạo Giáo kinh pháp truyền thụ bộ

Vân cấp thất thiêm quyển tam Đạo Giáo bản thủy bộ

Vân cấp thất thiêm quyển nhị hỗn nguyên hỗn động khai tịch kiếp vận bộ

Vân cấp thất thiêm quyển nhất đạo đức bộ

Vân cấp thất thiêm tự

Lão Tổ dực quyển chi lục

Lão Tổ dực quyển chi ngũ

Lão Tổ dực quyển chi tứ

Lão Tổ dực quyển chi tam

Lão Tổ dực quyển chi nhị

Lão Tổ dực quyển chi nhất

Tử vi đẩu số quyển chi tam chi nhị

Tử vi đẩu số quyển chi tam chi nhất

Tử vi đẩu số quyển chi nhị chi nhị

Tử vi đẩu số quyển chi nhị chi nhất

Tử vi đẩu số quyển chi nhất chi tam

Tử vi đẩu số quyển chi nhất chi nhị

Tử vi đẩu số quyển chi nhất chi nhất

Thiên hoàng chí đạo thái thanh ngọc sách quyển chi bát

Thiên hoàng chí đạo thái thanh ngọc sách quyển chi thất

Thiên hoàng chí đạo thái thanh ngọc sách quyển chi lục

Thiên hoàng chí đạo thái thanh ngọc sách quyển chi ngũ

Thiên hoàng chí đạo thái thanh ngọc sách quyển chi tứ

Thiên hoàng chí đạo thái thanh ngọc sách quyển chi tam

Thiên hoàng chí đạo thái thanh ngọc sách quyển chi nhị

Thiên hoàng chí đạo thái thanh ngọc sách quyển chi nhất

Huyền Thiên Thượng Đế bách tự thánh hiệu

Hứa chân quân ngọc hạp kí

Thủy kính lục

Thái sơ nguyên khí tiếp yếu bảo sinh chi luận

Từ tiên chân lục quyển chi ngũ

Từ tiên chân lục quyển chi tứ

Từ tiên chân lục quyển chi nhị

Từ tiên chân lục quyển chi nhất

Tán linh tập quyển chi tứ

Tán linh tập quyển chi nhất

Tán linh tập quyển chi tam

Tán linh tập quyển chi nhị

Từ tiên hàn tảo quyển chi thập tứ

Từ tiên hàn tảo quyển chi thập tam

Từ tiên hàn tảo quyển chi thập nhị

Từ tiên hàn tảo quyển chi thập nhất

Từ tiên hàn tảo quyển chi thập

Từ tiên hàn tảo quyển chi cửu

Từ tiên hàn tảo quyển chi bát

Từ tiên hàn tảo quyển chi lục

Từ tiên hàn tảo quyển chi ngũ

Từ tiên hàn tảo quyển chi tứ

Từ tiên hàn tảo quyển chi tam

Từ tiên hàn tảo quyển chi nhị

Từ tiên hàn tảo quyển chi nhất

Tiêu diêu khư kinh quyển đệ nhị

Tiêu diêu khư kinh quyển đệ nhất

Tiên đạo lục quyển chi ngũ thập lục

Tiên đạo lục quyển chi ngũ thập ngũ

Tiên đạo lục quyển chi ngũ thập tứ

Tiên đạo lục quyển chi ngũ thập tam

Tiên đạo lục quyển chi ngũ thập nhị

Tiên đạo lục quyển chi ngũ thập nhất

Tiên đạo lục quyển chi ngũ thập

Tiên đạo lục quyển chi tứ thập cửu

Tiên đạo lục quyển chi tứ thập bát

Tiên đạo lục quyển chi tứ thập thất

Tiên đạo lục quyển chi tứ thập lục

Tiên đạo lục quyển chi tứ thập ngũ

Tiên đạo lục quyển chi tứ thập tứ

Tiên đạo lục quyển chi tứ thập tam

Tiên đạo lục quyển chi tứ thập nhị

Tiên đạo lục quyển chi tứ thập nhất

Tiên đạo lục quyển chi tứ thập

Tiên đạo lục quyển chi tam thập cửu

Tiên đạo lục quyển chi tam thập bát

Tiên đạo lục quyển chi tam thập thất

Tiên đạo lục quyển chi tam thập lục

Tiên đạo lục quyển chi tam thập ngũ

Tiên đạo lục quyển chi tam thập tứ

Tiên đạo lục quyển chi tam thập tam

Tiên đạo lục quyển chi tam thập nhị

Tiên đạo lục quyển chi tam thập nhất

Tiên đạo lục quyển chi tam thập

Tiên đạo lục quyển chi nhị thập. Cửu

Tiên đạo lục quyển chi nhị thập. Bát

Tiên đạo lục quyển chi nhị thập. Thất

Tiên đạo lục quyển chi nhị thập. Lục

Tiên đạo lục quyển chi nhị thập. Ngũ

Tiên đạo lục quyển chi nhị thập. Tứ

Tiên đạo lục quyển chi nhị thập. Tam

Tiên đạo lục quyển chi nhị thập. Nhị

Tiên đạo lục quyển chi nhị thập. Nhất

Tiên đạo lục quyển chi nhị thập

Tiên đạo lục quyển chi thập cửu

Tiên đạo lục quyển chi thập bát

Tiên đạo lục quyển chi thập thất

Tiên đạo lục quyển chi thập lục

Tiên đạo lục quyển chi thập ngũ

Tiên đạo lục quyển chi thập tứ

Tiên đạo lục quyển chi thập tam

Tiên đạo lục quyển chi thập nhị

Tiên đạo lục quyển chi thập nhất

Tiên đạo lục quyển chi thập

Tiên đạo lục quyển chi cửu

Tiên đạo lục quyển chi bát

Tiên đạo lục quyển chi thất

Tiên đạo lục quyển chi lục

Tiên đạo lục quyển chi ngũ

Tiên đạo lục quyển chi tứ

Tiên đạo lục quyển chi tam

Tiên đạo lục quyển chi nhị

Tiên đạo lục quyển chi nhất

Hán thiên sư thế gia quyển chi tứ

Hán thiên sư thế gia quyển chi tam

Hán thiên sư thế gia quyển chi nhị

Hán thiên sư thế gia quyển chi nhất

Hoàng minh ân mệnh thế lục quyển chi cửu

Hoàng minh ân mệnh thế lục quyển chi bát

Hoàng minh ân mệnh thế lục quyển chi thất

Hoàng minh ân mệnh thế lục quyển chi lục

Hoàng minh ân mệnh thế lục quyển chi ngũ

Hoàng minh ân mệnh thế lục quyển chi tứ

Hoàng minh ân mệnh thế lục quyển chi tam

Hoàng minh ân mệnh thế lục quyển chi nhị

Hoàng minh ân mệnh thế lục quyển chi nhất

Đại đỗng kinh cát tường thần chú pháp

Thái thượng đỗng huyền tể chúng kinh

Thượng thanh kim chương thập nhị thiên

Thái thượng đỗng chân hồi huyền chương

Cao thượng ngọc thần ưu nhạc chương

Bắc Đẩu cửu hoàng ẩn húy kinh

Thái vi đế quân nhị thập. Tứ thần hồi nguyên kinh

Linh bảo thi thực pháp

Triều chân phát nguyện sám hối văn

Tiên thiên đẩu mẫu tấu cáo huyền khoa

Tử hoàng luyện độ huyền khoa

Trung thiên tử vi tinh chân bảo ?

Thái thượng thuyết thông chân cao hoàng giải oan kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo ngũ hiển linh quan hoa quang bản hàng diệu kinh

Thái Thượng Lão Quân thuyết thành hoàng cảm ứng tiêu tai tập phúc diệu kinh

Thái thượng đại thánh lãng linh thượng tướng hộ quốc diệu kinh

Bích hà nguyên quân hộ quốc tí dân phổ tể bảo sinh diệu kinh

Nguyên thủy thiên tôn thuyết dược vương cứu bát thập nhất nan kinh

Thái Thượng Nguyên dương Thượng Đế vô thủy thiên tôn thuyết hỏa xa vương linh quan chân kinh

Thái thượng tam nguyên tứ phúc xá tội giải ách tiêu tai diên sinh bảo mệnh diệu kinh

Nguyên thủy thiên tôn thuyết đông nhạc hóa thân tể sinh độ tử bạt tội giải oan bảo mệnh huyền phạm cáo chúc diệu kinh

Hoàng kinh tập chú quyển chi thập

Hoàng kinh tập chú quyển chi cửu

Hoàng kinh tập chú quyển chi bát

Hoàng kinh tập chú quyển chi thất

Hoàng kinh tập chú quyển chi lục

Hoàng kinh tập chú quyển chi ngũ

Hoàng kinh tập chú quyển chi tứ

Hoàng kinh tập chú quyển chi tam

Hoàng kinh tập chú quyển chi nhị

Hoàng kinh tập chú quyển chi nhất

Đỗng huyền linh bảo ngọc kinh sơn bộ hư kinh

Thái Thượng Lão Quân hư vô tự nhiên bản khởi kinh

Thái Thượng Lão Quân khai thiên kinh

Thượng thanh nguyên thủy biến hóa bảo chân thượng kinh

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết khổng tước kinh bạch văn

Thánh mẫu khổng tước minh vương tôn kinh khải bạch nghi

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết bảo nguyệt quang hoàng hậu thánh mẫu thiên tôn khổng tước minh vương kinh

Thái thượng trung đạo Diệu Pháp Liên Hoa kinh quyển chi thập

Thái thượng trung đạo Diệu Pháp Liên Hoa kinh quyển chi cửu

Thái thượng trung đạo Diệu Pháp Liên Hoa kinh quyển chi bát

Thái thượng trung đạo Diệu Pháp Liên Hoa kinh quyển chi thất

Thái thượng trung đạo Diệu Pháp Liên Hoa kinh quyển chi lục

Thái thượng trung đạo Diệu Pháp Liên Hoa kinh quyển chi ngũ

Thái thượng trung đạo Diệu Pháp Liên Hoa kinh quyển chi tứ

Thái thượng trung đạo Diệu Pháp Liên Hoa kinh quyển chi tam


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 1.838
  • 131
  • 1.963
  • 151
  • 6.633.121
  • 860.257