Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教 (Đạo Tạng ) Thiên Thư 18

 

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

越南道教(ĐẠO TẠNG)THIÊN THƯ 18

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi thập cửu

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi thập bát

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi thập thất

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi thập lục

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi thập ngũ

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi thập tứ

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi thập tam

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi thập nhị

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi thập nhất

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi thập

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi cửu

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi bát

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi thất

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi lục

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi ngũ

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tứ

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tam

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi nhị

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi nhất

Thượng thanh linh bảo đại pháp tổng tự

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tam

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi nhị

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi nhất

Chính nhất Pháp Văn kinh chương quan phẩm quyển chi tứ

Chính nhất Pháp Văn kinh chương quan phẩm quyển chi tam

Chính nhất Pháp Văn kinh chương quan phẩm quyển chi nhị

Chính nhất Pháp Văn kinh chương quan phẩm quyển chi nhất

Thái thượng chính nhất giải ngũ âm chúc trớ bí lục

Thái thượng chính nhất diên sinh bảo mệnh lục

Thái thượng bắc cực mật ma thần chú sát quỷ lục

Cao thượng đại đỗng Văn Xương ti lộc tử dương bảo lục quyển hạ

Cao thượng đại đỗng Văn Xương ti lộc tử dương bảo lục quyển trung

Cao thượng đại đỗng Văn Xương ti lộc tử dương bảo lục quyển thượng

Thái thượng huyền thiên chân vũ Vô thượng tướng quân lục

Tiếu Tam Động chân văn ngũ pháp chính nhất minh uy lục lập thành nghi

Chính nhất Pháp Văn truyền đô công bản nghi

Chính nhất Pháp Văn thập lục triệu nghi

Thái thượng chính nhất minh uy pháp lục

Thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy lục quyển chi lục

Thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy lục quyển chi ngũ

Thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy lục quyển chi tứ

Thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy lục quyển chi tam

Thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy lục quyển chi nhị

Thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy lục quyển chi nhất

Thái thượng minh giám chân kinh

Thượng thanh minh giám yếu kinh

Tam thiên nội giải kinh quyển hạ

Tam thiên nội giải kinh quyển thượng

Thái thượng chính nhất Pháp Văn kinh

Thái thượng tam thiên chính pháp kinh

Đỗng thần bát đế nguyên biến kinh

Đạo yếu linh kì thần quỷ phẩm kinh

Đỗng huyền linh bảo thái thượng lục trai thập trực thánh kỉ kinh

Thượng thanh thái tiêu ẩn thư nguyên chân đỗng phi nhị cảnh kinh

Thái thượng thuyết thanh huyền lôi lệnh pháp hành nhân địa diệu kinh

Vô thượng tam thiên pháp sư thuyết ấm dục chúng sinh diệu kinh

Thái thượng kim hoa thiên tôn cứu kiếp hộ mệnh diệu kinh

Lão Quân biến hóa vô cực kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo thiên tôn thuyết la thiên đại tiếu thượng phẩm diệu kinh

Thái thượng chính nhất chúc quỷ kinh

Đại huệ tĩnh từ diệu lạc thiên tôn thuyết phúc đức ngũ thánh kinh

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách lục thập bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách lục thập thất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách lục thập lục

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách lục thập ngũ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách lục thập tứ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách lục thập tam

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách lục thập nhị

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách lục thập nhất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách lục thập

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách ngũ thập cửu

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách ngũ thập bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách ngũ thập thất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách ngũ thập lục

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách ngũ thập ngũ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách ngũ thập tứ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách ngũ thập tam

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách ngũ thập nhị

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách ngũ thập nhất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách ngũ thập

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tứ thập cửu

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tứ thập bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tứ thập thất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tứ thập lục

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tứ thập ngũ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tứ thập tứ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tứ thập tam

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tứ thập nhị

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tứ thập nhất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tứ thập

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tam thập cửu

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tam thập bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tam thập thất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tam thập lục

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tam thập ngũ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tam thập tứ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tam thập tam

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tam thập nhị

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tam thập nhất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tam thập

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhị thập. Cửu

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhị thập. Bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhị thập. Thất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhị thập. Lục

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhị thập. Ngũ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhị thập. Tứ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhị thập. Tam

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhị thập. Nhị

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhị thập. Nhất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhị thập

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhất thập cửu

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhất thập bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhất thập thất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhất thập lục

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhất thập ngũ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhất thập tứ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhất thập tam

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhất thập nhị

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhất thập nhất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhất thập

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách cửu

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách thất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách lục

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách ngũ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tứ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách tam

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhị

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách nhất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhị bách

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách cửu thập cửu

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách cửu thập bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách cửu thập thất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách cửu thập lục

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách cửu thập ngũ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách cửu thập tứ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách cửu thập tam

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách cửu thập nhị

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách cửu thập nhất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách cửu thập

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách bát thập cửu

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách bát thập bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách bát thập thất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách bát thập lục

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách bát thập ngũ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách bát thập tứ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách bát thập tam

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách bát thập nhị

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách bát thập nhất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách bát thập

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách thất thập cửu

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách thất thập bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách thất thập thất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách thất thập lục

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách thất thập ngũ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách thất thập tứ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách thất thập tam

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách thất thập nhị

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách thất thập nhất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách thất thập

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách lục thập cửu

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách lục thập bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách lục thập thất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách lục thập lục

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách lục thập ngũ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách lục thập tứ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách lục thập tam

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách lục thập nhị

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách lục thập nhất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách lục thập

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách ngũ thập cửu

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách ngũ thập bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách ngũ thập thất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách ngũ thập lục

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách ngũ thập ngũ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách ngũ thập tứ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách ngũ thập tam

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách ngũ thập nhị

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách ngũ thập nhất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách ngũ thập

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tứ thập cửu

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tứ thập bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tứ thập thất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tứ thập lục

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tứ thập ngũ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tứ thập tứ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tứ thập tam

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tứ thập nhị

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tứ thập nhất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tứ thập

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tam thập cửu

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tam thập bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tam thập thất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tam thập lục

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tam thập ngũ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tam thập tứ

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tam thập tam

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tam thập nhị

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tam thập nhất

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách tam thập

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách nhị thập. Cửu

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách nhị thập. Bát

Đạo tiên  pháp hội nguyên quyển chi nhất bách nhị thập. Thất

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 1.838
  • 131
  • 1.963
  • 151
  • 6.633.121
  • 860.257