Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教 (Đạo Tạng ) Thiên Thư 17

 

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

越南道教(ĐẠO TẠNG)THIÊN THƯ 17

Thượng thanh khúc tố quyết từ lục

Thượng thanh quỳnh cung linh phi lục giáp lục

Thượng thanh đỗng thiên tam ngũ kim cương huyền lục nghi

Thượng thanh đại đỗng tam cảnh ngọc thanh ẩn thư quyết lục

Thượng thanh đỗng chân thiên bảo đại đỗng tam cảnh bảo lục quyển hạ

Thượng thanh đỗng chân thiên bảo đại đỗng tam cảnh bảo lục quyển thượng

Thượng thanh thái nhất đế quân thái đan ẩn thư giải bào thập nhị kết tiết đồ quyết

Thượng thanh thái Thượng Nguyên thủy diệu quang kim hổ phượng văn chương bảo kinh

Thượng thanh cửu đan thượng hóa thai tinh trung kí kinh

Thượng thanh minh đường huyền đan chân kinh

Thượng thanh thái thượng hoàng tố tứ thập tứ phương kinh

Thượng thanh ngọc đế thất thánh huyền kỉ hồi thiên cửu tiêu kinh

Thượng thanh kim chân ngọc quang bát cảnh phi kinh

Thượng thanh thái thượng cửu chân trung kinh giáng sinh thần đan quyết

Thượng thanh thái thượng đế quân cửu chân trung kinh quyển hạ

Thượng thanh thái thượng đế quân cửu chân trung kinh quyển thượng

Thượng thanh Vô thượng kim nguyên ngọc thanh kim chân phi nguyên bộ hư ngọc chương

Thượng thanh chư chân nhân thụ kinh thời tụng kim chân chương

Thượng thanh cao thượng ngọc thần phượng đài khúc tố thượng kinh

Thượng thanh tố linh thượng thiên

Thượng thanh hồi diệu phi quang nhật nguyệt tinh hoa thượng kinh

Thượng thanh hóa hình ẩn cảnh đăng thăng bảo tiên thượng kinh

Thượng thanh hồi thần phi tiêu đăng không chiêu ngũ tinh thượng pháp kinh

Thượng thanh hà đồ nội huyền kinh quyển hạ

Thượng thanh hà đồ nội huyền kinh quyển thượng

Thượng thanh thiên quan tam đồ kinh

Thượng thanh đỗng chân trí tuệ quan thân đại giới văn

Thượng thanh Thái Cực chân nhân soạn sở thi hành bí yếu kinh

Thượng thanh thái thượng hồi nguyên ẩn đạo trừ tội tịch kinh

Thượng thanh thất thánh huyền kỉ kinh

Thượng thanh cửu thiên Thượng Đế chúc bách thần nội danh kinh

Thượng thanh đan cảnh đạo tinh ẩn địa bát truật kinh quyển hạ

Thượng thanh đan cảnh đạo tinh ẩn địa bát truật kinh quyển thượng

Thượng thanh cao thượng kim nguyên vũ chương ngọc thanh ẩn Thư Kinh

Thượng thanh cao thượng diệt ma đỗng cảnh kim nguyên ngọc thanh ẩn Thư Kinh

Thượng thanh cao thượng diệt ma ngọc đế thần tuệ ngọc thanh ẩn Thư Kinh

Thượng thanh thái thượng ngọc thanh ẩn thư diệt ma thần tuệ cao huyền chân kinh

Thượng thanh thái thượng khai thiên long kiểu kinh quyển chi ngũ

Thượng thanh thái thượng khai thiên long kiểu kinh quyển chi tứ

Thượng thanh thái thượng khai thiên long kiểu kinh quyển chi tam

Thượng thanh thái thượng khai thiên long kiểu kinh quyển chi nhị

Thượng thanh thái thượng khai thiên long kiểu kinh quyển chi nhất

Đỗng chân thái thượng thái tiêu lang thư quyển chi thập

Đỗng chân thái thượng thái tiêu lang thư quyển chi cửu

Đỗng chân thái thượng thái tiêu lang thư quyển chi bát

Đỗng chân thái thượng thái tiêu lang thư quyển chi thất

Đỗng chân thái thượng thái tiêu lang thư quyển chi lục

Đỗng chân thái thượng thái tiêu lang thư quyển chi ngũ

Đỗng chân thái thượng thái tiêu lang thư quyển chi tứ

Đỗng chân thái thượng thái tiêu lang thư quyển chi tam

Đỗng chân thái thượng thái tiêu lang thư quyển chi nhất

Đỗng chân thái thượng phi hành vũ kinh cửu chân thăng huyền thượng kí

Đỗng chân tam thiên bí húy

Đỗng chân thái thượng thanh nha thủy sinh kinh

Đỗng chân thái thượng đan cảnh đạo tinh kinh

Đỗng chân kim phòng độ mệnh lục tự hồi niên tam hoa bảo ? Nội chân thượng kinh

Đỗng chân thái thượng đạo quân nguyên đan thượng kinh

Đỗng chân hoàng thư

Đỗng chân thái thượng tử thư lục truyền

Đỗng chân thái thượng thượng hoàng dân tịch định chân ngọc lục

Đỗng chân thái thượng thương nguyên thượng lục

Đỗng chân bát cảnh ngọc lục thần đồ ẩn phù

Đỗng chân thái thượng thái tố ngọc lục

Đỗng chân thái vi kim hổ chân phù

Đỗng chân thái thượng kim thiên hổ phù chân văn kinh

Đỗng chân thái thượng tử văn đan chương

Đỗng chân thái thượng thần hổ ẩn văn

Đỗng chân thái thượng tử độ viêm quang thần huyền biến kinh

Đỗng chân thượng thanh thần châu thất chuyển thất biến vũ thiên kinh

Đỗng chân thái nhất đế quân thái đan ẩn thư đỗng chân huyền kinh

Đỗng chân thái thượng cửu xích ban phù Ngũ Đế nội chân kinh

Đỗng chân thái thượng tam cửu tố ngữ ngọc tinh chân quyết

Đỗng chân thượng thanh long phi cửu đạo xích tố ẩn quyết

Đỗng chân thái thượng bát tố chân kinh chiêm hậu nhập định diệu quyết

Đỗng chân thái thượng bát tố chân kinh đăng đàn phù trát diệu quyết

Đỗng chân thái thượng bát tố chân kinh phục thực nhật nguyệt hoàng hoa quyết

Đỗng chân thái thượng bát tố chân kinh tam ngũ hành hóa diệu quyết

Đỗng chân thái thượng bát tố chân kinh tu tập công nghiệp diệu quyết

Đỗng chân thái thượng bát tố chân kinh tinh diệu tam cảnh diệu quyết

Đỗng chân tây vương mẫu bảo thần khởi cư kinh

Đỗng chân thái thượng tam nguyên lưu châu kinh

Đỗng chân thượng thanh thái vi đế quân bộ thiên cương phi địa kỉ kim giản ngọc tự thượng kinh

Đỗng chân thượng thanh thanh yếu tử thư kim căn chúng kinh quyển hạ

Đỗng chân thượng thanh thanh yếu tử thư kim căn chúng kinh quyển thượng

Đỗng chân thái thượng tố linh đỗng nguyên đại hữu diệu kinh

Đỗng chân cao thượng ngọc đế đại đỗng thư nhất ngọc kiểm ngũ lão bảo kinh nhị

Đỗng chân cao thượng ngọc đế đại đỗng thư nhất ngọc kiểm ngũ lão bảo kinh nhất

Thái thượng đại đạo ngọc thanh kinh quyển chi thập

Thái thượng đại đạo ngọc thanh kinh quyển chi cửu

Thái thượng đại đạo ngọc thanh kinh quyển chi bát

Thái thượng đại đạo ngọc thanh kinh quyển chi thất

Thái thượng đại đạo ngọc thanh kinh quyển chi lục

Thái thượng đại đạo ngọc thanh kinh quyển chi ngũ

Thái thượng đại đạo ngọc thanh kinh quyển chi tứ

Thái thượng đại đạo ngọc thanh kinh quyển chi tam

Thái thượng đại đạo ngọc thanh kinh quyển chi nhị

Thái thượng đại đạo ngọc thanh kinh quyển chi nhất

Hải quỳnh truyền đạo tập

Hải quỳnh vấn đạo tập

Hải quỳnh bạch chân nhân ngữ lục quyển chi tứ

Hải quỳnh bạch chân nhân ngữ lục quyển chi tam

Hải quỳnh bạch chân nhân ngữ lục quyển chi nhị

Hải quỳnh bạch chân nhân ngữ lục quyển chi nhất

Phù thiên quảng thánh như ý linh thiêm

Linh tể chân quân chú sinh đường linh thiêm

Hồng ân linh tể chân quân linh thiêm

Tứ thánh chân quân linh thiêm

Đỗng huyền linh bảo ngũ lão nhiếp triệu bắc phong quỷ ma xích thư ngọc quyết

Đỗng huyền linh bảo bát tiết trai túc khải nghi

Thái thượng đỗng huyền linh bảo nhị bộ truyền thụ nghi

Thượng thanh hoàng thư quá độ nghi

Thượng thanh thái vi đế quân kết đái chân văn pháp

Bảo luyện độ ngũ tiên an linh trấn thần hoàng tăng chương pháp

Thượng thanh kinh bí quyết

Thái thượng đỗng thần đỗng uyên thần chú trị bệnh khẩu chương

Lục thập giáp tử bản mệnh nguyên thần lịch

Nguyên thần chương tiếu lập thành lịch quyển hạ

Nguyên thần chương tiếu lập thành lịch quyển thượng

Thái thượng chính nhất Pháp Văn kinh hộ quốc tiếu hải phẩm

Thái thượng đỗng thần Tam Hoàng truyền thụ nghi

Thái thượng đỗng thần hành đạo thụ độ nghi

Cao thượng thần tiêu tông sư thụ kinh thức

Huyền đàn khám ngộ luận

Linh thư trửu hậu sao

Đỗng huyền linh bảo ngũ cảm văn

Bàn thiên kinh

Vũ dương khí hậu thân cơ

Huyền hòa tử Thập Nhị Nguyệt quái kim quyết

Chính nhất thiên sư cáo triệu thăng khẩu quyết

Đỗng huyền linh bảo chân nhân tu hành duyên niên ích toán pháp

Chính nhất Pháp Văn tu chân chỉ yếu

Thượng thanh tu thân yếu sự kinh

Thiên hoàng thái nhất thần luật tị uế kinh

Cửu thiên thượng thánh bí truyền kim phù kinh

Đặng thiên quân huyền linh bát môn báo ứng nội chỉ

Bắc đế thất nguyên tử đình diên sinh bí quyết

Ly phong lão nhân tập quyển hạ

Ly phong lão nhân tập quyển thượng

Trang liệt thập luận

Ý lâm quyển chi ngũ

Ý lâm quyển chi tứ

Ý lâm quyển chi tam

Ý lâm quyển chi nhị

Ý lâm quyển chi nhất

Lục căn quy đạo thiên

Tam yếu đạt đạo thiên

Long hổ tinh vi luận

Chư chân nội đan tập yếu quyển hạ

Chư chân nội đan tập yếu quyển trung

Chư chân nội đan tập yếu quyển thượng

Quần tiên yếu ngữ toản tập hạ

Quần tiên yếu ngữ toản tập thượng

Chân tiên trực chỉ ngữ lục quyển hạ

Chân tiên trực chỉ ngữ lục quyển thượng

Lão Tổ vi chỉ lệ lược

Lôi pháp nghị huyền thiên

Tĩnh dư huyền vấn

Thái thanh ngọc ti tả viện bí yếu thượng pháp

Đỗng huyền linh bảo khóa trung pháp

Đỗng huyền linh bảo Đạo Sĩ minh kính pháp

Thụ lục thứ đệ pháp tín nghi

Chính nhất Pháp Văn thái thượng ngoại lục nghi

Chính nhất Pháp văn pháp lục bộ nghi

Đỗng huyền linh bảo Đạo Sĩ thụ Tam Động kinh giới pháp lục trạch nhật lịch

Chính nhất tu chân lược nghi

Truyền thụ kinh giới nghi chú quyết

Tam Động tu đạo nghi

Thái thượng xuất gia truyền độ nghi

Toàn chân thanh quy

Đan dương chân nhân trực ngôn

Trùng Dương lập giáo thập ngũ luận

Đạo môn thập quy

Đạo thư viện thần khế

Toàn chân tọa  tiệp pháp

Chính nhất luận

Thái thượng trợ quốc cứu dân tổng chân bí yếu quyển chi thập

Thái thượng trợ quốc cứu dân tổng chân bí yếu quyển chi cửu

Thái thượng trợ quốc cứu dân tổng chân bí yếu quyển chi bát

Thái thượng trợ quốc cứu dân tổng chân bí yếu quyển chi thất

Thái thượng trợ quốc cứu dân tổng chân bí yếu quyển chi lục

Thái thượng trợ quốc cứu dân tổng chân bí yếu quyển chi ngũ

Thái thượng trợ quốc cứu dân tổng chân bí yếu quyển chi tứ

Thái thượng trợ quốc cứu dân tổng chân bí yếu quyển chi tam

Thái thượng trợ quốc cứu dân tổng chân bí yếu quyển chi nhị

Thái thượng trợ quốc cứu dân tổng chân bí yếu quyển chi nhất

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tứ thập tứ

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tứ thập tam

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tứ thập nhị

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tứ thập nhất

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tứ thập

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tam thập cửu

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tam thập bát

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tam thập thất

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tam thập lục

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tam thập ngũ

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tam thập tứ

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tam thập tam

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tam thập nhị

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tam thập nhất

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi tam thập

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi nhị thập. Cửu

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi nhị thập. Bát

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi nhị thập. Thất

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi nhị thập. Lục

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi nhị thập. Ngũ

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi nhị thập. Tứ

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi nhị thập. Tam

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi nhị thập. Nhị

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi nhị thập. Nhất

Thượng thanh linh bảo đại pháp quyển chi nhị thập


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 8.870
  • 158
  • 4.916
  • 160
  • 5.485.971
  • 830.868