Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教 (Đạo Tạng ) Thiên Thư 16

 

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

越南道教(ĐẠO TẠNG)THIÊN THƯ 16

Đỗng huyền linh bảo huyền môn đại nghĩa

Nhất thiết Đạo Kinh âm nghĩa diệu môn do khởi

Thái thượng linh bảo thăng huyền Nội Giáo kinh trung hòa phẩm thuật nghĩa sơ

Thái thượng đỗng huyền linh bảo tam thập nhị thiên thiên tôn ứng hiệu kinh đệ nhị thập. Nhị quyển

Thái thượng đỗng huyền linh bảo tam thập nhị thiên thiên tôn ứng hiệu kinh đệ thập nhị quyển

Thái thượng đỗng huyền linh bảo trung hòa kinh

Đỗng huyền linh bảo huyền nhất chân nhân thuyết sinh tử luân chuyển nhân duyến kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo phi hành tam giới thông vi nội tư diệu kinh

Thái Cực tả tiên công thuyết thần phù kinh

Đỗng huyền linh bảo thái thượng chân nhân vấn tật kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo bản hàng nhân duyến kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo bản hàng túc duyên kinh

Thái thượng đỗng huyền linh  quốc vương hành Đạo Kinh

Đỗng huyền linh bảo Bát Ttiên vương giáo giới kinh

Thái huyền chân nhất bản tế diệu kinh

Tịnh minh trung hiếu toàn thư quyển chi lục

Tịnh minh trung hiếu toàn thư quyển chi ngũ

Tịnh minh trung hiếu toàn thư quyển chi tứ

Tịnh minh trung hiếu toàn thư quyển chi tam

Tịnh minh trung hiếu toàn thư quyển chi nhị

Tịnh minh trung hiếu toàn thư quyển chi nhất

Thái thượng linh bảo tịnh minh trung hoàng bát trụ kinh

Thái thượng linh bảo  minh cửu tiên thủy kinh

Thái thượng linh bảo thủ nhập tịnh minh tứ quy minh giám kinh

Thái thượng linh bảo  minh thiên tôn thuyết ngự ? Kinh

Thái thượng linh bảo tịnh minh đạo nguyên chính ấn kinh

Thái thượng linh bảo tịnh minh ngọc chân xu chân kinh

Thái thượng linh bảo tịnh minh đỗng thần thượng phẩm kinh quyển hạ

Thái thượng linh bảo tịnh minh đỗng thần thượng phẩm kinh quyển thượng

Thái Bình Kinh thánh quân bí chỉ

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách nhất thập cửu

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách nhất thập bát

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách nhất thập thất

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách nhất thập lục

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách nhất thập tứ

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách nhất thập tam

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách nhất thập nhị

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách nhất thập nhất

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách nhất thập

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách cửu

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách bát

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách thất

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách lục

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách ngũ

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách tứ

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách tam

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách nhị

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách nhất

Thái Bình kinh quyển chi nhất bách

Thái Bình kinh quyển chi cửu thập cửu

Thái Bình kinh quyển chi cửu thập bát

Thái Bình kinh quyển chi cửu thập thất

Thái Bình kinh quyển chi cửu thập lục

Thái Bình kinh quyển chi cửu thập tam

Thái Bình kinh quyển chi cửu thập nhị

Thái Bình kinh quyển chi cửu thập nhất

Thái Bình kinh quyển chi cửu thập

Thái Bình kinh quyển chi bát thập cửu

Thái Bình kinh quyển chi bát thập bát

Thái Bình kinh quyển chi bát thập lục

Thái Bình kinh quyển chi thất thập nhị

Thái Bình kinh quyển chi thất thập nhất

Thái Bình kinh quyển chi thất thập

Thái Bình kinh quyển chi lục thập cửu

Thái Bình kinh quyển chi lục thập bát

Thái Bình kinh quyển chi lục thập thất

Thái Bình kinh quyển chi lục thập lục

Thái Bình kinh quyển chi lục thập ngũ

Thái Bình kinh quyển chi ngũ thập ngũ

Thái Bình kinh quyển chi ngũ thập tứ

Thái Bình kinh quyển chi ngũ thập tam

Thái Bình kinh quyển chi ngũ thập nhất

Thái Bình kinh quyển chi ngũ thập

Thái Bình kinh quyển chi tứ thập cửu

Thái Bình kinh quyển chi tứ thập bát

Thái Bình kinh quyển chi tứ thập thất

Thái Bình kinh quyển chi tứ thập lục

Thái Bình kinh quyển chi tứ thập ngũ

Thái Bình kinh quyển chi tứ thập tứ

Thái Bình kinh quyển chi tứ thập tam

Thái Bình kinh quyển chi tứ thập nhị

Thái Bình kinh quyển chi tứ thập nhất

Thái Bình kinh quyển chi tứ thập

Thái Bình kinh quyển chi tam thập cửu

Thái Bình kinh quyển chi tam thập thất

Thái Bình kinh quyển chi tam thập lục

Thái Bình kinh quyển chi tam thập ngũ

Thái Bình Kinh sao quý bộ quyển chi thập

Thái Bình Kinh sao nhâm bộ quyển chi cửu

Thái Bình Kinh sao tân bộ quyển chi bát

Thái Bình Kinh sao canh bộ quyển chi thất

Thái Bình Kinh sao kỷ bộ quyển chi lục

Thái Bình Kinh sao mậu bộ quyển chi ngũ

Thái Bình Kinh sao đinh bộ quyển chi tứ

Thái Bình Kinh sao bính bộ quyển chi tam

Thái Bình Kinh sao ất bộ quyển chi nhị

Thái Bình Kinh sao giáp bộ quyển chi nhất

Bí truyền chính dương chân nhân linh bảo tất pháp quyển hạ

Bí truyền chính dương chân nhân linh bảo tất pháp quyển trung

Bí truyền chính dương chân nhân linh bảo tất pháp quyển thượng

Thiên cơ kinh

Âm đan nội thiên

Thác thược tử

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi ngũ thập

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tứ thập cửu

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tứ thập bát

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tứ thập thất

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tứ thập lục

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tứ thập ngũ

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tứ thập tứ

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tứ thập tam

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tứ thập nhị

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tứ thập nhất

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tứ thập

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tam thập cửu

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tam thập bát

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tam thập thất

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tam thập lục

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tam thập ngũ

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tam thập tứ

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tam thập tam

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tam thập nhị

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tam thập nhất

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tam thập

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi nhị thập. Cửu

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi nhị thập. Bát

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi nhị thập. Thất

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi nhị thập. Lục

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi nhị thập. Ngũ

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi nhị thập. Tứ

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi nhị thập. Tam

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi nhị thập. Nhị

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi nhị thập. Nhất

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi nhị thập

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi thập cửu

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi thập bát

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi thập thất

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi thập lục

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi thập ngũ

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi thập tứ

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi thập tam

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi thập nhị

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi thập nhất

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi thập

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi cửu

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi bát

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi thất

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi lục

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi ngũ

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tứ

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi tam

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi nhị

Bão phác tử ngoại thiên quyển chi nhất

Bão phác tử nội thiên quyển chi nhị thập

Bão phác tử nội thiên quyển chi thập cửu

Bão phác tử nội thiên quyển chi thập bát

Tử hoa tử quyển chi tứ

Tử hoa tử quyển chi tam

Tử hoa tử quyển chi nhị

Tử hoa tử quyển chi nhất

Duẫn văn tử quyển hạ

Duẫn văn tử quyển thượng

Công tôn long tử quyển hạ

Công tôn long tử quyển trung

Công tôn long tử quyển thượng

Chúc tử quyển hạ

Chúc tử quyển thượng

Thái Thượng Lão Quân thuyết thượng thất diệt tội tập phúc diệu kinh

Thái Thượng Lão Quân thanh tĩnh tâm kinh

Thái Thượng Lão Quân trung kinh quyển hạ

Thái Thượng Lão Quân trung kinh quyển thượng

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi tam thập

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi nhị thập. Cửu

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi nhị thập. Bát

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi nhị thập. Thất

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi nhị thập. Lục

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi nhị thập. Ngũ

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi nhị thập. Tứ

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi nhị thập. Tam

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi nhị thập. Nhị

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi nhị thập. Nhất

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi nhị thập

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi thập cửu

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi thập bát

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi thập thất

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi thập lục

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi thập ngũ

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi thập tứ

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi thập tam

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi thập nhị

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi thập nhất

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi thập

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi cửu

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi bát

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi thất

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi lục

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi ngũ

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi tứ

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi tam

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi nhị

Thái thượng cảm ứng thiên quyển chi nhất

Trường xuân chân nhân tây du kí quyển hạ

Trường xuân chân nhân tây du kí quyển thượng

Thị đế thần đông hoa thượng tả ti mệnh dương quân truyện kí

Thái thanh đạo lâm nhiếp sinh luận

Đường thái cổ diệu ứng tôn chân nhân phúc thọ luận

Linh tín kinh chỉ

Thái Thượng Lão Quân thái tố kinh

Thái thanh nguyên đạo chân kinh

Chẩm trung kinh

Thái thượng tử vi trung thiên thất nguyên chân kinh

Thất nguyên chân nhân thuyết thần chân linh phù kinh

Thất nguyên triệu ma mật lục thiên thần chú kinh

Nguyên thủy thuyết độ phong đô kinh

Thất nguyên tuyền ki triệu ma phẩm kinh

Thất nguyên chân quyết ngữ khu dịch bí kinh

Bắc đế thuyết khoát lạc thất nguyên kinh

Mật ma kinh đàn tạ ân tiếu nghi

Bắc đế mật ma kinh pháp kiến đàn nghi

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết bắc đế mật ma thần chú diệu kinh quyển đệ thập

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết bắc đế mật ma thần chú diệu kinh quyển đệ cửu

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết bắc đế mật ma thần chú diệu kinh quyển đệ bát

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết bắc đế mật ma thần chú diệu kinh quyển đệ thất

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết bắc đế mật ma thần chú diệu kinh quyển đệ lục

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết bắc đế mật ma thần chú diệu kinh quyển đệ ngũ

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết bắc đế mật ma thần chú diệu kinh quyển đệ tứ

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết bắc đế mật ma thần chú diệu kinh quyển đệ tam

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết bắc đế mật ma thần chú diệu kinh quyển đệ nhị

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết bắc đế mật ma thần chú diệu kinh quyển đệ nhất

Đỗng huyền linh bảo trường dạ chi phủ cửu u ngọc quỹ minh chân khoa

Đỗng huyền linh bảo thiên chân khoa

Thái thượng cửu chân minh khoa

Ngọc thanh thượng cung khoa thái chân văn

Thái thượng đỗng huyền linh bảo chi thảo phẩm

Thượng thanh Thái Cực chân nhân thần tiên kinh

Thượng thanh tiên phủ quỳnh lâm kinh

Thượng thanh hoàng đình ngũ tàng lục phủ chân nhân ngọc trục kinh

Thái thượng hoàng đình trung cảnh kinh

Thượng thanh hoàng đình dưỡng thần kinh

Thái Thượng nguyên bảo kim đình vô vi diệu kinh

Tứ đẩu Nhị thập. Bát Tú thiên đế đại lục

Thượng thanh hà đồ bảo lục

Thượng thanh đại đỗng cửu vi bát đạo đại kinh diệu lục

Thượng thanh cao thượng quy sơn huyền lục

Thượng thanh nguyên thủy biến hóa bảo chân thượng kinh cửu linh thái diệu quy sơn huyền lục quyển hạ

Thượng thanh nguyên thủy biến hóa bảo chân thượng kinh cửu linh thái diệu quy sơn huyền lục quyển trung

Thượng thanh nguyên thủy biến hóa bảo chân thượng kinh cửu linh thái diệu quy sơn huyền lục quyển thượng

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 2.320
  • 112
  • 4.980
  • 143
  • 5.674.309
  • 836.375