Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教 (Đạo Tạng ) Thiên Thư 13

 

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

越南道教(ĐẠO TẠNG)THIÊN THƯ 13

 

 

Vô thượng tam nguyên trấn trạch linh lục

Thái Thượng Lão Quân hỗn nguyên tam bộ phù quyển hạ

Thái Thượng Lão Quân hỗn nguyên tam bộ phù quyển trung

Thái Thượng Lão Quân hỗn nguyên tam bộ phù quyển thượng

Thái Thượng Lão Quân thuyết ích toán thần phù diệu kinh

Thái thượng vô cực đại đạo tự nhiên chân nhất ngũ xưng phù thượng kinh quyển hạ

Thái thượng vô cực đại đạo tự nhiên chân nhất ngũ xưng phù thượng kinh quyển thượng

Nam hoa chân kinh quyển chi ngũ

Nam hoa chân kinh quyển chi tứ

Nam hoa chân kinh quyển chi tam

Nam hoa chân kinh quyển chi nhị

Nam hoa chân kinh quyển chi nhất

Đỗng linh chân kinh

Xung hư chí đức chân kinh quyển hạ

Xung hư chí đức chân kinh quyển trung

Xung hư chí đức chân kinh quyển thượng

Vô thượng diệu đạo văn thủy chân kinh

Tây thăng kinh quyển hạ

Tây thăng kinh quyển trung

Tây thăng kinh quyển thượng

Đức kinh cổ bản thiên hạ

Đạo Kinh cổ bản thiên thượng

Đạo đức chân kinh quyển hạ

Đạo đức chân kinh quyển thượng

Huyền Thiên Thượng Đế thuyết báo phụ mẫu ân trọng kinh

Thái Thượng Lão Quân thuyết báo phụ mẫu ân trọng kinh

Lão Tổ tượng danh kinh quyển chi thập

Lão Tổ tượng danh kinh quyển chi cửu

Lão Tổ tượng danh kinh quyển chi ngũ

Lão Tổ tượng danh kinh quyển chi tứ

Lão Tổ tượng danh kinh quyển chi tam

Lão Tổ tượng danh kinh quyển chi nhị

Lão Tổ tượng danh kinh quyển chi nhất

Hỗn nguyên bát cảnh chân kinh quyển chi ngũ

Hỗn nguyên bát cảnh chân kinh quyển chi tứ

Hỗn nguyên bát cảnh chân kinh quyển chi tam

Hỗn nguyên bát cảnh chân kinh quyển chi nhị

Hỗn nguyên bát cảnh chân kinh quyển chi nhất

Thái thượng hạo nguyên kinh

Thái thượng diệu thủy kinh

Thái thượng đỗng thần ngũ tinh chư túc nhật nguyệt hỗn thường kinh

Thái thượng nhật nguyệt hỗn nguyên kinh

Thái thượng thuyết tử vi thần binh hộ quốc tiêu ma kinh

Thái thượng đỗng thần Thiên Công tiêu ma hộ quốc kinh

Thái Thượng Lão Quân thuyết ngũ đẩu kim chương thụ sinh kinh

Thái thượng đỗng thần tam nguyên diệu bản phúc thọ chân kinh

Thái Thượng Lão Quân thuyết trường sinh ích toán diệu kinh

Thái Thượng Lão Quân thuyết thiên phi cứu khổ linh nghiệm kinh

Thái thượng hóa đạo độ thế tiên kinh

Thái thượng thuyết chuyển sinh ngũ đạo túc mệnh nhân duyến kinh

Thái Thượng Lão Quân ngoại nhật dụng diệu kinh

Thái Thượng Lão Quân nội nhật dụng diệu kinh

Thái thượng nội đan thủ nhất chân định kinh

Thái Thượng Lão Quân nội đan kinh

Thái Thượng Lão Quân thuyết liễu tâm kinh

Thái Thượng Lão Quân nội quan kinh

Đỗng thần bát đế diệu tinh kinh

Hoàng thiên thượng thanh kim khuyết đế quân linh thư tử văn thượng kinh

Thái thượng phi bộ Nam Đẩu thái vi ngọc kinh

Thái thượng phi bộ ngũ tinh kinh

Thái thượng thuyết thập luyện sinh thần cứu hộ kinh

Thái Thượng Lão Quân thuyết bổ tạ bát dương kinh

Thái Thượng Lão Quân thuyết an trạch bát dương kinh

Thái thượng thái thanh hoàng lão đế quân vận lôi thiên đồng ẩn phạm tiên kinh

Thái Thượng Lão Quân thuyết tiêu tai kinh

Thái Thượng Lão Quân thuyết cứu sinh chân kinh

Thái thượng Bắc Đẩu nhị thập. Bát chương kinh

Thái thượng thuyết trúng đẩu đại khôi chưởng toán mật ma thần chú kinh

Thái thượng thuyết trúng đẩu đại khôi bảo mệnh diệu kinh

Thái thượng thuyết tây đẩu kí danh hộ thân diệu kinh

Thái thượng thuyết đông đẩu thiển toán hộ mệnh diệu kinh

Thái thượng thuyết Nam Đẩu lục ti diên thọ độ nhân diệu kinh

Thái thượng huyền linh Bắc Đẩu bản mệnh trường sinh diệu kinh

Thái thượng huyền linh Bắc Đẩu bản mệnh diên sinh chân kinh

Thái thượng huyền linh đẩu mẫu đại thánh nguyên quân bản mệnh diên sinh tâm kinh

Thái Thượng Lão Quân thuyết thường thanh tĩnh diệu kinh

Minh hạc dư tiên âm quyển chi cửu

Minh hạc dư tiên âm quyển chi bát

Minh hạc dư tiên âm quyển chi thất

Minh hạc dư tiên âm quyển chi lục

Minh hạc dư tiên âm quyển chi ngũ

Minh hạc dư tiên âm quyển chi tứ

Minh hạc dư tiên âm quyển chi tam

Minh hạc dư tiên âm quyển chi nhị

Minh hạc dư tiên âm quyển chi nhất

Trường sinh chỉ yếu thiên

Nội đan hoàn nguyên quyết

Đỗng nguyên tử nội đan quyết quyển hạ

Đỗng nguyên tử nội đan quyết quyển thượng

Nội đan quyết

Chứng đạo ca

Kim dịch đại đan thi

Đản giáp tập

Hoàn đan chí ước thiên

Hoàn nguyên thiên

Thúy hư thiên

Viên thanh tử chí mệnh thiên quyển hạ

Viên thanh tử chí mệnh thiên quyển thượng

Hoàn đan phục mệnh thiên

Kim đan chính tông

Ngư trang giải cấu lục

Nội đan bí quyết

Long hổ hoàn đan quyết

Long hổ nguyên chỉ

Long hổ hoàn đan quyết tụng

Kim đan tứ bách tự tịnh tự

Kim đan chân nhất luận

Chân nhân cao tượng tiên kim đan ca

Ngọc thất kinh

Tu luyện tu tri

Vô cấu tử tùy cơ ứng hóa lục quyển hạ

Vô cấu tử tùy cơ ứng hóa lục quyển thượng

Đạo huyền thiên

Hoàn chân tập quyển hạ

Hoàn chân tập quyển trung

Hoàn chân tập quyển thượng

Đạo thiện tập

Kim đan trực chỉ

Nguyên dương tử Pháp Ngữ quyển hạ

Nguyên dương tử Pháp Ngữ quyển thượng

Thượng dương tử kim đan đại yếu tiên phái

Thượng dương tử kim đan đại yếu liệt tiên chí

Thượng dương tử kim đan đại yếu đồ

Huyền giáo đại công án quyển hạ

Huyền giáo đại công án quyển thượng

Đỗng uyên tập quyển chi ngũ

Đỗng uyên tập quyển chi tứ

Đỗng uyên tập quyển chi tam

Đỗng uyên tập quyển chi nhị

Đỗng uyên tập quyển chi nhất

Đỗng uyên tập quyển chi cửu

Đỗng uyên tập quyển chi bát

Đỗng uyên tập quyển chi thất

Đỗng uyên tập quyển chi lục

Đỗng uyên tập quyển chi ngũ

Đỗng uyên tập quyển chi tứ

Đỗng uyên tập quyển chi tam

Đỗng uyên tập quyển chi nhị

Đỗng uyên tập quyển chi nhất

Thượng thanh thái huyền tập quyển chi thập

Thượng thanh thái huyền tập quyển chi cửu

Thượng thanh thái huyền tập quyển chi bát

Thượng thanh thái huyền tập quyển chi thất

Thượng thanh thái huyền tập quyển chi lục

Thượng thanh thái huyền tập quyển chi ngũ

Thượng thanh thái huyền tập quyển chi tứ

Thượng thanh thái huyền tập quyển chi tam

Thượng thanh thái huyền tập quyển chi nhị

Thượng thanh thái huyền tập quyển chi nhất

Thanh am oánh thiềm tử ngữ lục quyển chi lục

Thanh am oánh thiềm tử ngữ lục quyển chi ngũ

Thanh am oánh thiềm tử ngữ lục quyển chi tứ

Thanh am oánh thiềm tử ngữ lục quyển chi tam

Thanh am oánh thiềm tử ngữ lục quyển chi nhị

Thanh am oánh thiềm tử ngữ lục quyển chi nhất

Bàn sơn tê vân vương chân nhân ngữ lục

Vô vi thanh tĩnh trường sinh chân nhân chí chân ngữ lục

Đan dương chân nhân ngữ lục

Tấn chân nhân ngữ lục

Thuần dương chân nhân hồn thành tập quyển hạ

Thuần dương chân nhân hồn thành tập quyển thượng

Nam thống đại quân nội đan cửu chương kinh

Tông huyền tiên sinh huyền cương luận

Tông huyền tiên sinh văn tập quyển hạ

Tông huyền tiên sinh văn tập quyển trung

Tông huyền tiên sinh văn tập quyển thượng

Hoa dương đào ẩn cư tập quyển hạ

Hoa dương đào ẩn cư tập quyển thượng

Vân cung Pháp Ngữ quyển hạ

Vân cung Pháp Ngữ quyển thượng

Huyền châu lục quyển hạ

Huyền châu lục quyển thượng

Thái hư tâm uyên thiên

Ngộ huyền thiên

Hải khách luận

Hóa thư quyển chi lục

Hóa thư quyển chi ngũ

Hóa thư quyển chi tứ

Hóa thư quyển chi tam

Hóa thư quyển chi nhị

Hóa thư quyển chi nhất

Thái thượng tu chân huyền chương

Tam luận nguyên chỉ

Tâm mục luận

Đại đạo luận

Tọa vong luận

Đạo thể luận

Thái huyền bảo điển quyển hạ

Thái huyền bảo điển quyển trung

Thái huyền bảo điển quyển thượng

Chí ngôn tổng quyển chi ngũ

Chí ngôn tổng quyển chi tứ

Chí ngôn tổng quyển chi tam

Chí ngôn tổng quyển chi nhị

Chí ngôn tổng quyển chi nhất

Huyền chân tử ngoại thiên quyển hạ

Huyền chân tử ngoại thiên quyển trung

Huyền chân tử ngoại thiên quyển thượng

Vô năng tử quyển hạ

Vô năng tử quyển trung

Vô năng tử quyển thượng

Tố lý tử quyển hạ

Tố lý tử quyển trung

Tố lý tử quyển thượng

Thiên ẩn tử

Quỷ cốc tử quyển hạ

Quỷ cốc tử quyển trung

Quỷ cốc tử quyển thượng

Hoàng đế bát thập nhất nan kinh toản đồ cú giải quyển chi thất

Hoàng đế bát thập nhất nan kinh toản đồ cú giải quyển chi lục

Hoàng đế bát thập nhất nan kinh toản đồ cú giải quyển chi ngũ

Hoàng đế bát thập nhất nan kinh toản đồ cú giải quyển chi tứ

Hoàng đế bát thập nhất nan kinh toản đồ cú giải quyển chi tam

Hoàng đế bát thập nhất nan kinh toản đồ cú giải quyển chi nhị

Hoàng đế bát thập nhất nan kinh toản đồ cú giải quyển chi nhất

Hoàng đế bát thập nhất nan kinh chú nghị đồ tự luận

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi thập thất

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi thập lục

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi thập ngũ

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi thập tứ

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi thập tam

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi thập nhị

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi thập nhất

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi thập

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi cửu

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi bát

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi thất

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi lục

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi ngũ

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi tứ

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi tam

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi nhị

Tố vấn lục khí huyền châu mật ngữ quyển chi nhất

Tố vấn nhập thức vận khí luận áo quyển hạ

Tố vấn nhập thức vận khí luận áo quyển trung

Tố vấn nhập thức vận khí luận áo quyển thượng

Hoàng Đế Nội Kinh tố vấn di thiên quyển chi ngũ

Hoàng Đế Nội Kinh tố vấn di thiên quyển chi tứ

Hoàng Đế Nội Kinh tố vấn di thiên quyển chi tam

Hoàng Đế Nội Kinh tố vấn di thiên quyển chi nhị

Hoàng Đế Nội Kinh tố vấn di thiên quyển chi nhất

Hoàng Đế Nội Kinh linh xu tập chú quyển chi nhị thập. Tam

Hoàng Đế Nội Kinh linh xu tập chú quyển chi nhị thập. Nhị

Hoàng Đế Nội Kinh linh xu tập chú quyển chi nhị thập. Nhất


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 1.873
  • 131
  • 1.963
  • 151
  • 6.633.156
  • 860.257