Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教 (Đạo Tạng ) Thiên Thư 9

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

越南道教(ĐẠO TẠNG)THIÊN THƯ 9

Chung nam sơn thuyết kinh đài lịch đại chân tiên bi kí

Chung nam sơn tổ đình tiên chân nội truyện quyển hạ

Chung nam sơn tổ đình tiên chân nội truyện quyển trung

Chung nam sơn tổ đình tiên chân nội truyện quyển thượng

Thái thượng hỗn nguyên chân lục

Canh đạo tập quyển chi cửu

Canh đạo tập quyển chi bát

Canh đạo tập quyển chi thất

Canh đạo tập quyển chi lục

Canh đạo tập quyển chi ngũ

Canh đạo tập quyển chi tứ

Canh đạo tập quyển chi tam

Canh đạo tập quyển chi nhị

Canh đạo tập quyển chi nhất

Đức kinh thiên chương huyền tụng quyển hạ

Đại đan thiên

Cửu chuyển lưu châu thần tiên cửu đan kinh quyển thượng

Hứa chân quân thạch hàm kí quyển hạ

Hứa chân quân thạch hàm kí quyển thượng

Thượng đỗng tâm đan kinh quyết quyển hạ

Thượng đỗng tâm đan kinh quyết quyển trung

Thượng đỗng tâm đan kinh quyết quyển thượng

Thái cổ thổ đoài kinh quyển hạ

Thái cổ thổ đoài kinh quyển trung

Thái cổ thổ đoài kinh quyển thượng

Thần tiên dưỡng sinh bí truật

Ngọc thanh nội thư

Thái Cực chân nhân tạp đan dược phương

Huyền sương chưởng thượng lục

Nhạn môn công diệu giải lục tịnh tự

Linh phi tán truyền tín lục

Thông huyền bí truật

Hồng duyên nhập hắc duyên quyết

Kim mộc vạn linh luận

Đại đan vấn đáp

Đại hoàn đan kim hổ bạch long luận

Đại hoàn tâm giám

Đan luận quyết chỉ tâm giám

Thái bạch kinh

Chủng chi thảo pháp

Bạch vân tiên nhân linh thảo ca

Cự thắng ca

Tam thập lục thủy pháp

Hiên viên hoàng đế thủy kinh ước pháp

Huyền giải lục tịnh tự

Thái thanh ngọc bi tử

Đại hoàn đan chiếu giám

Đan phương giám nguyên quyển hạ

Đan phương giám nguyên quyển trung

Đan phương giám nguyên quyển thượng

Chân nguyên diệu đạo yếu lược

Đại đan duyên hống luận

Hoàn kim thuật

Chỉ quy tập

Đan phòng áo luận

Duyên hống giáp canh chí bảo tập thành quyển chi ngũ

Duyên hống giáp canh chí bảo tập thành quyển chi tứ

Duyên hống giáp canh chí bảo tập thành quyển chi tam

Duyên hống giáp canh chí bảo tập thành quyển chi nhị

Duyên hống giáp canh chí bảo tập thành quyển chi nhất

Chư gia thần phẩm đan pháp quyển chi lục

Chư gia thần phẩm đan pháp quyển chi ngũ

Chư gia thần phẩm đan pháp quyển chi tứ

Chư gia thần phẩm đan pháp quyển chi tam

Chư gia thần phẩm đan pháp quyển chi nhị

Chư gia thần phẩm đan pháp quyển chi nhất

Bão phác tử thần tiên kim ? Kinh quyển hạ

Bão phác tử thần tiên kim ? Kinh quyển trung

Bão phác tử thần tiên kim ? Kinh quyển thượng

Bồng Lai Sơn Tây  hoàn đan ca quyển hạ

Bồng Lai Sơn Tây  hoàn đan ca quyển thượng

Hoàn đan trửu hậu quyết quyển hạ

Hoàn đan trửu hậu quyết quyển trung

Hoàn đan trửu hậu quyết quyển thượng

Kim hoa trùng bích đan kinh bí chỉ quyển hạ

Kim hoa trùng bích đan kinh bí chỉ quyển thượng

Thông u quyết

Tu luyện đại đan yếu chỉ quyển hạ

Tu luyện đại đan yếu chỉ quyển thượng

Cảm khí thập lục chuyển kim đan

Kim hoa ngọc dịch đại đan

Long hổ hoàn đan quyết quyển hạ

Long hổ hoàn đan quyết quyển thượng

Thượng thanh cửu chân trung kinh nội quyết

Kim thạch bộ ngũ cửu số quyết

Âm chân quân kim thạch ngũ tướng loại tịnh tự

Tham đồng khế ngũ tướng loại bí yếu

Kim bích ngũ tướng loại tham đồng khế quyển hạ

Kim bích ngũ tướng loại tham đồng khế quyển trung

Kim bích ngũ tướng loại tham đồng khế quyển thượng

Thuần dương lữ chân nhân dược thạch chế

Trĩ xuyên chân nhân giáo chứng truật

Thạch ước nhĩ nhã quyển hạ

Thạch ước nhĩ nhã quyển thượng

Đan phòng tu tri

Đại đan

Bích ngọc chu sa hàn lâm ngọc thụ quỹ

Linh sa đại đan bí quyết

Ngọc đỗng đại thần đan sa chân yếu quyết

Âm dương cửu chuyển thành tử kim điểm hóa hoàn đan quyết

Cửu chuyển thanh kim linh sa đan

Cửu chuyển linh sa đại đan

Thái thượng vệ linh thần hóa cửu chuyển đan sa pháp

Đại đỗng luyện chân bảo kinh cửu hoàn kim đan diệu quyết

Đại đỗng luyện chân bảo kinh tu mật linh sa diệu quyết

Thái Cực chân nhân cửu chuyển hoàn đan kinh yếu quyết

 

Ngụy bá dương thất phản đan sa quyết

Trương chân nhân kim thạch linh sa luận

Cửu chuyển linh sa đại đan tư thánh huyền kinh

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi nhị thập

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi thập cửu

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi thập bát

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi thập thất

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi thập lục

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi thập ngũ

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi thập tứ

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi thập tam

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi thập nhị

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi thập nhất

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi thập

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi cửu

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi bát

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi thất

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi lục

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi ngũ

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi tứ

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi tam

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi nhị

Hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh quyết quyển chi nhất

Thái thanh tu đan bí quyết

Thái thanh kinh thiên sư khẩu quyết

Thái thanh kim dịch thần khí kinh quyển hạ

Thái thanh kim dịch thần khí kinh quyển thượng

Thái thanh thạch bích kí quyển hạ

Thái thanh thạch bích kí quyển trung

Thái thanh thạch bích kí quyển thượng

Thái thanh kim dịch thần đan kinh quyển hạ

Thái thanh kim dịch thần đan kinh quyển trung

Thái thanh kim dịch thần đan kinh quyển thượng

Thượng thanh kim thư ngọc tự thượng kinh

Tử đoàn đan kinh

Thượng huyền cao chân diên thọ xích thư

Thái thượng ngũ tinh thất nguyên không thường quyết

Thái Thượng Lão Quân đại tồn tư đồ chú quyết

Tử đình nội bí quyết tu hành pháp

Hoàng đình tuần giáp duyến thân kinh

Thái Thượng Lão Quân huyền diệu chẩm trung nội đức thần chú kinh

Thái thượng trừ tam thi cửu trùng bảo sinh kinh

Bắc Đẩu trị pháp vũ uy kinh

Tư ấn khí quyết pháp

Tiên thiên huyền diệu Ngọc Nữ thái thượng thánh mẫu tư truyền tiên đạo

Quỷ cốc tử thiên tủy linh văn quyển hạ

Quỷ cốc tử thiên tủy linh văn quyển thượng

Thiên lão thần quang kinh

Thái thanh nguyên cực chí diệu thần châu ngọc khỏa kinh

Nguyên dương tử ngũ giả luận

Thần tiên luyện đan điểm chú tam nguyên bảo chiếu pháp

Hiển Đạo Kinh

Thái thượng lục nhâm minh giám phù âm kinh quyển chi tứ

Thái thượng lục nhâm minh giám phù âm kinh quyển chi tam

Thái thượng lục nhâm minh giám phù âm kinh quyển chi nhị

Thái thượng lục nhâm minh giám phù âm kinh quyển chi nhất

Thượng thanh trấn nguyên vinh linh kinh

Thái thượng thông huyền linh ấn kinh

Thái thượng đỗng thần huyền diệu bạch viên chân kinh

Bí tàng thông huyền biến hóa lục âm đỗng vi tuần giáp chân kinh quyển hạ

Bí tàng thông huyền biến hóa lục âm đỗng vi tuần giáp chân kinh quyển trung

Bí tàng thông huyền biến hóa lục âm đỗng vi tuần giáp chân kinh quyển thượng

Tam Hoàng nội văn di bí

Thái thanh kim khuyết ngọc hoa tiên thư bát cực thần chương Tam Hoàng nội bí văn quyển hạ

Thái thanh kim khuyết ngọc hoa tiên thư bát cực thần chương Tam Hoàng nội bí văn quyển trung

Thái thanh kim khuyết ngọc hoa tiên thư bát cực thần chương Tam Hoàng nội bí văn quyển thượng

Thái thượng Tam Hoàng bảo trai thần tiên thượng lục kinh

Dưỡng sinh biện nghi quyết

Thái thượng bảo chân dưỡng sinh luận

Tam nguyên diên thọ tham tán thư quyển chi ngũ

Tam nguyên diên thọ tham tán thư quyển chi tứ

Tam nguyên diên thọ tham tán thư quyển chi tam

Tam nguyên diên thọ tham tán thư quyển chi nhị

Tu chân bí lục

Bảo sinh yếu lục

Hỗn tục di sinh lục quyển hạ

Hỗn tục di sinh lục quyển thượng

Thái thượng trửu hậu ngọc kinh phương

Thái thanh kinh đoạn cốc pháp

Thượng thanh kinh chân đan bí quyết

Thần tiên phục thực linh thảo xương bồ hoàn phương truyền

Bão phác tử dưỡng sinh luận

Tôn chân nhân nhiếp dưỡng luận

Bành tổ nhiếp sinh dưỡng tính luận

Tam Động xu cơ tạp thuyết

Dưỡng tính diên mệnh lục quyển hạ

Dưỡng tính diên mệnh lục quyển thượng

Chẩm trung kí

Thần tiên thực khí kim quỹ diệu lục

Bảo sinh minh

Tồn thần luyện khí minh

Thần khí dưỡng hình luận

Thượng thanh ti mệnh mao chân quân tu hành chỉ mê quyết

Khí pháp yếu diệu chí quyết

Phục khí tinh nghĩa luận

Thai tức tinh vi luận

Ấu chân tiên sinh phục nội nguyên khí quyết

Thai tức bão nhất ca

Diên lăng tiên sinh tập tân cựu phục khí kinh

Tung Sơn thái vô tiên sinh khí kinh quyển hạ

Tung Sơn thái vô tiên sinh khí kinh quyển thượng

Trang chu khí quyết giải

Thái thanh phục khí khẩu quyết

Thái Thượng Lão Quân dưỡng sinh quyết

Thái thanh điệu khí kinh

Thái thượng dưỡng sinh thai tức khí kinh

Thái thanh đạo dẫn dưỡng sinh kinh

Thái thanh trung hoàng chân kinh quyển hạ

Thái thanh trung hoàng chân kinh quyển thượng

Bắc cực chân vũ hữu thánh chân quân lễ văn

Bắc cực chân vũ phổ từ độ thế pháp ? Quyển chi thập

Bắc cực chân vũ phổ từ độ thế pháp ? Quyển chi cửu

Bắc cực chân vũ phổ từ độ thế pháp ? Quyển chi bát

Bắc cực chân vũ phổ từ độ thế pháp ? Quyển chi thất

Bắc cực chân vũ phổ từ độ thế pháp ? Quyển chi lục

Bắc cực chân vũ phổ từ độ thế pháp ? Quyển chi ngũ

Bắc cực chân vũ phổ từ độ thế pháp ? Quyển chi tứ

Bắc cực chân vũ phổ từ độ thế pháp ? Quyển chi tam

Bắc cực chân vũ phổ từ độ thế pháp ? Quyển chi nhị

Bắc cực chân vũ phổ từ độ thế pháp ? Quyển chi nhất

Chân vũ linh ứng hộ thế tiêu tai diệt tội bảo ?

Thái thượng chính nhất triêu thiên tam bát tạ tội pháp ?

Thái thượng dao đài ích toán bảo tịch duyên niên ?

Thái thượng kim quỹ ngọc kính diên sinh đỗng huyền chúc u ?

Thái thượng tiêu tai kì phúc tiếu nghi

Thái thượng tam ngũ bàng cứu tiếu Ngũ Đế đoạn ? Nghi

Thái thượng Tam Động truyền thụ Đạo Đức Kinh tử hư lục bái biểu nghi

Huyền Thiên Thượng Đế khải thánh linh dị lục

Thiên tâm chính pháp tu chân đạo trường thiết tiếu nghi

Thái thượng kim thư ngọc điệp bảo chương nghi

Thái thượng đỗng thần thái nguyên hà đồ tam nguyên ngưỡng tạ nghi

Đỗng thần Tam Hoàng thất thập nhị quân trai phương ? Nghi

Thái thượng đỗng thần Tam Hoàng nghi

Chính nhất tiếu mộ nghi

Chính nhất tiếu trạch nghi

Chính nhất sắc đàn nghi

Chính nhất chỉ giáo trai thanh đán hành đạo nghi

Chính nhất chỉ giáo trai nghi

Thái thượng chính nhất duyệt lục nghi

Thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy duyệt lục tiếu nghi

Chính nhất xuất quan chương nghi

Chính nhất giải ách tiếu nghi

Thái thanh đạo đức hiển hóa nghi

Huyền môn thập sự uy nghi

Chính nhất uy nghi kinh

Nữ thanh quỷ luật quyển chi lục

Nữ thanh quỷ luật quyển chi ngũ

Nữ thanh quỷ luật quyển chi tứ

Nữ thanh quỷ luật quyển chi tam

Nữ thanh quỷ luật quyển chi nhị

Nữ thanh quỷ luật quyển chi nhất

Tam Động pháp phục khoa giới văn

Thái thượng kinh giới

Thái Thượng Lão Quân kinh luật

Lão Quân âm tụng giới kinh

Thái Thượng Lão Quân giới kinh

Dung  thành tập tiên lục quyển chi lục

Dung  thành tập tiên lục quyển chi ngũ

Dung  thành tập tiên lục quyển chi tứ

Dung  thành tập tiên lục quyển chi tam

Dung  thành tập tiên lục quyển chi nhị

Dung  thành tập tiên lục quyển chi nhất

Đại địch đỗng thiên kí quyển hạ

Đại địch đỗng thiên kí quyển trung

Đại địch đỗng thiên kí quyển thượng

Huyền phẩm lục quyển chi ngũ

Huyền phẩm lục quyển chi tứ

Huyền phẩm lục quyển chi tam

Huyền phẩm lục quyển chi nhị

Huyền phẩm lục quyển chi nhất

Ôn thái bảo truyền bổ di

Địa kì thượng tướng ôn thái bảo truyền

Đường diệp chân nhân truyền

Hoa cái sơn phù khâu vương quách tam chân quân sự thật quyển chi tam

Hoa cái sơn phù khâu vương quách tam chân quân sự thật quyển chi nhị

Hoa cái sơn phù chỉ vương quách tam chân quân sự thật quyển chi nhất

Chương hiến minh túc hoàng hậu thụ thượng thanh tất pháp lục kí

Chân vũ linh ứng chân quân tăng thượng hữu thánh tôn hiệu sách văn

Thái thượng thuyết huyền thiên đại thánh chân vũ bản truyền thần chú diệu kinh

Đô long truyền quyển chi ngũ

Đô long truyền quyển chi tứ

Đô long truyền quyển chi tam

Đô long truyền quyển chi nhị

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.902
  • 118
  • 6.358
  • 118
  • 6.261.952
  • 850.993