Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教 (Đạo Tạng ) Thiên Thư 8

 

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

越南道教(ĐẠO TẠNG)THIÊN THƯ 8

 

Hoàng đình nội cảnh ngọc kinh chú tam

Hoàng đình nội cảnh ngọc kinh chú nhị

Hoàng đình nội cảnh ngọc kinh chú nhất

Đỗng huyền linh bảo định quan kinh chú

Thái thượng đỗng huyền linh bảo thiên tôn thuyết cứu khổ diệu kinh chú giải

Đỗng huyền linh bảo tự nhiên cửu thiên sinh thần chương kinh chú quyển hạ

Đỗng huyền linh bảo tự nhiên cửu thiên sinh thần chương kinh chú quyển trung

Đỗng huyền linh bảo tự nhiên cửu thiên sinh thần chương kinh chú quyển thượng

Đỗng huyền linh bảo tự nhiên cửu thiên sinh thần ngọc chương kinh giải quyển hạ

Đỗng huyền linh bảo tự nhiên cửu thiên sinh thần ngọc chương kinh giải quyển trung

Đỗng huyền linh bảo tự nhiên cửu thiên sinh thần ngọc chương kinh giải quyển thượng

Đỗng huyền linh bảo tự nhiên cửu thiên sinh thần chương kinh giải nghị quyển chi tứ

Đỗng huyền linh bảo tự nhiên cửu thiên sinh thần chương kinh giải nghị quyển chi tam

Đỗng huyền linh bảo tự nhiên cửu thiên sinh thần chương kinh giải nghị quyển chi nhị

Đỗng huyền linh bảo tự nhiên cửu thiên sinh thần chương kinh giải nghị quyển chi nhất

Đỗng huyền linh bảo tự nhiên cửu thiên sinh thần chương kinh tự thuyết

Thái thượng đỗng huyền linh bảo đầu giản phù văn yếu quyết

Thượng thanh thái nhất kim khuyết ngọc tỉ kim chân kỉ

Thái thượng đỗng huyền linh bảo đại cương sao

Thượng thanh khoát lạc thất nguyên phù

Thượng thanh kim mẫu cầu tiên thượng pháp

Thái thượng đỗng huyền linh bảo Ngũ Nhạc thần phù

Thái thượng đỗng huyền linh bảo tố linh chân phù quyển hạ

Thái thượng đỗng huyền linh bảo tố linh chân phù quyển trung

Thái thượng đỗng huyền linh bảo tố linh chân phù quyển thượng

Thái thượng linh bảo ngũ phù tự quyển hạ

Thái thượng linh bảo ngũ phù tự quyển trung

Thái thượng linh bảo ngũ phù tự quyển thượng

Thái thượng tam sinh giải oan diệu kinh

Thái thượng đỗng uyên tam muội đế tâm quang minh chính ấn Thái Cực tử vi mật ma chế quỷ chửng cứu ác đạo tập phúc cát tường thần chúc

Thái thượng đỗng huyền Tam động khai thiên phong lôi vũ bộ chế ma thần chú kinh

Thái thượng hư hoàng bảo sinh thần chú kinh

Thái thượng Thất Tinh thần chú kinh

Thái thượng linh bảo thiên tôn thuyết diên thọ diệu kinh

Đỗng huyền linh bảo phi tiên thượng phẩm diệu kinh

Đỗng huyền linh bảo đạo yếu kinh

Thái thượng thuyết phong đô bạt khổ dũ lạc diệu kinh

Thái thượng cứu khổ thiên tôn thuyết tiêu khiên diệt tội kinh

Thái thượng linh bảo hồng phúc diệt tội tượng danh kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo tịnh cúng diệu kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo thiên tôn thuyết tể khổ kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo cứu khổ diệu kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo vãng sinh cứu khổ diệu kinh

Thái thượng đạo quân thuyết giải oan bạt độ diệu kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo tam đồ ngũ khổ bạt độ sinh tử diệu kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo tam nguyên ngọc kinh huyền đô đại hiến kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo Diệt Độ ngũ luyện sinh thi diệu kinh

Thái thượng đỗng huyền bảo nguyên thượng kinh

Thượng thanh đỗng huyền minh đăng thượng kinh

Thái thượng thuyết ngưu ? Diệu kinh

Thái thượng thuyết lợi ích tàm vương diệu kinh

Thái thượng linh bảo bổ tạ  vương kinh

Thái thượng triệu chư thần long an trấn phần mộ kinh

Thái thượng đỗng uyên thuyết thỉnh vũ Long Vương kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo bát uy triệu long diệu kinh quyển hạ

Thái thượng đỗng huyền linh bảo bát uy triệu long diệu kinh quyển thượng

Thái thượng đỗng huyền linh bảo thiên tôn thuyết dưỡng tàm doanh chủng kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo tiêu nhương hỏa tai kinh

Thái thượng thần chú diên thọ diệu kinh

Thái thượng linh bảo thiên tôn thuyết nhương tai độ ách kinh

Đỗng huyền linh bảo thượng sư thuyết cứu hộ thân mệnh kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo phúc nhật diệu kinh

Thượng thanh tam nguyên ngọc kiểm tam nguyên bố kinh

Thượng thanh kim quỹ ngọc kính tu chân chỉ huyền diệu kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo xích thư ngọc quyết diệu kinh quyển hạ

Thái thượng đỗng huyền linh bảo xích thư ngọc quyết diệu kinh quyển thượng

Thái nhất cứu khổ hộ thân diệu kinh

Thái thượng linh bảo trí tuệ quan thân kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo pháp chúc kinh

Thái thượng huyền nhất chân nhân thuyết khuyến giới pháp luân diệu kinh

Thái thượng huyền nhất chân nhân thuyết diệu thông chuyển thần nhập định kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo chân nhất khuyến giới pháp luân diệu kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo giới nghiệp bản hàng thượng phẩm diệu kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo trí tuệ bản nguyện đại giới thượng phẩm kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo tứ phương đại nguyện kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo thái huyền phổ từ khuyến thế kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo thập sư độ nhân diệu kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo chuyển thần độ mệnh kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo xuất gia nhân duyến kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo túc mệnh nhân duyến minh kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo thập hiệu công đức nhân duyến diệu kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo nghiệp báo nhân duyến kinh quyển chi thập

Thái thượng đỗng huyền linh bảo nghiệp báo nhân lục kinh quyển chi cửu

Thái thượng đỗng huyền linh bảo nghiệp báo nhân duyến kinh quyển chi bát

Thái thượng đỗng huyền linh bảo nghiệp báo nhân duyến kinh quyển chi thất

Thái thượng đỗng huyền linh bảo nghiệp báo nhân duyến kinh quyển chi lục

Thái thượng đỗng huyền linh bảo nghiệp báo nhân duyến kinh quyển chi ngũ

Thái thượng đỗng huyền linh bảo nghiệp báo nhân duyến kinh quyển chi tứ

Thái thượng đỗng huyền linh bảo nghiệp báo nhân duyến kinh quyển chi tam

Thái thượng đỗng huyền linh bảo nghiệp báo nhân duyến kinh quyển chi nhị

Thái thượng đỗng huyền linh bảo nghiệp báo nhân duyến kinh quyển chi nhất

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi nhị thập

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi thập cửu

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi thập bát

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi thập thất

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi thập lục

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi thập ngũ

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi thập tứ

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi thập tam

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi thập nhị

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi thập nhất

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi thập

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi cửu

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi bát

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi thất

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi lục

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi ngũ

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi tứ

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi tam

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi nhị

Thái thượng đỗng uyên thần chú kinh quyển chi nhất

Thái thượng linh bảo nguyên dương diệu kinh quyển chi thập

Thái thượng linh bảo nguyên dương diệu kinh quyển chi cửu

Thái thượng linh bảo nguyên dương diệu kinh quyển chi bát

Thái thượng linh bảo nguyên dương diệu kinh quyển chi thất

Thái thượng linh bảo nguyên dương diệu kinh quyển chi lục

Thái thượng linh bảo nguyên dương diệu kinh quyển chi ngũ

Thái thượng linh bảo nguyên dương diệu kinh quyển chi tứ

Thái thượng linh bảo nguyên dương diệu kinh quyển chi tam

Thái thượng linh bảo nguyên dương diệu kinh quyển chi nhị

Thái thượng linh bảo nguyên dương diệu kinh quyển chi nhất

Linh bảo thiên tôn thuyết lộc khố thụ sinh kinh

Thái thượng hoàng đình ngoại cảnh ngọc kinh

Thái thượng hoàng đình nội cảnh ngọc kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo chân văn yếu giải thượng kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo khai diễn bí mật tàng kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo hộ chư đồng tử kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo thiên tôn thuyết đại thông kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo quan diệu kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo trí tuệ định chí thông vi kinh

Thượng thanh ngũ thường biến thông vạn hóa úc minh kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo tam nguyên vô lượng thọ kinh

Thái thượng linh bảo thiên địa vận độ tự nhiên diệu kinh

Đỗng huyền linh bảo chư thiên thế giới tạo hóa kinh

Đỗng huyền linh bảo đan thủy phi truật vận độ tiểu kiếp diệu kinh

Đỗng huyền linh bảo bản tướng vận độ kiếp kỳ kinh

Đỗng huyền linh bảo tự nhiên cửu thiên sinh thần chương kinh

Linh bảo thiên tôn thuyết hồng ân linh tể chân quân diệu kinh

Tụy thiện lục quyển hạ

Tụy thiện lục quyển thượng

Đại minh ngự chế huyền giáo nhạc chương

Thái thượng Tam Động biểu văn quyển hạ

Thái thượng Tam Động biểu văn quyển trung

Thái thượng Tam Động biểu văn quyển thượng

Chư chân ca tụng

Minh chân phá vọng chương tụng

Đạo đức chân kinh tụng

Đạo Kinh thiên chương huyền tụng quyển thượng

Thái thượng đỗng thần ngũ tinh tán

Bắc Đẩu thất nguyên kim huyền vũ chương

Thái Thượng Lão Quân thuyết thường thanh tĩnh kinh tụng chú

Cam thủy tiên nguyên lục quyển chi thập

Cam thủy tiên nguyên lục quyển chi cửu

Cam thủy tiên nguyên lục quyển chi bát

Cam thủy tiên nguyên lục quyển chi thất

Cam thủy tiên nguyên lục quyển chi lục

Cam thủy tiên nguyên lục quyển chi ngũ

Cam thủy tiên nguyên lục quyển chi tứ

Cam thủy tiên nguyên lục quyển chi tam

Cam thủy tiên nguyên lục quyển chi nhị

Cam thủy tiên nguyên lục quyển chi nhất

Cung quán bi chí

Đường tung cao sơn khải mẫu miếu bi minh tịnh tự

Đường vương ốc sơn trung nham đài chính nhất tiên sinh miếu kiệt

Thiên đàn vương ốc sơn thánh tích kí

Long giác sơn kí

Tống trung thái ất cung bi minh

Tống tây thái ất cung bi minh

Tống đông thái ất cung bi minh

Tây xuyên thanh dương cung bi minh

Vũ đương kỉ thắng tập

Huyền Thiên Thượng Đế khải thánh linh dị lục

Đại minh Huyền Thiên Thượng Đế thụy ứng đồ lục

Huyền Thiên Thượng Đế khải thánh lục quyển chi bát

Huyền Thiên Thượng Đế khải thánh lục quyển chi ngũ

Huyền Thiên Thượng Đế khải thánh lục quyển chi tứ

Huyền Thiên Thượng Đế khải thánh lục quyển chi tam

Huyền Thiên Thượng Đế khải thánh lục quyển chi nhị

Huyền Thiên Thượng Đế khải thánh lục quyển chi nhất

Chư chân thánh thai thần dụng quyết

Đạo đức chân kinh chỉ quy

Cổ lâu quan tử vân diễn khánh tập quyển hạ

Cổ lâu quan tử vân diễn khánh tập quyển trung

Cổ lâu quan tử vân diễn khánh tập quyển thượng

Chung nam sơn thuyết kinh đài lịch đại chân tiên bi kí


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 4.078
  • 121
  • 6.358
  • 118
  • 6.262.128
  • 850.996