Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教 (Đạo Tạng ) Thiên Thư 6

 

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

越南道教(ĐẠO TẠNG)THIÊN THƯ 6

 

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tam thập thất

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tam thập lục

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tam thập ngũ

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tam thập tứ

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tam thập tam

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tam thập nhị

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tam thập nhất

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tam thập

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi nhị thập. Cửu

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi nhị thập. Bát

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi nhị thập. Thất

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi nhị thập. Lục

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi nhị thập. Ngũ

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi nhị thập. Tứ

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi nhị thập. Tam

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi nhị thập. Nhị

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi nhị thập. Nhất

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi nhị thập

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi thập cửu

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi thập bát

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi thập thất

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi thập lục

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi thập ngũ

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi thập tứ

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi thập tam

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi thập nhị

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi thập nhất

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi thập

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi cửu

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi bát

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi thất

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi lục

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi ngũ

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tứ

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tam

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi nhị

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi nhất

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi ngũ thập bát

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi ngũ thập thất

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi ngũ thập lục

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi ngũ thập ngũ

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi ngũ thập tứ

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi ngũ thập tam

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi ngũ thập nhị

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi ngũ thập nhất

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi ngũ thập

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tứ thập cửu

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tứ thập bát

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tứ thập thất

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tứ thập lục

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tứ thập ngũ

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tứ thập tứ

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tứ thập tam

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tứ thập nhị

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tứ thập nhất

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tứ thập

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tam thập cửu

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tam thập bát

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tam thập thất

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tam thập lục

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tam thập ngũ

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tam thập tứ

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tam thập tam

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tam thập nhị

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tam thập nhất

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tam thập

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi nhị thập. Cửu

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi nhị thập. Bát

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi nhị thập. Thất

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi nhị thập. Lục

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi nhị thập. Ngũ

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi nhị thập. Tứ

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi nhị thập. Tam

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi nhị thập. Nhị

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi nhị thập. Nhất

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi nhị thập

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi thập cửu

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi thập bát

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi thập thất

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi thập lục

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi thập ngũ

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi thập tứ

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi thập tam

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi thập nhị

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi thập nhất

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi thập

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi cửu

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi bát

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi thất

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi lục

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi ngũ

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tứ

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi tam

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi nhị

Thái thượng hoàng lục trai nghi quyển chi nhất

Ngọc lục tể u phán hộc nghi

Ngọc lục đại trai đệ tam nhật ngọ triều nghi

Ngọc lục đại trai đệ tam nhật tảo triều nghi

Ngọc lục đại trai đệ nhị nhật vãn triều nghi

Ngọc lục đại trai đệ nhị nhật ngọ triều nghi

Ngọc lục đại trai đệ nhị nhật tảo triều nghi

Ngọc lục đại trai đệ nhất nhật vãn triều nghi

Ngọc lục đại trai đệ nhất nhật ngọ triều nghi

Ngọc lục đại trai đệ nhất nhật tảo triều nghi

Ngọc lục sinh thần tư độ khai thu nghi

Ngọc lục sinh thần tư độ chuyển kinh nghi

Ngọc lục tư độ vãn triều nghi

Ngọc lục tư độ ngọ triều nghi

Ngọc lục tư độ tảo triều nghi

Ngọc lục tư độ thiết tiếu nghi

Ngọc lục tư độ giải đàn nghi

Ngọc lục tư độ túc khải nghi

Kim lục trai đầu giản nghi

Kim lục thập hồi độ nhân vãn triều chuyển kinh nghi

Kim lục thập hồi độ nhân ngọ triều chuyển kinh nghi

Kim lục thập hồi độ nhân tảo triều chuyển kinh nghi

Kim lục thập hồi độ nhân vãn triều khai thu nghi

Kim lục thập hồi độ nhân ngọ triều khai thu nghi

Kim lục thập hồi độ nhân tảo triều khai thu nghi

Huyền linh chuyển kinh vãn triều hành đạo nghi

Huyền linh chuyển kinh ngọ triều hành đạo nghi

Huyền linh chuyển kinh tảo triều hành đạo nghi

Kim lục diên thọ thiết tiếu nghi

Kim lục thượng thọ tam hiến nghi

Kim lục kì thọ vãn triều nghi

Kim lục kì thọ ngọ triều nghi

Kim lục kì thọ tảo triều nghi

Kim lục trai phóng sinh nghi

Kim lục thiết tiếu nghi

Kim lục giải đàn nghi

Kim lục trai ? Phương nghi

Kim lục vãn triều nghi

Kim lục ngọ triều nghi

Kim lục tảo triều nghi

Kim lục đại trai bổ chức thuyết giới nghi

Kim lục đại trai khải minh nghi

Kim lục đại trai túc khải nghi

Kim lục trai khải đàn nghi

Chư sư thánh đản trùng cử chước hiến nghi

Huyền môn báo hiếu truy tiến nghi

La thiên đại tiếu thiết tiếu nghi

La thiên đại tiếu vãn triều khoa

La thiên đại tiếu ngọ triều khoa

La thiên đại tiếu tảo triều khoa

Hồng ân linh tể chân quân sự thật

Hồng ân linh tể chân quân thất chính tinh đăng nghi

Hồng ân linh tể chân quân lễ nguyện văn

Hồng ân linh tể chân quân kì tạ thiết tiếu khoa

Hồng ân linh tể chân quân tập phúc vãn triều nghi

Hồng ân linh tể chân quân tập phúc ngọ triều nghi

Hồng ân linh tể chân quân tập phúc tảo triều nghi

Hồng ân linh tể chân quân tập phúc túc khải nghi

Hồng ân linh tể chân quân tự nhiên hành đạo nghi

Đại minh huyền giáo lập thành trai tiếu nghi phạm

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thất thập lục

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thất thập ngũ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thất thập tứ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thất thập tam

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thất thập nhị

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thất thập nhất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thất thập

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách lục thập cửu

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách lục thập bát

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách lục thập thất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách lục thập lục

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách lục thập ngũ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách lục thập tứ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách lục thập tam

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách lục thập nhị

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách lục thập nhất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách lục thập

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách ngũ thập cửu

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách ngũ thập bát

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách ngũ thập thất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách ngũ thập lục

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách ngũ thập ngũ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách ngũ thập tứ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách ngũ thập tam

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách ngũ thập nhị

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách ngũ thập nhất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách ngũ thập

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tứ thập cửu

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tứ thập bát

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tứ thập thất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tứ thập lục

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tứ thập ngũ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tứ thập tứ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tứ thập tam

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tứ thập nhị

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tứ thập nhất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tứ thập

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tam thập cửu

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tam thập bát

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tam thập thất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tam thập lục

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tam thập ngũ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tam thập tứ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tam thập tam

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tam thập nhị

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tam thập nhất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tam thập

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách nhị thập. Cửu

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách nhị thập. Thất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách nhị thập. Lục

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách nhị thập. Ngũ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách nhị thập. Tứ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách nhị thập. Tam

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách nhị thập. Nhị

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách nhị thập. Nhất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách nhị thập

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thập cửu

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thập bát

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thập thất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thập lục

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thập ngũ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thập tứ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thập tam

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thập nhị

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thập nhất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách thập

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách cửu

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách bát

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách lục

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách ngũ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tứ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách tam

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách nhị

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách nhất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhị bách

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách cửu thập cửu

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách cửu thập bát

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách cửu thập thất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách cửu thập lục

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách cửu thập ngũ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách cửu thập tứ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách cửu thập tam

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách cửu thập nhị

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách cửu thập nhất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách cửu thập

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách bát thập cửu

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách bát thập bát

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách bát thập thất

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách bát thập lục

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách bát thập ngũ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách bát thập tứ

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách bát thập tam

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách bát thập nhị

Linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư quyển chi nhất bách bát thập nhất


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.914
  • 119
  • 6.358
  • 118
  • 6.261.964
  • 850.994