Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教 (Đạo Tạng ) Thiên Thư 5

 

 

 

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

越南道教(ĐẠO TẠNG)THIÊN THƯ 5

 

 

 

 

Ma y thần tướng (10)

Đại lục nhâm học (54)

Dịch Kinh Dịch Học (24)

Khai vận tính danh học (8)

Kinh điển cổ văn học (18)

Âm dương trạch phong thủy (90)

Trương quả tinh tông học (12)

Đạo Gia trạch nhật học (62)

Dịch Kinh Bốc thệ học (17)

Chu tử ngữ loại (166)

Mộng khê bút đàm (6)

Xuân thu phồn lộ (16)

Vương Sung luận hành (30)

Dân tục khai vận (32)

 Diễn giảng (13)

La kinh (17)

Mỹ nhân đích chiếu phiến (1)

Mệnh lý khai vận ti tuân (6)

Kì môn tuần giáp khóa trình (10)

Thái ất thần số khóa trình (5)

Đại lục nhâm khóa trình (7)

Tạo mệnh khai vận trạch nhật học (5)

Dân tục tiết nhật thần bí tạo mệnh khai vận (4)

Tổng hợp phong thủy mệnh lý khóa trình (3)

Thiên xu viện đô ti tu tri hành khiển thức

Linh bảo tịnh minh viện hành khiển thức

Thái thượng tuyên từ trợ hóa chương quyển chi ngũ

Thái thượng tuyên từ trợ hóa chương quyển chi tứ

Thái thượng tuyên từ trợ hóa chương quyển chi tam

Thái thượng tuyên từ trợ hóa chương quyển chi nhị

Thái thượng tuyên từ trợ hóa chương quyển chi nhất

Quảng thành tập quyển chi thập thất

Quảng thành tập quyển chi thập lục

Quảng thành tập quyển chi thập ngũ

Quảng thành tập quyển chi thập tứ

Quảng thành tập quyển chi thập tam

Quảng thành tập quyển chi thập nhị

Quảng thành tập quyển chi thập nhất

Quảng thành tập quyển chi thập

Quảng thành tập quyển chi cửu

Quảng thành tập quyển chi bát

Quảng thành tập quyển chi thất

Quảng thành tập quyển chi lục

Quảng thành tập quyển chi ngũ

Quảng thành tập quyển chi tứ

Quảng thành tập quyển chi tam

Quảng thành tập quyển chi nhị

Quảng thành tập quyển chi nhất

Xích tùng tử chương lịch quyển chi lục

Xích tùng tử chương lịch quyển chi ngũ

Xích tùng tử chương lịch quyển chi tứ

Xích tùng tử chương lịch quyển chi tam

Xích tùng tử chương lịch quyển chi nhị

Xích tùng tử chương lịch quyển chi nhất

Đỗng huyền linh bảo thăng huyền bộ hư chương tự sơ

Chúng tiên tán tụng linh chương

Thượng thanh thị đế thần đồng  chân nhân chân đồ tán

Đỗng huyền linh bảo lục giáp Ngọc Nữ thượng cung ca chương

Linh bảo cửu u trường dạ khởi thi độ vong huyền chương

Thái thượng đỗng huyền linh bảo trí tuệ lễ tán

Thượng thanh chư chân chương tụng

Ngọc âm pháp sự quyển hạ

Ngọc âm pháp sự quyển trung

Ngọc âm pháp sự quyển thượng

Nam Nhạc tổng thắng tập

Tứ minh đỗng thiên đan sơn đồ vịnh tập

Long thụy quan vũ huyệt dương minh đỗng thiên đồ kinh

Thiên Đài sơn chí

Tiên đô chí quyển hạ

Tiên đô chí quyển thượng

Kim hoa xích tùng sơn chí

Mai tiên quan kí

Động thiên phúc địa nhạc độc danh sơn kí

Thập châu kí

Đạo tích linh tiên kí

Tiên uyển biên châu quyển hạ

Tiên uyển biên châu quyển trung

Tiên uyển biên châu quyển thượng

Giang hoài dị nhân lục

Thể huyền chân nhân hiển dị lục

Lịch đại sùng đạo kí

Thần tiên cảm ngộ truyền quyển chi ngũ

Thần tiên cảm ngộ truyền quyển chi tứ

Thần tiên cảm ngộ truyền quyển chi tam

Thần tiên cảm ngộ truyền quyển chi nhị

Thần tiên cảm ngộ truyền quyển chi nhất

Lục dị kí quyển chi bát

Lục dị kí quyển chi thất

Lục dị kí quyển chi lục

Lục dị kí quyển chi ngũ

Lục dị kí quyển chi tứ

Lục dị kí quyển chi tam

Lục dị kí quyển chi nhị

Lục dị kí quyển chi nhất

Đạo Giáo linh nghiệm kí quyển chi tam

Đạo Giáo linh nghiệm kí quyển chi nhị

Đạo Giáo linh nghiệm kí quyển chi nhất

Thái thượng xích văn đỗng thần tam lục

Quán đẩu trung hiếu ngũ lôi vũ hầu bí pháp

Thượng thanh lục giáp kì đảo bí pháp

Thái thượng tam tịch ngũ giải bí pháp

Khôi cương lục tỏa bí pháp

Linh bảo lục đinh bí pháp

Huyền phố sơn linh hạp bí lục quyển hạ

Huyền phố sơn linh hạp bí lục quyển trung

Huyền phố sơn linh hạp bí lục quyển thượng

Dưỡng sinh bí lục

Nhiếp sinh toản lục

Tồn thần cố khí luận

Bão nhất hàm tam bí quyết

Huyền châu tâm kính chú

Huyền châu tâm kính chú

Huyền châu ca

Dưỡng mệnh cơ quan kim đan chân quyết

Linh kiếm tử dẫn đạo tử ngọ kí

Linh kiếm tử

Thượng thanh đại đỗng cửu cung triều tu bí quyết thượng đạo

Linh bảo quy không quyết

Thượng thanh bắc cực thiên tâm chính pháp

Thượng thanh thiên tâm chính pháp quyển chi thất

Thượng thanh thiên tâm chính pháp quyển chi lục

Thượng thanh thiên tâm chính pháp quyển chi ngũ

Thượng thanh thiên tâm chính pháp quyển chi tứ

Thượng thanh thiên tâm chính pháp quyển chi tam

Thượng thanh thiên tâm chính pháp quyển chi nhị

Thượng thanh thiên tâm chính pháp quyển chi nhất

Thái thượng tịnh minh viện bổ tấu chức cục thái huyền đô tỉnh tu tri

Thái thượng linh bảo tịnh minh phi tiên độ nhân kinh pháp thích lệ

Thái thượng linh bảo tịnh minh phi tiên độ nhân kinh pháp quyển ngũ

Thái thượng linh bảo tịnh minh phi tiên độ nhân kinh pháp quyển tứ

Thái thượng vi bảo tịnh minh phi tiên độ nhân kinh pháp quyển tam

Thái thượng linh bảo tịnh minh phi tiên độ nhân kinh pháp quyển nhị

Thái thượng linh bảo tịnh minh phi tiên độ nhân kinh pháp quyển nhất

Thái thượng đỗng huyền linh bảo phi tiên độ nhân kinh pháp mục lục

Linh bảo tịnh minh tân tu cửu lão thần ấn mật ma bí pháp

Thái thượng linh bảo tịnh minh bí pháp thiên hạ

Thái thượng linh bảo tịnh minh bí pháp thiên thượng

Linh bảo tịnh minh đại pháp vạn đạo ngọc chương bí quyết

Thái thượng linh bảo tịnh minh pháp tự

Linh bảo tịnh minh viện chân sư mật cáo

Thái thượng linh bảo tịnh minh nhập đạo phẩm

Linh bảo  minh hoàng tố thư thích nghĩa bí quyết

Cao thượng nguyệt cung thái âm nguyên quân hiếu đạo tiên vương linh bảo tịnh minh hoàng tố thư quyển chi thập

Cao thượng nguyệt cung thái âm nguyên quân hiếu đạo tiên vương linh bảo tịnh minh hoàng tố thư quyển chi cửu

Cao thượng nguyệt cung thái âm nguyên quân hiếu đạo tiên vương linh bảo tịnh minh hoàng tố thư quyển chi bát

Cao thượng nguyệt cung thái âm nguyên quân hiếu đạo tiên vương linh bảo tịnh minh hoàng tố thư quyển chi thất

Cao thượng nguyệt cung thái âm nguyên quân hiếu đạo tiên vương linh bảo tịnh minh hoàng tố thư quyển chi lục

Cao thượng nguyệt cung thái âm nguyên quân hiếu đạo tiên vương linh bảo tịnh minh hoàng tố thư quyển chi ngũ

Cao thượng nguyệt cung thái âm nguyên quân hiếu đạo tiên vương linh bảo  minh hoàng tố thư quyển chi tứ

Cao thượng nguyệt cung thái âm nguyên quân hiếu đạo tiên vương linh bảo tịnh minh hoàng tố thư quyển chi tam

Cao thượng nguyệt cung thái âm nguyên quân hiếu đạo tiên vương linh bảo tịnh minh hoàng tố thư quyển chi nhị

Cao thượng nguyệt cung thái âm nguyên quân hiếu đạo tiên vương linh bảo tịnh minh hoàng tố thư quyển chi nhất

Cao thượng nguyệt cung thái âm nguyên quân hiếu đạo tiên vương linh bảo tịnh minh hoàng tố thư tự lệ

Linh bảo tịnh minh viện giáo sư chu chân công khởi thỉnh họa nhất

Linh bảo tịnh minh thiên xu đô Tư Pháp Viện tu tri Pháp Văn

Thiên xu viện đô ti tu tri cách

Thiên xu viện đô ti tu tri lệnh

Hứa chân quân thụ luyện hình thần thượng thanh tất Đạo tiên  pháp yếu tiết văn

Thượng thanh thiên xu viện hồi xa tất đạo chính pháp quyển trung

Thượng thanh thiên xu viện hồi xa tất đạo chính pháp quyển thượng

Thái Cực tế luyện nội pháp nghị lược quyển hạ

Thái Cực tế luyện nội pháp nghị lược quyển trung

Thái Cực tế luyện nội pháp nghị lược quyển thượng

Linh bảo ngọc giám quyển chi tứ thập tam

Linh bảo ngọc giám quyển chi tứ thập nhị

Linh bảo ngọc giám quyển chi tứ thập nhất

Linh bảo ngọc giám quyển chi tứ thập

Linh bảo ngọc giám quyển chi tam thập cửu

Linh bảo ngọc giám quyển chi tam thập bát

Linh bảo ngọc giám quyển chi tam thập thất

Linh bảo ngọc giám quyển chi tam thập lục

Linh bảo ngọc giám quyển chi tam thập ngũ

Linh bảo ngọc giám quyển chi tam thập tứ

Linh bảo ngọc giám quyển chi tam thập tam

Linh bảo ngọc giám quyển chi tam thập nhị

Linh bảo ngọc giám quyển chi tam thập nhất

Linh bảo ngọc giám quyển chi tam thập

Linh bảo ngọc giám quyển chi nhị thập. Cửu

Linh bảo ngọc giám quyển chi nhị thập. Bát

Linh bảo ngọc giám quyển chi nhị thập. Thất

Linh bảo ngọc giám quyển chi nhị thập. Lục

Linh bảo ngọc giám quyển chi nhị thập. Ngũ

Linh bảo ngọc giám quyển chi nhị thập. Tứ

Linh bảo ngọc giám quyển chi nhị thập. Tam

Linh bảo ngọc giám quyển chi nhị thập. Nhị

Linh bảo ngọc giám quyển chi nhị thập. Nhất

Linh bảo ngọc giám quyển chi nhị thập

Linh bảo ngọc giám quyển chi thập cửu

Linh bảo ngọc giám quyển chi thập bát

Linh bảo ngọc giám quyển chi thập thất

Linh bảo ngọc giám quyển chi thập lục

Linh bảo ngọc giám quyển chi thập ngũ

Linh bảo ngọc giám quyển chi thập tứ

Linh bảo ngọc giám quyển chi thập tam

Linh bảo ngọc giám quyển chi thập nhị

Linh bảo ngọc giám quyển chi thập nhất

Linh bảo ngọc giám quyển chi thập

Linh bảo ngọc giám quyển chi cửu

Linh bảo ngọc giám quyển chi bát

Linh bảo ngọc giám quyển chi thất

Linh bảo ngọc giám quyển chi lục

Linh bảo ngọc giám quyển chi ngũ

Linh bảo ngọc giám quyển chi tứ

Linh bảo ngọc giám quyển chi tam

Linh bảo ngọc giám quyển chi nhị

Linh bảo ngọc giám quyển chi nhất

Thái thượng từ bi đạo trường diệt tội thủy ? Quyển hạ

Thái thượng từ bi đạo trường diệt tội thủy ? Quyển trung

Thái thượng từ bi đạo trường diệt tội thủy ? Quyển thượng

Thái thượng từ bi cửu u bạt tội ? Quyển chi thập

Thái thượng từ bi cửu u bạt tội ? Quyển chi cửu

Thái thượng từ bi cửu u bạt tội ? Quyển chi bát

Thái thượng từ bi cửu u bạt tội ? Quyển chi thất

Thái thượng từ bi cửu u bạt tội ? Quyển chi lục

Thái thượng từ bi cửu u bạt tội ? Quyển chi ngũ

Thái thượng từ bi cửu u bạt tội ? Quyển chi tứ

Thái thượng từ bi cửu u bạt tội ? Quyển chi tam

Thái thượng từ bi cửu u bạt tội ? Quyển chi nhị

Thái thượng từ bi cửu u bạt tội ? Quyển chi nhất

Thái thượng từ bi đạo trường tiêu tai cửu u ? Quyển chi thập

Thái thượng từ bi đạo trường tiêu tai cửu u ? Quyển chi cửu

Thái thượng từ bi đạo trường tiêu tai cửu u ? Quyển chi bát

Thái thượng từ bi đạo trường tiêu tai cửu u ? Quyển chi thất

Thái thượng từ bi đạo trường tiêu tai cửu u ? Quyển chi lục

Thái thượng từ bi đạo trường tiêu tai cửu u ? Quyển chi ngũ

Thái thượng từ bi đạo trường tiêu tai cửu u ? Quyển chi tứ

Thái thượng từ bi đạo trường tiêu tai cửu u ? Quyển chi tam

Thái thượng từ bi đạo trường tiêu tai cửu u ? Quyển chi nhị

Thái thượng từ bi đạo trường tiêu tai cửu u ? Quyển chi nhất

Thái thượng linh bảo thập phương ứng hiệu thiên tôn ? Quyển chi nhị

Thượng thanh thiên xu viện hồi xa tất đạo chính pháp quyển hạ

Đông nhạc đại sinh bảo ?

Từ tôn thăng độ bảo ?

Thanh huyền cứu khổ bảo ?

Thái nhất cứu khổ thiên tôn thuyết bạt độ huyết hồ bảo ?

Thái thượng tiêu diệt địa ngục thăng trắc thiên đường ?

Thái thượng huyền ti diệt tội tử phủ tiêu tai pháp ?

Thái thượng linh bảo hạ nguyên thủy quan tiêu khiên diệt tội ? Hạ

Thái thượng linh bảo trung nguyên địa quan tiêu khiên diệt tội ? Trung

Thái thượng linh bảo Thượng Nguyên thiên quan tiêu khiên diệt tội ? Thượng

Thái Cực chân nhân phu linh bảo trai giới uy nghi chư kinh yếu quyết

Đỗng huyền linh bảo chung khánh uy nghi kinh

Đỗng huyền linh bảo ngọc lục giản văn tam nguyên uy nghi tự nhiên chân kinh

Linh bảo Ngũ Kinh đề cương

Thái thượng đỗng huyền linh bảo thụ độ nghi

Thái thượng đỗng uyên tam muội thần chú trai thập phương ? Nghi

Thái thượng đỗng uyên tam muội thần chú trai thanh đán hành đạo nghi

Thái thượng đỗng uyên tam muội thần chú trai ? Tạ nghi

Đỗng huyền linh bảo trai thuyết quang chúc giới phạt đăng chúc nguyện nghi

Đỗng huyền linh bảo tự nhiên trai nghi

Đỗng huyền độ linh bảo tự nhiên khoán nghi

Thái thượng linh bảo ngọc quỹ minh chân đại trai ngôn công nghi

Thái thượng linh bảo ngọc quỹ minh chân đại trai ? Phương nghi

Thái thượng linh bảo ngọc quỹ minh chân trai ? Phương nghi

Thần công diệu tể chân quân lễ văn

Linh bảo bán cảnh trai nghi

Đỗng huyền linh bảo hà đồ ngưỡng tạ tam thập lục thổ hoàng trai nghi quyển tứ

Đỗng huyền linh bảo hà đồ ngưỡng tạ tam thập lục thổ hoàng trai nghi quyển tam

Đỗng huyền linh bảo hà đồ ngưỡng tạ tam thập lục thổ hoàng trai nghi quyển nhị

Đỗng huyền linh bảo hà đồ ngưỡng tạ tam thập lục thổ hoàng trai nghi quyển nhất

Đỗng huyền linh bảo hà đồ ngưỡng tạ tam thập lục thiên trai nghi quyển tứ

Đỗng huyền linh bảo hà đồ ngưỡng tạ tam thập lục thiên trai nghi quyển tam

Đỗng huyền linh bảo hà đồ ngưỡng tạ tam thập lục thiên trai nghi quyển nhị

Đỗng huyền linh bảo hà đồ ngưỡng tạ tam thập lục thiên trai nghi quyển nhất

Hoàng lục cửu u tiếu vô ngại dạ trai thứ đệ nghi

Hoàng lục trai thập châu tam đảo bạt độ nghi

Hoàng lục trai thập thiên tôn nghi

Hoàng lục ngũ lão điệu vong nghi

Hoàng lục thập niệm nghi

Hoàng lục cứu khổ thập trai chuyển kinh nghi

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi ngũ thập thất

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi ngũ thập lục

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi ngũ thập ngũ

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi ngũ thập tứ

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi ngũ thập tam

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi ngũ thập nhị

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi ngũ thập nhất

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi ngũ thập

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tứ thập cửu

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tứ thập bát

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tứ thập thất

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tứ thập lục

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tứ thập ngũ

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tứ thập tứ

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tứ thập tam

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tứ thập nhị

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tứ thập nhất

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tứ thập

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tam thập cửu

Vô thượng hoàng lục đại trai lập thành nghi quyển chi tam thập bát


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 2
  • 1
  • 4.110
  • 121
  • 6.262.162
  • 850.997