Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教 (Đạo Tạng ) Thiên Thư 4

  

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

越南道教(ĐẠO TẠNG)THIÊN THƯ 4

 

Thái thượng Tam Động thần chú quyển chi cửu

Thái thượng Tam Động thần chú quyển chi bát

Thái thượng Tam Động thần chú quyển chi thất

Thái thượng Tam Động thần chú quyển chi lục

Thái thượng Tam Động thần chú quyển chi ngũ

Thái thượng Tam Động thần chú quyển chi tứ

Thái thượng Tam Động thần chú quyển chi tam

Thái thượng Tam Động thần chú quyển chi nhị

Thái thượng Tam Động thần chú quyển chi nhất

Thái thượng ngọc hoa đỗng chương bạt vong độ thế thăng tiên diệu kinh

Nguyên thủy thuyết công đức pháp thực vãng sinh kinh

Nguyên thủy thiên tôn thuyết cam lộ thăng thiên thần chú diệu kinh

Thái thượng thuyết cửu u bạt tội tâm ấn diệu kinh

Nguyên thủy thiên tôn thuyết phong đô diệt tội kinh

Nguyên thủy thiên tôn tế độ huyết hồ chân kinh

Nguyên thủy thiên tôn thuyết tam quan bảo hiệu kinh

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết kim quang minh kinh

Thái thượng đỗng chân an táo kinh

Thái thượng an trấn cửu lũy long thần diệu kinh

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết tiêu điễn trùng hoàng kinh

Nguyên thủy đỗng chân từ thiện hiếu tử báo ân thành Đạo Kinh

Thái thượng chân nhất báo phụ mẫu ân trọng kinh

Ngọc thanh Vô thượng nội cảnh chân kinh

Ngọc thanh thai nguyên nội dưỡng chân kinh

Nguyên thủy thiên vương hoan lạc kinh

Thái thượng đỗng chân hiền môn kinh

Nguyên thủy thiên tôn thuyết huyền vi diệu kinh

Nguyên thủy đỗng chân quyết nghi kinh

Vô thượng Đại Thừa yếu quyết diệu kinh

Thượng phương thiên tôn thuyết chân nguyên thông tiên Đạo Kinh

Thái thượng ngọc bội kim đang Thái Cực kim thư thượng kinh

Cao thượng thái tiêu lang thư quỳnh Văn Đế chương kinh

Thái thượng đỗng uyên từ ôn thần chú diệu kinh

Thái thượng đỗng uyên bắc đế thiên bồng hộ mệnh tiêu tai thần chú diệu kinh

Thái thượng hộ quốc kì vũ tiêu ma kinh

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết đại vũ Long Vương kinh

Thái thượng thuyết lục giáp trực phù bảo thai hộ mệnh diệu kinh

Đỗng chân Thái Cực bắc đế tử vi thần chú diệu kinh

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn thuyết tục mệnh diệu kinh

Thái thượng nguyên thủy thiên tôn chứng quả chân kinh

Thái ất nguyên chân bảo mệnh trường sinh kinh

Ngọc thanh Vô thượng linh bảo tự nhiên Bắc Đẩu bản sinh chân kinh

Thái thượng đỗng chân ngũ tinh bí thụ kinh

Nguyên thủy thiên tôn thuyết thập nhất diệu đại tiêu tai thần chú kinh

Thái Thượng Lão Quân huyền diệu chẩm trung nội đức thần chú kinh

Ngọc thanh nguyên thủy huyền hoàng cửu quang chân kinh

Thái thượng tu chân thể nguyên diệu Đạo Kinh

Thái thượng đạo dẫn tam quang bảo chân diệu kinh

Thái thượng đạo dẫn tam quang cửu biến diệu kinh

Thái thượng thăng huyền tam nhất dung thần biến hóa diệu kinh

Nguyên thủy thiên tôn thuyết biến hóa không động diệu kinh

Thái thượng thái huyền nữ thanh tam nguyên phẩm giới bạt tội diệu kinh quyển hạ

Thái thượng thái huyền nữ thanh tam nguyên phẩm giới bạt tội diệu kinh quyển trung

Thái thượng thái huyền nữ thanh tam nguyên phẩm giới bạt tội diệu kinh quyển thượng

Thái thượng huyền đô diệu bản thanh tĩnh thân tâm kinh

Thái thượng khai minh thiên địa bản chân kinh

Thượng thanh hoàng khí dương tinh tam đạo thuận hành kinh

Hỗn nguyên dương phù kinh

Hoàng đế âm phù kinh

Nguyên thủy bát uy long văn kinh

Nguyên thủy thiên tôn thuyết tử đồng đế quân bản nguyện kinh

Nguyên thủy thiên tôn thuyết tử đồng đế quân ứng nghiệm kinh

Nguyên thủy thiên tôn thuyết bắc phương chân vũ diệu kinh

Thái thượng cửu thiên diên tường địch ách tứ thánh diệu kinh

Nguyên thủy thiên tôn thuyết đắc đạo liễu thân kinh

Nguyên thủy thiên tôn thuyết sinh thiên đắc Đạo Kinh

Thái thượng đỗng huyền linh bảo chư thiên linh thư độ mệnh diệu kinh

Nguyên thủy ngũ lão xích thư ngọc thiên chân văn thiên Thư kinh quyển hạ

Nguyên thủy ngũ lão xích thư ngọc thiên chân văn thiên Thư kinh quyển trung

Nguyên thủy ngũ lão xích thư ngọc thiên chân văn thiên Thư kinh quyển thượng

Thái thượng trường sinh diên thọ tập phúc đức kinh

Tam quang chú linh tư phúc diên thọ diệu kinh

Thái thượng thăng huyền tiêu tai hộ mệnh diệu kinh

Thái thượng hư hoàng thiên tôn tứ thập cửu chương kinh

Thái thượng thuyết triều thiên tạ lôi chân kinh

Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ngọc xu bảo kinh

Vô thượng cửu tiêu ngọc thanh đại phạm tử vi huyền đô lôi đình ngọc kinh

Cao thượng ngọc hoàng thai tức kinh

Cao thượng ngọc hoàng tâm ấn kinh

Cao thượng ngọc hoàng bản hành kinh tủy

Cao thượng ngọc hoàng bản hàng tập kinh nhị

Cao thượng ngọc hoàng bản hàng tập kinh nhị

Cao thượng ngọc hoàng bản hàng tập kinh nhị

Cao thượng ngọc hoàng bản hàng tập kinh nhất

Thái thượng nhất thừa hải không trí tàng kinh quyển chi thập

Thái thượng nhất thừa hải không trí tàng kinh quyển chi cửu

Thái thượng nhất thừa hải không trí tàng kinh quyển chi bát

Thái thượng nhất thừa hải không trí tàng kinh quyển chi thất

Thái thượng nhất thừa hải không trí tàng kinh quyển chi lục

Thái thượng nhất thừa hải không trí tàng kinh quyển chi ngũ

Thái thượng nhất thừa hải không trí tàng kinh quyển chi tứ

Thái thượng nhất thừa hải không trí tàng kinh quyển chi tam

Thái thượng nhất thừa hải không trí tàng kinh quyển chi nhị

Thái thượng nhất thừa hải không trí tàng kinh quyển chi nhất

Thái thượng tam thập Lục Bộ tôn kinh thái thanh cảnh kinh hạ

Thái thượng tam thập Lục Bộ tôn kinh thái thanh cảnh kinh thượng

Thái thượng tam thập Lục Bộ tôn kinh thượng thanh cảnh kinh hạ

Thái thượng tam thập Lục Bộ tôn kinh thượng thanh cảnh kinh thượng

Thái thượng tam thập Lục Bộ tôn kinh ngọc thanh cảnh kinh hạ

Thái thượng tam thập Lục Bộ tôn kinh ngọc thanh cảnh kinh thượng

Đại đỗng ngọc kinh quyển hạ

Đại đỗng ngọc kinh quyển thượng

Thượng thanh đại đỗng chân kinh quyển chi lục

Thượng thanh đại đỗng chân kinh quyển chi ngũ

Thượng thanh đại đỗng chân kinh quyển chi tứ

Thượng thanh đại đỗng chân kinh quyển chi tam

Thượng thanh đại đỗng chân kinh quyển chi nhị

Thượng thanh đại đỗng chân kinh quyển chi nhất

Thái thượng vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh quyển chi ngũ

Thái thượng vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh quyển chi tứ

Thái thượng vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh quyển chi tam

Thái thượng vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh quyển chi nhị

Thái thượng vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh quyển chi nhất

Vô thượng nội bí chân tàng kinh quyển chi thập

Vô thượng nội bí chân tàng kinh quyển chi cửu

Vô thượng nội bí chân tàng kinh quyển chi bát

Vô thượng nội bí chân tàng kinh quyển chi thất

Vô thượng nội bí chân tàng kinh quyển chi lục

Vô thượng nội bí chân tàng kinh quyển chi tứ

Vô thượng nội bí chân tàng kinh quyển chi tam

Vô thượng nội bí chân tàng kinh quyển chi nhị

Vô thượng nội bí chân tàng kinh quyển chi nhất

Nguyên thủy thuyết tiên thiên Đạo Đức Kinh chú giải quyển chi ngũ

Nguyên thủy thuyết tiên thiên Đạo Đức Kinh chú giải quyển chi tứ

Nguyên thủy thuyết tiên thiên Đạo Đức Kinh chú giải quyển chi tam

Nguyên thủy thuyết tiên thiên Đạo Đức Kinh chú giải quyển chi nhị

Nguyên thủy thuyết tiên thiên Đạo Đức Kinh chú giải quyển chi nhất

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh trực âm

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi lục thập nhất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi lục thập

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi ngũ thập cửu

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi ngũ thập bát

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi ngũ thập thất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi ngũ thập lục

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi ngũ thập ngũ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi ngũ thập tứ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi ngũ thập tam

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi ngũ thập nhị

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi ngũ thập nhất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi ngũ thập

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tứ thập cửu

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tứ thập bát

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tứ thập thất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tứ thập lục

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tứ thập ngũ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tứ thập tứ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tứ thập tam

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tứ thập nhị

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tứ thập nhất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tứ thập

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tam thập cửu

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tam thập bát

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tam thập thất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tam thập lục

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tam thập ngũ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tam thập tứ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tam thập tam

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tam thập nhị

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tam thập nhất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tam thập

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi nhị thập. Cửu

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi nhị thập. Bát

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi nhị thập. Thất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi nhị thập. Lục

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi nhị thập. Ngũ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi nhị thập. Tứ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi nhị thập. Tam

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi nhị thập. Nhị

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi nhị thập. Nhất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi nhị thập

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi thập cửu

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi thập bát

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi thập thất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi thập lục

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi thập ngũ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi thập tứ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi thập tam

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi thập nhị

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi thập nhất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi thập

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi cửu

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi bát

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi thất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi lục

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi ngũ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tứ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi tam

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi nhị

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh quyển chi nhất

Thiên thư tam thức đại lục nhâm  đích đệ nhất đường khóa

Thiên thư tam thức đại lục nhâm

Đại lục nhâm tất pháp phú tinh hoa thiên 3-2

Đại lục nhâm tất pháp phú tinh hoa thiên 3-1

Đại lục nhâm tất pháp phú tinh hoa thiên 2-2

Đại lục nhâm tất pháp phú tinh hoa thiên 2-1

Thiên thư tam thức kì môn tuần giáp

Đại lục nhâm tất pháp phú tinh hoa thiên 1-2

Đại lục nhâm tất pháp phú tinh hoa thiên 1-1

Chính thống Đạo Tạng đỗng chân bộ (891)

Chính thống Đạo Tạng đỗng huyền bộ (928)

Chính thống Đạo Tạng đỗng thần bộ (1075)

Chính thống Đạo Tạng thái huyền bộ (347)

Chính thống Đạo Tạng thái bình bộ (353)

Chính thống Đạo Tạng thái thanh bộ (238)

Chính thống Đạo Tạng chính ất bộ (320)

Đạo tiên  pháp hội nguyên (268)

Vân cấp thất thiêm (123)

Tục Đạo Tạng (165)

Âm dương tư liệu (34)

Ngũ hành tư liệu (3)

Thái ất thần số (25)

Kì môn tuần giáp (101)

Khai vận văn chương (38)

Tam mệnh thông hội (66)

Uyên hải tử bình (29)

Ngũ hành đại nghĩa (5)

Tử vi đẩu số (25)


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.902
  • 118
  • 6.358
  • 118
  • 6.261.952
  • 850.993