Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教 (Đạo Tạng ) Thiên Thư 3

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

越南道教(ĐẠO TẠNG)THIÊN THƯ 3

 

Địa phủ thập vương bạt độ nghi

Hoàng lục ngũ khổ sinh đăng nghi

Hoàng lục phá ngục đăng nghi

Hoàng lục cửu  đăng nghi

Hoàng lục cửu dương phạm khí đăng nghi

Ly minh thụy tượng đăng nghi

Chính nhất ? Ti tịch độc thần đăng nghi

Đông trù ti mệnh đăng nghi

Thổ ti đăng nghi

Ngũ hiển linh quan đại đế đăng nghi

Vạn linh đăng nghi

Cửu thiên tam mao ti mệnh tiên đăng nghi

Huyền đế đăng nghi

Tam quan đăng nghi

Bắc Đẩu bản mệnh diên thọ đăng nghi

Bắc Đẩu thất nguyên tinh đăng nghi

Nam Đẩu diên thọ đăng nghi

Thượng thanh thập nhất đại diệu đăng nghi

Ngọc hoàng thập thất từ quang đăng nghi

Lôi đình ngọc xu hựu tội pháp ?

Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ngọc xu bảo ?

Cao thượng ngọc hoàng mãn nguyện bảo ? Quyển chi thập

Cao thượng ngọc hoàng mãn nguyện bảo ? Quyển chi cửu

Cao thượng ngọc hoàng mãn nguyện bảo ? Quyển chi bát

Cao thượng ngọc hoàng mãn nguyện bảo ? Quyển chi thất

Cao thượng ngọc hoàng mãn nguyện bảo ? Quyển chi lục

Cao thượng ngọc hoàng mãn nguyện bảo ? Quyển chi ngũ

Cao thượng ngọc hoàng mãn nguyện bảo ? Quyển chi tứ

Cao thượng ngọc hoàng mãn nguyện bảo ? Quyển chi tam

Cao thượng ngọc hoàng mãn nguyện bảo ? Quyển chi nhị

Cao thượng ngọc hoàng mãn nguyện bảo ? Quyển chi nhất

Ngọc hoàng hựu tội tích phúc bảo ?

Thái thượng thái thanh bạt tội thăng thiên bảo ?

Thái thượng thượng thanh nhương tai diên thọ bảo ?

Thái thượng ngọc thanh tạ tội đăng chân bảo ?

Thái thượng linh bảo triều thiên tạ tội đại ? Quyển chi thập

Thái thượng linh bảo triều thiên tạ tội đại ? Quyển chi cửu

Thái thượng linh bảo triều thiên tạ tội đại ? Quyển chi bát

Thái thượng linh bảo triều thiên tạ tội đại ? Quyển chi thất

Thái thượng linh bảo triều thiên tạ tội đại ? Quyển chi lục

Thái thượng linh bảo triều thiên tạ tội đại ? Quyển chi ngũ

Thái thượng linh bảo triều thiên tạ tội đại ? Quyển chi tứ

Thái thượng linh bảo triều thiên tạ tội đại ? Quyển chi tam

Thái thượng linh bảo triều thiên tạ tội đại ? Quyển chi nhị

Thái thượng linh bảo triều thiên tạ tội đại ? Quyển chi nhất

Huyền đô luật văn

Thái thanh ngũ thập bát nguyện văn

Thái vi tiên quân công quá cách

Xích tùng tử trung giới kinh

Thái chân ngọc đế tứ cực minh khoa kinh quyển chi ngũ

Thái chân ngọc đế tứ cực minh khoa kinh quyển chi tứ

Thái chân ngọc đế tứ cực minh khoa kinh quyển chi tam

Thái chân ngọc đế tứ cực minh khoa kinh quyển chi nhị

Thái chân ngọc đế tứ cực minh khoa kinh quyển chi nhất

Thái Cực chân nhân thuyết nhị thập. Tứ môn giới kinh

Thái thượng thập nhị thượng phẩm phi thiên pháp luân khuyến giới diệu kinh

Thái thượng cửu chân diệu giới kim lục độ mệnh bạt tội diệu kinh

Hư hoàng thiên tôn sơ chân thập giới văn

Thái vi linh thư tử văn tiên kị chân kí thượng kinh

Tam Động chúng giới văn quyển hạ

Tam Động chúng giới văn quyển thượng

Thái thượng đỗng chân trí tuệ thượng phẩm đại giới

Huyền phong khánh hội lục

Thất chân niên phổ

Kim liên chính tông tiên nguyên tượng truyền

Kim liên chính tông kí quyển chi ngũ

Kim liên chính tông kí quyển chi tứ

Kim liên chính tông kí quyển chi tam

Kim liên chính tông kí quyển chi nhị

Kim liên chính tông kí quyển chi nhất

Tam mao chân quân gia phong sự điển quyển hạ

Tam mao chân quân gia phong sự điển quyển thượng

Thanh vi tiên phổ

Tử đồng đế quân hóa thư quyển chi tứ

Tử đồng đế quân hóa thư quyển chi tam

Tử đồng đế quân hóa thư quyển chi nhị

Tử đồng đế quân hóa thư quyển chi nhất

Thanh hà nội truyện

Nguyên thủy cao thượng ngọc kiểm đại lục

Đỗng huyền linh bảo chân linh vị nghiệp đồ

Nguyên thủy thượng chân chúng tiên kí

Linh bảo tự nhiên cửu thiên sinh thần tam bảo đại hữu kim thư

Thượng thanh tam tôn phổ lục

Huyền nguyên thập tử đồ

Dịch tượng đồ thuyết ngoại thiên quyển hạ

Dịch tượng đồ thuyết ngoại thiên quyển trung

Dịch tượng đồ thuyết ngoại thiên quyển thượng

Dịch tượng đồ thuyết nội thiên quyển hạ

Dịch tượng đồ thuyết nội thiên quyển trung

Dịch tượng đồ thuyết nội thiên quyển thượng

Dịch số câu ẩn đồ di luận cửu sự

Dịch số câu ẩn đồ quyển hạ

Dịch số câu ẩn đồ quyển trung

Dịch số câu ẩn đồ quyển thượng

Đại dịch tượng số câu Thẩm đồ quyển hạ

Đại dịch tượng số câu Thẩm đồ quyển trung

Đại dịch tượng số câu Thẩm đồ quyển thượng

Chu dịch đồ quyển hạ

Chu dịch đồ quyển trung

Chu dịch đồ quyển thượng

Thượng thanh đỗng chân cửu cung tử phòng đồ

Tam tài định vị đồ

Thượng thanh thái huyền cửu dương đồ tịnh tự

Long hổ thủ giám đồ

Tu chân lịch nghiệm sao đồ tịnh tự

Kim dịch hoàn đan ấn chứng đồ

Tu chân Thái Cực hỗn nguyên chỉ huyền đồ

Tu chân Thái Cực hỗn nguyên đồ

Vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh bàng thông đồ quyển hạ

Vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh bàng thông đồ quyển trung

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh phù đồ quyển hạ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh phù đồ quyển trung

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh phù đồ quyển thượng

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên giảng nghĩa quyển chi thất

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên giảng nghĩa quyển chi lục

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên giảng nghĩa quyển chi ngũ

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên giảng nghĩa quyển chi tứ

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên giảng nghĩa quyển chi tam

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên giảng nghĩa quyển chi nhị

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên giảng nghĩa quyển chi nhất

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên chú thích quyển hạ

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên chú thích quyển trung

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên chú thích quyển thượng

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên thập di

Tử dương chân nhân ngộ chân trực chỉ tường thuyết tam thừa bí yếu

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên tam chú quyển chi ngũ

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên tam chú quyển chi tứ

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên tam chú quyển chi tam

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên tam chú quyển chi nhị

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên tam chú quyển chi nhất

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên tam chú tự

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên chú sơ quyển chi bát

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên chú sơ quyển chi thất

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên chú sơ quyển chi lục

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên chú sơ quyển chi ngũ

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên chú sơ quyển chi tứ

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên chú sơ quyển chi tam

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên chú sơ quyển chi nhị

Tử dương chân nhân ngộ chân thiên chú sơ quyển chi nhất

Ngộ chân thiên chú sơ tự

Thượng thanh ác trung quyết quyển hạ

Thượng thanh ác trung quyết quyển trung

Thượng thanh ác trung quyết quyển thượng

Thái thượng đỗng chân ngưng thần tu hành kinh quyết

Học tiên biện chân quyết

Thanh thiên ca chú thích

Lữ thuần dương chân nhân thấm viên xuân đan từ chú giải

Thôi công nhập dược kính chú giải

Âm chân quân hoàn đan ca chú

Thái thượng động phòng nội kinh chú

Thái thanh chân nhân lạc mệnh quyết

Thai tức bí yếu ca quyết

Thai tức kinh chú

Thái tiêu lang thư quỳnh Văn Đế chương quyết

Hoàng đế âm phù kinh tập giải quyển hạ

Hoàng đế âm phù kinh tập giải quyển trung

Hoàng đế âm phù kinh tập giải quyển thượng

Hoàng đế âm phù kinh giáp tụng giải chú quyển hạ

Hoàng đế âm phù kinh giáp tụng giải chú quyển trung

Hoàng đế âm phù kinh chú

Hoàng đế âm phù kinh chú giải

Hoàng đế âm phù kinh chú

Hoàng đế âm phù kinh chú

Hoàng đế âm phù kinh chú quyển hạ

Hoàng đế âm phù kinh chú quyển thượng

Hoàng đế âm phù kinh tâm pháp quyển hạ

Hoàng đế âm phù kinh tâm pháp quyển trung

Hoàng đế âm phù kinh tâm pháp quyển thượng

Âm phù kinh Tam Hoàng ngọc quyết quyển hạ

Âm phù kinh Tam Hoàng ngọc quyết quyển trung

Âm phù kinh Tam Hoàng ngọc quyết quyển thượng

Hoàng đế âm phù kinh giải nghị

Hoàng đế âm phù kinh chú

Hoàng đế âm phù kinh chú

Hoàng đế âm phù kinh chú

Hoàng đế âm phù kinh chú giải

Hoàng đế âm phù kinh giải

Hoàng đế âm phù kinh chú

Hoàng đế âm phù kinh tập giải quyển hạ

Hoàng đế âm phù kinh tập giải quyển trung

Hoàng đế âm phù kinh tập giải quyển thượng

Hoàng đế âm phù kinh sơ quyển hạ

Hoàng đế âm phù kinh sơ quyển trung

Hoàng đế âm phù kinh sơ quyển thượng

Hoàng đình nội cảnh kinh

Thái thanh nguyên đạo chân kinh

Thái Thượng Lão Quân thái tố kinh

Hoàng đế âm phù kinh giảng nghĩa đồ thuyết quyển chi tứ

Hoàng đế âm phù kinh giảng nghĩa quyển chi tam

Hoàng đế âm phù kinh giảng nghĩa quyển chi nhị

Hoàng đế âm phù kinh giảng nghĩa quyển chi nhất

Hoàng đế âm phù kinh tập chú

Vô thượng xích văn đỗng cổ chân kinh chú

Thái thượng xích văn đỗng cổ kinh chú

Thái thượng đại thông kinh chú

Ngọc thanh vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh chú quyển chi thập

Ngọc thanh vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh chú quyển chi cửu

Ngọc thanh vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh chú quyển chi bát

Ngọc thanh vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh chú quyển chi thất

Ngọc thanh vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh chú quyển chi lục

Ngọc thanh vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh chú quyển chi ngũ

Ngọc thanh vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh chú quyển chi tứ

Ngọc thanh vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh chú quyển chi tam

Ngọc thanh vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh chú quyển chi nhị

Ngọc thanh vô cực tổng chân Văn xương đại động tiên kinh chú tự đồ quyển chi nhất

Nguyên thủy thiên tôn thuyết thái cổ kinh chú

Thái thượng thăng huyền tiêu tai hộ mệnh diệu kinh chú

Thái thượng thăng huyền thuyết tiêu tai hộ mệnh diệu kinh chú

Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ngọc xu bảo kinh tập chú tục hôn hợp chương

Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ngọc xu bảo kinh tập chú viên mãn cát tường linh chương

Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ngọc xu bảo kinh tập chú hạ

Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ngọc xu bảo kinh tập chú thượng

Chư thiên linh thư độ mệnh diệu kinh nghĩa sơ

Thái thượng đỗng huyền linh bảo chư thiên nội âm tự nhiên ngọc tự quyển chi tứ

Thái thượng đỗng huyền linh bảo chư thiên nội âm tự nhiên ngọc tự quyển chi tam

Thái thượng đỗng huyền linh bảo chư thiên nội âm tự nhiên ngọc tự quyển chi nhị

Thái thượng đỗng huyền linh bảo chư thiên nội âm tự nhiên ngọc tự quyển chi nhất

Chân tàng kinh yếu quyết

Đỗng huyền linh bảo vô lượng độ nhân kinh quyết âm nghĩa

Đỗng huyền linh bảo độ nhân kinh đại phạm ẩn ngữ sơ nghị

Thái thượng đỗng huyền linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm kinh pháp pháp quyết

Thái thượng đỗng huyền linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm kinh pháp quyển chi ngũ

Thái thượng đỗng huyền linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm kinh pháp quyển chi tứ

Thái thượng đỗng huyền linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm kinh pháp quyển chi nhị

Thái thượng đỗng huyền linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm kinh pháp quyển chi nhất

Thanh tĩnh kinh

Linh bảo định quan kinh

Tây thăng kinh

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh chú giải quyển hạ

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh chú giải quyển trung

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh chú giải quyển thượng

Thái thượng đỗng huyền linh bảo nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh giải chú quyển hạ

Thái thượng đỗng huyền linh bảo nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh chú giải quyển trung

Thái thượng đỗng huyền linh bảo nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh chú giải quyển thượng

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh nội nghị quyển chi ngũ

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh nội nghị quyển chi tứ

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh nội nghị quyển chi tam

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh nội nghị quyển chi nhị

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh nội nghị quyển chi nhất

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh nội nghị biểu

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh thông nghĩa quyển chi tứ

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh thông nghĩa quyển chi tam

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh thông nghĩa quyển chi nhị

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh thông nghĩa quyển chi nhất

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh chú quyển hạ

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh chú quyển trung

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh chú quyển thượng

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh tứ chú quyển chi tứ

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh tứ chú quyển chi tam

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh tứ chú quyển chi nhị nhị

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh tứ chú quyển chi nhị nhất

Nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh tứ chú quyển chi nhất

Thái thượng bí pháp trấn trạch linh phù

Thái thượng đỗng chân kinh đỗng chương phù

Thượng thanh quỳnh cung linh phi lục giáp tả hữu thượng phù

Bạch vũ hắc cách linh phi ngọc phù

Thượng thanh đỗng chân nguyên kinh ngũ tịch phù

Đỗng chân thái vi hoàng thư thiên đế quân thạch cảnh kim dương tố kinh

Tam Động thần phù kí

Thái thượng tử vi trung thiên thất nguyên chân kinh

Thái thượng Tam Động thần chú quyển chi thập nhị

Thái thượng Tam Động thần chú quyển chi thập nhất

Thái thượng Tam Động thần chú quyển chi thập


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.889
  • 118
  • 6.358
  • 118
  • 6.261.939
  • 850.993