Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教 (Đạo Tạng ) Thiên Thư 2

 

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

越南道教(ĐẠO TẠNG)THIÊN THƯ 2

 

Thái huyền bát cảnh lục

Đỗng chân thái vi hoàng thư cửu thiên bát lục chân văn

Ngọc cảnh cửu thiên kim tiêu uy thần vương chúc thái nguyên thượng kinh

Thái vi linh thư tử văn lang can hoa đan thần chân thượng kinh

Đại đỗng kim hoa ngọc kinh

Kim khuyết đế quân tam nguyên chân nhất kinh

Cốc thần thiên quyển hạ

Cốc thần thiên quyển thượng

Toàn chân tập huyền bí yếu

Tam thiên dịch tủy

Trung hòa tập quyển chi lục

Trung hòa tập quyển chi ngũ

Trung hòa tập quyển chi tứ

Trung hòa tập quyển chi tam

Trung hòa tập quyển chi nhị

Trung hòa tập quyển chi nhất

Khải chân tập quyển hạ

Khải chân tập quyển trung

Khải chân tập quyển thượng

Hội chân tập quyển chi ngũ

Hội chân tập quyển chi tứ

Hội chân tập quyển chi tam

Hội chân tập quyển chi nhị

Hội chân tập quyển chi nhất

Tây sơn quần tiên hội chân kí quyển chi ngũ

Tây sơn quần tiên hội chân kí quyển chi tứ

Tây sơn quần tiên hội chân kí quyển chi tam

Tây sơn quần tiên hội chân kí quyển chi nhị

Tây sơn quần tiên hội chân kí quyển chi nhất

Ngọc hề tử đan kinh chỉ yếu quyển hạ

Ngọc hề tử đan kinh chỉ yếu quyển trung

Ngọc hề tử đan kinh chỉ yếu quyển thượng

Đại đan trực chỉ quyển hạ

Đại đan trực chỉ quyển thượng

Trần hư bạch quy trung chỉ nam quyển hạ

Trần hư bạch quy trung chỉ nam quyển thượng

Chỉ chu tiên sinh toàn chân trực chỉ

Bích hư tử thân truyền trực chỉ

Ngọc thanh kim tứ thanh hoa bí văn kim bảo nội luyện đan quyết quyển hạ

Ngọc thanh kim tứ thanh hoa bí văn kim bảo nội luyện đan quyết quyển trung

Ngọc thanh kim tứ thanh hoa bí văn kim bảo nội luyện đan quyết quyển thượng

Hoàn đan kim dịch ca chú

Nguyên dương tử kim dịch tập

Hoàn đan hiển diệu thông u tập

Kim tinh luận

Đan kinh cực luận

Tu đan diệu dụng chí lý luận

Hoàn đan chúng tiên luận

Hoàn đan bí quyết dưỡng xích tử thần phương

Chân nhất kim đan quyết

Chư chân luận hoàn đan quyết

Cửu hoàn thất phản long hổ kim đan tích lý chân quyết

Long hổ trung đan quyết

Chân long hổ cửu tiên kinh

Tử nguyên quân thụ đạo truyền tâm pháp

Thái thượng cửu yếu tâm ấn diệu kinh

Thanh vi trai pháp quyển hạ

Thanh vi trai pháp quyển thượng

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi nhị thập. Ngũ

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi nhị thập. Tứ

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi nhị thập. Tam

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi nhị thập. Nhị

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi nhị thập. Nhất

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi nhị thập

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi thập cửu

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi thập bát

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi thập thất

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi thập lục

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi thập ngũ

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi thập tứ

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi thập tam

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi thập nhị

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi thập nhất

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi thập

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi cửu

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi bát

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi thất

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi lục

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi ngũ

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi tứ

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi tam

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi nhị

Thanh vi nguyên giáng đại pháp quyển chi nhất

Thanh vi thần liệt bí pháp quyển hạ

Thanh vi thần liệt bí pháp quyển thượng

Vô thượng tam thiên ngọc đường chính tông cao bôn nội cảnh ngọc thư quyển hạ

Vô thượng tam thiên ngọc đường chính tông cao bôn nội cảnh ngọc thư quyển thượng

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi tam thập

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi nhị thập. Cửu

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi nhị thập. Bát

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi nhị thập. Thất

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi nhị thập. Lục

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi nhị thập. Ngũ

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi nhị thập. Tứ

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi nhị thập. Tam

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi nhị thập. Nhị

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi nhị thập. Nhất

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi nhị thập

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi thập cửu

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi thập bát

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi thập thất

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi thập lục

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi thập ngũ

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi thập tứ

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi thập tam

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi thập nhị

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi thập nhất

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi thập

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi cửu

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi bát

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi thất

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi lục

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi ngũ

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi tứ

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi tam

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi nhị

Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp quyển chi nhất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi thất thập nhị

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi thất thập nhất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi thất thập

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi lục thập cửu

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi lục thập bát

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi lục thập thất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi lục thập lục

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi lục thập ngũ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi lục thập tứ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi lục thập tam

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi lục thập nhị

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi lục thập nhất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi lục thập

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi ngũ thập cửu

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi ngũ thập bát

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi ngũ thập thất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi ngũ thập lục

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi ngũ thập ngũ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi ngũ thập tứ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi ngũ thập tam

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi ngũ thập nhị

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi ngũ thập nhất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi ngũ thập

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tứ thập cửu

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tứ thập bát

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tứ thập thất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tứ thập lục

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tứ thập ngũ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tứ thập tứ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tứ thập tam

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tứ thập nhị

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tứ thập nhất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tứ thập

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tam thập cửu

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tam thập bát

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tam thập thất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tam thập lục

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tam thập ngũ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tam thập tứ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tam thập tam

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tam thập nhị

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tam thập nhất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tam thập

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi nhị thập. Cửu

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi nhị thập. Bát

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi nhị thập. Thất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi nhị thập. Lục

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi nhị thập. Ngũ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi nhị thập. Tứ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi nhị thập. Tam

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi nhị thập. Nhị

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi nhị thập. Nhất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi nhị thập

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi thập cửu

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi thập bát

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi thập thất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi thập lục

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi thập ngũ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi thập tứ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi thập tam

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi thập nhị

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi thập nhất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi thập

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi cửu

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi bát

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi thất

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi lục

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi ngũ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tứ

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi tam

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi nhị

Linh bảo vô lượng độ nhân thượng kinh đại pháp quyển chi nhất

Thanh vi huyền xu tấu cáo nghi

Thái ất hỏa phủ tấu cáo kì nhương nghi

Thượng thanh thiên bảo trai sơ dạ nghi


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 21
  • 7
  • 1.975
  • 133
  • 6.633.279
  • 860.266