Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教 (Đạo Tạng ) Thiên Thư 1

 

 

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

 

越南道教(ĐẠO TẠNG)THIÊN THƯ 1

 

 

Thái thượng tế độ chương xá quyển thượng

Thái thượng tế độ chương xá quyển trung

Thái thượng tế độ chương xá quyển hạ

Tống chân tông ngự chế ngọc kinh tập quyển chi lục

Tống chân tông ngự chế ngọc kinh tập quyển chi ngũ

Tống chân tông ngự chế ngọc kinh tập quyển chi tứ

Tống chân tông ngự chế ngọc kinh tập quyển chi tam

Tống chân tông ngự chế ngọc kinh tập quyển chi nhị

Tống chân tông ngự chế ngọc kinh tập quyển chi nhất

Tam Động tán tụng linh chương quyển hạ

Tam Động tán tụng linh chương quyển trung

Tam Động tán tụng linh chương quyển thượng

Sinh thiên kinh tụng giải

Thái thượng thăng huyền tiêu tai hộ mệnh diệu kinh tụng

Hoàng đế âm phù kinh tụng

Kim lục trai Tam Động tán vịnh nghi quyển hạ

Kim lục trai Tam Động tán vịnh nghi quyển trung

Kim lục trai Tam Động tán vịnh nghi quyển thượng

Chư sư chân cáo

Ngưng dương đổng chân nhân ngộ tiên kí

Tây nhạc Hóa Sơn chí

Thái hoa hy di chí quyển hạ

Thái hoa hy di chí quyển thượng

Thuần dương đế quân thần hóa diệu thông kỉ quyển chi thất

Thuần dương đế quân thần hóa diệu thông kỉ quyển chi lục

Thuần dương đế quân thần hóa diệu thông kỉ quyển chi ngũ

Thuần dương đế quân thần hóa diệu thông kỉ quyển chi tứ

Thuần dương đế quân thần hóa diệu thông kỉ quyển chi tam

Thuần dương đế quân thần hóa diệu thông kỉ quyển chi nhị

Thuần dương đế quân thần hóa diệu thông kỉ quyển chi nhất

Tử dương chân nhân nội truyện

Chu thị minh thông kí quyển chi tứ

Chu thị minh thông kí quyển chi tam

Chu thị minh thông kí quyển chi nhị

Chu thị minh thông kí quyển chi nhất

Hoàn chân nhân thăng tiên kí

Hoa dương đào ẩn cư nội truyện quyển hạ

Hoa dương đào ẩn cư nội truyện quyển trung

Hoa dương đào ẩn cư nội truyện quyển thượng

Nghi tiên truyền quyển trung

Nghi tiên truyền quyển thượng

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám hậu tập quyển chi lục

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám hậu tập quyển chi ngũ

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám hậu tập quyển chi tứ

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám hậu tập quyển chi tam

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám hậu tập quyển chi nhị

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám hậu tập quyển chi nhất

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám tục biên quyển chi ngũ

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám tục biên quyển chi tứ

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám tục biên quyển chi tam

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám tục biên quyển chi nhị

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám tục biên quyển chi nhất

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi ngũ thập tam

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi ngũ thập nhị

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi ngũ thập nhất

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi ngũ thập

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tứ thập cửu

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tứ thập bát

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tứ thập thất

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tứ thập lục

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tứ thập ngũ

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tứ thập tứ

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tứ thập tam

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tứ thập nhị

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tứ thập nhất

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tứ thập

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tam thập cửu

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tam thập bát

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tam thập thất

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tam thập lục

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tam thập ngũ

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tam thập tứ

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tam thập tam

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tam thập nhị

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tam thập nhất

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tam thập

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi nhị thập. Cửu

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi nhị thập. Bát

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi nhị thập. Thất

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi nhị thập. Lục

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi nhị thập. Ngũ

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi nhị thập. Tứ

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi nhị thập. Tam

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi nhị thập. Nhị

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi nhị thập. Nhất

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi nhị thập

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi thập cửu

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi thập bát

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi thập thất

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi thập lục

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi thập ngũ

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi thập tứ

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi thập tam

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi thập nhị

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi thập nhất

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi thập

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi cửu

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi bát

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi thất

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi lục

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi ngũ

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tứ

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi tam

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi nhị

Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám quyển chi nhất

Mao sơn chí quyển chi tam thập tam

Mao sơn chí quyển chi tam thập nhị

Mao sơn chí quyển chi tam thập nhất

Mao sơn chí quyển chi tam thập

Mao sơn chí quyển chi nhị thập. Cửu

Mao sơn chí quyển chi nhị thập. Bát

Mao sơn chí quyển chi nhị thập. Thất

Mao sơn chí quyển chi nhị thập. Lục

Mao sơn chí quyển chi nhị thập. Ngũ

Mao sơn chí quyển chi nhị thập. Tứ

Mao sơn chí quyển chi nhị thập. Tam

Mao sơn chí quyển chi nhị thập. Nhị

Mao sơn chí quyển chi nhị thập. Nhất

Mao sơn chí quyển chi nhị thập

Mao sơn chí quyển chi thập cửu

Mao sơn chí quyển chi thập bát

Mao sơn chí quyển chi thập thất

Mao sơn chí quyển chi thập lục

Mao sơn chí quyển chi thập ngũ

Mao sơn chí quyển chi thập tứ

Mao sơn chí quyển chi thập tam

Mao sơn chí quyển chi thập nhị

Mao sơn chí quyển chi thập nhất

Mao sơn chí quyển chi thập

Mao sơn chí quyển chi cửu

Mao sơn chí quyển chi bát

Mao sơn chí quyển chi thất

Mao sơn chí quyển chi lục

Mao sơn chí quyển chi ngũ

Mao sơn chí quyển chi tứ

Mao sơn chí quyển chi tam

Mao sơn chí quyển chi nhị

Mao sơn chí quyển chi nhất

Tục tiên truyền quyển hạ

Tục tiên truyền quyển trung

Tục tiên truyền quyển thượng

Liệt tiên truyền quyển hạ

Liệt tiên truyền quyển thượng

Hán vũ đế ngoại truyền

Hán vũ đế nội truyện

Mục thiên tử truyền quyển chi lục

Mục thiên tử truyền quyển chi ngũ

Mục thiên tử truyền quyển chi tứ

Mục thiên tử truyền quyển chi tam

Mục thiên tử truyền quyển chi nhị

Mục thiên tử truyền quyển chi nhất

Quảng hoàng đế bản hàng kí

Xứng tinh linh đài bí yếu kinh

Linh đài kinh

Thông chiếm đại tượng lịch tinh kinh quyển hạ

Thông chiếm đại tượng lịch tinh kinh quyển thượng

Thái thượng đăng chân tam kiểu linh ứng kinh

Hoàng đế thụ tam tử huyền nữ kinh

Hoàng đế kim quỹ ngọc hành kinh

Hoàng đế long thủ kinh quyển hạ

Hoàng đế long thủ kinh quyển thượng

Hoàng đế trạch kinh quyển hạ

Hoàng đế trạch kinh quyển thượng

Bão nhất tử tam phong lão nhân đan quyết

Kim dịch đại đan khẩu quyết

Tiên thiên kim đan đại đạo huyền áo khẩu quyết

Thanh vi đan quyết

Tu chân tinh nghĩa tạp luận

Tích nghi chỉ mê luận

Tam cực chí mệnh thuyên đề

Chân tiên bí truyền hỏa hậu pháp

Minh đạo thiên

Liễu minh thiên

Thái huyền lãng nhiên tử tiến đạo thi

Phá mê chính đạo ca

Chí chân tử long hổ đại đan thi

Càn nguyên tử tam thủy luận

Thượng thừa tu chân tam yếu quyển hạ

Thượng thừa tu chân tam yếu quyển thượng

Kim dịch hoàn đan bách vấn quyết

Hoàn đan ca quyết quyển hạ

Hoàn đan ca quyết quyển thượng

Chân khí hoàn nguyên minh

Tu chân thập thư quyển chi lục thập

Tu chân thập thư quyển chi ngũ thập cửu

Tu chân thập thư quyển chi ngũ thập bát

Tu chân thập thư quyển chi ngũ thập thất

Tu chân thập thư quyển chi ngũ thập lục

Tu chân thập thư quyển chi ngũ thập ngũ

Tu chân thập thư quyển chi ngũ thập tứ

Tu chân thập thư bàn sơn ngữ lục quyển chi ngũ thập tam

Tu chân thập thư vũ di tập quyển chi ngũ thập nhị

Tu chân thập thư vũ di tập quyển chi ngũ thập nhất

Tu chân thập thư vũ di tập quyển chi ngũ thập

Tu chân thập thư vũ di tập quyển chi tứ thập cửu

Tu chân thập thư vũ di tập quyển chi tứ thập bát

Tu chân thập thư vũ di tập quyển chi tứ thập thất

Tu chân thập thư vũ di tập quyển chi tứ thập lục

Tu chân thập thư vũ di tập quyển chi tứ thập ngũ

Tu chân thập thư thượng thanh tập quyển chi tứ thập tứ

Tu chân thập thư thượng thanh tập quyển chi tứ thập tam

Tu chân thập thư thượng thanh tập quyển chi tứ thập nhị

Tu chân thập thư thượng thanh tập quyển chi tứ thập nhất

Tu chân thập thư thượng thanh tập quyển chi tứ thập

Tu chân thập thư thượng thanh tập quyển chi tam thập cửu

Tu chân thập thư thượng thanh tập quyển chi tam thập bát

Tu chân thập thư thượng thanh tập quyển chi tam thập thất

Tu chân thập thư ngọc long tập quyển chi tam thập lục

Tu chân thập thư ngọc long tập quyển chi tam thập ngũ

Tu chân thập thư ngọc long tập quyển chi tam thập tứ

Tu chân thập thư ngọc long tập quyển chi tam thập tam

Tu chân thập thư ngọc long tập quyển chi tam thập nhị

Tu chân thập thư ngọc long tập quyển chi tam thập nhất

Tu chân thập thư ngộ chân thiên quyển chi tam thập

Tu chân thập thư ngộ chân thiên quyển chi nhị thập. Cửu

Tu chân thập thư ngộ chân thiên quyển chi nhị thập. Bát

Tu chân thập thư ngộ chân thiên quyển chi nhị thập. Thất

Tu chân thập thư ngộ chân thiên quyển chi nhị thập. Lục

Tu chân thập thư tạp trước tiệp kính quyển chi nhị thập. Ngũ

Tu chân thập thư tạp trước tiệp kính quyển chi nhị thập. Tứ

Tu chân thập thư tạp trước tiệp kính quyển chi nhị thập. Tam

Tu chân thập thư tạp trước tiệp kính quyển chi nhị thập. Nhị

Tu chân thập thư tạp trước tiệp kính quyển chi nhị thập. Nhất

Tu chân thập thư tạp trước tiệp kính quyển chi nhị thập

Tu chân thập thư tạp trước tiệp kính quyển chi thập cửu

Tu chân thập thư tạp trước tiệp kính quyển chi thập bát

Tu chân thập thư tạp trước tiệp kính quyển chi thập thất

Tu chân thập thư quyển chi thập lục

Tu chân thập thư quyển chi thập ngũ

Tu chân thập thư quyển chi thập tứ

Tu chân thập thư kim đan Đại Thành tập quyển chi thập tam

Tu chân thập thư kim đan Đại Thành tập quyển chi thập nhị

Tu chân thập thư kim đan Đại Thành tập quyển chi thập nhất

Tu chân thập thư kim đan Đại Thành tập quyển chi thập

Tu chân thập thư kim đan Đại Thành tập quyển chi cửu

Tu chân thập thư tạp trước chỉ huyền thiên quyển chi bát

Tu chân thập thư tạp trước chỉ huyền thiên quyển chi thất

Tu chân thập thư tạp trước chỉ huyền thiên quyển chi lục

Tu chân thập thư tạp trước chỉ huyền thiên quyển chi ngũ

Tu chân thập thư tạp trước chỉ huyền thiên quyển chi tứ

Tu chân thập thư tạp trước chỉ huyền thiên quyển chi tam

Tu chân thập thư tạp trước chỉ huyền thiên quyển chi nhị

Tu chân thập thư tạp trước chỉ huyền thiên quyển chi nhất

Cốc thần phú

Kim đan phú

Cầm huyền phú

Đào chân nhân nội đan phú


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 27
  • 9
  • 4.110
  • 121
  • 6.262.187
  • 851.005