Thần tiên Việt Nam

NAM QUỐC THĂNG LONG TỨ TRẤN 南國昇龍四鎮-越南道教- 道教神仙 – Thần Tiên Việt Nam

NAM QUỐC THĂNG LONG TỨ TRẤN

南國昇龍四鎮 – 越南道教 道教神仙  – Thần Tiên Việt Nam

Đạo thờ tổ tiên, gia tiên người Việt, Làm nhà, Nhập trạch, Trấn trạch đều phải triệu Tứ trấn và Trung ương Cửu Thiên Vũ Đế Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương. Bảo hộ đất nước, quốc gia và mọi nhà trên dương gian nước Việt và nguồn gốc con rồng cháu Tiên.

Đông Phương Bạch Mã Đền – Long Đỗ đại vương

Chí tâm quy mệnh.

Đông phương thanh đế Trấn trạch long thần

Kính thỉnh Long Đỗ thần quân.

Ngự Bạch Mã đền Trấn giữ Đông phương……

Tây Phương Voi Phục Đền – Linh Lang đại vương

Chí tâm quy mệnh.

Tây phương bạch đế Trấn trạch long thần.

Kính thỉnh Linh Lang đại vương.

Ngự Voi Phục đền trấn giữ Tây phương….

Trung Ương Ngọc Sơn Đền – Cửu Thiên Vũ Đế Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương.

Kính thỉnh Trung Ương Tam Thái Quân, Mậu Kỷ. Thổ Đức Táo Quân.

Kính thỉnh Ngọc bảo nguyên linh nguyên lão, huỳnh đế.

Nhất khí hoàng thiên xích thư chân văn

Hoàng đế nhất khí chân quân.

Ngự cung hoàng linh nguyên lão cung.

Họ thông ban, tên nguyên thị, tự hàm xu nữu.

Đầu đội mão ngọc huỳnh tinh,

Mặc phẩm phục ngũ sắc phi y.

Thường cỡi rồng vàng, cầm cờ vàng,

Thần mậu kỷ theo, Binh tướng mười hai vạn người.

Trên điều hòa khí tự nhiên,

Dưới xoay chuyển linh khí cho ngũ thổ,

Khiến trời đất không khuyết hãm,

Âm dương dùng mà không thiếu .

Trông coi hành Thổ; Nhất khí trấn tinh thổ đức chân quân:

Kính thỉnh Cửu Thiên Vũ Đế Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương.

Sắc phong Thái sư Thượng Phụ Thượng Quốc công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Ngự tại Ngọc Sơn đền trấn giữ trung ương hoàng thổ.

Thân cao chín thước sáu tấc, Mắt phượng mày ngài,

Nét mặt hồng hào, tâm sáng ngời,

Râu đen dài một thước sáu tấc, đều đặn cân đối năm chòm đại nghĩa.

Thân mặc áo giáp trụ, bên ngoài khoác bào, đầu đội mũ kim hoa.

Dáng uy nghi quắc thước mà vẫn lộ rõ vẻ nhân từ.

Thần khí uy nghiêm, vũ dũng tuyệt luân.

Tả hữu hai bên có hai tùy tướng,

Bên trái có Yết Kiêu  tướng quân,

Tay cầm cờ lệnh và phi thân kiếm.

Bên phải có Dã Tượng tướng quân,

Tay nâng ngũ tài và Ấn bảo,

Thần uy vô cùng. Anh hùng văn võ.

Nghĩa lớn, Trung thành. Tiết khí thanh liêm.

Giúp vua mở rộng nghiệp lớn.

Yêu điều đức, chuộng chính nghĩa.

Nắm quyền ba cõi trên, dưới, trung tâm.

Cai quản trời, đất cùng con người.

Trong ty có ba mươi sáu vì sao trên trời.

Bảy mươi hai thành lũy vùng đất nơi tối tăm.

Công đức tỏa khắp đến cả cõi âm ty.

Sách trời thêm thọ nắm định tội sống chết.

Gia phong chức tước, Chấp chưởng cõi người,

Khảo sát, quản chế các thần ở các tầng trời.

Đức cả tròn đầy với chúng tiên.

Huyền diệu sâu xa mà độ người.

Vạn linh vạn thánh. Chí thượng chí tôn.

Ẩn hiện khôn lường. Quan trời cai quản các văn thân ở dưới đất.

Cửu thiên Vũ đế Trần triều Nhân vũ Hưng đạo Đại vương.

An trấn trung ương. Thổ đức tinh quân.

Mậu kỷ nhất khí. Câu trần uy quang.

Trung ương hoàng đế. Cửu lũy cao hoàng.

Trung ương an trấn. Thổ phủ chân phù.

Trung ương chủ giả. Thổ hoàng thần quân.

Tuế phân tuần hoàn. Lâm tráng đại thần.

Thổ thượng thổ hạ. Thực lộc thần quân.

Thổ phủ bách linh. Các an phương vị.

Trấn trạch hộ đình. Mai tàng quỷ tặc.

Kính thỉnh Trung nhạc Trung thiên đại ninh Sùng thánh đế:

Ngự Đại quang thiên cung. Tung dương cung.

Thọ tiên dật quân. Giáng hạ nhân gian.

Cứu nhân độ thế. Lạc dương tung thân.

Nhận lệnh thiên đình. Áo bào hoàng sắc.

Đội mũ hoàng ngọc. Thái Ất chân nhân.

Đeo ấn thần tông. Cưỡi rồng Hoàng sắc.

Thiên đình thống lĩnh. Ba mươi vạn quan.

Tiên đồng ngọc nữ. Dưới trần nắm giữ.

Sông ngòi ao đầm. Sơn lâm thảo mộc.

Giác tiên thú sinh. Bảo hộ nhân gian.

Kính thỉnh Ứng thần thân mệnh vị thần tỳ tàng chí.

Nơi thần cư ngụ là Huỳnh đình cung

Hiệu là huyền quang ngọc nữ, tử đan vô:

Mặc áo gấm vàng. Tỏa khí màu vàng.

Ngự trên xe bằng khí mây màu của vàng và ngọc,

Do phượng hoàng kéo hoặc cưỡi rồng vàng.

Các quan tùy tùng có 3600 quan.

Chủ tàng trữ, vận hoá thủy cốc, hấp thu,

Thống nhiếp vận động thân, ngũ vị sinh ẩn.

Nam Phương Kim Liên Đền – Cao sơn đại vương.

Chí tâm quy mệnh.

Nam phương xích đế Trấn trạch long thần.

Kính thỉnh Cao Sơn Đại Vương.

Ngự Kim Liên đền Trấn giữ Nam phương…..

Bắc Phương Quán Thánh Đền – Huyền Thiên Thượng Đế Trấn Vũ.

Chí tâm quy mệnh.

Bắc phương hắc đế Trấn trạch long thần.

Kính thỉnh Huyền Thiên thượng đế Trấn Vũ.

Ngự Quán Thánh đền Trấn giữ Bắc phương…..


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.767
  • 91
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.657
  • 906.562