Thần tiên Việt Nam

180 Câu Trả Lời Chung Trong Đạo Giáo Thần Tiên Phần Cuối – 越南道教 – 道教神仙 – 越南道士 Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam

180 Câu Trả Lời Chung Trong Đạo Giáo Thần Tiên

Phần Cuối

180_cau_van_3jpg.jpg

(Dịch nguyên bản  câu hỏi  trong đạo giáo được trả lời tại tổng hiệp hội Bạch Vân Quán)

106. Vấn: Tu đạo giả ẩm thực cấm kị hữu na ta?

Đáp: Tu đạo giả kị thực huân tân. Tinh. Hương. Lạt chi vật. Nhân kì bất lợi vu“tịnh tâm chỉ niệm. Bình tuyệt thị dục”cố.

Huân tân. Thị khí vị kịch liệt chi sơ thái đích thống xưng. Thông thường thuyết ngũ tân hoặc ngũ huân. Tức thông. Toán. . Giới(âm “tạ” hựu danh đầu. Tiểu toán). Hồ (hựu danh hương . Hồ thái) ngũ chủng. Thử ngũ tân hà dĩ xưng huân? Nhân kì khí thượng xung vu não khả lệnh đầu vựng. Cố xưng vi huân. (khang hi tự điển)giải thích vi: Huân. Xú thái dã. Đạo gia sở cấm. Vị khí bất khiết dã. Ngũ huân hữu thích kích tính khí vị. Đối luyện khí bất lợi. Niệm kinh thời. Giá chủng ô uế chi khí dung dịch xung thần. Hô xuất đích khí vị nan văn. Nhượng nhân phản cảm. Dụ phát dục niệm. Dung dịch dương động.

Tinh (nhục thực) : Thực tinh nhượng nhân mê thất bản tính. Tạo chư sát nghiệp. Chế tạo ác nhân. Đọa lạc luân hồi. Tu đạo giả thể thượng thiên hảo sinh chi đức. Bồi tự kỷ từ bi chi tâm. Bất sát hại sinh mệnh. Miễn vu oan nghiệt khiên triền. Cố nhi bất thực huân tinh.

Hương: Nhượng nhân tham đồ hưởng thụ. Trầm mê vật dục. Ý chí hôn trầm. Bất tư tiến thủ.

Lạt: Thích kích thượng hỏa. Trường cức sinh độc. Giảo nhiễu thanh hư. Bất lợi tu hành.

 

107. Vấn: Tín sĩ triều thánh kính hương cấm kị?

Đáp: Tín sĩ triều thánh kính hương vi tự thần đại sự. Tất tu kiền thành tự sự. Tuân thủ nhất định đích tông giáo cấm kị.

1. Ngữ ngôn cấm kị: Tức tiến hương giả yếu tâm ý kiền thành. Tiến nhập cung quan yếu tĩnh mặc thanh tâm. Bất năng nhân triều thánh lao luy nhi sinh áo não oán hối chi tâm. Khiếu khổ khiếu luy; dã bất năng tại tiến hương duyên đồ thuyết ô uế bất tịnh. Tiết độc thần minh hoặc bất cát lợi đích thoại. Vô luận nâm thị hương khách. Hoàn thị du nhân. Tại đặc định đích đạo giáo văn hóa hoàn cảnh nội. Đô yếu hữu sở tôn trọng. Giá khiếu“nhập hương tùy tục”.

2. Hành vi cấm kị: Tiến hương giả hành tẩu tọa lập tất tu đoan trang quy củ. Bất đắc thải trích cung quan nội đích thụ mộc hoa hủy; bất đắc xúc mạc tiết độc thần tượng; bất đắc thâu đạo tổn hoại cung khí. Pháp khí. Tiến nhập cung quan bất yếu chỉ điểm thần tượng. Vô luận tạo hình đa yêu nhượng nhĩ kinh thán. Nhân vi dụng thủ chỉ điểm thần tượng vô luận thế nào đô thị bất lễ mạo đích sự. Lánh ngoại. Dã tối hảo bất yếu bối đối trứ thần tượng. Tiến nhập điện đường thời bất yếu cước đạp tại môn khảm thượng. Dã bất yếu cao thanh huyên hoa. Loạn phát nghị luận. Đạo quan viện trung hữu hứa đa hoa thảo bồn cảnh. Thỉnh vật thải trích. Cung quan nội hữu hứa đa đạo phòng. Hữu ta thị đạo nhân cư trụ đích địa phương. Một đắc đáo duẫn hứa thỉnh vật tiến nhập. Tổng chi. Thường nhân sinh hoạt trung đích cơ bản văn minh chuẩn tắc. Tại đạo quan lí đô thị thích dụng đích.

3. ẩm thực cấm kị. Tiến hương giả kị thực nhạn. Man. Quy. Miết. Hắc lí. Xà. Hoàng thiện. Ngưu. Khuyển. Trư nhục cập sinh thông. Cửu. Toán. đẳng huân tinh thích kích thực vật. Bất đắc ẩm tửu.

4. Cung phẩm cấm kị: Như quả nâm tưởng đội ta cung phẩm kính thần. Thời quả loại đông tị thạch lưu. Hạ kị lí tử. Kị húy hồng diễm hoa. Động vật nhục. Kê. Khuyển đẳng bất khiết chi vật.

Dĩ thượng sở đàm đích cấm kị. Tuy nhiên tịnh phi đạo giáo cấm kị đích toàn bộ nội dung. Đãn dã bao hàm liễu kì trung đích chủ yếu phương diện. Hi vọng khả dĩ bang trợ độc giả đại trí liễu giải đạo giáo đích cấm kị giới luật.

Thất. Đạo giáo phục sức

108. Vấn: Đạo sĩ phục sức hữu na kỉ chủng?

Đáp: Tự lưu tống lục tu tĩnh thủy. Đạo giáo phục sức hữu liễu quy định. Hiện tại đạo trang hữu:

1. Đại quái. Tụ khoan nhất xích tứ thốn. Tụ trường tùy thân; 2. Đạo bào hoặc xưng“đắc la” (đắc độc“đóa”âm) . Tụ khoan nhất xích bát thốn. Tụ trường tùy thân; đại quái vi nhật thường phục; 3. Giới y. Tụ khoan nhị xích tứ thốn. Tụ trường tùy thân. Hoàng sắc hắc biên. Thụ giới thời xuyên; 4. Pháp y. Hoa y. Hoặc xưng“ban y”. “kinh y”. Vi vô tụ sưởng y hình trạng. Pháp y thị tác pháp sự hoặc tông giáo đại điển thời cao công hòa phương trượng xuyên đích pháp phục. Hoa y thị kinh sư thượng điện. Niệm kinh tố pháp sự thời xuyên đích tú hoa y.

109. Vấn: Đạo sĩ đội đích quan tử hữu na kỉ chủng?

Đáp: Hữu: Hoàng quan (tức nguyệt nha quan hoặc xưng yển nguyệt quan) . Ngũ nhạc quan (phúc đẩu hình. Thượng khắc“ngũ nhạc chân hình đồ”. Tất tu thụ quá giới đích phương năng đội) . Tinh quan (phúc đẩu hình. Thượng khắc ngũ đẩu tinh hình. Lão tu hành bái đẩu thời đội) . Liên hoa quan (dã xưng thượng thanh quan. Nhất bàn thị cao công pháp sư tài đội) . Phục ma quan. Xung thiên quan. Ngũ lão quan (liên biện hình. Trung tú ngũ lão tượng. Vi cao công pháp sư tố siêu độ thời đội) đẳng đẳng.

110. Vấn: Đạo sĩ đội đích cân hữu cửu chủng thị na cửu cân?

Đáp: Đạo sĩ đội đích mạo tử. Xưng“cân”. Ước hữu cửu chủng. “cửu cân”thị: Hỗn nguyên cân. Trang tử cân. Thuần dương cân. Cửu lương cân. Hạo nhiên cân. Tiêu diêu cân. Tam giáo cân. Nhất tự cân. Thái dương cân.

111. Vấn: Đạo sĩ vi Thập yếu xuyên đạo trang. Súc đầu phát?

Đáp: Đạo trang. Hựu xưng vi đường trang hoặc hán trang. Đạo sĩ thị trung quốc truyền thống văn hóa đích trung thật kế thừa giả. Đạo phục khoan tùng. Đại phương. Cụ hữu tiên minh đích dân tộc đặc sắc. Đạo sĩ xuyên trứ đạo trang. Dĩ hiển kì kì tòng sự chức nghiệp đích truyền thống tính hòa dân tộc tính.

Đạo sĩ súc phát lưu tu. Nhất thị tác vi tòng đạo đích tiêu chí. Nhị thị vi liễu thuận ứng tự nhiên quy luật. Tam thị vi liễu biểu kì tẫn hiếu chi ý. Hồ tu tấn phát vi phụ mẫu sở thụ. Bất đắc khinh dịch hủy tổn. Tứ thị vi liễu dưỡng sinh bảo kiện. Nhân súc đầu phát. Tất tu yếu kinh thường sơ lí. Kinh thường sơ lí đầu phát hữu trợ vu đại não huyết dịch tuần hoàn. Đại não vi nhân thân chi chủ. Đại não kiện khang. Nhân diệc thiểu bệnh. Nhân thử. Đạo sĩ thường súc tu phát.

112. Vấn: Toàn chân đạo thổ vi Thập yếu yếu quan cân?

Đáp: Thị xuất gia đạo sĩ chính thức thành vi đạo sĩ đích nghi thức. Quan cân hựu xưng“tiểu thụ giới”. Phàm xuất gia giả. Độ sư tất thân vi tụng kinh lễ sám. Như tự ngộ đại thừa. Vị thỉnh khoa sự. Bất phương đạo hữu đại tụng kinh lễ sám. Tiên lệnh tội quá tiêu trừ. Phương khả xuyên đội thái thượng cân bào. Thứ tấu sơ văn. Thượng đạt tam quan đại đế. Điệp di thái ất linh quan bộ hạ. Tức bị ủng hộ.

Hành quan cân lễ. Hữu sổ sư. Cao công vi quan cân sư. Độ sư tức ân sư. Thị thân sư phụ. Sơ phát vãn kế giả xưng: Long phát sư. Dẫn đạo hành lễ đích xưng: Dẫn tiến sư hoặc dẫn lễ sư.

Bát. Tổ sư tiên chân

 (nhất) tiên thiên tôn thần

113. Vấn: Đạo giáo đích thần tiên phổ hệ thị chẩm dạng đích?

  Đáp: Đạo giáo tín phụng đích tối cao tôn thần thị“tam thanh”. Tức ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn. Thượng thanh linh bảo thiên tôn hòa thái thanh đạo đức thiên tôn. Đạo giáo cung quan cung phụng đích tam thanh tố tượng. Nhất bàn dĩ ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn cư trung. Nguyên thủy thiên tôn tả trắc vi linh bảo thiên tôn. Hữu trắc vi đạo đức thiên tôn.

Tam thanh chi hạ đích chúng thần tắc dĩ đắc đạo chi thâm thiển. Công đức chi đa quả nhi phân vi bất đồng đích đẳng cấp hòa chức thủ. Tối cao giả vi ngọc hoàng. Kì thứ vi tứ ngự (trung thiên tử vi bắc cực đại đế. Câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế. Hậu thổ hoàng địa kì hòa nam cực trường sinh đại đế) . Tái thứ tắc vi chúng thiên thần. Ngọc hoàng thống ngự chư thiên. Vi vũ trụ đích tối cao thống trị giả. Phân tư bất đồng chức trách đích thần tiên. Lão bách tính tối thục tất đích hữu phong. Vũ. Lôi. Điện. Thủy. Hỏa chư thần. Dĩ cập tài thần. Táo thần. Thành hoàng. Thổ địa đẳng.

114. Vấn: Hà vị đạo giáo tam tổ?

Đáp: Đạo giáo thủy nguyên vu hoàng đế. Nãi tôn hoàng đế vi thủy tổ; dĩ xiển dương đạo giáo tinh nghĩa đích lão tử vi đạo tổ; dĩ hình thành đạo giáo giáo đoàn đích trương đạo lăng vi giáo tổ. Thị vị đạo giáo tam tổ.

115. Vấn: Đạo giáo đích các chủng thần minh hữu Thập yếu khu biệt?

Đáp: Đạo giáo thần minh phân tiên thiên chân thánh hòa hậu thiên tôn thần. Tiên thiên chân thánh tại đạo giáo lí thị đạo tại mỗ nhất phương diện đích hóa thân. Thị bất phân đại tiểu đích. Hậu thiên tôn thần. Tựu thị ngã môn nhất bàn thuyết đích thần tiên liễu. Bất năng thuyết đại tiểu chi phân. Nhi thả ngận đa hậu thiên tôn thần vi tiên thiên tôn thần chi hóa thân. Ngã môn nhất bàn thuyết đích tiên giới. Tựu thị chỉ hậu thiên tôn thần (tức ngã môn bình thường nhân thuyết đích thần tiên) sở cư trụ đích địa phương. Đạo giáo tu hành pháp môn thị án chiếu tiên thiên chi pháp tu hành. Đãn nhân tu hành cao đê. Công đức đại tiểu. Tiên quả bất đồng. Sở cư đích tiên giới dã bất đồng.

116. Vấn: Hà vị tam thanh tam cảnh?

Đáp: Tam thanh hệ nguyên thủy thiên vương sở hóa pháp thân. Nhi tam cảnh tắc thị tam thanh sở cư chi cảnh. (liệt tiên truyền)vân: Nguyên thủy thiên vương tại thiên địa vị phân thời chi nhất nguyên tinh khí. Tại đại la thiên thượng. Hóa thân vi tam thanh. Nhất hóa nguyên thủy thiên tôn. Tức thiên bảo quân. Thái sơ chi thời. Thường trụ vu thanh vi thiên chi ngọc thanh cảnh. Nhị hóa linh bảo thiên tôn. Tức linh bảo quân. Thái thủy chi thời. Thường trụ vu vũ dư thiên chi thượng thanh cảnh. Tam hóa đạo đức thiên tôn (thái thượng lão quân) . Tức thần bảo quân. Thái tố chi thời. Thường trụ vu đại xích thiên chi thái thanh cảnh.

117. Vấn: Vì sao có hạo thiên ngọc hoàng thượng đế?

Đáp: Ngọc hoàng thượng đế nãi nguyên thủy thiên vương sở hóa pháp thân. Vi thái cực giới tối cao chi thần. Đạo kinh dĩ: Ngọc hoàng thượng đế cư hạo thiên kim khuyết. Di la thiên cung. Diệu tương trang nghiêm. Pháp thân vô lượng. Thống ngự chư thiên. Tống lĩnh vạn thánh. Chủ tể vũ trụ. Khai hóa vạn thiên. Hành thiên chi đạo. Bố thiên chi đức. Tạo hóa vạn vật. Tế độ quần sinh. Quyền hành tam giới. Tổng ngự vạn linh nhi vô lượng độ nhân. Vi thiên giới chí tôn chi thần. Vạn thiên đế chủ dã. Tống chân tông đại trung tường phù bát niên (tây nguyên1105niên) . Tôn ngọc hoàng thượng đế thánh hiệu vi“thái thượng khai thiên chấp phù ngự lịch hàm chân thể đạo ngọc hoàng đại thiên đế”. Tống huy tông chính hòa lục niên (tây nguyên1116niên) . Hựu tôn ngọc hoàng tôn hiệu vi“thái thượng khai thiên chấp phù ngự lịch hàm chân thể đạo hạo thiên ngọc hoàng thượng đế”. Giản xưng“ngọc hoàng đại đế”hoặc“ngọc hoàng”. Ngọc hoàng vi chúng thần chi vương. Tại đạo giáo thần giai trung địa vị cực cao. Thần quyền tối đại. Đạo kinh trung xưng kì cư trụ hạo thiên kim khuyết di la thiên cung. Tổng quản tam giới (thiên thượng. Địa hạ. Thủy phủ) . Thập phương (tứ phương. Tứ duy. Thượng hạ) . Tứ sinh (thai sinh. Noãn sinh. Thấp sinh. Hóa sinh) . Lục đạo (thiên. Nhân. Ma. Địa ngục. Súc sinh. Ngạ quỷ) đích nhất thiết âm dương họa phúc.

118. Vấn: Tứ ngự thị na kỉ vị?

Đáp: Đạo giáo tín phụng đích thiên thần. Ngự. Thị đối đế vương đích kính xưng. Thử chỉ cận thứ vu tam thanh đích tứ vị thiên đế: Nhất. Trung thiên tử vi bắc cực đại đế; nhị. Nam cực trường sinh đại đế; tam. Câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế; tứ. Thừa thiên hiệu pháp thổ hoàng địa chi. (đạo pháp hội nguyên)xưng“tam thanh”. “tứ ngự”vi“thất bảo”. Nhận vi tam thanh thị vũ trụ vạn vật đích sang tạo giả. Tứ ngự thị thiên địa vạn thần đích thống suất giả. Thử ngoại. Tứ ngự hoàn hiệp trợ ngọc hoàng chấp chưởng thiên đạo.

119. Vấn: Vì sao có bắc cực đại đế hòa trường sinh đại đế?

Đáp: Đạo giáo tôn vi tứ ngự chi nhất. “trung thiên tử vi bắc cực đại đế”. Thị hiệp trợ ngọc hoàng chấp chưởng thiên kinh địa vĩ. Nhật. Nguyệt. Tinh. Thần hòa tứ thời khí hậu chi thần. “nam cực trường sinh đại đế”. Thị hiệp trợ ngọc hoàng chấp chưởng nhân gian thọ yêu họa phúc đích tôn thần.

120. Vấn: Vì sao có thiên hoàng đại đế hòa thổ hoàng địa chi?

Đáp: Đạo giáo tôn vi tứ ngự chi nhất. “câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế”. Thị hiệp trợ ngọc hoàng chấp chưởng nam bắc cực dữ thiên. Địa. Nhân tam tài. Thống ngự chư tinh. Tịnh chủ trì nhân gian binh cách chi sự. “thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng địa chi”. Thị hiệp trợ ngọc hoàng chấp chưởng âm dương sinh dục. Vạn vật sinh trường dữ đại địa sơn hà chi tú đích nữ thần.

121. Vấn: Vì sao có tam hoàng ngũ đế?

Đáp: Tam hoàng thị thượng cổ thời đại đế vương. Đạo giáo phụng vi tôn thần. (sử kí•tam hoàng bản kỉ)dẫn(hà đồ). (tam ngũ lịch)kí tái: Vi“thiên hoàng. Địa hoàng. Nhân hoàng”. Ngũ đế: Vi đạo giáo cung phụng đích ngũ vị thiên đế. Cư vân cấp thất thiêm quyển thập bát(lão tử trung kinh) (nhất danh(châu cung ngọc lịch)) kí tái: “đông phương thương đế. Đông hải quân dã”.  “nam phương xích đế. Nam hải quân dã”. “tây phương bạch đế. Tây hải quân dã”. “bắc phương hắc đế. Bắc hải quân dã”. “trung ương hoàng đế quân dã. “dữ trung thái nhất tịnh trị độ nhân mệnh. Ái dưỡng thiện nhân. Thành tựu nhân”.

122. Vấn: Lão tử thị phủ tức thái thượng lão quân. Kì sự tích hữu na ta?

Đáp: Lão tử sinh vu thương đại võ đinh canh thần tuế (tây nguyên tiền nhất tam00niên) nhị nguyệt thập ngũ nhật. Kì mẫu hoài dựng bát thập nhất niên. Vu lí thụ hạ. Phá dịch nhi xuất. Chỉ lí thụ vi tính. Sinh nhi bạch thủ. Cố hiệu lão tử. Nhĩ hữu tam lậu. Hựu hiệu lão đam. Danh nhĩ. Tự bá dương. Thị nguyên thủy thiên vương sở hóa thần bảo quân chi hóa thân. Đạo thư dĩ nguyên thủy bát thập nhất hóa. Chí lão tử thị vi đệ thập bát hóa. Thế xưng vi thái thượng lão quân. Lão tử xuất sinh vu sở quốc khổ huyền (kim hà nam lộc ấp đông) lệ hương khúc nhân lí. Đường cao tông càn phong nguyên niên. Phong lão tử vi“thái thượng huyền nguyên hoàng đế”. Tống chân tông đại trung tường phù lục niên gia hiệu“thái thượng lão quân hỗn nguyên thượng đức hoàng đế”.

123. Vấn: Vì sao có đẩu mỗ (âm“mẫu”) nguyên quân?

Đáp: Đạo giáo tín phụng đích nữ thần. Thị bắc đẩu chúng tinh chi mẫu. Cố danh đẩu mỗ. Nguyên vi long hán niên gian đẩu phụ chu ngự quốc vương chi phi. Danh tử quang phu nhân. Sinh cửu tử. Sơ sinh nhị tử vi thiên hoàng đại đế. Tử vi đại đế; hậu sinh thất tử vi: Tham lang. Cự môn. Lộc tồn. Văn khúc. Liêm trinh. Võ khúc. Phá quân thất tinh. Tứ đầu bát tí thừa thất thỉ chi xa. Hiện tử kim cự quang. Đại thi pháp lực. Nhi phù nguy hộ giá. Năng tiêu tai giải ách. Bảo mệnh duyên sinh dã. Thánh hiệu viết: Thánh đức cự quang thiên hậu. Viên minh đạo mỗ thiên tôn.

124. Vấn: Vì sao có tam quan đại đế?

Đáp: Tam quan. Diệc xưng“tam nguyên”. Tức thượng nguyên thiên quan. Trung nguyên địa quan. Hạ nguyên thủy quan. Thượng nguyên thiên quan. Cư tử vi cung trung. Chủ tể chúng sinh thiện ác chi tịch. Hiệu: Thượng nguyên cửu khí tứ phúc thiên quan. Tử vi đại đế; trung nguyên địa quan. Cư bắc đô cung trung. Khảo chúng sinh họa phúc chi cơ. Hiệu: Trung nguyên thất khí xá tội địa quan. Thanh hư đại đế; hạ nguyên thủy quan. Cư thanh linh cung trung. Lục chúng sinh công quá chi do. Hiệu: Hạ nguyên ngũ khí giải ách thủy quan. Động âm đại đế. Truyền thuyết. Nghiêu đế nãi thiên quan sở hàng sinh. Thuấn đế vi địa quan sở hóa sinh. Đại vũ hệ thủy quan sở hàng sinh.

 (nhị) tổ sư tiên chân

125. Vấn: Tiên hữu ngũ đẳng thị na ngũ tiên?

Đáp: Thiên tiên. Thần tiên. Địa tiên. Nhân tiên. Quỷ tiên dã.

126. Vấn: Lôi thần thị hà thần?

Đáp: Lôi thần. Phiếm chỉ lôi bộ chư thần. Hoặc chuyên chỉ“phong vân lôi điện”lí đích lôi thần. (sơn hải kinh•hải nội đông kinh)thuyết: “lôi trạch trung hữu lôi thần. Long thân nhi nhân đầu. Cổ kì phúc. Tại ngô tây”. Kì hình tượng vi bán nhân bán thú hình hoặc quỷ hình. Lôi bộ tối cao tôn thần toàn xưng vi: “cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn”hoặc xưng“ngọc thanh chân vương”. “lôi tổ”. “chủ thiên chi tai phúc. Trì vật chi quyền hành. Chưởng vật chưởng nhân. Tư sinh tư sát”. Chủ yếu phụ trách quản lí lôi bộ. Thống hạt“phong bá. Vân sư. Lôi công. Điện mẫu”. “ngũ lôi”cập“tam thập lục lôi tương”đẳng bàng đại đích lôi bộ thần tương lại binh.

127. Vấn: Huyền thiên thượng đế lai lịch thế nào?

Đáp: Huyền thiên thượng đế nãi bắc cực huyền võ tinh quân chi hóa thân. Bắc phương chi thần. Tức nhị thập bát túc trung chi bắc phương thất túc: Đẩu. Ngưu. Nữ. Hư. Nguy. Thất. Bích. Huyền võ vị quy. Xà. Vị tại bắc phương. Cố viết huyền. Thân hữu lân giáp. Cố viết võ. Đồng thanh long. Bạch hổ. Chu tước hợp xưng tứ phương tứ thần. Tác hộ vệ thần. Dĩ tráng uy nghi. Khai hoàng nguyên niên tam nguyệt tam nhật. Hàng đản vu vương cung. Kí trường xá gia khí quốc. Từ phụ mẫu nhập võ đương sơn tu đạo. Độ thế tế nhân. Tứ thập nhị niên. Công thành quả mãn. Bạch nhật thăng thiên. Ngọc đế phong kì vi“huyền võ chân quân”. Đường trinh quan nhị niên. Phong vi“hữu thánh huyền võ linh ứng chân quân”. Thánh hiệu: Hữu thánh chân võ huyền thiên thượng đế. Chung kiếp tế khổ thiên tôn.

128. Vấn: Đông nhạc đại đế thị hà thần thánh?

Đáp: Đông nhạc đại đế. Hoặc xưng“đông nhạc thiên tề đại đế”. Vi đạo giáo sở phụng chi thái sơn thần. Thị ngũ nhạc chi thủ. Vi ngũ nhạc thần chi tôn. Trung quốc cổ đại phong kiến đế vương đa dĩ tế thái sơn vi trọng yếu tự điển. Đường huyền tông phong vi“thiên tề vương”; tống đại trung tường phù nguyên niên phong vi“nhân thánh thiên tề vương”: Đại trung tường phù tứ niên phong vi“đông nhạc thiên tề nhân thánh đại đế”; nguyên thế tổ chí nguyên nhị thập bát niên phong vi“đông nhạc thiên tề đại sinh nhân hoàng đế”. Chưởng nhân thế quý tiện cao hạ trường đoản chi sự. Thập bát địa ngục lục chân bộ tịch. Thất thập nhị tư sinh tử chi kì. Dữ phong đô đại đế hiệp trợ thái ất cứu khổ thiên tôn chưởng quản ngục phủ chi sự.

129. Vấn: Văn xương đế quân thị hà sự tích?

Đáp: Văn xương đế quân hựu xưng tử đồng đế quân. Vi chưởng lộc tịch chi thần. Cư(minh sử•lễ chí)tái: Tử đồng đế quân tính trương danh á tử. Cư thục thất khúc sơn. Sĩ tấn chiến một. Nhân vi lập miếu tự chi. Đường tống lũ phong chí anh hiển vương. Đạo giáo vị tử đồng đế quân chưởng văn xương phủ sự. Cập nhân gian lộc tịch. Nguyên nhân tông duyên hữu tam niên phong tử đồng thần vi“phụ nguyên khai hóa văn xương tự lộc hoành nhân đế quân”. Cựu thời sĩ nhân đa sùng tự chi. Dĩ kì khả bảo công danh đích nguyên cố. Thiên hạ học giáo diệc hữu từ tự giả.

130. Vấn: Quan thánh đế quân sự tích thế nào?

Đáp: Quan thánh đế quân danh vũ. Tự vân trường. Bản tự trường sinh. Tam quốc thục hán đại tương. Hà đông giải huyền (kim sơn tây lâm y tây nam) nhân. Ngũ nguyệt thập tam nhật sinh. Cáp hạ mĩ nhiêm trường nhi phong hậu. Hữu đảm lực. Hảo độc xuân thu. Bỉnh tính trung trực. Tôn xưng vi quan công. Quan đế. Dữ lưu tiên chủ đồng trương phi tại đào viên kết nghĩa. Tình nhược huynh đệ. Tống huy tông sùng ninh nguyên niên phong vi“sùng ninh chân quân”. Tuyên hòa ngũ niên phong vi“nghĩa dũng võ an vương”. Minh vạn lịch tam thập tam niên gia phong“tam giới phục ma đại đế thần uy viễn chấn thiên tôn quan thánh đế quân”.

131. Vấn: Vì sao có bích hà nguyên quân?

Đáp: Bích hà nguyên quân hựu xưng“thái sơn ngọc nữ”toàn xưng“đông nhạc thái sơn thiên tiên ngọc nữ bích hà nguyên quân”. Dân gian tục xưng “thái sơn nãi nãi”. Đạo giáo sở phụng nữ tiên chi nhất. Cư minh vương chi cương(ngọc nữ truyền): “thái sơn ngọc nữ giả. Thiên tiên thần nữ dã. Hoàng đế thời thủy kiến. Hán minh đế thời tái kiến yên”. Hán đại nhân hoàn tại thái sơn đính thượng điêu khắc thần nữ thạch tượng. Tại thái sơn cực đính tu kiến ngọc nữ trì dĩ phụng tự.

132. Vấn: Vì sao có thiên phi nương nương?

Đáp: Thiên phi nương nương. Diệc xưng“thiên hậu nương nương”. Giản xưng“thiên phi”. Tục xưng“mụ tổ”. Thiên phi bản tính lâm danh mặc. Thế cư phúc kiến phủ điền châu tự. Nhân xuất sinh nhất cá đa nguyệt. Vị tằng đề khốc. Cố nhi đắc kì danh viết mặc. Kì phụ lâm nguyện. Tằng nhậm tống đại đô tuần kiểm. Lâm mặc tại gia tối tiểu. Trường đắc mi thanh mục tú. Thông minh nhạ nhân hỉ ái. Lâm mặc trường đại hậu. Thệ bất giá nhân. Kinh thường chu y vân du vu đảo tự gian. Thừa thuyền độ hải. Chửng cứu hải thượng ngộ nan đích ngư dân hòa khách thương. Bị đương địa nhân hô vi thần nữ. Long nữ. Mân nhân xưng vi“mụ tổ”. Nguyên thế tổ (tây nguyên1279niên) chế phong tuyền châu thần nữ hiệu“hộ quốc minh trứ linh huệ hiệp chính thiện khánh hiển tế thiên phi”. Các địa phổ biến tu kiến thiên phi miếu. Tuế thời tế tự. Thanh khang hi nhị thập cửu niên. Nhân hiển thánh trợ chu xuất sư nam chinh hoạch thắng. Bị chiêu phong vi“chiêu linh hiển ứng nhân từ thiên hậu”. Nhân thử thiên phi miếu hựu xưng“thiên hậu cung”.

133. Vấn: Triệu công minh nguyên suất thị hà lai lịch?

Đáp: Triệu công nguyên suất. Diệc xưng triệu huyền đàn. Húy lãng. Tự công minh. Đạo giáo sở phụng đích tài thần. Tần thời đắc đạo vu chung nam sơn. Hậu vi trương đạo lăng thiên sư. Thu kì thủ hộ đan thất. Thiên sư đan thành. Phân đan nhị chi. Cư thuyết năng khu lôi dịch điện. Trừ ôn nhương tai. Mãi mại cầu tài. Sử chi nghi lợi. Kì tượng hắc diện nùng tu. Đầu đội thiết quan. Thủ chấp thiết tiên. Thân khóa hắc hổ. Cố hựu xưng“hắc hổ huyền đàn”. Toàn xưng: “thượng thanh chính nhất long hổ huyền đàn kim luân như ý chấp pháp đô đốc triệu công đại nguyên suất”.

134. Vấn: Vương linh quan thị hà lai lịch?

Đáp: Vương linh quan. Diệc xưng“ngọc xu hỏa phủ thiên tương”. Xích diện. Tam mục. Phi giáp chấp tiên. Vi đạo giáo trấn thủ sơn môn hộ pháp thần. Tương truyền tính vương danh thiện. Tống huy tông thời nhân. Tằng tòng tát thủ kiên thụ phù pháp. Kì phi thăng hậu bị ngọc hoàng đại đế phong vi“tiên thiên chủ tương”. Tư thiên thượng. Nhân gian củ sát chi chức. Minh vĩnh nhạc niên gian phong vi“long ân chân quân”. Vi đạo giáo đích đệ nhất đại hộ pháp linh quan.

Kì sư tát thủ kiên công hành viên mãn hậu. Ngọc đế hạ chiếu. Sắc phong tát thủ kiên vi đô thiên tông chủ đại chân nhân. Tại tức tương phó thiên đình lĩnh vị thời. Chân nhân dục tấu ngọc đế đề bạt vương thiện vi tùy thân bộ tương. Khả thị vương thiện kiến đạo pháp hưng long. Chân nhân cao đạo tằng xuất bất cùng. Quảng thi giáo hóa. Hộ quốc hữu dân. Thả danh sơn phúc địa cung quan chúng đa. Khước bất kiến hộ pháp chi thần. Tiện thỉnh cầu lưu hạ lai đam nhậm trấn sơn hộ miếu chi chức. Chân nhân tán hứa đạo: “nhĩ lập chí hộ giáo. Thật tại nan đắc khả quý. Vi sư diệc hữu thử ý. Vọng hảo tự vi chi”. Tòng thử. Phàm đạo giáo đích cung quan sơn môn nội đích đệ nhất tọa điện vi linh quan điện. Điện nội cung phụng trứ vương thiện đích pháp thân. Nhân vi vương linh quan vi nhân cương chính bất a. Tật ác như cừu. Củ sát thiên thượng nhân gian. Trừ tà khư ác. Bất di dư lực. Vu thị lão bách tính tán kì viết: “tam nhãn năng quan thiên hạ sự. Nhất tiên kinh tỉnh thế gian nhân”.

135. Vấn: Thành hoàng gia thị hà thần linh?

Đáp: Thành hoàng gia vi địa phương thần linh dã. Chu lễ tịch tế bát thần chi nhất (tức thủy dong) nhi biến hóa giả. Cái thủy vi hoàng. Dong vi thành. Nãi viết thành hoàng. Kí tái tối tảo đích thị tam quốc ngô xích ô nhị niên sở kiến vu hồ thành hoàng. Đường dĩ hậu quận huyền giai tế thành hoàng. Trương thuyết. Hàn dũ. Đỗ mục đẳng giai hữu tế thành hoàng văn. Tống dĩ hậu tự biến toàn quốc. Như tô châu tự xuân thân quân. Hàng châu tự văn thiên tường. Đại đô dĩ hữu công vu đương địa giả vi cai địa thành hoàng. Đạo giáo dĩ thành hoàng vi“tiễn ác trừ hung. Hộ quốc bảo bang”chi thần. Xưng tha năng ứng nhân sở thỉnh. Hạn thời hàng vũ. Lạo thời phóng tình. Dĩ bảo cốc phong dân túc. Hựu dĩ thành hoàng vi quản lĩnh vong hồn chi thần. Kiến tiếu“siêu độ vong hồn”thời. Tu phát văn thư“tri chiếu”thành hoàng (khiếu(thành hoàng điệp)) . Phương năng“câu giải”vong hồn đáo đàn đế thính pháp âm. Dĩ kì văn kinh thụ độ. Chứng quả sinh phương.

136. Vấn: Thái tuế quân thị hà thần minh?

Đáp: Thái tuế quân. Tuế thần dã. Đạo thư dĩ lục thập giáp tử. Do thiên kiền địa chi tuần hoàn. Lục thập niên vi nhất chu. Mỗi niên do nhất vị thái tuế luân trị. Thái tuế năng khư trừ tà mị. Tưởng thiện phạt ác. Chưởng lí nhân gian họa phúc chi sự. Vi trị niên thái tuế. Tục xưng vi tuế quân dã.

137. Vấn: Thổ địa công dữ tài thần gia thị vì sao thần?

Đáp: Thổ địa tức xã thần. Tục xưng lí xã chi thần viết“thổ địa”. Công dương truyền chú: “xã thần giả thổ địa chi chủ dã”. Cái các địa phàm hữu lí xã tất tự thổ địa chi thần. Xưng vi“phúc đức chính thần”. Diệc xưng vi“thổ địa công”. Án tục dĩ thổ địa thần chi tượng. Lão nhi tu phát giai bạch. Tả thủ đoan nhất đại nguyên bảo. Hữu thủ phù trượng. Dĩ năng chiêu tài dữ thủ tài. Nhân hựu xưng vi tài thần gia. Kim phàm miếu vũ diệc giai tự chi. Hựu tại đạo tràng pháp sự trung. Thổ địa dữ“tứ trị công tào”phụ trách truyền đệ văn sơ đích công tác.

138. Vấn: Sang thành đạo giáo đích trương đạo lăng thiên sư kì truyền lược thế nào?

Đáp: Đạo giáo giáo tổ trương đạo lăng thiên sư (bản danh lăng) . Tự phụ hán. Hệ trương lương (tử phòng) bát thế tôn. Hậu hán phái quốc phong (kim giang tô phong huyền) nhân. Đông hán ngũ đẩu mễ đạo đích sang lập giả. Hán thuận đế (tây nguyên125144niên) thời vu hạc minh sơn (kim tứ xuyên đại ấp huyền cảnh nội) tu đạo. Vĩnh hòa lục niên tác đạo thư nhị thập tứ thiên. Tự xưng“thái thanh huyền nguyên”. Sang lập đạo phái. Phàm nhập đạo giả chước mễ ngũ đẩu. Cố xưng ngũ đẩu mễ đạo. Giáo nhân hối quá phụng đạo. Dụng phù lục chú thủy dã bệnh. Kiến nhị thập tứ trị. Lập tế tửu dĩ lĩnh đạo dân. Hậu đạo giáo đồ tôn vi tổ thiên sư. Hậu duệ thừa kế đạo pháp. Thế cư long hổ sơn. Xưng“trương thiên sư”.

139. Vấn: Cát huyền thiên sư thị hà lai lịch?

Đáp: Cát huyền “cát thiên sư”. Tam quốc (tây nguyên164244niên) thời đích đạo sĩ. Tự hiếu tiên. Đan dương cú dung (kim giang tô) nhân. Cát hồng đích tòng tổ phụ. (bão phác tử•kim đan)tái: Tằng tòng tả từ học đạo. Thụ(thái thanh đan kinh)tam quyển. (cửu đỉnh đan kinh)nhất quyển. (kim dịch đan kinh)nhất quyển. Hậu thụ đệ tử trịnh ẩn. Vu giang tây các tạo sơn tu đạo. Thường phục nhị. Năng dụng phù. Hành chư kì thuật. Đạo giáo tôn vi“cát tiên ông”. Hựu xưng“thái cực tả tiên công”. Tống sùng ninh tam niên phong vi“xung ứng chân nhân”. Thuần hữu tam niên phong“xung ứng phu hữu chân quân”. Tại đạo giáo trung kì dữ trương đạo lăng. Hứa tốn. Tát thủ kiên cộng vi tứ đại thiên sư (giản xưng“tứ chân”) .

140. Vấn: Cát hồng chân nhân thị hà lai lịch?

Đáp: Cát hồng thị đông tấn đạo sĩ (tây nguyên284364niên) . Thị đạo giáo lí luận gia. Y học gia. Luyện đan thuật gia. Tự trĩ xuyên. Hiệu bão phác tử. Đan dương cú dung (kim thuộc giang tô) nhân. Cát huyền tòng tôn. Thiểu hảo thần tiên đạo dẫn chi pháp. Tòng cát huyền đích đệ tử trịnh ẩn thụ luyện đan thuật. Trứ hữu(bão phác tử). Nội thiên ngôn“thần tiên phương dược. Quỷ quái biến hóa. Dưỡng sinh duyên niên. Nhương tà khước họa chi sự”; ngoại thiên ngôn“nhân gian đắc thất. Thế sự tang phủ”. Kì tư tưởng cơ bản thượng thị dĩ thần tiên dưỡng sinh vi nội. Nho thuật ứng thế vi ngoại. Tương đạo giáo đích thần tiên tín ngưỡng hệ thống hóa. Lí luận hóa. Tịnh hòa nho gia đích cương thường danh giáo kết hợp khởi lai. Tuyên dương đạo giáo đồ yếu dĩ nho gia đích trung hiếu nhân tín vi bản. Phủ tắc. Tuy cần vu tu tập. Dã bất năng thành tiên. Đối đạo giáo đích lí luận hữu nhất định phát triển.

141. Vấn: Hứa tốn thiên sư thị hà lai lịch?

Đáp: Hứa tốn “hứa thiên sư”. Vi tấn đại đạo sĩ. Tự kính chi. Nam xương (kim giang tây) nhân. Hựu xưng“hứa chân quân”. Tấn thái khang nguyên niên (tây nguyên280niên) . Hứa tốn cử vi hiếu liêm. Thời niên tứ thập nhị tuế. Bái vi thục địa tinh dương huyền lệnh. Tòng chính kì gian. Công chính liêm minh. Lại minh duyệt phục. Dân chúng cảm kì ân đức. Toại lập từ cung phụng kì tượng. Nhân môn đô thân thiết địa xưng tha vi hứa tinh dương. Đông tấn ninh khang nhị niên cử gia tòng dự chương tây sơn (kim giang tây nam xương tây sơn) bạch nhật phi thăng. Hương nhân dữ kì tộc nhân cộng lập từ dĩ tự chi. Bắc tống huy tông chính hòa nhị niên phong vi“thần công diệu tế chân quân”. Nhân vu hoàng đế mộng trung hiển linh. Vi kì liệu tật. Đế toại vi kì miếu tứ ngạch vi“ngọc long vạn thọ cung” (giang tây nam xương tây sơn) . Nguyên triều thời. Đạo sĩ lưu ngọc dụng“tịnh minh”tác vi giáo phái danh xưng. Chủ yếu kinh điển vi(tịnh minh trung giáo toàn thư). Tịnh phụng hứa tốn vi giáo tổ. Sang lập“tịnh minh trung hiếu đạo”. Hậu lai đạo giáo tương kì dữ trương đạo lăng. Tát thủ kiên. Cát huyền cộng vi tứ đại thiên sư (giản xưng “tứ chân”) .

142. Vấn: Tát thủ kiên chân nhân thị hà lai lịch?

Đáp: Tát thiên sư. Hựu xưng tát chân nhân. Danh thủ kiên. Tây hà nhân. Sinh vu nguyên phù canh thần (tây nguyên1100niên) cửu nguyệt nhập ngũ nhật. Tự xưng phần dương tát khách. Thiểu hữu tế thế lợi nhân chi tâm. Thường học y ngộ dụng dược sát nhân. Vu thị khí y học đạo. Tằng sư tòng vu đệ tam thập đại thiên sư hư tĩnh tiên sinh. Lâm linh tố cập vương thị thần. Hư tĩnh tiên sinh truyền kì chú táo bí thuật. Vương thị thần truyền kì lôi pháp. Lâm linh tố truyền kì bảo phiến nhất bả. Tát thủ kiên học thành bí pháp hậu. Dụng chú táo thuật tế bần bạt khổ. Dụng lôi pháp sạn gian trừ hại. Dụng bảo phiến vi dân báo oan. Vu thị đạo pháp đại hiển. Văn danh hà nhĩ. Hậu bị ngọc đế phong vi“đô thiên tông chủ đại chân nhân”. Tại đạo giáo trung kì dữ trương đạo lăng. Cát huyền. Hứa tốn cộng vi tứ đại thiên sư.

143. Vấn: Tam mao chân quân thị hà lai lịch?

Đáp: Tam mao chân quân. Vi hán đại tu đạo thành tiên đích đại mao quân mao doanh. Nhị mao quân mao cố. Tam mao quân mao trung tam huynh đệ. Thị đạo giáo mao sơn phái đích tổ sư. (lương thư•đào hoằng cảnh truyền)tái: “cú dung chi cú khúc sơn. Thử sơn hạ thị đệ bát động. Danh kim đàn hoa dương chi thiên. Chu vi nhất bách ngũ thập lí. Tích hán hữu hàm dương tam mao quân đắc đạo. Lai thử chưởng sơn. Cố vị chi mao sơn”. Tha môn đại ước thị hán cảnh đế thời hậu đích nhân. Nam bắc triều thời. Tam huynh đệ câu tu thành tiên. Tống thời. Thái tông. Chân tông phong tha môn vi“chân ứng chân quân”. “diệu ứng chân quân”hòa“thần ứng chân quân”. Thống xưng“cửu thiên tư mệnh tam mao ứng hóa chân quân”. Hậu thế xưng chi vi“tam mao chân quân”.

144. Vấn: Khấu khiêm chi thị hà lai lịch?

Đáp: Khấu khiêm chi thị bắc ngụy thời (tây nguyên365448niên) đạo sĩ. Tự phụ chân. Thượng cốc xương bình (kim thuộc bắc kinh thị) nhân. Tảo niên học trương lỗ chi đạo. Kinh niên vô hiệu. Thập bát tuế tòng thành công hưng nhập tung sơn. Tu đạo thất niên. Thần thụy nhị niên ngôn thái thượng lão quân thụ kì“thiên sư”chi vị. Tịnh tứ dĩ(vân trung âm tụng tân khoa chi giới)nhị thập quyển. Lệnh kì “thanh chỉnh đạo giáo”; hựu thụ dư đạo dẫn. Phục khí khẩu quyết. Thủy quang nguyên niên. Do tể tương thôi hạo chi trợ. Vu ngụy đô bình thành (kim sơn tây đại đồng) kiến thiên sư đạo tràng. Xưng tân thiên sư đạo (hậu nhân xưng chi vi bắc thiên sư đạo) . Thái võ đế thường thân chí đạo tràng thụ đạo lục. Tự xưng“thái bình chân quân”. Cải nguyên vi“thái bình chân quân nguyên niên”. Thử hậu đạo giáo tại bắc ngụy thụ đáo các đại hoàng đế đích sùng phụng.

145. Vấn: Lục tu tĩnh thị hà lai lịch?

Đáp: Lục tu tĩnh thị nam triều tống thời (tây nguyên406477) đạo sĩ. Tảo kì(đạo tàng)đích biên tập giả. Tự nguyên đức. Ngô hưng đông thiên (kim chiết giang ngô hưng đông) nhân. Đốc hảo văn tịch. Bàng cứu tượng vĩ. Tảo niên khí gia tu đạo. Hảo phương ngoại du. Nguyên gia mạt tại kiến khang (kim nam kinh) mại dược. Hậu khứ lư sơn tu đạo. Tống minh đế thái thủy tam niên phụng mệnh chí kiến khang. Cư sùng hư quán quảng thu đạo kinh. Gia dĩ chỉnh lí chân biệt. Tập kinh giới. Phương dược. Phù đồ đẳng nhất thiên nhị bách nhị thập bát quyển. Phân vi tam động. Điện định liễu(đạo tàng)đích sơ bộ cơ sở. Tống huy tông thời phong vi“đan nguyên chân nhân”.

146. Vấn: Đào hoằng cảnh thị hà lai lịch?

Đáp: Đào hoằng cảnh thị nam triều tề lương thời (tây nguyên456536niên) đạo sĩ. Thị đạo giáo tư tưởng gia. Y học gia. Tự thông minh. Tự hiệu hoa dương ẩn cư. Đan dương mạt lăng (kim nam kinh) nhân. Sĩ tề bái tả vệ điện trung tương quân. Nhập lương. ẩn cư cú khúc sơn (mao sơn) . Chủ trương nho. Thích. Đạo tam giáo hợp lưu. Đối lịch toán. Địa lí. Y dược đẳng đô hữu nghiên cứu.

147. Vấn: Vì sao có đạo giáo ngũ tổ?

Đáp: Đạo giáo ngũ tổ hữu nam bắc nhị phái. Cư lữ tổ toàn thư tiên phái nguyên lưu vân: “đại đạo chi truyền. Thủy vu thái thượng lão quân. Nhi thịnh vu lữ tổ. Tố kì nguyên. Thiểu dương đế quân đắc lão quân chi truyền dã. Cái thiểu dương đế quân vương huyền phủ. Truyền chính dương đế quân chung li vân phòng. Chung li tổ truyền phu hữu đế quân lữ thuần dương. Lữ tổ truyền hải thiềm đế quân lưu thành tông; hựu truyền trọng dương đế quân vương đức uy”. Án thử hệ vi bắc phái ngũ tổ. Hệ xuất thiểu dương tổ sư nhất mạch truyền thừa giả dã.

148. Vấn: Thiểu dương đế quân tiên tích thế nào?

Đáp: Thị toàn chân đạo bắc ngũ tổ chi nhất. Vi đệ nhất tổ. Tính vương húy thành. Tự huyền phủ. Hiệu thiểu dương. Hựu hiệu đông hoa tử. Hệ thiên tiên đông vương công sở hàng sinh. Cố diệc xưng vi đông hoa đế quân. Sinh vu chiến quốc thời. Cư(kim liên chính tông kí)vân: Đông hoa đế quân sinh hữu kì biểu. ấu mộ chân phong. Bạch vân thượng chân kiến nhi ái chi. Viết: “thiên thượng trích tiên nhân dã”. Nãi dẫn chi nhập đạo. Thụ dĩ thanh phù ngọc triện. Kim khoa linh văn. Đại đan bí quyết. Chu thiên hỏa hậu. Thanh long kiếm pháp. Đông hoa đắc chi. Quyền quyền phục ưng. Tam niên tinh tâm. Tẫn đắc kì diệu. Toại ẩn cư vu côn lôn sơn yên hà động. Kết thảo am dĩ tự cư. Ngạch viết“đông hoa quan”. Độ môn nhân chính dương tử chung li vân phòng. Tự pháp hoằng giáo. Nguyên thế tổ chí nguyên lục niên chính nguyệt chiếu phong kì thánh hiệu vi“đông hoa tử phủ thiểu dương đế quân”. Hậu nguyên võ tông hựu gia phong vi“đông hoa tử phủ phụ nguyên lập cực đại đạo đế quân”.

149. Vấn: Chính dương tổ sư truyền lược thế nào?

Đáp: Thị toàn chân đạo bắc ngũ tổ chi nhất. Dã xưng chính dương đế quân. Phục tính chung li danh quyền. Ngũ đại kinh triệu hàm dương (kim thiểm tây hàm dương) nhân. Hiệu hòa cốc tử. Nhất hiệu chính dương tử. Hựu hiệu vân phòng. Diện dung từ thiện. Thân tài khôi ngô. Mĩ nhiêm tuấn mục. Thân trường bát xích. Lịch sĩ hán. Ngụy. Tấn vi tương quân. Hậu nhân binh thất lợi. Thối ẩn chung nam sơn. Đắc đông hoa đế quân thụ đạo chân quyết. Phục ẩn tấn châu dương giác sơn. Vu chính dương động tu luyện đăng tiên. Cường điều nội đan luyện dưỡng. Sang nội đan dược vật. Thải thủ. Hỏa hầu chi lí luận. Quật khởi nội đan đạo chi tiên thanh. Cố bị toàn chân giáo tôn vi bắc phái đệ nhị tổ. Nguyên thế tổ chiếu phong kì vi“chính dương khai ngộ truyền đạo chân quân”. Nguyên võ tông gia phong vi“chính dương khai ngộ truyền đạo thùy giáo đế quân”.

150. Vấn: Thuần dương tổ sư thánh tích thế nào?

Đáp: Thị toàn chân đạo bắc ngũ tổ chi nhất. Dã xưng phu hữu đế quân. Tính lữ húy nham. Hiệu thuần dương tử. Tự xưng hồi đạo nhân. Đường đức tông trinh nguyên bính tử niên tứ nguyệt thập tứ nhật tị thời. Chúng kiến nhất bạch hạc. Tự thiên nhi hàng. Phi nhập kì mẫu phòng trung. Tùy tức lữ tổ hàng sinh. Sơn tây bồ phản huyền (kim sơn tây tế huyền) vĩnh nhạc trấn chiêu hiền lí nhân. Truyền thuyết đường đại hàm thông tam niên lục thập tứ tuế tiến sĩ cập đệ. Hậu du trường an. Ngộ chung li quyền. Kinh quá“thập thí. Nãi thụ dĩ“đại đạo thiên độn kiếm pháp. Long hổ kim đan bí văn”. Bách dư tuế nhi đồng nhan. Bộ lí khinh tật. Khoảnh khắc sổ bách lí. Thế dĩ vi thần tiên. Kì tu hành dĩ từ bi độ thế vi thành đạo lộ kính. Cải đan duyên dữ hoàng bạch chi thuật vi nội công. Cải kiếm thuật vi đoạn trừ tham sân. Ái dục hòa phiền não đích trí tuệ. Đối bắc tống đạo giáo giáo lí đích phát triển. Hữu nhất định ảnh hưởng. Bắc tống tuyên hòa nguyên niên chiếu phong vi“diệu thông chân nhân”. Nguyên thế tổ chí nguyên lục niên. Phong vi“thuần dương diễn chính cảnh hóa chân quân”. Chí đại tam niên gia phong vi“thuần dương diễn chính cảnh hóa phu hữu đế quân”.

151. Vấn: Hải thiềm tổ sư tiên tích thế nào?

Đáp: Thị toàn chân đạo bắc ngũ tổ chi nhất. Ngũ đại thời đạo sĩ. Danh thao. Tự chiêu viễn. Hựu tự tông thành. Dĩ hiệu hành. Yến sơn (kim bắc kinh thị tây nam uyển bình) nhân. Vi liêu tiến sĩ. Hựu thuyết danh triết. Tự nguyên (huyễn hoặc huyền) anh. Sự yến chủ lưu thủ quang vi thừa tương. Hảo hoàng lão chi học. Nhất nhật. Hữu đạo nhân tự xưng chính dương tử lai yết. Hải thiềm đãi dĩ tân lễ. Đạo nhân vi diễn thanh tĩnh vô vi chi tông. Kim dịch hoàn đan chi yếu. Tịnh tác kê noãn thập mai. Kim tiễn thập văn. Nhất văn trí kỉ thượng. Luy thập noãn vu kim tiễn thượng. Nhược phù đồ trạng. Hải thiềm kinh viết: “nguy tai”Đạo nhân viết: “cư vinh lộc. Lí ưu hoạn. Kì nguy đãi thậm”Tẫn dĩ kì tiễn phách phá trịch chi. Từ khứ. Hải thiềm đại ngộ. Toại khí quan ẩn vu hoa sơn. Chung nam sơn. Hậu đắc đạo tiên khứ. Nguyên thế tổ phong kì vi“hải thiềm minh ngộ hoằng đạo chân quân”. Nguyên võ tông gia phong vi“hải thiềm minh ngộ hoằng đạo thuần hữu đế quân”.

152. Vấn: Trọng dương tổ sư truyền lược thế nào?

Đáp: Thị toàn chân đạo bắc ngũ tổ chi nhất. Kim đại đạo sĩ. Toàn chân đạo đích sang lập giả. Nguyên danh trung phu. Tự duẫn khanh. Hậu ứng võ cử. Dịch danh đức uy. Tự thế hùng. Nhập đạo hậu cải danh . Tự tri minh. Hiệu trọng dương tử. Hàm dương (kim thuộc thiểm tây) đại ngụy thôn nhân. Chính hòa nhâm thần niên thập nhị nguyệt nhị thập nhị nhật sinh. Xuất thân hào môn. Ngụy tề phụ xương (tây nguyên 11301137niên) thời tằng ứng lễ bộ thí vị đệ. Kim hi tông thiên quyến thời ứng võ cử. Trung giáp khoa. Niên tứ thập thất. Đốn mãnh tỉnh. Giải thụ quy. Khí thê nhi. Phất y trần ngoại. Du chung nam sơn. Ngộ chính dương. Thuần dương nhị sư. Nhân tái bái cầu đạo. Mật thụ kim đan khẩu quyết. Thứ niên phục ngộ nhị sư vu lễ tuyền quan. Canh thụ kim đan chân chỉ. Đại định bát niên hòa cửu niên gian sang lập“tam giáo thất bảo hội”. “tam giáo kim liên hội”. “tam giáo tam quang hội”. “tam giáo ngọc hoa hội”.  “tam giáo bình đẳng hội”. Chủ trương nho. Đạo. Thích tam giáo đích hợp lưu. Đề xướng“toàn thần luyện khí”. “xuất gia tu chân”. Bất luyện ngoại đan. Tịnh chế định đạo sĩ xuất gia đích chế độ. Nguyên thế tổ chí nguyên lục niên truy phong vi“toàn chân khai hóa chân quân”. Nguyên võ tông chí đại tam niên gia phong vi“trọng dương toàn chân khai hóa phụ cực đế quân”. Trứ hữu(trọng dương toàn chân tập). (trọng dương giáo hóa tập). (lập giáo thập ngũ luận)đẳng. Độ hóa đệ tử hữu mã đan dương. Đàm xử đoan. Lưu xử huyền. Khâu xử cơ. Vương xử nhất. Hác đại thông. Tôn bất nhị (nữ) đẳng. Hậu thế xưng“bắc thất chân”. Hựu phân biệt sang lập ngộ tiên. Nam vô. Tùy sơn. Long môn. sơn. Hoa sơn. Thanh tĩnh thất phái. Cực đại địa hoằng dương liễu toàn chân giáo. Tại đạo giáo sử thượng sản sinh liễu cực kì thâm viễn đích ảnh hưởng.

153. Vấn: Vì sao có đạo giáo toàn chân thất tổ (thất chân) ?

Đáp: Thất chân thị do vương trọng dương tổ sư nhất mạch truyền thừa giả:

Nhất. Khâu trường xuân (khâu xử cơ truyền long môn phái)

Nhị. Lưu trường sinh (lưu xử huyền truyền tùy sơn phái)

Tam. Đàm trường chân (đàm xử đoan truyền nam vô phái)

Tứ. Mã đan dương (mã ngọc truyền ngộ tiên phái. )

Ngũ. Hác quảng ninh (hác đại thông truyền hoa sơn phái)

Lục. Vương ngọc dương (vương xử nhất truyền sơn phái)

Thất. Tôn bất nhị (tôn thanh tĩnh truyền thanh tĩnh phái) . Thị vi bắc phái thất chân dã.

154. Vấn: Khâu trường xuân chân nhân truyền lược thế nào?

Đáp: Khâu tổ (tây nguyên11481227niên) kim đại đạo sĩ. Toàn chân đạo bắc thất chân chi nhất. Tự thông mật. Tự hiệu trường xuân tử. Đăng châu tê hà (kim thuộc sơn đông) nhân. Thập cửu tuế tại ninh hải côn sơn (kim sơn đông mưu bình đông nam) xuất gia. Bái vương trọng dương vi sư. Kim thế tông đại định thập tứ niên nhập phiền khê huyệt cư. Khất thực độ nhật. Hành huề nhất thoa. Nhân xưng “thoa y tiên sinh”. Tùy hậu phó lũng châu long môn sơn ẩn cư tu đạo. Vi long môn phái sang thủy nhân. Nguyên thái tổ (thành cát tư hãn) khiển sử triệu chi. Dực niên ứng chiếu dữ đệ tử doãn chí bình. Tống đức phương. Lí chí thường đẳng thập bát nhân đồng vãng tây vực tuyết sơn. Thái tổ vấn trị quốc chi phương. Khâu tổ đối dĩ kính thiên ái dân vi bản; vấn trường sinh cửu thị chi đạo. Tắc cáo dĩ thanh tâm quả dục vi yếu. Thái tổ thâm khế kì ngôn. Tứ hiệu“thần tiên”. Tước“đại tông sư”. Chưởng quản thiên hạ đạo giáo. Tứ cư thái cực cung. Cải danh trường xuân cung (kim bắc kinh bạch vân quan) . Nguyên thế tổ chí nguyên lục niên truy tặng vi: “trường xuân chủ đạo diễn giáo chân nhân”. Nguyên võ tông thời gia phong vi: “trường xuân toàn đức thần hóa minh ứng chân quân”. Thị vi long môn phái tổ sư. Thanh càn long hoàng đế tán khâu tổ viết: “vạn cổ trường sinh. Bất dụng xan hà cầu bí quyết; nhất ngôn chỉ sát. Thủy tri tế thế hữu kì công”.

155. Vấn: Lưu trường sinh chân nhân sự tích thế nào?

Đáp: Lưu tổ (tây nguyên11471203niên) kim đại đạo sĩ. Danh xử huyền. Tự thông diệu. Hiệu trường sinh tử. Sơn đông lai châu nhân. Sinh vu tống cao tông thiệu hưng thập thất niên thất nguyệt thập nhị nhật. Sự mẫu chí hiếu. Lập thệ bất hôn bất hoạn. Thanh tĩnh cố thủ. Lũ dục tu đạo. Kì mẫu bất hứa. Chí hiếu tông ngũ niên. Kì mẫu khí thế. Đại định cửu niên trọng dương tổ sư kiến kì thần thải bất quần. Dẫn chi nhập đạo. Hậu thường khất thực luyện hình. Li nhân viễn vật. Kim chương tông thái hòa tam niên nhị nguyệt sơ lục nhật. Xử huyền vũ hóa đăng tiên. Hành thế ngũ thập hữu lục. Nguyên thế tổ chí nguyên lục niên phong kì vi“trường sinh phụ hóa minh đức chân nhân”. Nguyên võ tông gia phong vi“trường sinh phụ hóa tông huyền minh đức chân quân”. Tục xưng tùy sơn lưu tổ. Lưu truyền tùy sơn phái.

156. Vấn: Đàm trường chân chân nhân truyền lược thế nào?

Đáp: Đàm tổ (tây nguyên11231185niên) kim đại đạo sĩ. Trường chân chân nhân danh xử đoan. Tự thông chính. Hiệu trường chân tử. Hà nam lạc dương nhân. Hậu thiên sơn đông ninh hải châu. Sinh vu kim thiên hội nguyên niên tam nguyệt sơ nhất nhật. ấu thời thất túc đọa tỉnh. Tọa vu thủy nhi bất tẩm. Hậu ngộ nhân cứu khởi. Niên thập ngũ hữu chí vu văn. Nhân cảm phong tý tật. Đại định thất niên. Văn mã đan dương bái vương trọng dương vi sư chi sự. Toại khí gia vãng bái trọng dương vi sư học đạo. Túc tật đốn trừ. Hậu đắc thụ đạo quyết. Chí thuần hi đinh vị niên thất nguyệt thập nhị nhật tiên hóa. Nguyên thế tổ chí nguyên lục niên xuân chính nguyệt tặng phong vi“trường chân vân thủy uẩn đức chân nhân”. Võ tông gia phong vi“trường chân ngưng thần huyền tĩnh uẩn đức chân quân”. Vi nam vô phái tổ sư.

157. Vấn: Mã đan dương chân nhân sự lược thế nào?

Đáp: Mã tổ (tây nguyên11231183niên) kim đại đạo sĩ. Đan dương chân nhân danh ngọc. Tự huyền bảo. Hiệu đan dương tử. Sơn đông ninh hải (kim sơn đông mưu bình) nhân. Sinh vu kim thiên hội nguyên niên ngũ nguyệt nhị thập nhật tử thời. Mẫu mộng ma cô tứ đan nhất lạp. Thôn chi giác nhi hữu dựng. Toại danh chi viết tòng nghĩa. Tự nghi phủ. Huynh đệ ngũ nhân. Đan dương cư kì thứ. Gia tài cự phú. ấu thời thường tụng thừa vân giá hạc chi thi. Thú tôn thị nữ. Sinh tam tử. Niên tứ thập ngũ. Ngộ trọng dương tổ. Nãi khất vi sưThụ đắc chân quyết. Tôn thị diệc hảo đạo. Kim đại định thất niên thất nguyệt. Vương trọng dương tổ sư tự chung nam sơn lai ninh hải truyền bá toàn chân đạo. Kiến diện nhất cú: “chung nam bất viễn tam thiên lí. Đặc lai phù túy nhân. Túc duyên tiên khế hữu tri kỷ chi tầm nhĩ”. Lệnh đan dương đại cật nhất kinh. Toại lạp thê tử tôn bất nhị bái vu trọng dương tổ sư túc hạ. Dĩ vương trọng dương vi sư. Xuất gia học đạo. Quyên tư vi kì trúc am. Danh viết“toàn chân am”. Tòng thử. Phàm nhập đạo giả giai xưng“toàn chân đạo sĩ”. Toàn chân đạo toại chính thức kiến lập. Hậu phu phụ tương kế thành đạo. Nguyên thế tổ chí nguyên lục niên công nguyên. Phong kì vi“đan dương bão nhất vô vi chân nhân”. Nguyên võ tông gia phong vi“đan dương bão nhất vô vi phổ hóa chân quân”. Tục xưng ngộ tiên mã tổ. Lưu truyền ngộ tiên phái.

158. Vấn: Hác quảng ninh chân nhân sự tích thế nào?

Đáp: Hác tổ (tây nguyên11401212niên) kim đại đạo sĩ. Quảng ninh chân nhân danh đại thông. Tự thái cổ. Hiệu quảng ninh tử. Sơn đông ninh hải nhân. Sinh vu kim hi tông thiên hội thập bát niên chính nguyệt sơ tam nhật. Sơ danh linh. Hiệu điềm nhiên. Sự mẫu chí hiếu. Hữu xuất trần tu chân chi chí. Hảo độc dịch. Hiểu bặc thệ. Niên nhị thập bát. Ngộ trọng dương tổ vu ninh hải châu. Bối tọa vu thạch. Hác viết: “thỉnh tiên sinh hồi đầu”Trọng dương tổ viết: “quân hà bất hồi đầu”?Hác hốt kinh dịToại bái vi sư. Trọng dương thụ dĩ nhị từ. Hác đại ngộ viết: “hữu mẫu tại. Vị năng tức nhập đạo”Thứ niên mẫu chung. Toại khí gia tầm sư. Nhập côn lôn sơn tu hành. Đắc thụ chân quyết. Hậu nãi thành đạo. Nguyên thế tổ chí nguyên lục niên truy tứ vi“quảng ninh thông huyền thái cổ chân nhân”. Nguyên võ tông thời gia phong vi“quảng ninh thông huyền diệu cực thái cổ chân quân”. Tục xưng hoa sơn hác tổ. Lưu truyền hoa sơn phái.

159. Vấn: Vương ngọc dương chân nhân truyền lược thế nào?

Đáp: Vương tổ (tây nguyên11421217niên) kim đại đạo sĩ. Ngọc dương chân nhân danh xử nhất. Tự tĩnh thông. Hiệu ngọc dương tử. Ninh hải (kim sơn đông mưu bình) nhân. Tống cao tông thiệu hưng thập nhị niên tam nguyệt sơ thập nhật. Kì mẫu mộng đan hà phi thể nhi sinh. Thất tuế thời tật tử nhi phục tô. Do thị tri sinh tử chi sự. Đại định mậu tử niên. Văn trọng dương tổ sư chí châu. Vãng nghênh chi. Bái vi sư. Trọng dương huề chi chí côn sơn yên hà động tu tiên. Thụ dĩ chân đạo khẩu quyết. Nguyên thế tổ chí nguyên lục niên truy phong vi“ngọc dương thể huyền quảng độ chân nhân”. Nguyên võ tông thời gia phong vi“ngọc dương thể huyền quảng từ phổ độ chân quân”. Tục xưng sơn vương tổ. Lưu truyền sơn phái.

160. Vấn: Tôn thanh tĩnh tiên cô sự tích thế nào?

Đáp: Tôn tổ (tây nguyên11191182niên) kim đại nữ đạo sĩ. Thanh tĩnh tiên cô danh bất nhị. Hiệu thanh tĩnh tán nhân. Sơn đông ninh hải nhân. Sinh vu kim thiên hội nhị niên chính nguyệt sơ tam nhật. Mẫu mộng lục hạc phi vũ vu đình. Nhất hạc nhập hoài. Giác nhi toại sinh. Tôn cô tính tuệ thông minh. Ôn hòa từ thiện. Nghiêm vu lễ pháp. Trường thích mã đan dương. Khắc tẫn phụ đạo. Sinh tam tử. Dữ phu đan dương bái trọng dương tổ vi sư. Trúc toàn chân am học đạo. Hậu tôn cô tòng phong tiên cô cư lạc dương phong tiên động. Tu luyện thất niên. Đạo thành. Nguyên thế tổ chí nguyên lục niên truy tặng vi“thanh tĩnh uyên chân thuận hóa chân nhân”. Nguyên võ tông gia phong vi“thanh tĩnh uyên chân huyền hư thuận hóa nguyên quân”. Tục xưng thanh tĩnh tôn tổ. Lưu truyền thanh tĩnh phái.

161. Vấn: Vì sao có nam ngũ tổ?

Đáp: Nam tông ngũ tổ hệ do lưu hải thiềm tổ sư sở truyền. Trương tử dương. Thạch hạnh lâm. Tiết đạo quang. Trần nê hoàn. Bạch ngọc thiềm đẳng ngũ vị chân nhân vi nam ngũ tổ.

162. Vấn: Trương tử dương chân nhân truyền lược thế nào?

Đáp: Ngộ chân tử dương chân nhân (tây nguyên9841082niên) bắc tống đạo sĩ. Tính trương danh bá đoan. Tự bình thúc. Chiết giang đài châu thiên đài huyền nhân. ấu tập nho nghiệp. Lịch cửu bất đệ. Cải học huyền đạo. Thông tam giáo điển tịch. Cập hình pháp. Thư toán. Y bặc. Chiến trận. Thiên văn. Địa lí. Cát hung tử sinh chi thuật. Nhân vị ngộ chí nhân. Thường du tây thục. Niên bát thập nhị. Cảm ngộ hải thiềm tổ sư. Truyền thụ kim đan dược vật hỏa hậu chi bí. Cải danh dụng thành. Hiệu tử dương. Bắc tống hi ninh bát niên tác(ngộ chân thiên). Tuyên dương nội đan tu luyện hòa đạo giáo. Thiện tông. Nho giáo “tam giáo nhất lí”tư tưởng. Chủ trương“tính mệnh song tu”. “tiên mệnh hậu tính”đích tu luyện phương pháp. Đối hậu thế đạo giáo ảnh hưởng thậm đại. Bị toàn chân tôn phụng vi nam tông ngũ tổ chi thủ. Tử dương phái đích tổ sư. Xưng“tử dương chân nhân”.

163. Vấn: Thạch hạnh lâm chân nhân sự tích thế nào?

Đáp: Thúy huyền hạnh lâm chân nhân (tây nguyên10221158niên) tống đại đạo sĩ. Tính thạch danh thái. Tự đắc chi. Hiệu thúy huyền tử. Hiệu hạnh lâm. Hựu hiệu tử hư tử. Thường châu (kim thuộc giang tô) nhân. Tính hảo hoàng lão chi đạo. Tống thần tông nguyên phong niên gian. Đắc ngộ tử dương tổ sư. Thụ dĩ đại đan bí pháp. Tu chi. Kinh thường hành y cứu nhân. Bất thụ đáp tạ. Duy nguyện thực nhất hạnh thụ. Cửu toại thành lâm. Nhân xưng chi vi“thạch hạnh lâm”. Chủ trương dĩ tu luyện nội đan(diệc xưng“tu tính mệnh”)vi chủ. Cường điều“chích tầm thân nội dược. Bất dụng kiểm đan thư. ”Chí sùng ninh bính thú niên. Thời bát thập ngũ tuế. Lục phát chu nhan. Thần vũ bất phàm. Khổ tu đạo thành.

164. Vấn: Tiết đạo quang chân nhân sự lược thế nào?

Đáp: Đạo quang tử hiền chân nhân (tây nguyên10781191niên) tống đại đạo sĩ. Tính tiết danh thức. Tự đạo nguyên. Thiểm tây phượng tường phủ bảo kê huyền nhân. Sơ vi tăng. Hiệu bì lăng thiện sư,cư phúc an tự. Tham tu nghiêm trường lão. Thâm minh phật pháp. Tống huy tông đại quan thời. Hốt niệm đàm thiện bất năng trường sinh. Chí hướng kim đan huyền học. Bính thần tuế đắc ngộ thạch thúy huyền chân nhân. Nhân ngữ tích thời truyền đạo chi cố. Đạo nguyên văn ngôn. Tức kê thủ quy y. Cầu thụ huyền công. Thúy huyền chân nhân kiến kì thành ý. Nãi thụ dĩ đan đạo. Hậu cải danh đạo quang. Hiệu tử hiền. Thành đạo hậu nhân xưng vi đạo quang tử hiền chân nhân.

165. Vấn: Trần nê hoàn chân nhân sự tích thế nào?

Đáp: Nê hoàn thúy hư chân nhân. Tống đại đạo sĩ. Tính trần danh nam. Tự nam mộc. Hiệu thúy hư. Quảng đông huệ châu bác la huyền bạch thủy sơn nhân. Hảo hoàng lão đạo học. Tiên ngộ lê mẫu sơn linh nhân. Thụ cảnh tiêu hỏa lôi lang thư. Năng niết thổ vi dược y nhân. Cố hiệu nê hoàn thúy hư. Tống chính hòa niên gian. Trạc đạo viện lục sự. Hậu ngộ tiết đạo quang chân nhân. Thụ dĩ đao khuê đại đan. Cư la phù sơn. Luyện thành tiên khứ.

166. Vấn: Bạch ngọc thiềm chân nhân truyền lược thế nào?

Đáp: Ngọc thiềm chân nhân (tây nguyên11941229niên) nam tống đạo sĩ. Bạch ngọc thiềm chân nhân bản tính cát. Húy trường canh. Tự như hối. Hựu tự bạch tẩu. Hiệu hải quỳnh tử. Quỳnh châu (kim hải nam đảo quỳnh sơn) nhân. Nhất thuyết phúc kiến mân thanh nhân. Thập nhị tuế cử đồng tử khoa. Am cửu kinh. Năng thi phú. Thả trường vu thư họa. Trường nhi đốc chí huyền học. Từ gia biến phóng danh sư. Khổ chí tu luyện. Tham du các địa. Vu huệ châu đắc ngộ nê hoàn chân nhân. Huề quy la phù. Thụ dĩ kim đan hỏa hậu chi pháp. Hậu cư võ di sơn đắc đạo. Xưng vi quỳnh oản tử thanh chân nhân.

167. Vấn: Đạo giáo bát tiên thị na bát vị?

Đáp: Đạo giáo bát tiên. Tối tảo kiến vu nguyên thời “bát tiên khánh thọ”kịch bản. Chỉ bát vị tu đạo chứng quả đích tiên nhân. Tức hán chung li. Lữ động tân. Trương quả lão. Hàn tương tử. Lí thiết quải. Tào quốc cữu. Lam thải hòa. Hà tiên cô thị dã.

168. Vấn: Hán chung li hệ hà lai lịch?

Đáp: Hán chung li hệ cổ tiên nhân. Phục tính chung li danh quyền. Tự vân phòng. Tức chính dương đế quân dã. Kì sự tích tường vu(chính dương tổ sư truyền lược).

169. Vấn: Lữ động tân tiên tích thế nào?

Đáp: Lữ động tân tức phu hữu đế quân. Tính lữ danh nham. Tự động tân. Hiệu thuần dương tử. Kì sự tích tường vu(thuần dương tổ sư thánh tích).

170. Vấn: Trương quả lão lai lịch thế nào?

Đáp: Đường đại nhân. Tính trương danh quả. ẩn cư trung điều sơn. Huyền tông khai nguyên nhị thập nhất niên (tây nguyên733niên) lũ khiển sử triệu chi. Vấn trị đạo thần tiên sự. Ngữ bí bất truyền. Dục dĩ ngọc chân công chủ giá chi. Quả tiếu. Cố bất phụng chiếu. Trạc ngân thanh quang lộc đại phu. Hiệu“thông huyền tiên sinh”. Khẩn từ hoàn sơn. Huyền tông vi chi kiến tê hà quan. (thái bình quảng kí)quyển tam thập tái: Quả thường thừa nhất bạch lư. Nhật hành sổ vạn lí. Hưu tắc trọng điệp chi. Kì hậu như chỉ. Trí vu cân tương trung. Thừa tắc dĩ thủy chi. Hoàn thành lư hĩ.

171. Vấn: Hàn tương tử truyền lược thế nào?

Đáp: Đường thời nhân. Tính hàn danh tương. Lữ động tân độ chi học đạo thành tiên. (dậu dương tạp trở)tái. Kì vì saon dũ tông chất. Tính cuồng phóng. Năng kì thuật. Tương dục độ kì thúc dũ. Tằng tại sơ đông thời sổ nhật nội lệnh mẫu đan hoa khai sổ sắc. Mỗi đóa hựu hữu thi nhất liên. “vân hoành tần lĩnh gia hà tại? Tuyết ủng lam quan mã bất tiền”chi cú. Dũ bất ngộ. Tương nãi biệt khứ. Hậu dũ dĩ gián nghênh phật cốt sự. Biếm lạt triều châu. Biệt gia phó nhậm. Đồ kinh lam quan. Trị đại tuyết. Mã bại vu đạo. Tương hốt chí. Dũ ngộ viết: “tử ngôn nghiệm hĩ”Nhiên chí trung vu quân. Chung bất dục tùy tương học tiên. Thử vì saon tương tử độ thúc chi sự lược dã.

172. Vấn: Lí thiết quải sự tích thế nào?

Đáp: Lí thiết quải dã xưng“thiết quải lí”. Tính lí danh huyền. Tằng ngộ thái thượng lão quân nhi đắc đạo. Nhất nhật phó lí lão quân chi ước vu hoa sơn. Thuộc kì đồ viết: “ngô phách tại thử. Thảng du hồn thất nhật bất phản. Phương khả phần ngô phách dã”. Hậu đồ dĩ mẫu cấp bệnh tấn quy. Lục nhật tức hóa chi. Lí chí thất nhật quy. Thất phách vô y. Nãi phụ nhất ngạ chi thi nhi khởi. Bồng thủ cấu diện. Thản phúc bả túc. Tịnh dụng thủy phún ỷ thân đích trúc trượng. Biến thành thiết trượng. Cố danh.

173. Vấn: Tào quốc cữu đắc đạo chi sự tích thế nào?

Đáp: Tính tào danh cảnh hưu. Tống từ châu nhân. Cư(tục văn hiến thông khảo)vân: “tào quốc cữu tống tào thái hậu chi đệ. Nhân xưng quốc cữu. Học đạo sơn nham gian. Ngộ chung li quyền lữ động tân bối. Dẫn nhập tiên ban”. Nhất nhật lữ tổ đồng chung li quyền vấn viết: Văn tử tu dưỡngSở dưỡng hà vật? Đối viết: Dưỡng đạoViết: Đạo hà tại? Tào nhân chỉ thiên. Viết: Thiên hà tại? Tào hựu chỉ tâm. Nhị tổ tiếu viết: Thiên tức đạo. Đạo tức tâm. Tử kiến bản lai hĩToại thụ dĩ tu chân bí chỉ. Lệnh kì tu luyện. Vị kỉ đạo thành. Nhị tổ lai dẫn chi khứ.

174. Vấn: Lam thải hòa chi hành lược thế nào?

Đáp: Lam thải hòa thị đường thời dật sĩ. Thường trứ phá lạn sam. Hạ tắc gia nhứ. Đông tắc ngọa tuyết. Khí xuất như chưng. Thời huề lam xướng đạp đạp ca vu trường an thị. Ca từ đa thần tiên ý. Kì đạp ca vân: “đạp đạp ca. Lam thải hòa. Thế giới năng kỉ hà? Hồng nhan nhất xuân thụ. Lưu niên nhất trịch toa. Cổ nhân hỗn hỗn khứ bất phản. Kim nhân phân phân lai canh đa. Triều kị loan phượng đáo bích lạc. Mộ kiến thương điền sinh bạch ba. Trường cảnh minh huy tại không tế. Kim ngân cung khuyết cao tha nga”. Hậu đắc chung li tổ sư độ dẫn. Tại hào lương gian tửu lâu. Tửu túy thừa hạc tiên khứ.

175. Vấn: Hà tiên cô thị hà xuất xử?

Đáp: Hà tiên cô danh quỳnh. Vi đường quảng đông tăng thành nữ tử. Trụ vân mẫu khê. Niên thập tam. Tùy nữ bạn nhập sơn thải trà. Nga thất bạn độc hành. Mê quy lộ. Kiến đông phong hạ nhất nhân. Tu nhiêm cám mục. Quan cao quan. Y lục thù y. Tức lữ tổ dã. Tiên cô cức bái chi. Lữ tổ dữ nhất đào viết: Thực thử tẫn. Tha nhật đương phi thăng. Bất nhiên chích cư địa trung dã. Tiên cô cận thực kì bán. Tổ chỉ dĩ quy lộ. Tiên cô quy. Tự vị chích nhất nhật. Bất tri dĩ du nguyệt hĩ. Tự thị bất ngạ. Vô lậu. Động tri nhân sự hưu cữu. Hậu thi giải khứ. Thử vì sao tiên cô đắc lữ tổ độ hóa nhi thành đạo chi sự dã.

176. Vấn: Biển thước thị hà lai lịch?

Đáp: Biển thước thị ngã quốc cổ đại đích danh y. (sử kí)xưng kì tính tần. Danh việt nhân. Xuân thu bột hải mạc nhân (kim hà bắc nhậm khâu) . Tha tinh thông y đạo. Văn danh thiên hạ. Bị dự vi thần y. Nhân y thuật thần kì. Y đức cao thượng. Toại bị phong vi dược vương. Tế tự biển thước đích dược vương miếu (hàm mộ) tại hà bắc nhậm khâu.

177. Vấn: Tôn tư mạc thị hà lai lịch?

Đáp: Dược vương trung tối hữu danh đích thị đường đại thần y tôn tư mạc. (cựu đường thư)thuyết kì vi kinh triệu (kim thiểm tây diệu huyền) nhân. Bắc chu tuyên đế thời. Cư thái bạch sơn tu đạo. Hậu kì ẩn cư chung nam sơn. Hành y tế thế. Trứ thư(bị cấp thiên kim yếu phương). Bắc tống sùng ninh nhị niên. Tặng phong vi“diệu ứng chân nhân”. Tôn tư mạc thiện trường âm dương thuật. Chủ trương trị bệnh tất tu “thiên nhân hợp nhất”. Nhận vi“thiên hữu tứ thời ngũ hành. Hàn thử điệt đại”. Nhân diệc hữu“tứ chi ngũ tạng. Nhất giác nhất tẩm”dữ chi tương ứng; thiên chuyển vận. “hòa nhi vi vũ. Nộ nhi vi phong. Ngưng vi sương tuyết. Trương nhi vi hồng nghê”. Vị thử vi “thiên địa chi thường sổ dã”. Nhân“hô hấp thổ nạp. Tinh khí vãng lai. Lưu nhi vi vinh (doanh) vệ. Chương nhi vi khí sắc. Phát nhi vi thanh âm”. Xưng thử vi“nhân chi thường sổ dã”. Nhị giả tương kết hợp. “dương dụng kì thần. Âm dụng kì tinh. Thiên nhân chi sở dụng dã”. Đề xướng“lương y đạo chi dĩ dược thạch. Cứu chi dĩ châm tề; thánh nhân hòa chi dĩ thánh đức. Phụ chi dĩ nhân sự”. Tối chung sử“hình thể hữu khả dũ chi tật. Thiên địa hữu khả tiêu chi tai”. Hậu nhân dĩ thử lí luận trị bệnh. Cứu hoạt liễu hứa đa nhân. Đức ấm hậu thế. Hưởng linh nhất bách nhị thập dư thọ nhi vũ hóa quy chân. Nhân thử hậu nhân tôn xưng tha vi“dược vương”. Hựu xưng chi vi“chân nhân”.

178. Vấn: Trương tam phong thị hà lai lịch?

Đáp: Trương tam phong bản vi tống. Minh gian đạo sĩ. Danh thông. Tự quân thật. Hiệu huyền huyền tử. Nhân vi tha bình thời bất tu biên phúc. Nhân môn hựu xưng tha“trương lạp tháp”. Cư(vương chinh nam mộ chí minh)hòa(ninh ba phủ chí)xưng. Bắc tống thời đích trương tam phong bắc phó biện kinh đích nhất cá vãn thượng. Mộng kiến chân võ đại đế hàng lâm. Truyền thụ cấp tha nhất sáo kì chưởng thần quyền. Đệ nhị thiên tảo thần. Chính hảo hữu nhất quần cường đạo đả gia kiếp xá. Trương tam phong tiện dụng thử quyền đả bại liễu giá hỏa cường đạo. Thử hậu. Tha lai đáo võ đương sơn kế tục tu luyện quyền pháp chưởng quyết. Tịnh tương sở luyện chi thuật định danh vi võ đương nội gia quyền. Bất cửu tiện dĩ thử văn danh vu thế. Minh anh tông thiên thuận tam niên (tây nguyên1459niên) phong kì vi“thông vi hiển hóa chân nhân”. Minh thế tông gia phong vi“thanh hư huyền diệu chân quân”.

179. Vấn: Đạo giáo lí đối long thị chẩm yêu giải thích đích. Đối“thần thông”thị chẩm yêu giải thích đích?

Đáp: Long thị trung quốc truyền thống đích tứ linh chi nhất. Hậu bị phật giáo tá dụng vi hộ pháp đích bát bộ chúng. Nhi thả truyền thống thượng đích long dữ thần tiên cập thần thoại truyền thuyết nhất bàn đô thị phân bất khai đích.

Thần thông. Bản lai thị hình dung thông thần đích bản lĩnh. Hậu lai dẫn thân vi nhất ta ngoại hiển đích pháp thuật. Thần thông bất quá thị tu hành đại đạo trung đích phó sản phẩm. Giá ta bất thị mục tiêu. Sở dĩ đạo giáo nhận vi chích chuyên môn tu hành thần thông đích nhân thị thuật sĩ. Nhi giá chủng thiên li đại đạo nhi chuyên tu thần thông đích phương thức xưng vi bàng môn.

180. Vấn: Đạo giáo đích hiện trạng thế nào?

  Đáp: Mục tiền toàn quốc các địa chính thức khai phóng đích đạo giáo cung quan hữu ngũ thiên đa xử. Toàn chân phái hòa chính nhất phái đạo sĩ ước tam vạn dư nhân. Phổ thông tín đồ đích nhân sổ tắc nan dĩ thống kế. Đạo giáo giới hữu tự kỷ đích toàn quốc tính tổ chức * trung quốc đạo giáo hiệp hội. Các địa hoàn thành lập liễu hứa đa địa phương tính đích đạo giáo tổ chức. Tại bắc kinh hữu trung quốc đạo giáo học viện hòa trung quốc đạo giáo văn hóa nghiên cứu sở. Các địa dã thiết lập liễu nhất ta đạo giáo giáo dục hòa nghiên cứu cơ cấu. Trung quốc đạo giáo hiệp hội biện hữu(trung quốc đạo giáo)tạp chí. Nhất ta tỉnh thị đạo hiệp hòa cung quan dã biện hữu đạo giáo khan vật. Cải cách khai phóng hậu. Đạo giáo giới cử hành liễu sổ thứ toàn chân phái truyền giới hòa chính nhất phái thụ lục hoạt động. Sử đạo giáo đích truyền thừa án truyền thống đích nghi quỹ hữu tự tiến hành.

Phụ lục:

Phụ lục nhất:

  Đạo giáo tiết nhật biểu

Đạo giáo thường thức nhất bách bát thập vấn

Chính nguyệt

Sơ nhất nhật thiên tịch chi thần

Sơ tam nhật hác chân nhân thánh đản. Tôn chân nhân thánh đản

Sơ ngũ nhật tôn tổ thanh tĩnh nguyên quân đản

Sơ cửu nhật ngọc hoàng thượng đế thánh đản

Thập tam nhật quan thánh đế quân phi thăng

Thập ngũ nhật thượng nguyên thiên quan thánh đản. Linh bảo thiên sư thánh đản

Thập cửu nhật trường xuân khâu chân nhân thánh đản

Nhị nguyệt

Sơ nhất nhật câu trần thiên hoàng đại đế thánh đản. Trường xuân lưu chân nhân (lưu uyên nhiên) thánh đản

Sơ nhị nhật thổ địa chính thần đản. Khương thái công thánh đản

Sơ tam nhật văn xương tử đồng đế quân thánh đản

Sơ lục nhật đông hoa đế quân thánh đản

Thập tam nhật cát chân quân thánh đản

Thập ngũ nhật thái thượng lão quân thánh đản

Thập cửu nhật từ hàng chân nhân quan âm đại sĩ thánh đản

Tam nguyệt

Sơ nhất nhật đàm tổ trường chân chân nhân đản

Sơ tam nhật huyền thiên thượng đế thánh đản

Sơ lục nhật nhãn quang nương nương thánh đản

Thập ngũ nhật thiên sư trương đại chân nhân thánh đản. Tài thần triệu công nguyên suất thánh đản

Thập lục nhật tam mao chân quân đắc đạo chi thần. Trung nhạc đại đế thánh đản

Thập bát nhật vương tổ ngọc dương chân nhân thánh đản. Hậu thổ nương nương thánh đản

Thập cửu nhật thái dương tinh quân thánh đản

Nhị thập nhật tử tôn nương nương thánh đản

Nhị thập tam thiên hậu mụ tổ thánh đản

Nhị thập lục quỷ cốc tiên sư đản

Nhị thập bát đông nhạc đại đế thánh đản

Tứ nguyệt

Sơ nhất nhật trường sinh đàm chân quân thành đạo chi thần

Sơ thập nhật hà tiên cô thánh đản

Thập tứ nhật lữ tổ thuần dương tổ sư thánh đản

Thập ngũ nhật chung li tổ sư thánh đản

Thập bát nhật bắc cực tử vi đại đế thánh đản. Thái sơn thánh mẫu bích hà nguyên quân đản. Hoa đà thần y tiên sư đản

Nhị thập nhật nhãn quang thánh mẫu nương nương đản

Nhị thập bát thần nông tiên đế đản

Ngũ nguyệt

Sơ nhất nhật nam cực trường sinh đại đế thánh đản

Sơ ngũ nhật địa tịch chi thần. Nam phương lôi tổ thánh đản. Địa chi ôn nguyên suất thánh đản. Lôi đình đặng thiên quân thánh đản.

Thập nhất nhật thành hoàng gia thánh đản

Thập tam nhật quan thánh đế quân hàng thần. Quan bình thái tử thánh đản

Thập bát nhật trương thiên sư thánh đản

Nhị thập nhật mã tổ đan dương chân nhân thánh đản

Nhị thập cửu tử thanh bạch tổ sư thánh đản

Lục nguyệt

Sơ nhất chí sơ lục nhật nam đẩu tinh quân hạ hàng

Sơ thập nhật lưu hải thiềm tổ sư thánh đản

Thập ngũ nhật linh quan vương thiên quân thánh đản

Thập cửu nhật từ hàng quan âm thành đạo

Nhị thập tam hỏa thần thánh đản

Nhị thập tứ nam cực đại đế trung phương lôi tổ thánh đản. Quan thánh đế quân thánh đản

Nhị thập lục nhị lang chân quân thánh đản

Thất nguyệt

Sơ thất nhật đạo đức tịch chi thần

Thập nhị nhật tây phương lôi tổ thánh đản

Thập ngũ nhật trung nguyên địa quan đại đế thánh đản

Thập bát nhật vương mẫu nương nương thánh đản

Thập cửu nhật trị niên thái tuế tinh quân thánh đản

Nhị thập nhật lưu tổ trường sinh chân nhân thánh đản

Nhị thập nhị mã nguyên suất thánh đản

Nhị thập tam chư cát võ hầu đản

Nhị thập lục trương tam phong tổ sư thánh đản

Bát nguyệt

Sơ nhất nhật hứa phủ chân quân đản thần

Sơ tam nhật cửu thiên tư mệnh táo quân đản

Sơ ngũ nhật bắc phương lôi tổ thánh đản

Sơ thập nhật bắc nhạc đại đế đản thần

Thập ngũ nhật thái âm tinh quân đản

Cửu nguyệt

Sơ nhất chí sơ cửu nhật bắc đẩu cửu hoàng hàng thế chi thần

Sơ cửu nhật đẩu mỗ nguyên quân thánh đản; trọng dương đế quân thánh đản. Huyền thiên thượng đế phi thăng; phong đô đại đế thánh đản

Nhị thập nhị tăng phúc tài thần đản

Nhị thập tam tát ông chân quân thánh đản

Nhị thập bát ngũ hiển linh quan mã nguyên suất thánh đản

Thập nguyệt

Sơ nhất nhật dân tuế tịch chi thần. Đông hoàng đại đế thánh đản

Sơ tam nhật tam mao ứng hóa chân quân thánh đản

Sơ lục nhật thiên tào chư tư ngũ nhạc ngũ đế thánh đản

Thập ngũ nhật hạ nguyên thủy quan đại đế thánh đản

Thập bát nhật địa mẫu nương nương thánh đản

Thập cửu nhật trường xuân khâu chân quân phi thăng

Nhị thập nhật hư tĩnh thiên sư đản (tức tam thập đại thiên sư hoằng ngộ trương chân nhân) .

Đông nguyệt (thập nhất nguyệt)

Sơ lục nhật tây nhạc đại đế thánh đản

Sơ cửu nhật tương tử hàn tổ thánh đản

Thập nhất nhật thái ất cứu khổ thiên tôn thánh đản

Nhị thập lục bắc phương ngũ đạo thánh đản

Tịch nguyệt (thập nhị nguyệt)

Sơ bát nhật vương hầu tịch chi thần

Thập lục nhật nam nhạc đại đế thánh đản. Phúc đức chính thần đản

Nhị thập nhật lỗ ban tiên sư thánh đản

Nhị thập nhất thiên du thượng đế thánh đản

Nhị thập nhị trọng dương tổ sư thánh đản. Đan dương mã chân quân thành đạo

Nhị thập tứ tư mệnh táo quân thượng thiên triều ngọc đế tấu nhân thiện ác

Nhị thập ngũ thiên thần hạ hàng tham phóng thiện ác

Nhị thập cửu thanh tĩnh tôn chân quân thành đạo

Đông chí nhật nguyên thủy thiên tôn đản

Hạ chí nhật linh bảo thiên tôn đản 

-Hết-

—–o0o—–


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 533
  • 86
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.806
  • 898.360