Thần tiên Việt Nam

180 Câu Trả Lời Chung Trong Đạo Giáo Thần Tiên Phần 2 – 越南道教 – 道教神仙 – 越南道士 Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam

180 Câu Trả Lời Chung Trong Đạo Giáo Thần Tiên

Phần 2

180_cau_van_1.jpg

 

(Dịch nguyên bản  câu hỏi  trong đạo giáo được trả lời tại tổng hiệp hội Bạch Vân Quán)

 

57. Vấn: Kính hương chẩm dạng kính?

Đáp: Kính thần tối thường kiến tối phổ biến đích phương thức mạc quá vu kính hương. Kính hương. Dã xưng hiến hương. Thế nhân đa xưng thiêu hương. Kính hương chỉ tại“dĩ hương đạt tín”. Tức dĩ nhân đích thành tâm thông quá hương yên đạt vu thần minh. Sở vị“nhất trụ chân hương thông tín khứ. Thượng thánh cao chân hàng phúc lai. ”Kính hương hữu phần hương. Niêm hương lưỡng chủng phương thức.

Phần hương giác vi thường kiến. Vi bình nhật đạo sĩ cập tín đồ dụng tuyến hương kính thần đích nghi thức. Cụ thể tố pháp: (1)tuyển tam trụ(chi)hương. Bất yếu đoạn hương. (2)điểm nhiên hương(dụng tả thủ điểm hương. Điểm nhiên hậu nhược khởi minh hỏa. Khả tả hữu bãi diệt. Bất năng dụng khẩu xuy diệt). (3)diện đối thần tượng. Song thủ cử hương(dữ ngạch tương tề). Cung thân kính lễ. (4)dụng tả thủ thượng hương (khả nhất thứ thượng hoàn. Dã khả phân vi tam thứ thượng. Phân tam thứ thượng thời tiên sáp chính trung. Thứ tả. Tái hữu) . Tam trụ hương yếu sáp trực. Sáp bình. Gian cách bất siêu quá nhất thốn khoan(dĩ biểu kì“thốn”tâm). Nhược thị đạo đồ hoàn yếu mặc niệm(thượng hương chú): “thường phần tâm hương đắc đại thanh tĩnh”. (nhược tại nhất cá thần điện lí cung phụng hữu đa tôn thần tượng. Tiên thượng chính vị. Tái thượng tả vị. Thứ thượng hữu vị. Hậu lưỡng giả các thượng nhất trụ hương. Nghi thức tương đồng. )(5)thượng hương cật. Tức hành khấu bái lễ.

Niêm hương tối vi long trọng. Chích hữu tại chư thần thánh đản hoặc cung trai thiết tiếu thời. Do chủ trì(phương trượng. Giam viện)hoặc cao công hành chi. Sở niêm đích hương hữu ngũ chủng. Tức đàn hương. Trầm hương. Vân hương. Tử hàng hương hòa gia lan hương. Thị vi“danh quý ngũ hương”. Tối thường dụng đích thị đàn hương. Thị cố niêm hương diệc xưng thiêu đàn hương. Thiêu đàn hương bỉ giác giảng cứu. Hương yếu phách thành nhất phân thô tế. Nhất thốn trường đoản; tu hữu chuyên dụng hương lô(xưng đàn hương lô). Hoàn yếu lánh bị nhất ta hương diện(thông thường dĩ tuyến hương niễn thành phấn mạt đại chi). Niêm hương tiền. Tiên dụng hương chủy(tiểu chước chi loại)tại đàn hương lô trung gian tương hương hôi oạt nhất tiểu khanh. Mai nhập hương diện. Dụng hương chủy mạc bình. Hương diện thượng vi phúc nhất tằng hương hôi. Tiếp trứ. Điểm nhiên thiểu hứa sự tiên chiết thành nhất thốn trường đoản đích tuyến hương. Tương nhiên trứ đích na đoan sáp nhập hương diện nội. Niêm hương thời dụng tả thủ. Tam mai hương phân tam thứ đầu lô. Trực lập(tiên trung. Thứ tả. Hậu hữu)hoặc ngọa vu hương lô quân khả. Niêm hương thời yếu mặc niệm(chúc hương chú): “đạo do tâm học. Tâm giả(tá dã)hương truyền. Hương phần ngọc lô. Tâm tồn đế tiền. Chân linh hạ phán. Tiên bái lâm hiên. Lệnh thần quan cáo. Kính đạt cửu thiên. ”Niêm hương cật. Thối hồi quỵ điếm. Hành tam lễ cửu khấu đại lễ.

58. Vấn: Tụng kinh hữu ta Thập yếu lễ nghi?

Đáp: Ngã môn tri đạo. Sở vị“lễ”. Chỉ biểu kì tôn kính đích ngữ ngôn hoặc động tác. Tịnh do thử nhi sản sinh lễ nghi. Tiền diện sở thuật khấu bái. Kính hương dĩ cập hiến cung đẳng đô thị đạo giáo lễ nghi trung dụng động tác hướng thần trí kính đích hình thức.

Đạo giáo kính thần lễ nghi trung dĩ ngữ ngôn hướng thần trí kính đích hình thức. Tiện thị tụng kinh. Tụng kinh bao quát niệm tụng hòa ca tán lưỡng bộ phân. Niệm tụng thị chỉ vịnh niệm kinh văn dữ niệm tụng đạo giáo chư thần hòa chân tiên thánh hiệu. Chư thần chân tiên vi vô thượng đại đạo đích hóa thân. Tín ngưỡng chư thần chân tiên tiện thị tín ngưỡng đạo. Đạo hòa kinh đô thị đạo giáo tam bảo(đạo. Kinh. Sư)chi nhất. Vịnh niệm kinh văn dữ tụng niệm chư thần chân tiên thánh hiệu. Kí thị đối chư thần chân tiên đích kính lễ. Dã thị tự ngã tu trì đích tất yếu. Ca tán thị dĩ xướng đích phương thức tán lễ chư thần. Chân tiên đích công đức. Tán từ đa thải dụng tứ ngôn. Ngũ ngôn. Lục ngôn. Hoặc thất ngôn kệ ngữ. Như(kệ ngôn). (đại tán). (tiểu tán vận). (tam quy y)đẳng. Tụng kinh hoàn thị đạo giáo các chủng trai tiếu pháp sự hoạt động trung tất bất khả thiểu đích nội dung.

Tụng kinh đích tác dụng tại vu: (1)xướng tụng chư thần. Chân tiên bảo cáo. Dĩ biểu sùng đạo kính thần đích kiền thành chi tâm; (2)lễ bái chư thần. Chân tiên. Dĩ duyên sinh bảo an. Siêu âm độ vong; (3)thông quá tụng kinh. Dĩ cầu khai ngộ kinh nghĩa. Bảo dưỡng nguyên hòa. Hợp trợ đạo lực. Thị cố. Đạo giáo tụng kinh hữu—định đích lễ nghi hòa nghiêm cách đích quy định. Như thượng điện tụng kinh dĩ chung. Cổ vi hiệu; khai kinh tiền. Phần hương lễ bái; yếu cầu đạo sĩ trai giới thân tâm. Đạo trang chỉnh khiết. Đồng thanh ứng hòa. Bất đắc giao đầu tiếp nhĩ. Tư niệm bất chuyên.

59. Vấn: Hiến thần cung phẩm hữu ta Thập yếu lễ nghi?

Đáp: Thần tượng tựu thị thần đích phân linh thân. ứng đương thời thời cung dưỡng bất đãi. Cung. Hưởng hiến dã; dưỡng. Dĩ ẩm thực cung phụng dã. Kì cung phẩm. Bình nhật vi hương. Hoa. Đăng. Thủy. Quả. Thử vi thường thiết chi cung phẩm. Tố đạo tràng thời tắc tại tiền diện ngũ cung đích cơ sở thượng. Tăng thiết trà. Thực. Bảo. Châu. Y ngũ cung. Hợp vi thập cung. Hiện kim đạo quan sở hiến cung phẩm nhất bàn hữu trà(trà diệp hoặc trà thủy)quả(thủy quả hoặc kiền quả). Phạn thực(mễ phạn hoặc mễ chế phẩm). Diện thực(man đầu hoặc diện chế phẩm). Thái (thanh thái hoặc kiền thái) . Hiến thần đích cung phẩm. Dã yếu y lễ bãi thiết. Kì bài liệt thuận tự thị tòng nội đáo ngoại: Nhất trà. Nhị quả. Tam phạn. Tứ thái. Ngũ man đầu. Hiến cung thời. Tiên song thủ cao cử cung phẩm(dữ ngạch tương tề). Cung thân trí lễ. Nhiên hậu khinh phóng cung trác thượng. Cung hiến cật. Hoàn yếu kính hương. Khấu bái.

60. Vấn: Đạo giáo đích giáo quy hữu na ta?

Đáp: Đạo giáo đích giáo quy chủ yếu hữu tứ điều. Nhất thị truyền thụ. Truyền thụ thị đạo gia thành tiên chứng thánh đích tất do chi lộ. Cố đạo giáo bả thụ đạo truyền mật chi sự khán đắc cực vi trọng yếu. Dĩ bất năng loạn truyền loạn tiết vi giới. Truyền thụ thời tất tu hữu kiền thành cầu đạo đích tư tưởng hòa hành động. Tẩy địch thân tâm. Thiêu hương trai giới. Tịnh khởi hoành thệ. Thỉnh sư chứng minh. Sư phương dư dĩ truyền thụ. Nhị thị thưởng thiện trừng ác. Tục thoại thuyết: “cử đầu tam xích hữu thần minh”. Thần tiên cung phủ thống hạt tam giới thập phương. Cố nhân loại đích thiện ác diệc thuộc thần minh đích giam sát phạm vi. Hành ác đích nhân định thụ trừng phạt. Thậm chí tang mệnh; hành thiện đích nhân tựu khả tiêu tai miễn nan nhi tăng duyên phúc thọ. Tam thị trai giới. Đạo giáo tu trai thiết cung. Dĩ đạt đáo tích luy công đức hòa phòng chỉ xuất hiện quá thất. Ác tật đích mục đích. Trai phân vi tiết thực trai hòa tâm trai. Tiết thực trai dĩ hòa thần bảo thọ. Tâm trai dĩ táo tuyết tinh thần. Giới. Chỉ đối đạo giáo đồ phân biệt hữu bất đồng đích giới luật. Tịnh đề xướng sở hữu nhân hành ngũ giới thập thiện. Đề xuất phàm nhân nhược thường hành ngũ giới thập thiện. Tắc thiên nhân thiện thần hộ vệ. Vĩnh diệt tai ương. Trường trí phúc hữu. Tứ thị tụng trì. Đạo giáo quy định. Phàm sư truyền đích kinh lục. Tất đương niệm tụng bội trì. Ý tư thị phàm đạo giáo đồ tất tu thường niệm tụng sư truyền đích kinh pháp hòa bội trì phù lục.

61. Vấn: Tham phóng đạo giáo cung quan đích lễ nghi hữu na ta?

Đáp: Đạo giáo cung quan thị đạo sĩ sinh hoạt. Tu đạo hòa cử hành các chủng đạo giáo hoạt động đích trọng yếu tràng sở. Vô luận đạo nội đạo ngoại. Đô yếu bảo trì đạo quan đích thanh tĩnh. Chỉnh khiết hòa trang nghiêm. Thiết kị hữu nhậm hà bất hợp cấm giới đích ngôn hành. Bỉ như thuyết. Tiến nhập đạo quan. ứng đương y quan chỉnh tề. Chú trọng nghi biểu. Bất khả quang thân xích cước. Dã bất khả cao thanh huyên hoa đẳng đẳng. Sở dĩ tham phóng cung quan thời dã hữu nhất ta lễ nghi ứng cai chú ý.

1. Hòa đạo sĩ“chiêu hô”đích lễ nghi. Khả xưng đạo trường. Tiên trường. Sư phụ. Sư phó. Đại sư. Gia. Sư huynh. Nhân đạo sĩ bất cải tính thị. Dã khả đội tính xưng hô. Như mỗ đạo trường. Mỗ gia. Lánh ngoại hữu chức vụ khả xưng hội trường. Phương trượng. Giam viện. Tri khách đẳng.

Kiến diện nhất bàn dụng truyền thống lễ tiết. Bão quyền củng thủ. Xưng“củng thủ”lễ (tục xưng tác ấp) . Đả chiêu hô thời. Nhất diện củng thủ. Nhất diện khẩu xưng“từ bi” (cái đạo đồ sùng thượng đạo tổ lão tử tam bảo. Tức“từ. Kiệm. Bất vi thiên hạ tiên”. Tịnh lạc thật đáo bình nhật ngôn hành trung. ) Hoặc thiên tôn thánh hiệu. Củng thủ tựu thị lưỡng thủ bão quyền (hình như thái cực đồ) . Giá thị đạo giáo đối biệt nhân cực vi tôn quý đích đả chiêu hô phương thức.

2. Dữ đạo sĩ ngôn đàm đích lễ nghi. Kiến liễu đạo sĩ bất vấn thọ. Tức bất tuân vấn đạo sĩ đích niên linh. Trung quốc hữu cú tục thoại thuyết: “tăng bất ngôn danh. Đạo bất ngôn thọ”. Đạo nhân tu luyện thị vi liễu trường sinh cửu thị. Sở dĩ tối hảo bất yếu vấn đạo nhân đích niên linh. Đạo sĩ nhập đạo môn đích nguyên nhân ngận đa. Hữu đích thị tông giáo tín ngưỡng. Hữu đích thị yếu tầm cầu sinh mệnh giải thoát. Hữu đích thị yếu học tập truyền thống văn hóa. Dã hữu đích thị tưởng luyện tựu nhất thân hảo võ công đẳng đẳng. Sở dĩ. Như quả một hữu thâm giao. Thỉnh bất yếu mậu nhiên vấn kì thân thế. Sự thật thượng. Đạo nhân diệc thị phổ thông nhân. Hữu trứ thường nhân đích tình cảm. Chích yếu tương hỗ tôn trọng. Lí giải. Thị ngận dung dịch dữ chi giao vãng đích.

3. Thiêu hương đích lễ nghi. Các địa đạo quan tập tục bất đồng. Hữu đích địa khu. Khả dĩ tại thần đàn tiền nhiên chúc thiêu hương hòa phần hóa chỉ chế“nguyên bảo”đẳng. Hữu đích địa khu. Chích năng tại đạo quan chỉ định đích chá đài. Hương lô hòa phần lô trung nhiên chúc. Thiêu hương. Phần chỉ. Hữu đích địa khu. Tắc chích duẫn hứa thiêu hương tự thần. Nhi một hữu nhiên chúc đẳng kì tha tập tục.

4. Khấu thủ lễ bái đích lễ nghi. Trọng đại đích đạo giáo tiếu nghi (pháp hội) . Chủ tế đạo sĩ đô dụng trung quốc truyền thống đích tam quỵ cửu khấu nghi. Như quả nhập cung quan bất hội lễ bái. Khả dĩ tại thần đàn tiền hành cúc cung lễ. Đạo giáo chủ trương vi nhân yếu“từ bi vi hoài”. “dĩ lễ tương đãi”. Kị“khinh hốt ngôn tiếu”. “cử chỉ bất nhã”. “vi nhân khinh mạn”. “đẩu hí khôi hài”. “y trứ bất chỉnh”đẳng bất lễ hành vi. Duyên tập chí kim đích lễ tiết hữu; khấu thủ. Đốn thủ. Kê thủ. Cúc cung. Thự cung. Tác ấp đẳng. Tự thần. Bái tổ. Bái sư. Hành khấu đầu. Đốn thủ. Kê thủ lễ. Yếu cầu tam quỵ cửu bái; đối trường giả tác khấu đầu lễ; đối đồng bối hòa tri dĩ dĩ tác ấp biểu kì lễ mạo.

5. ẩm thực dụng trai lễ nghi. Tại ẩm thực phương diện. Đạo giáo dưỡng sinh chi đạo đích nhất cá ngận trọng yếu đích nội dung tựu thị ẩm thực cấm kị. Đạo giáo đặc biệt cường điều đối vu tửu. Nhục cập ngũ tân chi thái đẳng đích cấm tuyệt. Hiện kim. Đạo giáo lưỡng phái chi trung. Toàn chân khác thủ cổ huấn. Khổ tâm lệ chí. Bất lập gia thất. Dĩ tố thực vi chủ; nhi chính nhất tắc duẫn hứa thành gia. Trừ trai tiếu hoạt động kì gian. Nhất bàn bất cấm tuyệt huân tân ẩm tửu. Đãn cầu tâm tịnh nhi dĩ. Toàn chân đạo sĩ như tố cật trai. Nhập toàn chân đạo quan quyết bất năng giáp đội huân thái. Chính nhất đạo sĩ bình nhật khả dĩ cật huân. Duy phùng trai tiếu tất tu cật tố. Nhân thử. Tại trai kì nội nhập chính nhất đạo quan. Dã bất năng huề đội huân thái.

Đãi khách dụng thiện hữu lưỡng chủng. Toàn chân đạo cung quan dĩ thanh thực đãi chi. Hữu xá cật xá. Bất bãi huân tửu. Dĩ thịnh tình vi mãn ý; chính nhất đạo cung quan đãi khách khả bãi huân tửu. Lánh toàn chân thập phương tùng lâm lí hữu thật hành“quá đường trai”đích. Vô luận đạo tục quá đường thời. Quân ứng án chiếu tùng lâm quy củ. Cật phạn thời bất lộng xuất thanh âm. Bất tùy tiện tẩu động. Thuyết tiếu khởi hống đẳng. Giảng cứu“thực bất ngữ,tẩm bất ngôn”. Y chiếu trai đường phụ trách nhân đích chỉ huy. Tác đáo uy nghi tùy chúng. Tựu khả dĩ liễu.

62. Vấn: Đạo giáo đích xưng vị hữu na ta phương diện?

Đáp: Đạo giáo xưng vị. Khả dĩ phân vi đạo giáo thần tiên. Đạo giáo pháp đàn. Đạo giáo giáo đồ. Đạo giáo cung quan cập tùng lâm đẳng nhược kiền phương diện.

63. Vấn: Đạo giáo thần tiên chẩm dạng xưng hô?

Đáp: Đạo giáo thần tiên thị đối đạo giáo tín phụng đích thần hòa tiên đích thống xưng.

Thần: Đạo đích hóa thân (như“tam thanh”) hoặc tự nhiên giới trung thần bí lực lượng đích hóa thân (như“lôi thần”) .

Tiên: Chỉ thông quá đạo gia tu luyện cụ hữu thần thông biến hóa nhi năng lợi tế thế gian đích đắc đạo chi sĩ.

Đạo giáo tín phụng đích thần tiên. Hữu thiên tôn (như“nguyên thủy thiên tôn”) . Lão quân (như“thái thượng lão quân”) . Đạo quân (như“linh bảo đạo quân”) . Đại đế (như“ngọc hoàng đại đế”) . Thượng đế (như“huyền thiên thượng đế”) . Đế quân (như“tử đồng đế quân”) . Chân quân (như“bắc đẩu chân quân”) . Lão nhân (như“nam cực lão nhân”) . Chân nhân (như“trường xuân chân nhân”) . Nguyên quân (như“bích hà nguyên quân”) . Phu nhân (như“nam nhạc phu nhân”) . Thánh mẫu (như“thiên thượng thánh mẫu”) . Linh quan (như“vương linh quan”) . Nguyên suất (như“ôn quỳnh nguyên suất”) . Tương quân (như“ngũ đạo tương quân”) . Tinh quan (như“thất diệu tinh quan”) . Nương nương (như“nhãn quang nương nương”) . Công tào (như“tứ trị công tào”) đẳng đa chủng xưng vị. Kì trung nam tiên đa xưng chân quân. Chân nhân hoặc đế quân. Nữ tiên đa xưng nguyên quân. Phu nhân hoặc thánh mẫu. Đạo giáo đồ đối thần tiên nhất luật tôn xưng vi“tổ sư”.

64. Vấn: Đạo giáo pháp đàn chẩm dạng xưng hô?

Đáp: Đạo giáo pháp đàn: Tức đạo giáo cử hành tông giáo hoạt động đích tông đàn. Cơ bản thượng khả dĩ phân vi tiếu đàn. Lục đàn hòa giới đàn tam loại.

 (1) . Tiếu đàn: Tức đạo giáo cử hành trai tiếu khoa nghi đích pháp đàn. Tiếu đàn chi thượng tham gia khoa nghi đích đạo sĩ. Xưng vi“tiếu đàn chấp sự”. Chủ yếu hữu:

Cao công: Hựu xưng“pháp sư”. Thị trai tiếu khoa nghi trung vi chủ đích chấp sự. Căn cư trai tiếu quy mô đích bất đồng. Hữu thời nhất vị. Hữu thời tam vị.

Kinh sư: Thị trai tiếu khoa nghi trung xướng niệm kinh vận. Kích đả pháp khí đích chấp sự. Toàn chân phái tiếu đàn nhất bàn yếu dụng bát vị. Xưng vi“bát đại kinh sư”.

Đề khoa: Phụ trách đề âm tiếp vận.

Biểu bạch: Phụ trách tấu trần biểu văn.

Kì tha hoàn hữu thị kinh. Thị hương. Thị đăng đẳng.

 (2) . Lục đàn: Thị chính nhất phái đạo sĩ thụ thụ kinh lục đích pháp đàn. Xưng vi“vạn pháp tông đàn”. Lục đàn thiết hữu tam sư:

Truyền độ sư: Cử hành thụ lục khoa nghi đích chủ trì giả.

Giam độ sư: Nhất bàn do chính nhất phái thế tập đích trương thiên sư đam nhậm.

Bảo cử sư: Phụ trách bảo tống chính nhất đạo sĩ tham gia thụ lục.

 (3) . Giới đàn: Thị toàn chân phái đạo sĩ thụ thụ giới luật đích pháp đàn. Xưng vi“huyền đô luật đàn”. Thụ giới do truyền giới luật sư hòa bát vị đại sư cộng đồng hoàn thành.

Truyền giới luật sư: Hựu xưng“truyền giới bản sư”. “luật sư”. Do truyền giới tùng lâm đích phương trượng đam nhậm. Phụ trách vi giới tử giảng thuyết giới luật. Truyền thụ giới pháp. Luật sư đích tuyển bạt phi thường nghiêm cách. Tất tu thụ mãn tam đàn đại giới. Tiếp quá“phương trượng pháp”. Giới hành tinh nghiêm. Đức cao vọng trọng đích phương trượng thủy khả vinh ưng thử chức.

Truyền giới bát đại sư vi:

. Chứng minh đại sư: Phụ trách vi giới tử (tức thụ giới đạo sĩ) giải thuyết giáo nghĩa kinh điển. Kinh sám uy nghi đẳng.

. Giam giới đại sư: Phụ trách giam sát giới tử ngôn hành. Bất hứa vi quy phạm giới. Đối bất pháp giả hữu quyền trách phạt.

 (dĩ thượng truyền giới luật sư. Chứng minh đại sư hòa giam giới đại sư. Hựu xưng giới đàn“tam sư”. Thị giới đàn tối chủ yếu đích tam vị. )

. Bảo cử đại sư: Nhất bàn do truyền giới tùng lâm đích giam viện đam nhậm. Phụ trách bảo cử giới tử tham gia thụ giới.

. Diễn lễ đại sư: Phụ trách truyền thụ giới tử đăng quy diễn lễ cập giới đàn uy nghi đẳng.

. Củ nghi đại sư: Phụ trách vi giới tử củ chính lễ nghi quy phạm.

. Đề khoa đại sư: Phụ trách giới đàn tụng kinh bái sám chư sự.

. Đăng lục đại sư: Phụ trách vi giới tử thủ đạo hiệu. Điền tả“đăng chân lục” (tức giới đàn khảo kệ chi hậu án danh thứ bài liệt sở biên đích danh sách) .

. Dẫn thỉnh đại sư: Hựu xưng“nghênh thỉnh đại sư”. Phụ trách chủ trì giới đàn trai tiếu khoa nghi. Đam nhậm cao công.

65. Vấn: Đạo giáo đồ chẩm dạng xưng hô? Kì ý nghĩa chẩm dạng?

Đáp: Đạo giáo đồ hiệp nghĩa đích chỉ tín ngưỡng đạo giáo đích tông giáo chức nghiệp nhân viên. Quảng nghĩa thượng bao quát ngũ chủng nhân sĩ: Đạo sĩ. ẩn sĩ. Cư sĩ. Học sĩ. Tín sĩ.

Đạo giáo đồ trung đích tông giáo chức nghiệp nhân viên hiện tại phiếm xưng“đạo sĩ”hoặc“đạo nhân”. Bất quá đa dụng vu thư diện ngữ. Ngôn đàm trung đa xưng“đạo trường”. Tôn xưng“tiên trường”. “đạo gia”. “sư phó”đẳng. Đạo kinh thuyết: “thân tâm thuận lí. Duy đạo thị tòng. Tòng đạo vi sự. Cố xưng đạo sĩ. ”

Đạo giáo tương tín thông quá tu luyện khả dĩ vũ hóa đăng tiên. Cố thử hựu xưng đạo sĩ vi“vũ sĩ”. “vũ y”. “vũ nhân”. “vũ khách”đẳng. Đạo sĩ sở đội đạo quan vi mộc chế hoàng quan (nhất vân đạo giáo y quan dữ hoàng đế chi thời tương đồng) . Nhân nhi hựu xưng“hoàng quan” (nhất bàn chỉ nam đạo sĩ) . Nữ đạo sĩ tắc xưng“nữ quan” (ngẫu nhĩ dã xưng“nữ hoàng quan”) . Hiện tại nhất bàn nam đạo sĩ xưng vi“càn đạo”. Nữ đạo sĩ xưng vi“khôn đạo”.

Đạo sĩ sơ nhập đạo quan. Xưng vi“đạo đồng”. Đạo đồng tiên tu tại miếu nội xuất lực khổ hành. Bồi dưỡng công hành. Hựu xưng“hành hành” (độcxínghéng) . Quan cân bái sư chi hậu. Phương khả thành vi chính thức đạo sĩ. Hiện đại đạo giáo phân vi toàn chân hòa chính nhất lưỡng đại đạo phái. Toại hữu“toàn chân đạo sĩ”hòa“chính nhất đạo sĩ”chi xưng. Toàn chân phái đạo sĩ thiện trường trai tiếu giả. Tôn xưng“pháp sư”. Chính nhất đạo sĩ tán cư dân gian tòng sự trai tiếu hoạt động giả. Xưng vi“tán cư đạo sĩ”. Hữu đích đạo sĩ thú hữu thê thất. Hựu xưng“hỏa cư đạo sĩ”. Tục xưng“liên gia đạo”. Đài loan đạo giáo cơ bản thượng toàn thuộc chính nhất phái. Kì trung tòng sự độ sinh nhất loại tang táng nghi điển giả xưng vi“ô đầu đạo sĩ”.

Đạo hành cao siêu đích đạo sĩ. Xưng vi“cao đạo”. “cao chân”. “cao sĩ”hoặc“đại đức”. Đối vu ẩn cư tu luyện đích đạo sĩ. Tôn xưng“đại ẩn”hoặc“cao ẩn”. Lịch sử thượng trứ danh đích cao đạo. Quá khứ đích hoàng đế đa phong tặng dĩ“tiên sinh”. “chân nhân”hoặc“thiên sư”chi hiệu. “thiên sư”nguyên thị cổ đại đối hữu đạo giả đích tôn xưng. Đông hán thời xưng truyền đạo giả vi thiên sư. Trương đạo lăng sang lập chính thức đạo giáo xưng vi thiên sư. Kì hậu đại tử tôn thế tập“trương thiên sư”xưng hiệu. Đạo giáo lịch sử thượng công tích trác trứ đích danh chân cao đạo. Đạo giáo đồ tôn vi“tông sư”hoặc“đại sư”.

Đối đạo sĩ hoàn hữu kỉ chủng xưng hô:

 () pháp sư: Thị đối giáo nội tinh thông giáo nghĩa giáo lí. Năng vi nhân sư giả đích đạo sĩ đích tôn xưng; đạo sĩ trung học pháp tinh tiến. Năng chủ trì trai nghi đích nhân. Diệc xưng vi pháp sư.  (nhị) luyện sư: Đạo sĩ trung tu trì nhật cửu. Đức cao tư tinh đích nhân. Xưng chi vi luyện sư.  (tam) tự sư. Tông sư. Luật sư. Đại sư: Toàn chân phái trung. Một hữu thụ giới đích xưng vi tự sư; dĩ thụ giới đích xưng vi tông sư; tằng đam nhậm phương trượng đích. Xưng vi luật sư; chức tư giới đàn đích. Xưng vi đại sư.  (tứ) thiên sư: Giá thị chính nhất phái đạo sĩ đối thiên sư đạo sang giáo nhân trương đạo lăng cập kì hậu đại thế tập giáo chủ đích tôn xưng.  (ngũ) phương trượng: Giá thị đối đạo giáo thập phương tùng lâm đạo quan chủ trì nhân đích xưng vị. Kì sở cư tĩnh thất diệc xưng phương trượng.  (lục) giam viện: Đạo quan nội. Đối cận thứ vu phương trượng đích toàn quan sự vụ tổng quản giả đích xưng vị.  (thất) trụ trì: Đạo giáo miếu quan nội duy trì đạo pháp hòa tổng trì sự vụ đích đạo sĩ. Đô khả dĩ xưng vi trụ trì. Cư(đạo môn thập quy)thượng thuyết. “trụ trì chi thượng. Tất đức cao niên kì. Cương phương chính trực. Ngôn hành đoan trang. Học vấn minh bác. Túc vi tùng lâm chi sư biểu. Phúc địa chi quy y giả nhậm chi. ” (bát) tri khách: Đạo quan trung phụ trách tiếp đãi ngoại phương đạo chúng hòa tân khách giả xưng vị.

Đạo sĩ chi gian hỗ xưng“đạo hữu”. Diệc xưng“đồng đạo”hoặc“đồng tham”. Tôn xưng“đạo huynh”hoặc“sư huynh”. Vô luận càn đạo. Khôn đạo đô như thử xưng hô. Kết bạn tu đạo đích nhân xưng vi“đạo bạn”. Tụ tại nhất khởi đích đạo hữu xưng vi“đạo lữ”hoặc“yên hà lữ”. Phi chuyên chức đích tại gia tín ngưỡng đạo giáo đích giáo đồ. Thụ quá tam quy ngũ giới giả xưng vi“cư sĩ”. Vị thụ quá quy y đích tín giáo giả xưng vi“tín sĩ”.

Đạo sĩ nhập đạo chi hậu. Duyên dụng nguyên lai đích tính thị. Biểu kì kế thừa trung hoa dân tộc cổ lão truyền thống. Bất bối thân. Bất tuyệt luân. Bất vong tổ tông. Nhập đạo chi hậu cải dụng đạo danh. Tức tại nguyên tính chi hạ. Đệ nhất cá tự do tông phái tự phổ thượng thủ. Đệ nhị cá tự do sư phụ án chiếu giáo nghĩa lai thủ. Tổ hợp khởi lai tựu cấu thành liễu đạo danh. Đạo danh chi ngoại. Khả dĩ lánh thủ đạo hiệu. Nhất bàn thị“mỗ mỗ tử”hoặc“mỗ mỗ đạo nhân”. Vấn tấn đạo sĩ tính thị xưng“tiên tính”. Vấn tấn danh tự xưng“thượng hạ”. Vấn tấn tông phái xưng“tiên phái”. Đạo sĩ cư sở. Xưng vi“đan phòng”hoặc“đan thất”.

Đạo sĩ thọ chung. Xưng“vũ hóa”. “giải hóa”. “tiên hóa”. “tiên khứ”. “tiên thệ”đẳng. Đạo sĩ ngoại xuất tầm sư phóng đạo. Xưng vi“tham phóng”. Hiện tại các địa đạo giáo đoàn thể chi gian đích phóng vấn đoàn. Dã xưng“tham phóng đoàn”. Đạo sĩ ngoại xuất ngao du. Xưng vi“vân du”. Đáo kì tha đạo quan lưu trụ. Xưng vi“quải đơn”. Tại mỗ sở đạo quan nhập đạo đích đạo sĩ. Xưng vi giá sở đạo quan đích“pháp quyến”.

66. Vấn: Tùng lâm chấp sự hữu na ta? Chẩm dạng xưng hô?

Đáp: Đạo giáo tùng lâm. Hữu trứ nhất chỉnh sáo hệ thống đích quản lí thể chế. Đạo sĩ tại tùng lâm trung phân biệt đam nhậm bất đồng đích chấp sự. Các phụ kì trách. Cộng đồng duy hộ tùng lâm đích chính thường trật tự. Tùng lâm các chấp sự xưng vị như hạ:

 

Phương trượng: Đạo giáo thập phương tùng lâm đích tối cao lĩnh đạo giả. Diệc xưng“trụ trì”.

Giam viện: Tục xưng“đương gia”. Đạo giáo tùng lâm chủ trì nhất thiết sự vụ giả.

Giam viện chi hạ. Thiết hữu“tam đô ngũ chủ thập bát đầu”. Tức: Đô quản. Đô giảng. Đô trù; tĩnh chủ. Đường chủ. Điện chủ. Kinh chủ. Hóa chủ; trang đầu. Khố đầu. Đường đầu. Chung đầu. Cổ đầu. Môn đầu. Trà đầu. Thủy đầu. Hỏa đầu. Phạn đầu. Thái đầu. Thương đầu. Ma đầu. Niễn đầu. Viên đầu. đầu. Tào đầu. Tịnh đầu.

Kì tha hoàn hữu cao công. Đề khoa cập biểu bạch. Liên đồng đô quản. Đô giảng. Đô trù. Tĩnh chủ. Đường chủ. Điện chủ. Kinh chủ. Hóa chủ. Khố đầu. Tổng lí. Tri khách. Tuần chiếu. Tuần liêu. Hải tuần. Giam tu. Công vụ. Nghênh tân. Chủ hàn. Thư kí. Điển tạo. Trướng phòng đẳng. Hựu xưng đạo giáo thập phương tùng lâm“nhị thập tứ vị đại chấp sự”.  (tường kiến bản thư“đạo giáo cung quan• thập phương tùng lâm trung đích thường trụ đạo sĩ thế nào phân công? Chấp sự hữu na ta? Kì chức trách chẩm dạng? ”Điều)

67. Vấn: Đạo giáo đích thanh quy. Giới luật hữu na ta?

Đáp: Đạo giáo cung quan nội đối vi phạm giới quy đạo sĩ đích trừng xử điều lệ xưng tác thanh quy. Đạo giáo sang lập thời quy định: Phàm đạo sĩ phạm pháp giả. Tiên nguyên lượng tam thứ. Như nhưng bất cải quá. Tài cấp dĩ trừng phạt. Kì mục đích thị“văn nhân hữu quá trợ kì tự hối”. Sử tại tịnh thất trung hướng thần khấu đầu tư quá. Dĩ khất cầu“chư đại thần nguyên kì bất cập”. Hiện tồn giác trứ danh đích thanh quy hữu(giáo chủ trọng dương đế quân trách phạt bảng). (trường xuân chân nhân quy bảng)đẳng.

Đạo giáo ước thúc đạo sĩ tư tưởng ngôn hành đích điều quy xưng tác giới luật. Đạo giáo sơ kì giới luật giản ước. Chủ chỉ vi giới tham dục. Thủ thanh tĩnh. Lưỡng tấn nam bắc triều thời. Do thượng thanh phái. Linh bảo phái. Tân thiên sư đạo đẳng chế định xuất“ngũ giới”. “cửu giới”. “thập giới”hòa kì tha giới luật. Giá ta giới luật quân vi phòng chỉ“ác tâm tà dục”. “quai ngôn lệ hành”chi dụng.

68. Vấn: Hà vị phù ?

Đáp: Phù . Dã xưng“phù tự”. “mặc ”. “đan thư”. Vi nhất chủng bút họa khuất khúc. Tự tự phi tự đích đồ hình. Đạo giáo vị khả dụng tha lai“khiển thần dịch quỷ”. “trấn ma áp tà”. Đông hán thời trương đạo lăng tổ sư tựu tằng dĩ phù vi nhân“trị bệnh”hoặc“khu quỷ”. Hậu thế đạo sĩ thịnh truyền kì pháp. Trung quốc cổ đại phong kiến đế vương hữu thân lâm đạo đàn thụ phù sự. Ngụy thái võ thân thụ phù . Tự thị chi hậu. Mỗi đế tức vị. Tất tiên phó đạo đàn tiếp thụ phù hậu tài tức vị.

69. Vấn: Hà vị trai tiếu?

Đáp: Đạo giáo thiết đàn tế đảo đích nhất chủng nghi thức. Tức cung trai tiếu thần. Tá dĩ cầu phúc miễn tai. Kì pháp vi thanh tâm khiết thân. Trúc đàn thiết cung. Thư biểu chương dĩ đảo thần linh. Trai giả. Giới khiết hành sự. Cổ nhân vu tế tự chi tiền. Tất tiên trai. Trai tất hữu giới. Cố diệc vân trai giới. Tiếu giả. Tế dã. Kì đảo dã. Đạo giáo sở kiến kì nhương pháp sự đạo tràng. Giai viết kiến tiếu. Hựu thống xưng vi“trai tiếu”.

Đạo giáo cung quan phùng tổ sư thánh đản hoặc đạo giáo tiết nhật đô yếu kiến tiếu khánh hạ. Lánh thập phương tùng lâm hữu“chẩn cô”đích tiếu nghi. Tức mỗi niên thanh minh tiết. Thất nguyệt thập ngũ nhật. Thập nguyệt sơ nhất nhật yếu tác đạo tràng. Truy tiến siêu độ vong hồn. Siêu độ dĩ cố (đạo giáo xưng vi vũ hóa) đích đạo sĩ hòa thập phương tín chúng. Bình thời hữu đạo sĩ vũ hóa. Diệc kiến tiếu siêu độ. Cung quan dĩ ngoại đích tín đồ dã khả xuất tư thỉnh cung quan tu trai kiến tiếu. Như kì phúc. Nhương tai. Bạt khổ. Tạ tội. Cầu thọ. Cầu bình an dĩ cập siêu độ vong hồn đẳng. Trừ tại quan miếu nội kiến tiếu ngoại. Dã hữu ngoại xuất đáo tín đồ gia kiến tiếu đích.

70. Vấn: Đạo giáo nhận vi nhân tử chi hậu hội phát sinh Thập yếu? Luyện độ thị Thập yếu?

Đáp: Nhân nãi thị khí tụ nhi sinh. Khí tán nhi tử. Thụ hồn vu thiên. Trệ phách vu địa. Tử hậu hồn phách phân li. Hồn thường sử nhân hành thiện. Phách thường sử nhân hành ác. Sở dĩ. Tu hành giả tất tu điều hồn chế phách. Nhân thường hành thiện sự tắc hồn (dương khí) vượng. Tử hậu phách tùy hồn thượng thăng thiên giới; nhân thường hành ác sự tắc phách (âm khí) trệ. Tử hậu tắc hồn tùy phách trầm. Luân nhập u minh. Lịch thập bát tằng địa ngục. Lục đạo luân hồi thụ vô lượng khổ.

Đạo giáo đích siêu độ khoa nghi tựu thị tương trầm luân vu u minh đích hồn phách thông quá cao công pháp sư đích tế luyện. Tương kì hóa vi khinh thanh chi khí thượng thăng. Tùy kì sinh tiền sở tố thiện ác chi nghiệp. Vãng sinh bất đồng đích thiên giới.

Luyện độ. Thị siêu độ vong hồn đích khoa nghi chi nhất. Đạo giáo nhận vi. Thông quá kinh công. Phù hoặc nội đan thuật khả sử vong hồn thụ luyện. Tiêu trừ tội nghiệp. Trọng hoạch thần hình. Hoạch đắc độ hóa. Cố xưng luyện độ.

71. Vấn: Đạo giáo vì sao tụng tảo vãn công khóa?

Đáp: Huyền môn tảo vãn công khóa. Thị đạo giáo đồ tảo vãn tất tụng đích lưỡng bộ kinh điển. Thị tu đạo giả đích cơ bản pháp tắc. Công khóa giả. Khóa tự kỷ chi công. Tu tự thân chi đạo. Tu đạo chi sĩ yếu nhận chân tập tụng. Lí giải kinh ý. Thâm ngộ huyền lí. Cước đạp thật địa án kinh chỉ hành trì. Đạo giáo giảng kết tam duyên. (tảo khóa)tụng thanh tĩnh kinh. Tức phân khinh thanh chi ý. Vi kì cầu quốc thái dân an. Sám hối tội nghiệp. Khả kết tiên duyên. (vãn khóa)tụng cứu khổ kinh. Siêu độ quỷ hồn. Khả kết quỷ duyên. (ngọ khóa)tụng tam quan kinh. Khả tứ phúc. Tiêu tai. Giải ách. Xá tội. Khả kết nhân duyên.

72. Vấn: Chẩm dạng hứa nguyện. Hoàn nguyện?

Đáp: Hứa nguyện thị cầu thần hộ hữu tự kỷ. Sử tự kỷ đích tâm nguyện đắc dĩ thật hiện. Hoàn nguyện thị tự kỷ đích tâm nguyện đắc dĩ thật hiện. Đối thần hứa hạ đích nặc ngôn dư dĩ đối hiện. Hứa nguyện. Hoàn nguyện bất nhu trạch cát nhật. Tùy thời tùy địa đô khả dĩ hứa nguyện. Hoàn nguyện.

Hứa nguyện chi tiền tối hảo năng mộc dục kì thân. Trai giới tịnh khẩu. Tại thần tiền kính tam chú hương. Nhiên hậu tại thần tiền phục bái kiền thành kì đảo. Mặc hứa sở cầu tâm nguyện. Kì cầu thần linh hộ hữu thật hiện kì tâm nguyện. Hứa nguyện khả đại khả tiểu. Bất câu hình thế. Hữu hứa tố đa thiểu thiện sự đích. Hữu hứa tụng kinh. Tố đạo tràng. Hiến thần cung phẩm. Trọng tố kim thân. Trợ ấn thiện thư tặng tống. Quyên tư tu miếu đẳng.

Cầu thần hộ hữu thật hiện tâm nguyện hậu. Cầu thần hộ hữu chi thời hứa hạ đích Thập yếu nặc ngôn đô tất tu đoái hiện.

73. Vấn: Tố tượng nghi hữu na ta nội dung?

Đáp: Đạo giáo dĩ tiên tần đạo gia triết học tư tưởng vi cơ sở. Kế thừa liễu đạo gia“kiến tố bão phác. Thiểu tư quả dục”đích tư tưởng. Sở dĩ tại tu kiến điện vũ thời. Nhất bàn dĩ giá nhất tư tưởng vi chỉ đạo. Tại toàn chân tổ sư trọng dương chân nhân(lập giáo thập ngũ luận•đệ ngũ cái tạo)trung giảng đáo“cẩu hoặc điêu lương tuấn vũ. Diệc phi thượng sĩ chi sở tác vi; đại điện cao đường. Khởi thị đạo nhân chi hoạt kế? ”Cố nhi bẩm thử tổ huấn. Sở dĩ đạo giáo điện vũ nhất bàn bất thượng xa hoa. Nhi dĩ phác thật kiến trường. Hữu ta địa phương đích đạo giáo cung quan thậm chí bảo trì bạch tường hôi ngõa đích phác tố diện mục.

Tại tạo tượng thời. Dữ đạo giáo đích tu hành dã thị tức tức tương quan đích. Đạo giáo xướng đạo thiên nhân hợp nhất. Nhận vi“nhất thân thiên địa. Thiên địa nhất thân”. Bả nhân thân dữ thiên địa vạn linh tương đối ứng. Thông quá tồn tưởng tự thân thể nội chi thần chi. Dĩ khế hợp thiên địa chi thần chi. Tòng nhi đạt đáo dữ đạo hợp chân đích mục đích. Cố nhi tại tố tượng thời. Tiện vu tồn tưởng thần linh kim dung. Nhất bàn thần tượng đô bỉ giác tiểu xảo. Đãn thập phân tinh trí.

Đạo giáo tố tượng hữu nhất định đích nghi quỹ. (động huyền linh bảo tam động phụng đạo khoa giới doanh thủy)đệ nhị quyển hữu(tạo tượng phẩm). Quy định liễu tạo tượng đích tiên hậu thứ tự. Chất liêu. Xích thốn. Nghi tương. Phụ thần. Y quan. Hoa tọa. Quan bí đẳng. Yếu cầu giai y kinh điển quy định. Tại tố tượng thời. Dã yếu tiến hành kính thần nghi lễ. Thủ tiên. Yếu tuyển trạch cát nhật lương thần. Cử hành khai công nghi thức. Hướng thần vị hoặc mộc liêu cung phụng. Phần hương. Tụng kinh. Lễ bái. “khai kiểm” (dã xưng“khai tương”) hậu thần tượng đầu bộ yếu dụng hồng bố hoặc hồng chỉ mông thượng. Hoàn yếu tương kinh điển. Ngũ cốc. Đồng kính. Chu sa. Trầm hương. Hùng hoàng. Ngũ sắc tuyến. Kim ngân châu bảo. Linh phù hoặc hương hôi đẳng phóng nhập thần tượng thể nội. Tố tượng tạo hảo hậu. Hoàn yếu tiến hành khai quang điểm nhãn nghi thức. Cử hành tế tự khánh chúc hoạt động.

74. Vấn: Đạo giáo tiết nhật hữu na ta?

Đáp: Đạo giáo dĩ thần. Tiên chi đản thần vi tiết nhật. Đáo thời yếu cử hành long trọng trai tiếu. Bao quát tế tinh dữ thiết đạo đàn tụng kinh. Hữu đích tiết nhật hoàn hữu miếu hội tập phất. Đạo giáo các phái đô hữu sở sùng phụng chi bản tông tổ sư. Đãn đối đạo giáo cộng đồng tôn sùng chi thần đích đản sinh tiết nhật. Đô thị ngận trọng thị đích. Như:

1. Tam thanh tiết: Tức đông chí nhật vi nguyên thủy thiên tôn thánh đản. Hạ chí nhật thị linh bảo thiên tôn thánh đản. Nhị nguyệt thập ngũ nhật thị đạo đức thiên tôn (thái thượng lão quân) thánh đản.

2. Tam nguyên tiết: Tức chính nguyệt thập ngũ nhật thượng nguyên thiên quan tiết. Thất nguyệt thập ngũ nhật trung nguyên địa quan tiết. Thập nguyệt thập ngũ nhật hạ nguyên thủy quan tiết.

3. Chính nguyệt sơ cửu nhật: ngọc hoàng thượng đế thánh đản.

4. Tam nguyệt sơ tam nhật: Chân võ thánh đản. Vương mẫu nương nương thánh đản. Tục xưng“bàn đào hội”.

5. Tứ nguyệt thập tứ nhật: Lữ thuần dương tổ sư thánh đản.

6. Ngũ nguyệt thập bát nhật: Trương thiên sư thánh đản.

7. Thập nhất nhật: Thái ất cứu khổ thiên tôn thánh đản.

8. Thập nhị nguyệt nhị thập nhị nhật: Vương trọng dương tổ sư thánh đản.

9. Lục nguyệt sơ nhất chí sơ lục vi nam đẩu hạ hàng nhật (triều nam đẩu hội) . Cửu nguyệt sơ nhất chí sơ cửu vi bắc đẩu hạ hàng nhật (triều bắc đẩu hội) .

10. Ngũ tịch tiết: Chính nguyệt sơ nhất nhật thiên tịch. Ngũ nguyệt sơ ngũ nhật địa tịch. Thất nguyệt sơ thất nhật đạo đức tịch. Thập nguyệt sơ nhất nhật dân tuế tịch. Thập nhị nguyệt sơ bát nhật vương hầu tịch. Tổng chi. Mỗi phùng tiết nhật. Cung quan đô yếu thiết đàn tụng kinh khánh hạ.

75. Vấn: Sóc. Vọng. Hối. Điện. Thị na nhất thiên?

Đáp: Âm lịch mỗi nguyệt sơ nhất vi sóc. Thập ngũ vi vọng. Tam thập vi hối. Thập tứ vi điện.

76. Vấn: Tiếp giá thị Thập yếu thời gian cử hành?

Đáp: Nhân vi âm lịch tịch nguyệt nhị thập ngũ nhật vi ngọc hoàng đại đế tuần thiên chi thần. Cố đạo giáo cung quan đô cử hành“tiếp giá”nghi thức. Tại tịch nguyệt nhị thập tứ nhật bán dạ tử thời cử hành.

77. Vấn: Vì sao có đạo lịch?

Đáp: Đạo lịch vi đạo giáo chuyên dụng chi lịch pháp dã. Thị dĩ ngã quốc hạ lịch cập lục thập giáp tử kỉ niên đích nhất chủng lịch pháp. Thôi toán chi pháp. Do hoàng đế kỉ nguyên (tây nguyên tiền nhị lục cửu bát niên) khai thủy. Hất kim (tây nguyên nhị00lục niên) đạo lịch vi tứ thất linh tứ niên. Đường triều tằng nhân lão tử vi kì thủy tổ. Nãi dĩ lão tử hàng sinh niên (tây nguyên tiền nhất tam00niên) vi đạo lịch chi khai thủy. Đãn chí tống dĩ hậu. Tắc nhưng dĩ hoàng đế kỉ nguyên vi dụng dã. Nhi đạo giáo trai tiếu đạo tràng. Sở dụng biểu tấu văn điệp đẳng. Tắc giai thư dĩ thiên vận giáp tử chi tuế. Nhân đối thần minh cố bất dụng đạo lịch kỉ niên dã.

Hiện tại. Viêm hoàng tử tôn dĩ vi: Trung quốc nãi sổ thiên niên văn minh cổ quốc. ứng dụng tự kỷ đích kỉ nguyên. Bất ứng cai duy tây phương đích mã thủ thị chiêm. Dĩ cơ đốc giáo chi lịch pháp dụng vu trung hoa quốc thổ. Khởi bất tự thủ kì nhục? Uổng tự xưng ngũ thiên niên văn minh cổ quốcHữu thức chi sĩ vô bất thống tâm tật thủ. Nhân thử. Đề xướng chính quy tràng hợp dụng hoàng đế kỉ nguyên mỗ mỗ niên (hoặc xưng trung nguyên mỗ mỗ niên. Hoặc hoàng lịch mỗ mỗ niên) . Kì dư phàm dụng“công nguyên”đích nhất luật cải xưng“tây nguyên mỗ mỗ niên”.

Ngũ. Đạo giáo cung quan

78. Vấn: Đạo giáo miếu vũ đích danh xưng hữu na ta?

Đáp: Đạo giáo cung quan thị đối đạo giáo miếu vũ đích thông xưng. Giản xưng“đạo quan”. Cung quan thị đạo sĩ tu hành. Cung phụng. Tế tự thần linh. Tố đạo tràng. Truyền giáo đích hoạt động tràng sở. Thị đạo giáo trung đạo cung hòa đạo quan đích hợp xưng. Dã phiếm chỉ kì tha đạo giáo hoạt động tràng sở. Như am. Đài. Động. Từ. Miếu. Đường đẳng.

Tảo kì đạo giáo miếu vũ. Hữu“trị”. “tĩnh”. “lư”chi xưng. Hiện đại thượng hữu cung (như sơn tây nhuế thành huyền vĩnh nhạc cung) . Quan (như bắc kinh bạch vân quan) . Miếu (thế nào nam tỉnh tung sơn trung nhạc miếu) . Am (như tứ xuyên tỉnh thành đô thị nhị tiên am) . Từ (như sơn đông tỉnh thái sơn bích hà từ) . Viện (như chiết giang tỉnh hàng châu thị bão phác đạo viện) . Động (như liêu ninh tỉnh bản khê thị vân quang động) . Quán (như hương cảng bồng doanh tiên quán) . Phủ (như giang tây tỉnh long hổ sơn thiên sư phủ) . Đài (như thiểm tây tỉnh chu chí huyền lâu quan đài) . Các (như ninh hạ tự trị khu bình la huyền ngọc hoàng các) . Điện (như thượng hải thị khâm tứ ngưỡng điện) đẳng danh xưng. Kì tha hoàn hữu thất. Đường. Phòng. Đàn. Lâu. Xá. Trì. Nham đẳng xưng vị.

79. Vấn: Đạo giáo cung quan đích tổ chức hình thành hình thức hữu na ta?

Đáp: Đạo giáo cung quan đích tổ chức hình thành hình thức. Phân vi tử tôn miếu hòa thập phương tùng lâm lưỡng chủng:

Tử tôn miếu: Hựu xưng“tiểu miếu”. Giá chủng miếu vũ khả dĩ thu đồ đệ. Đại đại tương truyền. Đãn thị bất đắc huyền quải chung bản. Một hữu truyền giới quyền lợi. Nhất bàn bất tiếp nạp biệt xử đạo hữu tiền lai quải đơn. Giả như tử tôn miếu huyền quải chung bản. Tắc xưng“tử tôn tùng lâm”hoặc“tử tôn thường trụ”. Cụ hữu bán“thập phương tùng lâm”tính chất. Duẫn hứa đạo hữu quải đơn.

Thập phương tùng lâm: Hựu xưng“thập phương thường trụ”. Giá chủng miếu vũ huyền quải chung bản. Nhật thường tác vụ dĩ chung bản vi hiệu lệnh. Cụ hữu truyền giới đặc quyền. Đãn thị bất đắc quan cân thu đồ. Do tử tôn miếu thu đích đồ đệ tiền lai quải đơn lưu trụ nhi tổ thành đạo chúng. Tại tùng lâm hỗ tương tham học. Nhân thử tùng lâm đích đạo sĩ lưu động tính ngận đại.

Hiện tại đạo giáo đích tùng lâm. Hòa quá khứ hữu ta bất đồng. Hứa đa thập phương tùng lâm. Dã tại quan cân thu đồ. Tòng tiền đạo sĩ tiền vãng tùng lâm quải đơn nhu yếu bối tụng đạo giáo kinh điển. Hiện tại chích yếu cụ bị thủ tục chứng minh tức khả.

80. Vấn: Thập phương tùng lâm trung đích thường trụ đạo sĩ thế nào phân công? Chấp sự hữu na ta? Kì chức trách chẩm dạng?

Đáp: Đạo giáo thập phương tùng lâm. Hữu trứ nhất chỉnh sáo hệ thống đích quản lí thể chế. Thường trụ đạo sĩ tại tùng lâm trung phân biệt đam nhậm bất đồng đích chấp sự. Phân công tế trí. Các phụ kì trách. Cộng đồng duy hộ tùng lâm đích chính thường trật tự. Tối cao phụ trách nhân thị phương trượng. Hoặc giam viện (trụ trì) . Tức quan chủ. Phương trượng. Giam viện dĩ hạ hữu: Khách. Liêu. Khố. Trướng. Kinh. Điển. Đường hòa hiệu đẳng bát đại chấp sự. Phân biệt phụ trách bát cá phương diện đích sự vụ.

Tùng lâm các chấp sự xưng vị. Chức trách như hạ:

Phương trượng: Đạo giáo thập phương tùng lâm đích tối cao lĩnh đạo giả. Diệc xưng“trụ trì”. (trang tử•thiên hạ thiên)thành huyền cống sơ:  “phương. Đạo dã. ”(đại đội lễ kí•bản mệnh): “trượng. Trường dã. ”Tức đối hữu đạo trường bối đích tôn xưng. Phương trượng cụ hữu khai đàn truyền giới. Phổ độ đệ tử đích chức trách. Phương trượng đích tuyển bạt dã ngận nghiêm cách. Tất tu thụ quá tam đàn đại giới. Nhi thả tiếp quá“phương trượng pháp”. Đức cao vọng trọng. Giới hành tinh nghiêm. Thụ toàn thể đạo chúng ủng đội. Thủy hứa tuyển vi phương trượng. Hựu đạo giáo truyền thuyết hải thượng hữu thần sơn danh vi“phương trượng”. Vi tiên nhân sở cư. Cố kì sở cư đan thất. Diệc xưng“phương trượng”. (tam thừa tập yếu): “phương trượng nãi nhân thiên giáo chủ. Độ thế tông sư. Diễn long môn chi chính pháp. Xanh khổ hải chi từ hàng. Thường hoài truyền hiền chi tâm. Tố vô lận đạo chi ý. Tác toàn chân chi mô phạm. Luật môn chi cương lĩnh. Phi hữu đạo chi sư. Bất khả lập dã. ”

Giam viện: Tục xưng“đương gia”. Đạo giáo tùng lâm chủ trì nhất thiết sự vụ giả. Giam viện do toàn thể đạo chúng thôi tuyển. Khả dĩ liên tuyển liên nhậm. Như quả bản tùng lâm vô thử nhân tài. Diệc khả đáo kì tha cung quan khứ thỉnh. Giam viện nhược bất xưng chức. Phương trượng hữu quyền triệt hoán chi. (tam thừa tập yếu): “giam viện nãi thường trụ chi thủ lĩnh. Đạo chúng chi tông chủ. Tất tu tài toàn trí túc. Tín đạo minh đức. Nhân nghĩa khiêm cung. Khoan hoành đại lượng. Nhược dĩ vệ chúng. Nhu hòa lương thiện. Minh tội phúc nhân quả. Công hành câu bị giả. Nãi khả đương thử đại nhậm. ”

Giam viện chi hạ. Thiết hữu“tam đô ngũ chủ thập bát đầu”. Tức: Đô quản. Đô giảng. Đô trù. Tĩnh chủ. Đường chủ. Điện chủ. Kinh chủ. Hóa chủ. Trang đầu. Khố đầu. Đường đầu. Chung đầu. Cổ đầu. Môn đầu. Trà đầu. Thủy đầu. Hỏa đầu. Phạn đầu. Thái đầu. Thương đầu. Ma đầu. Niễn đầu. Viên đầu. đầu. Tào đầu. Tịnh đầu.

Thập phương tùng lâm. Hoàn thiết hữu kì tha trọng yếu chấp sự:

Tổng lí: Hiệp trợ giam viện. Đô quản thống lí nội ngoại công vụ.

Tri khách: Phụ trách tiếp tống lai vãng tân khách cập tham phóng đạo hữu.

Tuần chiếu: Giam sát tùng lâm nội ngoại nhất thiết sự vụ.

Tuần liêu: Chủ quản tùng lâm nhân sự an bài.

Hải tuần: Phụ trách tra lí công sự cập điều giải củ phân.

Giam tu: Phụ trách miếu vũ duy tu tịnh kiêm quản trang nông.

Công vụ: Quản lí phòng địa sơn điền cập tá thải hoàn thải chư sự.

Nghênh tân: Diệc xưng“hiệu phòng”. Phụ trách đối quải đơn đạo hữu tiến hành khảo vấn. Đăng kí.

Chủ hàn: Phụ trách thư tả văn cảo. Hội đồ đẳng sự.

Thư kí: Phụ trách thư tả biểu sơ. Tín hàm.

Điển tạo: Hựu xưng“điển tọa”hoặc“điểm tạo”. Phụ trách biện lí trai tu ẩm thực.

Trướng phòng: Quản lí trướng mục.

Tùng lâm trung cao công. Đề khoa cập biểu bạch. Liên đồng đô quản. Đô giảng. Đô trù. Tĩnh chủ. Đường chủ. Điện chủ. Kinh chủ. Hóa chủ. Khố đầu. Tổng lí. Tri khách. Tuần chiếu. Tuần liêu. Hải tuần. Giam tu. Công vụ. Nghênh tân. Chủ hàn. Thư kí. Điển tạo. Trướng phòng đẳng. Xưng vi: Đạo giáo thập phương tùng lâm“nhị thập tứ vị đại chấp sự”.

81. Vấn: Toàn chân đạo tam đại tổ đình phân biệt thị?

Đáp: Sơn tây vĩnh tế đích“vĩnh nhạc cung” (lữ động tân tổ sư) ; thiểm tây hộ huyền đích“trọng dương cung” (vương trọng dương tổ sư) ; bắc kinh đích“bạch vân quan” (khâu xử cơ tổ sư) .

82. Vấn: Hà vị vạn pháp tông đàn?

Đáp: Đạo giáo nguyên hữu tứ phái pháp đàn. Long hổ sơn thiên sư phái thị vi chính nhất huyền đàn. Mao sơn tam mao quân phái tắc vi thượng thanh pháp đàn. Các tạo sơn cát tiên ông phái xưng vi linh bảo huyền đàn. Tây sơn hứa tinh dương phái hiệu vi tịnh minh pháp đàn. Hậu nhân tam sơn thậm thiểu truyền thế. Nguyên thời thiên sư phụng chỉ lĩnh thiên hạ đạo giáo sự. Cố tam sơn pháp quân thu quy long hổ sơn thiên sư phủ. Nãi cải chính nhất huyền đàn vi“vạn pháp tông đàn”. Chí kim nhưng duyên dụng chi.

83. Vấn: Đạo giáo ngũ nhạc danh sơn tại Thập yếu địa phương?

Đáp: Đông nhạc thái sơn (tại sơn đông thái an) . Nam nhạc hành sơn (tại hồ nam hành dương) . Tây nhạc hoa sơn (tại thiểm tây hoa âm) . Bắc nhạc hằng sơn (tại hà bắc khúc dương hoặc sơn tây hồn nguyên) . Trung nhạc tung sơn (tại hà nam đăng phong) .

84. Vấn: Hiện đại hữu na ta trứ danh cung quan?

Đáp: 1983niên quốc vụ viện xác định liễu21tọa đạo giáo toàn quốc trọng điểm cung quan. Tha môn thị: Bắc kinh bạch vân quan. Liêu ninh trầm dương thái thanh cung. An sơn thị thiên sơn vô lượng quan. Giang tô cú dung huyền mao sơn đạo viện. Chiết giang hàng châu thị bão phác đạo viện. Giang tây quý khê huyền long hổ sơn thiên sư phủ. Sơn đông thanh đảo thị sơn thái thanh cung. Thái an thị thái sơn bích hà từ. Hà nam đăng phong thị tung sơn trung nhạc miếu. Hồ bắc thập yển thị võ đương sơn tử tiêu cung hòa thái hòa cung (bao quát kim đính) . Võ hán thị trường xuân quan. Quảng đông bác la huyền la phù sơn xung hư quan. Tứ xuyên thành đô thị thanh dương cung. Đô giang yển thị thanh thành sơn thường đạo quan (bao quát thiên sư động) hòa tổ sư điện. Thiểm tây hoa âm huyền hoa sơn ngọc tuyền viện hòa trấn nhạc cung cập đông đạo viện. Tây an thị bát tiên cung. Chu chí huyền lâu quan đài. Vân nam côn minh đích trứ danh cung quan hữu: Thái hòa cung (tục xưng kim điện) . Chân khánh quan. Long tuyền quan (tục xưng hắc long đàm. Nội hàm hắc long cung) . Tam thanh các. Tử hà quan. Vạn thọ cung. Tam nguyên cung đẳng.

Vân nam đạo giáo chủ yếu phân bố tại côn minh. Bảo sơn. Lâm thương. Đại lí. Chiêu thông đẳng địa. Lịch sử thượng. Vân nam đạo quan ngận đa. Hiện bảo tồn giác hảo đích hữu40dư tọa. Chủ yếu hữu côn minh kim điện. Côn minh hắc long đàm. Côn minh chân khánh quan. Côn minh tây sơn tam thanh các. Bảo sơn ngọc hoàng các. Đằng xung vân phong sơn. Lâm thương tam nguyên quan. Chiêu thông đại long động. Kiến thủy yến tử động đẳng. Nhi đại lí nguy sơn nguy bảo sơn cung quan giác đa. Hữu chuẩn đề các. Tuần sơn điện. Ngọc hoàng các. Lão quân điện. Trường xuân động đẳng. Nhân thử. Nguy bảo sơn hữu“vân nam đạo giáo danh sơn”chi xưng.

 

85. Vấn: Đạo giáo danh sơn hữu na ta?

Đáp: Đạo giáo danh sơn. Vãng vãng thị dĩ ưu mĩ đích cảnh sắc hòa đạo giáo thắng tích tịnh truyền vu thế đích. Đạo giáo kinh quá trường kì đích phát triển. Lịch sử thượng hình thành chúng đa đích đạo giáo danh sơn. Chí kim nhưng hữu hứa đa. Giá lí hạn vu thiên phúc. Chích năng giới thiệu ngận thiểu đích nhất bộ phân.

Thái sơn. Ngũ nhạc trung chi đông nhạc. Vị vu sơn đông tỉnh trung bộ. Đạo giáo xưng vi đệ nhị tiểu động thiên. Kì thần danh vi đông nhạc thiên tề nhân thánh đế. Thái sơn chủ phong ngọc hoàng đính. Thượng kiến hữu ngọc hoàng miếu. Lánh hữu bích hà từ. Đẩu mỗ cung. Vương mẫu trì. Trường xuân quan hòa đại miếu đẳng trứ danh cung quan. Đại miếu chủ điện thiên điện hữu(thái sơn thần khải tất hồi loan đồ). Cự phúc bích họa. Văn danh vu thế.

Hành sơn. Ngũ nhạc chi nam nhạc. Vị vu hồ nam tỉnh hành sơn huyền tây. Đạo giáo xưng vi đệ tam tiểu động thiên. Kì thần danh nam nhạc tư thiên chiêu thánh đế. Hữu tấn thiên sư đạo nữ tế tửu ngụy hoa tồn tu đạo địa đích hoàng đình quan. Từ linh kì tu hành xử đích thượng thanh cung. Dĩ cập đường đại đạo sĩ tư mã thừa trinh hòa ngũ đại đạo sĩ niếp sư đạo tu đạo chi sở đích hàng chân quan (cựu danh bạch vân quan) .

Hoa sơn. Ngũ nhạc chi tây nhạc. Vị vu thiểm tây tỉnh hoa âm huyền nam. Đạo giáo xưng kì vi đệ tứ tiểu động thiên. Kì thần danh vi tây nhạc kim thiên thuận thánh đế. Hữu đàm tử tiêu. Mã đan dương. Lưu hải thiềm. Khâu xử cơ tổ sư tu luyện xử đích tứ tiên am. Trứ danh đạo sĩ trần đoàn diệc ẩn cư vu thử sơn. Lánh hữu ngọc tuyền viện. Đông đạo viện. Trấn nhạc cung đẳng toàn quốc đạo giáo trọng điểm cung quan.

Hằng sơn. Ngũ nhạc chi bắc nhạc. Vị vu sơn tây tỉnh hồn nguyên huyền. Đạo giáo xưng vi đệ ngũ tiểu động thiên. Kì thần danh vi bắc nhạc an thiên nguyên thánh đế. Tương truyền đạo giáo mao sơn phái tổ sư mao doanh tằng vu thử sơn tu đạo. Đường đại đạo sĩ trương quả dã tằng tại thử sơn tu luyện.

Tung sơn. Diệc danh“tung cao”. Ngũ nhạc chi trung nhạc. Vị vu hà nam đăng phong huyền tây bắc. Đạo giáo xưng kì vi đệ lục tiểu động thiên. Kì thần danh vi trung thiên sùng thánh đế. Hoàng cái phong hạ đích trung nhạc miếu. Vi ngũ nhạc trung hiện tồn quy mô tối đại. Tối hoàn chỉnh đích cổ kiến trúc quần. Tấn thời bảo tịnh tổ sư tằng vu thử sơn thạch thất trung đắc cổ(tam hoàng văn). Trứ danh đạo sĩ khấu khiêm chi. Phan sư chính đẳng tằng vu thử sơn tu đạo.

Long hổ sơn. Vị vu giang tây tỉnh quý khê huyền tây nam. Đạo giáo xưng kì sơn vi đệ tam thập nhị phúc địa. Li sơn bất viễn xử đích thượng thanh trấn. Kiến hữu lịch đại thiên sư sinh hoạt khởi cư xử“thiên sư phủ”. Vi chính nhất đạo tổ đình.

Thanh thành sơn. Hựu danh triệu công sơn. Vị vu tứ xuyên tỉnh đô giang yển thị cảnh nội. Đạo giáo xưng vi đệ ngũ động thiên. Tương truyền thiên sư trương đạo lăng vu thử sơn truyền ngũ đẩu mễ đạo.

Mao sơn. Nguyên danh địa phế sơn. Hựu danh cương sơn. Cú khúc sơn. Dĩ sơn. Vị vu giang tô tỉnh tây nam bộ. Đạo giáo xưng vi đệ bát động thiên. Đệ nhất phúc địa. Đệ tam thập nhị tiểu động thiên. Vi đạo giáo mao sơn phái phát nguyên địa.

Các tạo sơn. Vị vu giang tây tỉnh thanh giang huyền. Đạo giáo xưng kì vi đệ tam thập lục phúc địa. Tam quốc thời. Cát huyền tổ sư kiến ngọa vân am. Luyện đan tu đạo.

La phù sơn. Vị vu quảng đông tỉnh bác la huyền. Hữu“lĩnh nam đệ nhất sơn”chi vị. Đạo giáo xưng kì vi đệ thất động thiên. Đệ tam thập tứ phúc địa. Tấn thời cát hồng tổ sư vãn niên tại thử sơn luyện đan trứ thuật. La phù sơn hoàn thị đông giang kháng nhật căn cư địa.

Chung nam sơn. Cổ danh thái ất. Trung nam. Chu nam. Vi tần lĩnh chủ phong chi nhất. Vị vu thiểm tây tỉnh tây an thị nam. Truyền thuyết toàn chân đạo tổ sư vương trọng dương cập bắc ngũ tổ đích chung li quyền. Lữ động tân. Lưu hải thiềm đẳng nhân quân vu thử tu đạo.

Võ đương sơn. Hựu danh thái hòa sơn. Tiên thất. Thái nhạc sơn. Vị vu hồ bắc tỉnh quân huyền nam. Toàn sơn biến bố đạo giáo cung quan. Hữu“ngũ lí nhất am thập lí cung”chi xưng. Chân võ đại đế tằng vu thử sơn tu luyện42niên hậu đắc đạo phi thăng. Đông hán âm trường sinh. Tấn đại tạ duẫn. Đường đại lữ động tân. Ngũ đại tống sơ trần đoàn. Minh đại trương tam phong đẳng quân tằng tại thử tu luyện. Minh đại cực thịnh. Hữu cung quan tam bách dư xử. Thái hòa cung. Tử tiêu cung vi toàn quốc đạo giáo trọng điểm cung quan.

sơn. Hựu danh lao thịnh sơn. Vị vu sơn đông tỉnh thanh đảo thị. Tân lâm hoàng hải. Đường đạo sĩ vương cảnh. Lí hà vu thử luyện đan tu đạo. Nguyên thời khâu xử cơ. Minh đại trương tam phong tằng vu thử tu luyện. Lưu hữu di tích. sơn đạo giáo cung quan pha đa. Hiệu xưng hữu cửu cung bát quan thất thập nhị am.

Nguy sơn. Hựu danh nguy bảo sơn. Vị vu vân nam tỉnh đại lí bạch tộc tự trị châu nguy sơn di tộc hồi tộc tự trị huyền đông. Cư đạo giáo sử tịch kí tái. Ngũ đẩu mễ đạo tằng truyền bá đáo nguy sơn nhất đội. Nguy sơn chủ phong nam bắc lưỡng trắc hữu cung quan20dư tọa. Dĩ thanh vi quan. Đẩu mỗ các. Bồi hạc lâu. Trường xuân động quy mô tối đại. Chủ tự lão quân. Đẩu mỗ. Lữ động tân. Trương tam phong đẳng. Tuần sơn điện chủ tự thổ chủ thần tế nô la.

Không động sơn. Vị vu cam túc tỉnh bình lương thị dĩ tây30hoa lí xử. Truyền thuyết thị hoàng đế vấn đạo vu quảng thành tử đích địa phương. Tần hán thời kì. Tựu hữu đạo nhân vu thử tu luyện. Minh triều vạn lịch hậu. Không động sơn thành vi tây bắc tối đại đích đạo giáo thập phương tùng lâm. Toàn sơn hữu giác đại miếu quan42tọa. Hữu bát đài. Cửu cung. Thập nhị viện đích xưng vị.

Võ di sơn. Vị vu phúc kiến tỉnh sùng an huyền nam. Tố hữu“kì tú giáp vu đông nam“chi xưng. Đạo giáo xưng vi đệ thập lục động thiên. Ngụy thời hữu vương tử khiên. Trương trạm đẳng12nhân ẩn vu sơn trung đắc đạo; lịch sử thượng võ di sơn đạo giáo cung quan hữu cửu thập cửu quan đích thuyết pháp. Hiện cận võ di cung hòa đào nguyên động bảo tồn liễu cựu mạo.

Thiên sơn. Nguyên danh hoa sơn. Tích thúy sơn diệc xưng thiên đóa liên hoa sơn. Thị trường bạch sơn đích chi mạch. Vị vu liêu ninh tỉnh an sơn thị đông nam. Tự cổ tựu hữu“vô phong bất kì. Vô thạch bất tiễu. Vô miếu bất cổ”đích xưng dự. Tùy đường dĩ lai. Tiện trục tiệm thành vi đạo giáo thắng địa. Minh thanh thời cực thịnh. Hữu“cửu cung”. “bát quan”. “thập nhị mao am”. “ngũ đại thiện lâm”chi xưng. Hiện tồn đạo giáo cung quan chủ yếu hữu: Vô lượng quan. Ngũ long cung. Phổ an quan. Thái hòa cung. Từ tường quan. Lưu kim am đẳng. Đạo giáo thánh tích hoàn hữu nhất lâu. Nhị động. Tam tháp. Tam đài đẳng.

86. Vấn: Cận đại hà thời thành lập toàn quốc tính đạo giáo tổ chức?

Đáp: 1912niên. Tại bắc kinh bạch vân quan thành lập dĩ toàn chân phái vi chủ đích“trung ương đạo giáo hội”. Phát khởi nhân vi bạch vân quan phương trượng trần dục khôn. Đồng niên. Thượng hải thành lập dĩ chính nhất phái vi chủ đích“trung hoa dân quốc đạo giáo tổng hội”. Do lục thập nhị đại thiên sư trương nguyên húc nhậm chủ trì.

1957niên thành lập trung quốc đạo giáo hiệp hội. Tại bắc kinh triệu khai đệ nhất giới đại biểu hội. Hội trường nhạc sùng đại; 1961 niên triệu khai đệ nhị giới đại biểu hội. Hội trường trần anh ninh; 1980niên triệu khai đệ tam giới đại biểu hội. Hội trường lê ngộ hàng; 1986niên triệu khai chỉ tứ giới đại biểu hội. Hội trường lê ngộ hàng; 1992niên triệu khai đệ ngũ giới đại biểu hội. Hội trường phó nguyên thiên; 1998niên triệu khai đệ lục giới đại biểu hội. Hội trường mẫn trí đình. 2005niên triệu khai đệ thất giới đại biểu hội. Hội trường nhậm pháp dung. Trung quốc đạo giáo hiệp hội. Hội chỉ thiết tại bắc kinh thị tây tiện môn ngoại bạch vân quan.

Tứ. Học đạo tu hành

87. Vấn: Tu đạo thị vi Thập yếu?

Đáp: Thần tiên sùng bái thị đạo giáo tín ngưỡng đích nhất đại đặc chinh. Thần tiên thị: Tại nhục thể thượng. Bãi thoát sinh lão bệnh tử. Hàn thử khốn nhiễu. Y thực sở ưu đẳng chư đa khổ não; tại tinh thần thượng. Đạo đức tu dưỡng siêu việt thường nhân. Cực vi cao thượng. Nhân cách hoàn mĩ. Bãi thoát danh lợi khiên triền. Ân ái chi luy. Lục căn tĩnh định đích tu hành giả. Bằng tá đạo dĩ khế hợp thần tiên chi cảnh giới. Cố nhi tu đạo.

 

88. Vấn: Thế nào gia nhập đạo giáo?

  Đáp: Gia nhập đạo giáo hữu lưỡng chủng hình thức: Nhất thị thành vi chính thức đích đạo sĩ. Nhị thị thành vi đạo giáo cư sĩ. Thành vi chính thức đích đạo sĩ. Dã hữu lưỡng chủng tình huống. Nhất thị thành vi toàn chân phái đạo sĩ. Nhị thị thành vi chính nhất phái đạo sĩ. Nhị giả quân tu lí hành bái sư thủ tục. Đãn tiền giả tất tu đáo đạo giáo cung quan xuất gia. Hậu giả tắc bất nhu xuất gia. Yếu thành vi đạo giáo cư sĩ. Chích yếu đáo đạo giáo cung quan biện lí quy y thủ tục. Thủ đắc quy y chứng tức khả.

 

89. Vấn: Phổ thông nhân thế nào tài năng tiến nhập chính tông đích đạo môn ni?

Đáp: Đạo giáo đích tín đồ đại trí thượng khả dĩ hoạch phân vi:tín sĩ. Cư sĩ. Đạo sĩ. Pháp sư tứ đại phạm vi.  (dã hữu phân vi: Đạo sĩ. ẩn sĩ. Cư sĩ. Học sĩ. Tín sĩ ngũ loại đích. Pháp sư khả quy loại đáo đạo sĩ lí. )

Tín sĩ thị chỉ tín phụng đạo giáo. Đãn hoàn một kinh quá tông giáo nhận định nghi thức đích nhân.

Cư sĩ thị chỉ kinh quá đạo giáo quy y nghi thức. Bái quá độ sư. Tịnh thả đối đạo kinh sư tam bảo biểu kì tín phụng quy y. Thụ trì ngũ giới(toàn chân)hoặc cửu giới(chính nhất) đích chính thức đạo giáo tín đồ. Đương đại dĩ trì đạo giáo quy y chứng tác y cư.

Đạo sĩ thị chỉ tại kinh thụ quy y nghi thức dĩ hậu. Tái kinh thụ truyền độ(chính nhất)hoặc giả quan cân(toàn chân)nghi thức. Phát phóng độ điệp(đạo sĩ chứng)đích đạo giáo thần chức nhân viên. Dân gian hứa đa tòng sự phù pháp. Dự trắc hoặc giả phong thủy kham dư đích nhân sĩ. Vị tằng kinh thụ đạo giáo quy y. Bất đổng đạo giáo kinh điển. Dã bất hội đạo giáo khoa nghi. Khước tự xưng đạo sĩ giả dã ngận đa. Giá loại nhân chích năng toán thị đối mỗ học nghiệp chuyên công đích thuật sĩ. Hòa đạo sĩ thị bất triêm biên đích.

Pháp sư thị chỉ nhu yếu kinh thụ quy y. Truyền độ thành vi đạo sĩ dĩ hậu tu trì liễu nhất đoạn thời gian. Tái bái cao cấp biệt pháp sư(chính nhất thị cao vị. Toàn chân thị cao giới vị)tập học khoa nghi áo bí. Tại pháp sự trung đam đương chủ yếu lĩnh đạo giác sắc đích đạo sĩ.

Như quả nhất bàn nhân xác lập tín ngưỡng hậu. Đáo đạo quan hoặc đạo đàn tiến hành bái sư hòa quy y. Tựu khả dĩ thành vi chính thức đích đạo giáo tín đồ. Tức cư sĩ. Chi hậu khả dĩ xưng vi tam bảo đệ tử hoặc tam thanh đệ tử. Nhất bàn các địa địa phương đạo hiệp hoặc giả đại hình đích đạo quan đô hội vi tín đồ định kì hoặc bất định kì cử hành quy y nghi thức đích. Khả dĩ hướng đạo quan đích“tri khách”tư tuân.  (tường kiến bản thư“thế nào bái sư”điều)

90. Vấn: Thật tu thật luyện thị chỉ Thập yếu?

Đáp: Thật tu thật luyện. Tức thị tòng kinh điển trung minh trí. Kinh điển trung hữu ngận đa thị tiên hiền dĩ kinh tẩu quá đích kinh nghiệm tổng kết. Khả dĩ vi ngã môn giá ta hậu thế đích thật tiễn giả đề cung chỉ đạo. Tòng hành vi thượng thật tiễn. Tương kinh điển trung đề cập đáo đích lí luận phó chư thật tiễn. Giá chủng“thật tiễn”nang quát đích diện thị ngận quảng đích. Bao quát trì tụng kinh văn. Khắc phục kỷ tâm. Tu dưỡng tự thân. Dĩ thiện tâm đãi nhân. Cử thiện hành. Ngôn thiện ngữ đẳng đẳng. Kì thật dã tựu thị thuyết. Tòng lí luận trung thật tiễn hậu. Tái phản quá lai lí giải lí luận đích phương thức.

 

91. Vấn: Năng phủ thông tục dịch đổng. Giản minh ách yếu đích biểu đạt“tu luyện”nhất bàn hữu kỉ tằng cảnh giới (tằng thứ) . Các thị Thập yếu?

Đáp: Y nhất bàn đích thuyết pháp. Đạo giáo tu luyện đích tằng thứ thị:

Luyện tinh hóa khí.

Luyện khí hóa thần.

Luyện thần hoàn hư.

Luyện hư hợp đạo.

92. Vấn: Tu hành nhất bàn đích phương pháp thị Thập yếu?

Đáp: Đối vu nhất bàn tín chúng đề xướng đích tu hành phương thức thị: Hành thiện tích đức. Tế vật lợi nhân. Tồn thiện niệm. Cử thiện hành. Học tập giáo nghi. Vịnh tụng kinh điển đẳng (bỉ như phụng hành“tu đức thập ích”: Nhất dữ nhân vi thiện. Nhị ái kính tồn tâm. Tam thành nhân chi mĩ. Tứ khuyến nhân vi thiện. Ngũ cứu nhân nguy cấp. Lục hưng kiến đại lợi. Thất xá tài tác phúc. Bát hộ trì chính pháp. Cửu kính trọng sư trường. Thập ái tích vật mệnh) . Luyện khí chi loại đích tu hành phương thức đô nhu yếu hữu chính thống sư thừa. Nhất bàn nhân tự kỷ luyện dung dịch xuất thiên. Nhân thử bất đề xướng.

93. Vấn: Khả dĩ chích thông quá hiện đại đích nhất ta xiển thuật tính thư tịch liễu giải đạo giáo mạ?

Đáp: Đương đại đích nhân đa sổ thị thông quá hiện đại đích nhất ta xiển thuật tính thư tịch liễu giải tông giáo. Đãn giá ta thư tịch ngận đa đô dĩ kinh thị thoát li liễu kinh điển nhi căn cư tác giả tự kỷ đích chủ quan ý thức hòa tư liêu biên soạn nhi thành đích. Như quả chân đích hữu tâm thâm nhập nghiên cứu đạo giáo. Thủ tiên yếu hữu nhất định đích cổ văn thủy bình. Năng cú tự kỷ biện biệt tự nghĩa từ nghĩa. Tài bất dung dịch bị lưu hành giải thích sở ngộ đạo. Nhi thả hoàn yếu tòng các gia kinh điển xử hạ thủ. Hỗ tương tham chiếu hỗ tương dẫn chứng. Tài khả dĩ đắc khuy bản nguyên. Một hữu sư thừa. Một hữu tiên hành giả tương nhất đại nhất đại luy tích đích tri thức hòa kinh nghiệm truyền thụ hạ lai. Đơn bằng tự kỷ chủ quan ức giải. Ngận nan lí giải nội lí đích thật tế ý nghĩa.

94. Vấn: Đạo giáo ngũ thuật cụ thể chỉ Thập yếu?

Đáp: Đạo giáo ngũ thuật cụ thể giải thích như hạ:

Nhất. Sơn

Sở vị“sơn”tựu thị thông quá thực nhị. Trúc cơ. Huyền điển. Quyền pháp. Phù chú đẳng phương pháp lai tu luyện“nhục thể”dữ“tinh thần”. Dĩ đạt đáo cải biến thân tâm đích nhất chủng học vấn.

Thực nhị *Thị lợi dụng bổ dược. Tửu cập nhật thường ẩm thực dĩ gia cường thể lực. Trị liệu tật bệnh đích nhất chủng phương pháp.

Trúc cơ *Thị lợi dụng tham huyền. Tĩnh tọa pháp dĩ khống chế tinh. Khí. Thần. Tiến nhi cải tiến thể chất đích nhất chủng phương pháp.

Huyền điển *Thị dĩ lão tử. Trang tử tư tưởng vi cơ sở. Tiến nhi đạt đáo tu tâm dưỡng tính đích nhất chủng phương thức.

Quyền pháp *Thị dĩ tập luyện các chủng võ thuật dĩ tăng cường thể phách đích phương pháp.

Phù chú *Thị nhất chủng dụng dĩ thông linh tu luyện đích pháp thuật. Kì chủ yếu tác dụng thị tị tà trấn sát. Xu cát tị hung đẳng đẳng.

Tổng nhi ngôn chi. “sơn”tựu thị lợi dụng tĩnh tọa. Võ học. Thực liệu đẳng các chủng phương pháp dĩ bồi dưỡng viên mãn nhân cách đích nhất chủng học vấn.

Nhị. Y

Sở vị“y”. Thị lợi dụng phương tề. Châm cứu. Linh trị đẳng phương pháp. Dĩ đạt đáo bảo trì kiện khang. Trị liệu tật bệnh đích nhất chủng phương pháp.

Phương tề *Thị lợi dụng các chủng dược vật chế thành tán tề. Hoàn tề lai trị liệu tật bệnh hòa tu luyện đích nhất chủng phương thuật.

Châm cứu * châm pháp hòa cứu pháp hòa hợp xưng. Thị lợi dụng nhân đích mạch ca. Khí huyết tuần hoàn đích nguyên lí. Thích kích hoạn bộ. Lai trị liệu tật bệnh đích phương thuật.

Linh trị * lợi dụng tâm linh ý thức (tâm lí trạng thái) trị liệu nhân tật bệnh đích nhất chủng phương thuật. Dữ hiện sở vị đích“tâm lí trị liệu”hữu ta loại tự.

Tổng chi. “y”tựu thị lợi dụng phương tề. Châm cứu. Linh trị đẳng phương thức. Dĩ trị liệu nhân đích tật bệnh đích nhất chủng phương pháp.

Tam. Mệnh

Sở vị“mệnh”. Tựu thị thấu quá dịch lí mệnh sổ đích phương thức lai liễu giải nhân sinh. Dĩ động đạt tự nhiên pháp tắc. Tiến nhi cải biến nhân“mệnh”đích nhất chủng học vấn. Thôi mệnh sở dụng đích chủ yếu trứ tác hữu“tử vi đẩu sổ”. “tử bình thôi mệnh”. “tinh bình hội hải”đẳng. Kì phương thức tựu thị dĩ nhân xuất sinh đích thời gian hòa âm dương ngũ hành vi lí luận cơ sở.

Tổng chi. “mệnh”thị dĩ thôi định nhân đích mệnh vận. Tiến nhi đạt đáo xu cát tị hung. Tòng nhi cải thiện nhân loại phát triển đích đích học vấn.

Tứ. Tương

Sở vị“tương”. Nhất bàn bao quát“ấn tương. Danh tương. Nhân tương. Gia tương. Mộ tương (phong thủy) ”đẳng ngũ chủng. Dĩ quan sát tồn tại vu hiện tượng giới hình tương đích nhất chủng phương thuật.

ấn tương * tựu thị quan khán nhân đích ấn chương. Dĩ thủ định mệnh vận đích phương pháp. ấn tại trung quốc. Dĩ tiền thị quyền lực đích bằng chứng.

Danh tương *Thị dĩ nhân đích tính danh hoặc điếm phô đích danh xưng. Thông quá ngũ cách phẩu tương. Đồng thời vận dụng mệnh lí đẳng kết hợp lai thôi đoạn cát hung phát triển đích nhất chủng phương pháp.

Nhân tương * hựu phân vi diện tương dữ thủ tương lưỡng đại loại. Thông quá quan sát diện. Thủ bộ đích văn tuyến dữ khí sắc nhi liễu tri nhân cát hung. Bệnh lí đích nhất chủng phương pháp.

Gia tương * dã tựu thị dương trạch đích phong thủy. Dĩ quan sát kì cách cục tiến hành phân tích. Lai thôi đoạn nhân loại cư sở cát hung đích nhất chủng phương thuật.

Mộ tương (phong thủy)  * dã tựu thị âm trạch. Dĩ thông quá tuyển địa an táng tổ tiên. Nhi đạt đáo đối hậu đại tử tôn âm tí đích nhất chủng phương thuật.

Tổng chi. “tương”thị đối nhãn tình sở khán đáo đích vật thể tác quan sát. Dĩ đạt xu cát tị hung đích nhất chủng phương pháp.

Ngũ. Bặc

Sở vị“bặc”. Tha bao quát chiêm bặc. Tuyển cát. Trắc cục tam chủng. Kì mục đích tại vu dự trắc cập xử lí sự tình. Kì trung chiêm bặc đích chủng loại hựu khả phân vi“dịch đoạn”cập“lục nhâm thần khóa”.

Chiêm bặc * sở vị chiêm bặc. Thị dĩ(dịch kinh)vi lí luận y cư. Kết hợp thiên. Nhân. Địa tam giới sở tương hỗ chế ước nhi thôi đoạn cát hung đích phương pháp.

Tuyển cát * chủ yếu trứ tác dĩ(kì môn độn giáp)vi đại biểu. Thông quá bố cục. Bố đẩu. Phù chú đẳng kết hợp. Xử lí sự vật phát triển bất cát đích nhân tố.  Kì chủ yếu vận dụng vu cổ đại quân sự.

Trắc cục * chủ yếu trứ tác dĩ(thái ất thần sổ)vi đại biểu. Thị thông quá thập nhị vận quái tượng chi thuật. Thôi toán quốc gia chính trị mệnh vận. Khí sổ. Lịch sử biến hóa quy luật đích thuật sổ học.

95. Vấn: Thập yếu khiếu(đạo tàng)?

Đáp: “tàng” (âmzang. Khứ thanh) đích ý tư thị“phủ khố”. (đạo tàng)tựu thị đạo giáo kinh tịch đích tổng tập. Đạo giáo tại kì phát triển quá trình trung. Các loại kinh tịch trục tiệm tăng đa. Lục tục tích luy hối tập nhi thành. Nam bắc triều thời tức biên hữu đạo giáo kinh tịch mục lục. Đường dĩ hậu. Lịch đại giai tằng biên tu(đạo tàng). Chí bắc tống. Thủy lũ bản khan hành.

96. Vấn: Đạo giáo sùng bái ngẫu tượng mạ?

Đáp: Chính tín đích đạo giáo tịnh một hữu đề xướng sùng bái ngẫu tượng. Đề xướng kính ngưỡng thần minh thị vi liễu nhượng ngã môn kí trụ thần minh tu hành tế thế đích phong phạm sự tích. Quan kiện sùng thượng đích thị na ta vi quốc vi dân đích sự tích hòa tế thế lợi nhân đích tinh thần. Nhi bất thị cụ thể đích thần minh. Dã khả dĩ thuyết. Đạo giáo lí diện hữu ngận đa đích tiên thiên thần minh đô chích thị giáo lí giáo nghĩa đích hóa thân. Cụ tượng hóa biểu hiện thị vi liễu canh hảo địa nhượng đương thời văn hóa đê hạ đích xã hội để tằng tín chúng sở lí giải hòa tiếp thụ.

97. Vấn: Đạo sĩ khả dĩ kết hôn mạ?

Đáp: Toàn chân phái đạo sĩ án tối sơ quy định giai vi xuất gia đạo sĩ. Hữu tứ điểm cơ bản yếu cầu: Đệ nhất. Bất kết hôn; đệ nhị. Bất thực huân; đệ tam. Bình thời dã tất tu trứ đạo trang; đệ tứ. Thúc phát diện tu. Cơ bản thượng đô trụ tại cung quan lí.

Chính nhất phái đạo sĩ án truyền thống giai vi bất xuất gia đạo sĩ. Khả dĩ kết hôn sinh nhi dục nữ. Quá gia đình sinh hoạt; khả dĩ thực huân; trừ thượng điện tụng kinh. Tác kinh sám pháp sự chi ngoại. Bình thời khả dĩ xuyên tục trang. Bất lưu hồ tu. Phát thức tùy tục. Tục xưng“tán cư đạo sĩ”.

98. Vấn: Đạo giáo dữ dân gian tín ngưỡng vi Thập yếu hữu ta tương tự?

Đáp: Đạo giáo tại nhất trực phát triển đích quá trình trung. Nhất bộ phân đích đông tây bị hán truyền phật giáo sở hấp thu tá dụng. Nhất bộ phân đông tây bị dân gian vu đạo hòa dân gian tông giáo sở tá dụng. Vưu kì thị hưng thịnh vu thanh mạt đích na ta xuất vu chính trị mục đích nhi sản sinh đích hỗn hào tam giáo đích bạch liên giáo. Bát quái giáo. Nhất quán đạo chi loại đích dân gian tông giáo. Canh sử nhân môn đối tông giáo giới hạn sản sinh cực đại đích mô hồ. Hiện tại ngận đa nhân đối đạo giáo đích ngộ giải. Đô thị nguyên vu giá ta“ngoại đạo”dữ đạo giáo tương hỗn hào

99. Vấn: Thế nào báo khảo trung quốc đạo giáo học viện?

  Đáp: Trung quốc đạo giáo học viện bất diện hướng xã hội chiêu sinh. Chích chiêu chính thức đạo sĩ. Báo khảo nhân viên do sở tại đạo giáo cung quan hoặc đạo giáo hiệp hội thôi tiến. Tham gia trung quốc đạo giáo học viện tổ chức đích khảo thí. Căn cư thành tích trạch ưu lục thủ.

 

Lục. Đạo giáo cấm kị

100. Vấn: Thập yếu thị“mậu bất triều chân”?

Đáp: Đạo giáo phàm ngộ lục mậu bất triều chân. Bất thiêu hương. Bất tụng kinh. Bất triều bái. Bất kiến trai thiết tiếu. Lục mậu. Tức: Mậu tử. Mậu dần. Mậu thần. Mậu ngọ. Mậu thân. Mậu thú nhật. Giá khiếu“minh mậu”. (bão phác tử)vân: “thiên địa phùng mậu tắc thiên. Xuất quân phùng mậu tắc thương. Xà phùng mậu bất tiến. Yến phùng mậu bất hàm nê”. (nữ thanh thiên luật)vân: “nhược pháp quan đạo sĩ phần hương tụng kinh. Bất cấm lục mậu. Chung cổ tề minh. Tiến biểu thượng chương quan tấu thiên tào giả tội gia nhất bội; cấm mậu bất phạm giả công đức vô lượng”.

Niệm hoàng kinh hòa bái tĩnh đẩu đích lão tu hành. Diệc kị“ám mậu”. Khẩu quyết vi: “chính dương (vị nhật) nhị khuyển (thú nhật) tam tại thần. Tứ nguyệt kì gian bất phạm dần. Ngũ ngọ lục tử thất kê (dậu nhật) vị. Bát nguyệt chu lưu hựu đáo thân. Cửu xà (tị nhật) thập trư (hợi nhật) thập nhất thỏ (mão nhật) . Thập nhị ngưu đầu (sửu nhật) trọng thiên cân”.

101. Vấn: Thập yếu thị“đạo bất ngôn thọ”?

Đáp: Tu đạo chi sĩ. Kị húy nhân môn tuân vấn kì niên linh. Giá thị nhân vi“đạo bất ngôn thọ”đích duyên cố. Nhân vi đạo giáo đích tư tưởng cơ sở thị duyệt sinh ác tử. Truy cầu trường sinh thành tiên. Sở dĩ“đạo bất ngôn thọ”.

 

102. Vấn: Trai tiếu đạo tràng pháp hội cấm kị.

Đáp: Đạo giáo đích tông giáo hoạt động. Hựu xưng vi“trai tiếu”. Thị đạo giáo tín ngưỡng đích biểu hiện hình thức. Đạo giáo tiến hành tông giáo hoạt động đích tiếu đàn. Thị thần linh hàng chí chi sở. Kí thần thánh hựu trang nghiêm. Nhân thử. Tiếu đàn đích pháp khí hòa hoạt động đẳng. Tự nhiên dã thập phân thánh khiết. Tịnh do thử sản sinh liễu chư đa cấm kị. Đàn tràng cấm kị. Tổng đích tinh thần tựu thị: Chư đa uế bất khả nhập đàn. Dã tựu thị thuyết. Đạo giáo tại cử hành nghênh chân kì phúc đạo tràng thời. Thiết bất khả hữu điếu tang. Vấn bệnh. Súc sản đẳng bất khiết chi vật tiến nhập đạo tràng. Thân lâm tiếu đàn chi nhân. Chủ yếu thị đạo sĩ. Dã bất năng bất hữu chư đa cấm kị. Cư(tiếu tam động chân văn ngũ pháp chính nhất minh uy thành nghi• tiếu hậu chư kị đệ thập tam). Trai tiếu chư kị lược hữu thất điều. Tức vật ẩm tửu; vật thực ngũ tân; vật dữ biệt nhân đồng tọa; vật thị tử khán sinh; vật sân nộ; vật bi ai; vật kiến huyết. Thử ngoại. Tiếu đàn trung nhân vưu ứng kị thực ngưu nhục đẳng huân tinh chi vật.

  Đạo giáo tại cử hành tông giáo hoạt động thời. Bất cận yếu hữu thanh tĩnh đích tiếu đàn. Nhi thả đạo sĩ bản thân dã ứng bảo trì thanh tịnh chi thân. Tại hành nghi thức chi tiền. Đạo sĩ thông thường yếu trai giới mộc dục. Khiết tịnh thân tâm. Đạo sĩ mộc dục thời kị tục nhân kiến dục. Sở dĩ mộc dục tu tại mật thất trung tiến hành. Nhi thả kị dụng bất khiết chi thủy.

 

103. Vấn: Cung phẩm cấm kị.

Đáp: Đạo giáo tự thần thời thường dụng hương. Hoa. Đăng. Thủy. Quả ngũ chủng cung phẩm phụng hiến vu thần đàn chi thượng. Xưng vi trai cung. Đối vu trai cung trung đích ngũ chủng cung phẩm. Các hữu quy định hòa cấm kị.

Hương thị đạo sĩ cập tín đồ thông cảm thần linh chi vật. Đạo sĩ yếu thượng hương. Tín chúng cầu thần dã yếu thượng hương. Thượng hương thời. Trì hương giả yếu thủ chỉ kiền tịnh. Thiết kị“tín thủ niêm hương. Xúc dĩ tinh uế”;

Hiện đại cung thần chi hoa. Thường dĩ mai. Lan. Cúc. Trúc tứ thời tiên hoa vi thượng phẩm. Thứ vi thủy tiên. Mẫu đan. Liên hoa. Kính thần sở dụng tiên hoa. Thủ trọng thanh hương phân phương. Hương vị cường liệt. Sắc trạch quá vu nùng diễm. Đội thích đích tiên hoa kị dụng vu kính thần;

Tiếu đàn sở dụng chi đăng. Tu dụng thực vật du nhiên điểm. Kị dụng lục súc chi cao chi du. Phủ tắc hội xúc uế thần linh;

Đạo môn xưng phụng hiến trai đàn chi thủy vi thất bảo tương. Thử thủy kị dụng sinh thủy cập bất khiết chi thủy;

Đạo giáo sở dụng đích cung quả tất tu thị“thời tân quả thật. Thiết nghi tinh khiết”. Thả“ninh cung thụ thượng điếu đích. Bất cung địa thượng chủng đích”. Thường kiến đích thị cung phụng“tứ kiền tứ thủy”tức tứ chủng kiền quả (như táo tử. Quế viên. Tùng tử. Hạch đào đẳng) . Tứ chủng thủy quả (như bình quả. Lê đẳng) . Kị dụng thạch lưu. Cam giá chi loại cập ô uế chi vật. Trừ thử chi ngoại. Thực quá chi vật. Đông qua. Lí tử (bất cung lão quân) . Thạch lưu (bất cung chân võ đại đế) dã đô bất năng dụng vu cung thần.

Lánh đạo giáo trung hoàn hữu“thập cung dưỡng”. Thị“hương. Hoa. Đăng. Thủy. Quả. Trà. Thực. Bảo. Châu. Y. ” Chủ yếu dụng vu đại hình pháp hội trung cung dưỡng thượng thánh cao chân.

 

104. Vấn: Kính hương cấm kị.

Đáp: Thiêu hương kính thần thị đạo giáo đích nhất chủng tín ngưỡng hành vi. Sở vị kính hương giả bất khả bất thành. Kì cấm đương nhiên tựu bất khả bất kị. Đạo giáo thiêu hương cấm kị chủ yếu hữu: Kị mậu nhật thiêu hương; kị song hương tự thần. Đạo giáo kính thần dĩ tam chi hương vi chuẩn; kị dụng hữu thủ niệp hương. Tu tả thủ trì hương. Hữu thủ hộ hương; kị dĩ khẩu niết hương. Dã tựu thị bất năng dụng chủy điêu hương; thiêu hương kị hồi cố. Yếu tâm thần chuyên nhất; kị dụng táo trung hỏa nhiên hương. Như quả nâm tưởng thượng hương kính thần. Cung quan nội đô hữu“phần bạch lô”. Khả liễu nâm tâm nguyện. Đại điện nội nhất bàn thị bất duẫn hứa thiêu hương đích.

 

105. Vấn: Đạo giáo phục sức cấm kị.

Đáp: Đạo môn nội bộ cụ hữu nùng úc đích thần thánh phân vi hòa tông giáo sắc thái. Y hữu y đích yếu cầu. Thực hữu thực đích giảng cứu. Đô bất năng cú tùy tâm sở dục. Ngã hành ngã tố. Đạo giáo phục sức cấm kị nội dung ngận đa. Chủ yếu bao quát: Kị uế tiết pháp phục; kị pháp phục bất khiết. Hình nghi mạn độc; kị y phục tạp sắc; kị y sức hoa mĩ. Dữ tục vô biệt; kị pháp phục tá nhân; kị trứ pháp phục nhập xí. Sản phòng đẳng ô uế tràng sở đẳng đẳng. 

Còn tiếp phần cuối…>>


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.776
  • 91
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.666
  • 906.562