Thần tiên Việt Nam

180 Câu Trả Lời Chung Trong Đạo Giáo Thần Tiên Phần 1 – 越南道教 – 道教神仙 – 越南道士 Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam

180 Câu Trả Lời Chung Trong Đạo Giáo Thần Tiên

Phần 1

ds_031013.png

 

 

 

 

 

(Dịch nguyên bản  câu hỏi  trong đạo giáo được trả lời tại tổng hiệp hội Bạch Vân Quán)

 

Nhất. Đạo giáo giáo nghĩa

1. Thập yếu thị đạo giáo?

2. Đạo giáo thị hà thời sản sinh đích?

3. Đạo giáo đích cơ bản giáo nghĩa thị Thập yếu?

4. Đạo giáo đích cơ bản tín ngưỡng thị Thập yếu?

5. Đạo giáo đích tông chỉ thị Thập yếu?

6. Đạo giáo cứu cánh thị trương đạo lăng sang đích?Hoàn thị“lão tử”sang đích? Đạo giáo đích giáo nghĩa dữ lão tử đích“đạo“hữu Thập yếu quan hệ?

7. Đạo giáo vì sao thị trung quốc cố hữu đích tông giáo?

8. Đạo giáo vi Thập yếu dĩ đạo danh giáo?

9. Thập yếu thị đạo dữ đức?

10. Vì sao có đạo giáo tam bảo?

11. Thập yếu thị thừa phụ?

12. Thập yếu khiếu thủ canh thân?

13. Đạo giáo vì sao đề xướng vô vi?

14. Đạo giáo vì sao đề xướng thanh tĩnh?

15. Đạo giáo vì sao đề xướng quả dục?

16. Đạo giáo vì sao đề xướng bất tranh?

17. Vì sao có tiên đạo quý sinh vô lượng độ nhân?

18. Vì sao có tế thế lợi vật tề đồng từ ái?

19. Hà vị tam giới thập phương?

20. Hà vị tứ ân tam hữu?

21. Hà vị tam quy ngũ giới?

22. Thế nào bái sư?

23. Hà vị tam nghiệp dữ lục căn cập lục trần?

24. Hà vị tam chướng dữ thập ác?

25. Hà vị tam ngũ khổ?

26. Hà vị tam tai bát nan?

27. Thập yếu thị tam nguyên ngũ tịch?

28. Đạo giáo đích chủ yếu kinh điển hữu na ta?

29. Đạo giáo đích thế giới quan hòa sinh mệnh quan đáo để thị Thập yếu dạng đích? Vật chất thế giới hòa tinh thần thế giới thị chẩm yêu cá quan hệ?

30. Đạo giáo đích vũ trụ kết cấu thị chẩm dạng đích?

31. Đạo giáo chẩm dạng giải thích thiên nhân cảm ứng?

32. Toàn chân giáo đích chủ yếu giáo nghĩa thị Thập yếu?

Nhị. Đạo giáo văn hóa

33. Đạo giáo đối trung quốc triết học hữu hà ảnh hưởng?

34. Đạo giáo triết học thị căn cư hà chủng triết học?

35. Đạo giáo chi học thuật tư tưởng dĩ vì sao có trung tâm?

36. Vì sao có đạo giáo ngũ đại kinh?

37. Lão tử đạo đức kinh chi chỉ yếu cập định nghĩa vì sao?

38. Đạo giáo đích ngũ hành dữ tương sinh tương khắc quan hệ?

39. Bát quái đích xưng hô hòa đại biểu đích hàm nghĩa thị Thập yếu?

40. Tử ngọ thời thị Thập yếu thời gian?

41. Thiên kiền hòa địa chi thị Thập yếu?

42. Thập nhị hoàng đạo nhật ca nội dung?

43. Minh chính thống(đạo tàng)phân loại hữu: Tam động. Tứ phụ. Thập nhị loại. Kì cụ thể danh xưng?

Tam. Đạo giáo tông phái

44. Đạo giáo hữu na ta giáo phái?

45. Đạo sĩ phân na kỉ loại?

46. Thập yếu thị ngũ đẩu mễ đạo?

47. Thập yếu thị thái bình đạo?

48. Thập yếu thị chân đại đạo giáo?

49. Thập yếu thị thái nhất giáo?

50. Thập yếu thị chính nhất đạo?

51. Thập yếu thị toàn chân đạo?

52. Khâu trường xuân tổ sư thị chẩm dạng sử toàn chân giáo tẩu hướng toàn thịnh?

Tứ. Đạo giáo lễ nghi

53. Đạo sĩ thị Thập yếu?

54. Khai kì truyền giới thị Thập yếu? Kì ý nghĩa thế nào?

55. Đạo giáo chẩm dạng kính hương khấu bái?

56. Đạo giáo chẩm dạng khấu bái? Tác ấp khái đầu thị nhất hồi sự mạ?

57. Kính hương chẩm dạng kính?

58. Tụng kinh hữu ta Thập yếu lễ nghi?

59. Hiến thần cung phẩm hữu ta Thập yếu lễ nghi?

60. Đạo giáo đích giáo quy hữu na ta?

61. Tham phóng đạo giáo cung quan đích lễ nghi hữu na ta?

62. Đạo giáo đích xưng vị hữu na ta phương diện?

63. Đạo giáo thần tiên chẩm dạng xưng hô?

64. Đạo giáo pháp đàn chẩm dạng xưng hô?

65. Đạo giáo đồ chẩm dạng xưng hô? Kì ý nghĩa chẩm dạng?

66. Tùng lâm chấp sự hữu na ta? Chẩm dạng xưng hô?

67. Đạo giáo đích thanh quy. Giới luật hữu na ta?

68. Hà vị phù ?

69. Hà vị trai tiếu?

70. Đạo giáo nhận vi nhân tử chi hậu hội phát sinh Thập yếu? Luyện độ thị Thập yếu?

71. Đạo giáo vì sao tụng tảo vãn công khóa?

72. Chẩm dạng hứa nguyện. Hoàn nguyện?

73. Tố tượng nghi hữu na ta nội dung?

74. Đạo giáo tiết nhật hữu na ta?

75. Sóc. Vọng. Hối. Điện. Thị na nhất thiên?

76. Tiếp giá thị Thập yếu thời gian cử hành?

77. Vì sao có đạo lịch?

Ngũ. Đạo giáo cung quan

78. Đạo giáo miếu vũ đích danh xưng hữu na ta?

79. Đạo giáo cung quan đích tổ chức hình thành hình thức hữu na ta?

80. Thập phương tùng lâm trung đích thường trụ đạo sĩ thế nào phân công? Chấp sự hữu na ta? Kì chức trách chẩm dạng?

81. Toàn chân đạo tam đại tổ đình phân biệt thị?

82. Hà vị vạn pháp tông đàn?

83. Đạo giáo ngũ nhạc danh sơn tại Thập yếu địa phương?

84. Hiện đại hữu na ta trứ danh cung quan?

85. Đạo giáo danh sơn hữu na ta?

86. Cận đại hà thời thành lập toàn quốc tính đạo giáo tổ chức?

Tứ. Học đạo tu hành

87. Tu đạo thị vi Thập yếu?

88. Thế nào gia nhập đạo giáo?

89. Phổ thông nhân thế nào tài năng tiến nhập chính tông đích đạo môn ni?

90. Thật tu thật luyện thị chỉ Thập yếu?

91. Năng phủ thông tục dịch đổng. Giản minh ách yếu đích biểu đạt“tu luyện”nhất bàn hữu kỉ tằng cảnh giới (tằng thứ) . Các thị Thập yếu?

92. Tu hành nhất bàn đích phương pháp thị Thập yếu?

93. Khả dĩ chích thông quá hiện đại đích nhất ta xiển thuật tính thư tịch liễu giải đạo giáo mạ?

94. Đạo giáo ngũ thuật cụ thể chỉ Thập yếu?

95. Thập yếu khiếu(đạo tàng)?

96. Đạo giáo sùng bái ngẫu tượng mạ?

97. Đạo sĩ khả dĩ kết hôn mạ?

98. Đạo giáo dữ dân gian tín ngưỡng vi Thập yếu hữu ta tương tự?

99. Thế nào báo khảo trung quốc đạo giáo học viện?

 

Lục. Đạo giáo cấm kị

100. Thập yếu thị“mậu bất triều chân”?

101. Thập yếu thị“đạo bất ngôn thọ”?

102. Trai tiếu đạo tràng pháp hội cấm kị.

103. Cung phẩm cấm kị.

104. Kính hương cấm kị.

105. Đạo giáo phục sức cấm kị.

106. Tu đạo giả ẩm thực cấm kị hữu na ta?

107. Tín sĩ triều thánh kính hương cấm kị?

Thất. Đạo giáo phục sức

108. Đạo sĩ phục sức hữu na kỉ chủng?

109. Đạo sĩ đội đích quan tử hữu na kỉ chủng?

110. Đạo sĩ đội đích cân hữu cửu chủng thị na cửu cân?

111. Đạo sĩ vi Thập yếu xuyên đạo trang. Súc đầu phát?

112. Toàn chân đạo thổ vi Thập yếu yếu quan cân?

Bát. Tổ sư tiên chân

 (nhất) tiên thiên tôn thần

113. Đạo giáo đích thần tiên phổ hệ thị chẩm dạng đích?

114. Hà vị đạo giáo tam tổ?

115. Đạo giáo đích các chủng thần minh hữu Thập yếu khu biệt?

116. Hà vị tam thanh tam cảnh?

117. Vì sao có hạo thiên ngọc hoàng thượng đế?

118. Tứ ngự thị na kỉ vị?

119. Vì sao có bắc cực đại đế hòa trường sinh đại đế?

120. Vì sao có thiên hoàng đại đế hòa thổ hoàng địa chi?

121. Vì sao có tam hoàng ngũ đế?

122. Lão tử thị phủ tức thái thượng lão quân. Kì sự tích hữu na ta?

123. Vì sao có đẩu mỗ nguyên quân?

124. Vì sao có tam quan đại đế?

 (nhị) tổ sư tiên chân

125. Tiên hữu ngũ đẳng thị na ngũ tiên?

126. Lôi thần thị hà thần?

127. Huyền thiên thượng đế lai lịch thế nào?

128. Đông nhạc đại đế thị hà thần thánh?

129. Văn xương đế quân thị hà sự tích?

130. Quan thánh đế quân sự tích thế nào?

131. Vì sao có bích hà nguyên quân?

132. Vì sao có thiên phi nương nương?

133. Triệu công minh nguyên suất thị hà lai lịch?

134. Vương linh quan thị hà lai lịch?

135. Thành hoàng gia thị hà thần linh?

136. Thái tuế quân thị hà thần minh?

137. Thổ địa công dữ tài thần gia thị vì sao thần?

138. Sang thành đạo giáo đích trương đạo lăng thiên sư kì truyền lược thế nào?

139. Cát huyền thiên sư thị hà lai lịch?

140. Cát hồng chân nhân thị hà lai lịch?

141. Hứa tốn thiên sư thị hà lai lịch?

142. Tát thủ kiên chân nhân thị hà lai lịch?

143. Tam mao chân quân thị hà lai lịch?

144. Khấu khiêm chi thị hà lai lịch?

145. Lục tu tĩnh thị hà lai lịch?

146. Đào hoằng cảnh thị hà lai lịch?

147. Vì sao có đạo giáo ngũ tổ?

148. Thiểu dương đế quân tiên tích thế nào?

149. Chính dương tổ sư truyền lược thế nào?

150. Thuần dương tổ sư thánh tích thế nào?

151. Hải thiềm tổ sư tiên tích thế nào?

152. Trọng dương tổ sư truyền lược thế nào?

153. Vì sao có đạo giáo toàn chân thất tổ (thất chân) ?

154. Khâu trường xuân chân nhân truyền lược thế nào?

155. Lưu trường sinh chân nhân sự tích thế nào?

156. Đàm trường chân chân nhân truyền lược thế nào?

157. Mã đan dương chân nhân sự lược thế nào?

158. Hác quảng ninh chân nhân sự tích thế nào?

159. Vương ngọc dương chân nhân truyền lược thế nào?

160. Tôn thanh tĩnh tiên cô sự tích thế nào?

161. Vì sao có nam ngũ tổ?

162. Trương tử dương chân nhân truyền lược thế nào?

163. Thạch hạnh lâm chân nhân sự tích thế nào?

164. Tiết đạo quang chân nhân sự lược thế nào?

165. Trần nê hoàn chân nhân sự tích thế nào?

166. Bạch ngọc thiềm chân nhân truyền lược thế nào?

167. Đạo giáo bát tiên thị na bát vị?

168. Hán chung li hệ hà lai lịch?

169. Lữ động tân tiên tích thế nào?

170. Trương quả lão lai lịch thế nào?

171. Hàn tương tử truyền lược thế nào?

172. Lí thiết quải sự tích thế nào?

173. Tào quốc cữu đắc đạo chi sự tích thế nào?

174. Lam thải hòa chi hành lược thế nào?

175. Hà tiên cô thị hà xuất xử?

176. Biển thước thị hà lai lịch?

177. Tôn tư mạc thị hà lai lịch?

178. Trương tam phong thị hà lai lịch?

179. Đạo giáo lí đối long thị chẩm yêu giải thích đích. Đối“thần thông”thị chẩm yêu giải thích đích?

180. Đạo giáo đích hiện trạng thế nào?

Phụ lục nhất: Đạo giáo tiết nhật biểu

Phụ lục nhị: Côn minh chân khánh quan giản giới

Trợ ấn công đức danh đơn

 

Nhất. Đạo giáo giáo nghĩa

1. Vấn: Thập yếu thị đạo giáo?

Đáp: Đạo giáo. Dĩ“đạo”vi tối cao tín ngưỡng. Tông ngưỡng hoàng lão. Dĩ đạo gia. Thần tiên gia đích tu luyện lí luận cập phương pháp vi trung tâm. Dụng lão tử“đạo đức”tư tưởng cáo dụ. Giáo hóa chúng sinh. Truy cầu vũ trụ hòa hài. Thiên hạ thái bình. Giáo đạo nhân môn thông quá tu đạo tích đức đạt đáo an nhạc hạnh phúc. Trường sinh cửu thị. Đắc đạo thành tiên đích ngã quốc đặc hữu đích bản thổ tông giáo. 

2. Vấn: Đạo giáo thị hà thời sản sinh đích?

Đáp: Cư đạo kinh kí tái: Đạo giáo khởi vu miểu miểu hạo kiếp chi tiên. Thiên địa vị phân chi thời. Vũ trụ hỗn độn. Nhật nguyệt vị quang. Thái thượng lão quân sinh vu kì gian. Hóa danh vi bàn cổ; kinh quá ngũ thái (thái nhất. Thái sơ. Thái tố. Thái thủy. Thái cực) . Khinh thanh thượng phù. Trọng trọc hạ ngưng nhi khai thiên tích địa; hựu do huyền nguyên thủy tam . Hóa sinh tam thiên. Lão quân dĩ song nhãn hóa vi nhật nguyệt. Hào mao hóa vi tinh thần. Cơ nhục hóa vi phong ốc đích thổ nhưỡng. Cốt cách hóa vi kiên ngạnh đích nham thạch. Hô hấp chi khí hóa vi phong vân. Thanh âm cập nhãn trung đích thần quang hóa vi lôi điện. Thân trung đích huyết mạch hóa vi giang hà hồ bạc. Đầu phát hóa vi thảo mộc……do thử. Âm khí thượng thăng. Dương khí hạ hàng. Vạn vật sinh thành. Nhân luân hưng viễn. Chí thử. Lão quân phản vu thiên cung. Dĩ thái hư vi thể. Thái vi vi trạch. Nhi hậu lão quân sổ thứ hóa thân. Lịch kinh bát thập nhất hóa. Hiên viên hoàng đế thời. Hóa thân vi quảng thành tử. Thụ dư hoàng đế dưỡng sinh chi đạo; xuân thu thời hóa thân vi lão tử. Truyền hạ(đạo đức chân kinh). Giáo quan doãn tử dĩ tu chân chi pháp. Do thử đạo mạch hưng hĩ.

Chí đông hán trung diệp. Cự kim1800đa niên tiền. Tức đông hán thuận đế (tây nguyên126144niên tại vị) thời. Lão quân hàng vu thục đô. Thụ dư thiên sư trương đạo lăng(chính nhất minh uy )cập(ngũ đẩu chân kinh). Vu tứ xuyên đại ấp hạc (hoặc tác hộc) minh sơn sang lập liễu thiên sư đạo giáo. Xuân thu thời kì. Lão quân phục thụ đạo vu đông hoa đế quân vương huyền phủ; hán đại. Đông hoa đế quân thụ đạo vu chính dương tổ sư chung li quyền; chí đường đại. Chính dương tổ sư thụ đạo vu thuần dương tổ sư lữ động tân. Thời chí bắc tống mạt niên. Chung lữ nhị tiên hàng vu cam hà kiều thượng. Thụ dư trọng dương tổ sư dĩ chí đạo. Trọng dương tổ sư hối tứ hải tông phong vu nhất đàn. Tại hoạt tử nhân mộ trung khổ hành tu luyện. Truyền đạo vu sơn đông. Toàn chân thất tử tái tục tông phong. Truyền vu hậu thế. Giáo pháp đại hưng.

3. Vấn: Đạo giáo đích cơ bản giáo nghĩa thị Thập yếu?

Đáp: Đạo giáo dĩ“đạo”vi tối cao tín ngưỡng hòa tu hành đích chung cực mục tiêu. Vi nhiễu trứ giá nhất hạch tâm. Tại kì phát triển diễn biến quá trình trung trục tiệm hình thành liễu giáo lí giáo nghĩa. Nhậm hà nhất chủng tông giáo đô hữu tín ngưỡng. Đối tín ngưỡng đích xiển thuật tức vi giáo lí. Vi phương tiện tông giáo đồ đối giáo lí đích bả ác. Tại giáo lí cơ sở thượng. Tổng kết xuất giản minh ách yếu đích kỉ cá tự hoặc kỉ cú thoại. Tiện vu giáo đồ kí tụng. Tác vi chỉ đạo giáo đồ đích nhật thường tu trì xưng vi giáo nghĩa. Giá ta giáo nghĩa năng khế hợp vu sở hữu giáo lí. Tịnh bất dữ giáo lí hữu mâu thuẫn xung đột (trần anh ninh) .

Đạo giáo dĩ(đạo đức kinh)đích tư tưởng vi chủ yếu giáo nghĩa. Xướng đạo tôn đạo quý đức. Trọng sinh quý hòa. Kiến tố bão phác. Bão nguyên thủ nhất. Thanh tĩnh vô vi hòa từ kiệm bất tranh. Đạo giáo nhận vi“đạo”thị vũ trụ đích bản thể. Vạn vật đích bản nguyên. Vạn vật vận hành đích quy luật dĩ cập nhân gian luân lí đạo đức cương thường. “đức”thị đạo đích ngoại hóa cập công năng. Thần tiên thị tuần đức nhi thượng. Tại tinh thần hòa nhục thể cập luân lí đạo đức siêu việt vu thế tục đích tinh thần thật thể. Thần tiên kí thị đạo đích hóa thân. Hựu thị nhân loại đạo đức đích giai mô. Cố đạo giáo đồ tôn đạo quý đức. Kì vu dữ đạo hợp chân. Hình thần câu diệu. Thành vi thần tiên.

ngã mệnh tại ngã bất tại thiên”thị đạo giáo đích hựu nhất trọng yếu giáo nghĩa. Nguyên ý thị thuyết nhân đích sinh mệnh trường thọ dữ phủ thủ quyết vu tự thân. Tịnh phi quyết định vu thiên mệnh. Phiếm chỉ mệnh vận tịnh phi chưởng ác tại biệt nhân thủ trung. Canh bất thị chưởng ác tại mỗ ta vô hình đích thần bí lực lượng lí. Nhi thị chưởng ác tại tự kỷ đích thủ lí. Tức ngã mệnh tại ngã. Phú quý bất tại thiên. Tựu kiện khang sinh mệnh nhi ngôn. Nhân thông quá phục thực dược vật. Hành khí đạo dẫn. Đạt đáo duyên trường thọ mệnh đích mục đích. Tại một bệnh chi tiền tiến hành điều dưỡng. Sử chi đắc đáo kiện khang. Cổ nhân thuyết: Cứu tế thụ tai đích nhân dân. Bang trợ tha môn giải quyết khốn nan. Bất như phòng hoạn vu vị nhiên. Tương tai họa tiêu diệt vu manh nha trạng thái chi trung. Giá chủng“ngã mệnh tại ngã bất tại thiên”đích tích cực tư tưởng. Thị đạo giáo tu hành. Cải biến mệnh vận đích căn bản chỉ đạo tư tưởng.

4. Vấn: Đạo giáo đích cơ bản tín ngưỡng thị Thập yếu?

Đáp: Đạo giáo đích cơ bản tín ngưỡng thị“đạo”. Giáo đồ dĩ học đạo. Tu đạo. Hành đạo vi tông. Cố xưng đạo giáo. Tôn phụng(đạo đức kinh) (tức(lão tử)) vi chủ yếu kinh điển. Đạo kinh kí tái: Đạo thị“hư vô chi hệ. Tạo hóa chi căn. Thần minh chi bản. Thiên địa chi nguyên”. “vạn tượng dĩ chi sinh. Ngũ hành dĩ chi thành”. Dã tựu thị thuyết. Vũ trụ. Âm dương. Vạn vật đô thị do tha hóa sinh đích. Tại đạo giáo đích thế giới đương trung. Trừ liễu nhân cư trụ đích thế giới ngoại. Hoàn hữu thần tiên cư trụ đích: “thập đại động thiên. Tam thập lục tiểu động thiên hòa thất thập nhị phúc địa”đẳng tiên cảnh.

Đạo hóa vi tam chủng . Tái hóa thành tam vị chí cao vô thượng đích thần. Tức nguyên thủy thiên tôn. Linh bảo thiên tôn hòa đạo đức thiên tôn.

Đạo giáo ủng hữu bàng đại đích thần linh hệ thống. Tín phụng đích thần hoàn hữu ngận đa: Như ngọc hoàng đại đế. Tứ ngự. Ngũ lão thượng đế. Đẩu mỗ nguyên quân. Tam quan đại đế. Tứ trị công tào. Lục đinh lục giáp. Tam thập lục thiên cương. Thất thập nhị địa sát. Chân võ đại đế. Đông nhạc đại đế. Bích hà nguyên quân. Quan thánh đế quân. Thành hoàng. Thổ địa. Táo quân. Môn thần đẳng đẳng.

Tín ngưỡng“đạo”đích lánh nhất cá trọng yếu nội dung thị: Đạo cụ hữu vĩnh hằng đích sinh mệnh. Hoạch đắc tha. Bảo trì tha tiện khả trường sinh. Giá dã khiếu tác“đức”. Đức tức đắc. Tức đắc đạo. Nhân thử nhân khả dĩ tu đạo nhi trường sinh bất tử. Đắc đạo nhi thành thần tiên.

Đạo giáo trọng sinh. Quý sinh. Truy cầu trường sinh. Nhân thông quá học đạo. Tu đạo. Hành đạo đẳng tu luyện phương pháp đạt đáo“sinh đạo hợp nhất”. Tựu khả dĩ đắc đạo nhi trường sinh cửu thị. Bất cận khả dĩ hưởng thụ nhân gian đích hạnh phúc. Nhi thả khả dĩ phản bản hoàn nguyên. Dữ đạo đồng thể. Phục quy vu“anh nhi”. Trường tồn tiên giới. Đạt đáo vĩnh sinh đích cảnh giới.

5. Vấn: Đạo giáo đích tông chỉ thị Thập yếu?

Đáp: Đạo giáo đích tông chỉ thị“tiên đạo quý sinh. Vô lượng độ nhân”. “luyện hình tồn thần”. “hình thần câu diệu”. “dữ đạo hợp chân”. “nhạc sinh quý sinh”. Đạo giáo thị đối sinh mệnh tích cực truy cầu đích tông giáo. Nhi thả đối nhục thể hòa tinh thần đích thống nhất tính phi thường chú trọng.

Cứu nhân. Bạt u đa thị biểu hiện tại đối đạo giáo y dược đích toản nghiên truy cầu hòa tại độ u pháp sự thượng đối u hồn đích tế bạt thượng. Na ta nhất đề khởi đạo giáo tựu tưởng khởi hàng ma khu quỷ. Kì phúc nhương tai đích nhân kì thật thị thụ nhất ta tiểu thuyết hoặc giả ảnh thị sở ngộ đạo đích.

6. Vấn: Đạo giáo cứu cánh thị trương đạo lăng sang đích?Hoàn thị“lão tử”sang đích? Đạo giáo đích giáo nghĩa dữ lão tử đích“đạo” hữu Thập yếu quan hệ?

Đáp: Đạo giáo phát nguyên vu trung quốc. Thủy vu hiên viên hoàng đế. Vi trung hoa dân tộc cố hữu đích tông giáo. Đạo giáo tảo tại trương lăng thiên sư chi tiền tựu dĩ kinh tồn tại. Lệ như phương tiên đạo. Hoàng lão đạo. Thái bình đạo đẳng đẳng. Tảo kì đích đạo sĩ xưng vi phương sĩ hoặc giả vũ sĩ. Chích thị hiện đại lịch sử thượng dĩ trương lăng vi“đạo giáo”chính thức thành lập đích tiêu chí nhân vật. Đạo giáo dĩ đạo tổ lão tử đích(đạo đức kinh)vi căn bản kinh điển. Đạo giáo đích hạch tâm giáo lí giáo nghĩa cơ bản thượng giai thị do thử nhi xuất. Tôn phụng“đạo”vi tối cao tín ngưỡng. Đạo thị lăng giá vu sở hữu tôn thần chi thượng đích. Đãn do vu“đạo”nhất khí nhi hóa tam thanh. Ngọc thanh. Thượng thanh. Thái thanh đại biểu liễu đạo giáo vũ trụ sinh thành đích tam cá thời kì tức hỗn nguyên. Hồng nguyên. Thái sơ. Thị đạo giáo vũ trụ sinh thành luận đích cụ thể thể hiện. Sở dĩ tam thanh chí tôn trực tiếp đại biểu trứ đạo. Thị đại biểu đạo giá nhất bản thể đích bất đồng phương diện. Nhân thử hựu thường thuyết tam thanh tức thị“đạo”. Dĩ hậu tiện diễn sinh liễu thiên địa tam giới đẳng đạo giáo thần minh. Thị chư thần đích căn bản.

7. Vấn: Đạo giáo vì sao thị trung quốc cố hữu đích tông giáo?

Đáp: Đạo giáo thủy nguyên vu hoàng đế. Tập thành vu lão tử. Phát dương vu trương đạo lăng thiên sư. Chiến quốc cập tần hán chư nho. Giai sùng hoàng đế lão tử chi học. Xưng vi đạo gia. Đường tống dĩ hàng các đại tất tông đạo học. Tịnh tín ngưỡng sùng phụng. Phổ cập vu trung hoa dân tộc. Thị ngã quốc dân tộc văn hóa đích trọng yếu tổ thành bộ phân. Đối hoa hạ dân tộc tinh thần cập dân tộc tính cách đích hình thành sản sinh liễu thâm viễn ảnh hưởng. Cố đạo giáo thị vi trung quốc cố hữu đích tông giáo.

8. Vấn: Đạo giáo vi Thập yếu dĩ đạo danh giáo?

Đáp: Đạo giáo đồ đối đạo. Nhất yếu tín ngưỡng. Nhị yếu nghiên cứu. Tam yếu kế thừa. Tứ yếu phát dương. Ngũ yếu tiễn hành. Sở dĩ đạo sĩ thị “dĩ đạo vi sự” “dĩ‘đạo’giáo hóa chúng sinh”cố dĩ“đạo”danh giáo.

9. Vấn: Thập yếu thị đạo dữ đức?

Đáp: Lão tử sở thuyết đích“đạo”thị đạo giáo giáo nghĩa đích hạch tâm. Thị dĩ“thanh tĩnh vi tông. Hư vô vi thể. Nhu nhược vi dụng”đích nhất chủng“đạo”. Giá chủng“đạo”thị vũ trụ đích bản nguyên dữ chủ tể giả. Tha vô sở bất bao. Vô sở bất tại. Tha thị nhất thiết đích khai thủy dữ vạn sự vạn vật đích sinh hóa giả.

(đạo đức kinh)vân: “đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật”. Lão tử sở thuyết đích“đạo”kí thị chỉ“vũ trụ”đích bản thể. Hựu thị chỉ“tự nhiên”đích quy luật. Sở dĩ“đạo”năng sử nhất thiết hữu tình tại tam thanh chúng thần diện tiền. Bất luận quý tiện. Bần phú. Thông ngu. Nhất luật bình đẳng. Đạo giáo cường điều. Nhậm hà nhân đô khả dĩ tín ngưỡng đạo. Đô năng cú học đạo. Đắc đạo. (lão tử tưởng nhĩ chú)trung thuyết“đạo”: “tán hình vi khí. Tụ hình vi thái thượng lão quân. Thường trị côn lôn. Hoặc ngôn hư vô. Hoặc ngôn tự nhiên. Hoặc ngôn vô danh. Giai từ nhất nhĩ”. (hỗn nguyên hoàng đế thánh kỉ)dã thuyết:  “lão tử giả. Lão quân dã. Thử tức đạo chi thân dã. Nguyên khí chi tổ tông. Thiên địa chi căn bản dã”. Sở dĩ thái thượng lão quân tức thị“đạo”đích hóa thân.

đức”hòa“đạo”thị nhất cá chỉnh thể. Thành vi đạo giáo giáo nghĩa đích hạch tâm. (đạo đức kinh)trung sở thuyết đích“thượng đức”. “huyền đức”. “thường đức”. “đạo tôn nhi đức quý”đích“đức”chỉ đích thị giá cá“đức”. (thanh tĩnh kinh)trung thuyết: “thượng sĩ vô tranh. Hạ sĩ hảo tranh. Thượng đức bất đức. Hạ đức chấp đức. Chấp trứ chi giả. Bất danh đạo đức. Chúng sinh sở dĩ bất đắc chân đạo giả. Vi hữu vọng tâm……”. Sở dĩ đạo giáo đồ nhất định yếu trọng thị“tu đạo dưỡng đức”. Tịnh tương“đạo”hòa“đức”tác vi tối căn bản đích tín ngưỡng hòa hành động đích chuẩn tắc. Tố đáo kí yếu tu đạo. Canh yếu tích đức. (đạo giáo nghĩa xu•đạo đức nghĩa)thuyết: “đạo đức nhất thể. Nhi kì nhị nghĩa. Nhất nhi bất nhất. Nhị nhi bất nhị”. Sở dĩ khả dĩ thuyết. Phàm thị phù hợp“đạo”đích chuẩn tắc đích. Tiện thị“hữu đức”; phàm thị vi phản“đạo”đích chuẩn tắc đích. Tiện thị“vô đức”. (tây thăng kinh•tự)vân: “đạo chi tại ngã vị chi đức”. Án chiếu“đạo”đích chuẩn tắc. “tu chi vu thân. Kì đức nãi chân; tu chi vu gia. Kì đức nãi dư; tu chi vu hương. Kì đức nãi trường; tu chi vu quốc. Kì đức nãi phong; tu chi vu thiên hạ. Kì đức nãi phổ”. Đạo giáo cường điều: Tu thân. Trị gia. Thống trị thiên hạ. Đô ứng cai tu đạo. Tòng nhi sử“đạo phổ đức dật”. Dĩ đạt đáo thái bình hòa nhân ái đích lí tưởng cảnh giới.

 

Đạo giáo tương“đức”án thái độ khu phân vi“âm đức”hòa“dương đức”nhị loại. Sở vị“âm đức”. Thị chỉ cá nhân bất bị tha nhân sở tri đạo đích đức hành; sở vị“dương đức”. Thị chỉ cá nhân bị đại gia liễu giải đích đức hành. Đạo giáo đề xướng“âm đức”mật huệ. “đại dĩ cập vu nhân. Tiểu dĩ cập vu vật. Tu thân tích đức”.

10. Vấn: Vì sao có đạo giáo tam bảo?

Đáp: Đạo giáo dĩ: Nguyên thủy thiên vương sở hóa ngọc thanh thiên bảo quân. Thượng thanh linh bảo quân. Thái thanh thần bảo quân. Vi đạo giáo tam bảo. Tôn vi tối cao chi thần.

Nhiên nhân đạo giáo dĩ học đạo. Tu đạo. Hành đạo vi bản. Cố hựu hữu dĩ sở bản đích tam yếu chỉ. Tôn vi tam bảo giả:

 (nhất) . Học đạo giả: Dĩ ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn vi đạo bảo tôn. Thượng thanh linh bảo thiên tôn vi kinh bảo tôn. Thái thanh đạo đức thiên tôn vi sư bảo tôn. Tác vi quy phụng đạo pháp chi“đạo. Kinh. Sư”tam bảo.

 (nhị) . Tu đạo giả: Dĩ nhân thân chi“tinh. Khí. Thần”vi tu dưỡng tính mệnh. Tác xuất thế công phu đích tam bảo.

 (tam) . Hành đạo giả: Dĩ“từ. Kiệm. Nhượng”vi lập thân hành đạo. Tác nhập thế công phu đích tam bảo. (lão tử•tam bảo chương)vân: “ngã hữu tam bảo. Trì nhi bảo chi. Nhất viết từ. Nhị viết kiệm. Tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên”.

11. Vấn: Thập yếu thị thừa phụ?

Đáp: Đạo giáo giảng“thừa phụ”tức“nhân quả”. Đãn hựu bất đồng vu“nhân quả”dã.

nhân quả”thị châm đối vu cá nhân. Thùy chủng nhân. Thùy đắc quả. Dữ tha nhân vô quan; “thừa phụ”bao hàm“nhân quả”. Đãn canh tiến nhất bộ nhận vi: Cá nhân đích thiện ác hành vi. Bất đãn ảnh hưởng cá nhân. Nhi thả ảnh hưởng gia đình. Xã hội nãi chí vũ trụ đích hòa hài. Bỉ như thuyết tiền bối hành thiện. Hậu nhân đắc phúc; kim nhân hành ác. Hậu bối thụ họa. Nhân vi hữu“thừa phụ”. Sở dĩ kim thế hữu đích nhân nhất quán hành thiện. Đãn khước kinh thường đắc họa; hữu đích nhân nhất trực hành ác. Đãn khước kinh thường đắc phúc. Đạo giáo nhận vi. Giá thị do vu“thừa phụ”sử nhân mông thụ đích. Tức bản nhân như quả tạo ác. Tử tôn tựu hội đắc họa; bản nhân như quả hành thiện. Tử tôn tựu hội đắc phúc. Đồng dạng. Bản nhân đích mệnh vận thị tại vi tổ tiên thừa đam hậu quả. Tổ tiên như quả tạo ác. Bản nhân tựu hội đắc họa; tổ tiên như quả hành thiện. Bản nhân tựu hội đắc phúc. Tựu như đồng tổ bối tích tài. Hậu bối hưởng thụ. Tổ bối khiếm trái. Hậu bối hoàn tiễn nhất dạng. Tức“tích thiện chi gia. Tất hữu dư khánh; tích bất thiện chi gia. Tất hữu dư ương”chi lí dã.

12. Vấn: Thập yếu khiếu thủ canh thân?

Đáp: Đạo giáo nhận vi nhân thân trung hữu tam thi thần. Mỗi đáo canh thân chi nhật. Tức thượng thiên báo cáo nhân đích quá thất. Tam thi vi: Thượng thi danh bành cứ. Trung thi danh bành chất. Hạ thi danh bành kiểu. Sở dĩ dã khiếu tam bành. Dã hữu xưng vi huyền linh đích. Dã hữu xưng vi thanh cô. Bạch cô. Huyết cô đích. Thượng thi sử nhân hảo sắc. Trung thi sử nhân đa tư. Hạ thi sử nhân dâm dục. Cố tam thi sử nhân trục tiệm suy lão. Xu vu tử vong. Canh bất lợi vu đạo nhân tu hành. Nhân thử tất tu trừ chi.

Đạo giáo vi liễu trừ khứ tam thi thần. Thải thủ liễu hứa đa biện pháp. Nhất chủng thị khứ dục. Sở vị“dục sinh tắc tam thi sinh. Dục diệt tắc tam thi diệt”. Nhất chủng thị phục phù tụng chú. Nhất chủng thị yếm thắng. Nhất chủng thị phục dược. Nhất chủng thị phục khí. Lưu hành tối quảng đích thị thủ canh thân. Tức tại mỗi nguyệt đích canh thân nhật. Triệt dạ bất miên. Trở chỉ tam thi thượng thiên báo cáo. Hoặc giả trảm khước tam thi thần.

13. Vấn: Đạo giáo vì sao đề xướng vô vi?

Đáp: Vô vi đích tư tưởng. Nguyên vu(đạo đức kinh): “thị dĩ thánh nhân xử vô vi chi sự. Hành bất ngôn chi giáo. ……sử phu tri giả bất cảm vi dã. Vi vô vi. Tắc vô bất trị”. Nhân thử đạo giáo dĩ“vô vi”tác vi đắc đạo ý. Đắc thiên tâm. Trí thái bình đích căn bản. (hoài nam tử•nguyên đạo)thuyết: “sở vị vô vi giả. Bất tiên vật vi dã; sở vị vô bất vi giả. Nhân vật chi sở vi”. Ngụy tấn dĩ hậu. “vô vi”trục tiệm thành liễu đạo giáo xã hội quan đích cơ sở. Hà thượng công tại(lão tử chú)trung thuyết: “pháp đạo vô vi. Trị thân tắc hữu ích tinh thần. Trị quốc tắc hữu ích vạn dân”. Sở vị“trị thân” đích“vô vi”. ứng đương“vô vi sự chủ. Vô vi sự sư. Tịch nhược vô nhân. Chí vu vô vi. ”giá dạng tài năng toàn thân. Khứ nguy. Li cữu. Sở vị“trị quốc”đích“vô vi”. ứng đương án tự nhiên quy luật hòa xã hội phát triển quy luật lai trị lí thiên hạ. Giá dạng tài năng sử lê dân bách tính đắc ích.

Chẩm dạng tài năng tố đáo“vô vi”ni? (vân cấp thất thiêm)chỉ xuất: “dục cầu vô vi. Tiên đương tị hại. Hà giả? Viễn hiềm nghi. Viễn tiểu nhân. Viễn cẩu đắc. Viễn hành chỉ; thận khẩu thực. Thận thiệt lợi. Thận xử nháo. Thận lực đẩu. Thường tư quá thất. Cải nhi tòng thiện. Hựu năng thông thiên văn. Thông địa lí. Thông nhân sự. Thông quỷ thần. Thông thời cơ. Thông thuật sổ. Thị tắc dữ thánh tề công. Dữ thiên đồng đức hĩ”. Khả kiến đạo giáo đích“vô vi”. Tịnh phi tiêu cực tị thế. Nhi thị ứng cai nỗ lực học tập. Tích cực tiến thủ. Thông hiểu tự nhiên hòa xã hội. Thiện vu xử lí nhân tế quan hệ. Sở dĩ thuyết“vô vi”tịnh phi vô sở tác vi. Thập yếu sự tình đô bất tố. Nhi thị ứng cai án“đạo”hành sự. Xử thế lập mệnh tất tu bính khí vọng tự tác vi. Viễn họa thận hành. Truy cầu phác tố tiết kiệm. Thanh tĩnh quả dục đích cảnh giới.

14. Vấn: Đạo giáo vì sao đề xướng thanh tĩnh?

Đáp: Đạo giáo nhận vi: “thanh tĩnh”thị“đạo”đích căn bản. Vạn vật chích hữu tại“thanh tĩnh”đích trạng thái trung. “đạo” tài hội hiển hiện. Vu thị. “thanh tĩnh”thành liễu đạo giáo giáo nghĩa đích nhất cá trọng yếu nội dung. Nhi giá chủng tư tưởng. Truy căn tầm nguyên. Hoàn thị xuất tự(đạo đức kinh).

(sử kí•thái sử công tự tự)thuyết: “lí nhĩ vô vi tự hóa. Thanh tĩnh tự chính”. Đạo giáo cường điều“thanh tĩnh”. Mục đích thị vi liễu“chân tư chí đạo. Học tri thanh tĩnh”. (lão tử tưởng nhĩ chú)chủ trương: “nhân pháp thiên địa. Cố bất đắc táo xử. Thường thanh tĩnh vi vụ”. Hoàn chỉ xuất: “đạo thường vô dục nhạc thanh tĩnh. Cố lệnh thiên địa thường chỉ”. Giá thị thuyết. Học đạo đích nhân chích hữu“vô dục”nhi“thanh tĩnh”. Tài toán phù hợp“đạo”đích quy luật. Tài hữu khả năng đắc đạo. Đạo giáo nhận vi. Học đạo giả chích hữu tiên tố đáo liễu“quả dục”hòa“vô vi”. Tài hữu tố đáo“thanh tĩnh”đích khả năng.

15. Vấn: Đạo giáo vì sao đề xướng quả dục?

Đáp: Sở vị“quả dục”. Tựu thị thiểu tư dục hoặc tiết dục. (lão tử)đệ thập cửu chương tại đàm đáo trị lí xã hội thời. Yếu cầu năng cú“kiến tố bão phác. Thiểu tư quả dục”. Đạo giáo tương“quả dục”tác vi giáo nghĩa đích nhất cá trọng yếu nội dung. Nhận vi đạo giáo đồ vi nhân xử thế. ứng cai thời thời tiết chế cá nhân đích tư dục.

Đường tống dĩ hậu. “quả dục”dữ nội tu thuật kết hợp tại nhất khởi. Tòng nhi yếu cầu tu đạo giả. “tại vật nhi tâm bất nhiễm. Xử động nhi thần bất loạn. Vô sự nhi bất vi. Vô thời nhi bất tịch”. Đạt đáo“vô dục”đích cảnh giới. (đạo đức kinh)sở thuyết đích“quả dục”. Kì thật tịnh bất thị“tuyệt dục”. “vô dục”đích ý tư. Chích bất quá thị ứng cai“khứ thậm. Khứ xa. Khứ thái”. Tức bất cực đoan. Bất xa xỉ. Bất quá phân.

16. Vấn: Đạo giáo vì sao đề xướng bất tranh?

Đáp: Tại đạo giáo giáo nghĩa trung. “bất tranh”thị chỉ nhân môn thuận hồ thiên lí nhi bất cường cầu đích nguyên tắc. Nhi giá chủng nguyên tắc. Thị thiên địa vạn vật đích vận hành dĩ cập nhân đích vi nhân xử thế đô tất tu tuân tuần đích. (lão tử tưởng nhĩ chú)thuyết: “thánh nhân bất dữ tục nhân tranh. Hữu tranh. Tị chi cao thệ. Tục nhân thế nào năng dữ chi cộng tranh hồ? ”Tịnh chỉ xuất: “cầu trường sinh giả. Bất lao tinh tư cầu tài dĩ dưỡng thân. Bất dĩ vô công kiếp quân thủ lộc dĩ vinh thân. Bất thực ngũ vị dĩ tứ. Y tệ lí xuyên. Bất dữ tục tranh”. (vân cấp thất thiêm)hữu: “thái thượng viết: Thiên chi đạo. Lợi nhi bất hại; thánh nhân chi đạo. Vi nhi bất tranh. Cố dữ thời tranh chi giả xương. Dữ nhân tranh chi giả vong. Thị dĩ hữu binh giáp nhi vô sở trần chi. Dĩ kì bất tranh. Phu bất tường giả. Nhân chi sở bất tranh; cấu nhục giả. Nhân chi sở bất dục. Năng thụ nhân sở bất dục tắc túc hĩ”. Đại gia đô tri đạo. Tục nhân sở bất tranh đích sự vật. Nhất bàn đô thị bất tường đích; tục nhân sở bất dục đích sự vật. Cơ bản đô thị cấu nhục đích.

Đạo giáo đồ đích“bất tranh”. Hoàn bất cận cận thị khiêm nhượng. Nhu nhất tâm vi thiện. Tuyệt bất tạo ác. Đạo giáo nhận vi. Nhất cá vi thiện đích đạo giáo đồ. Tức sử“bất tranh”. Dã bất hội bất thắng lợi; tức sử“bất ngôn”. Dã bất hội một hữu hưởng ứng. Giá thị nhân vi. “bất tranh”đích cao thượng hành vi. Tự nhiên hội cảm động chu vi đích nhân. “bất tranh”bản thân thị vô thanh đích ngữ ngôn. Tiêu chí trứ nhất cá đạo giáo đồ đích tu vi cảnh giới.

17. Vấn: Vì sao có tiên đạo quý sinh vô lượng độ nhân?

Đáp: Đạo giáo thập phân trọng thị nhân đích sinh mệnh. Vạn vật đô do đạo hóa nhi lai. Nhất thiết sinh mệnh đô thể hiện trứ đạo. Đối sinh mệnh đích trọng thị. Tức thị đối đạo đích tôn trọng. Nhân thử đạo giáo giảng đích thị trường sinh bất tử. Tu đạo thành tiên. Tức thị đối đạo đích tín ngưỡng dữ thật tiễn đích kết quả. Đối vu sinh. Lão tử viết: “xuất sinh nhập tử. Sinh chi đồ thập hữu tam. Tử chi đồ thập hữu tam. Nhân chi sinh. Động chi tử địa diệc thập hữu tam”. Thuyết minh nhân đích sinh mệnh phi thường hữu hạn. Nhi thả xử vu nhất cá nguy hiểm đích trạng thái chi trung. Sở dĩ yếu cầu nhân môn“thâm căn cố đế”. Truy cầu“trường sinh cửu thị chi đạo”. (thái bình kinh)trung chủ trương nhạc sinh. Trọng sinh. Tổng chi tôn trọng sinh mệnh thị đạo giáo đích nhất quán chủ trương. Chủ yếu bao quát:

Nhất. Tôn trọng nhân loại tự thân đích sinh mệnh giới trị. Phản đối khinh sinh tự sát. Dã phản đối sát hại tha nhân. Yếu cầu khiết thân tự hảo. Tu thân dưỡng tính. Truy cầu trường sinh;

Nhị. Tôn trọng động vật đích sinh mệnh. Nhận vi nhất thiết huyết tính chi vật. Giai hữu linh tính (tức hữu đạo tính) . Do vu ngộ tính hữu tảo trì chi phân. Sở dĩ tu đạo giai thứ hữu khoái mạn chi biệt;

Tam. Tôn trọng thực vật đích sinh mệnh. Nhận vi thực vật hòa nhân nhất dạng cụ hữu linh tính. Tại mỗ chủng đặc định đích hoàn cảnh hạ. Dã năng cú tu luyện thành tiên;

Tứ. Tôn trọng nhân loại hòa động thực vật lại dĩ sinh tồn đích hoàn cảnh. Tố đáo thượng thuật tứ điểm kí độ kỷ hựu độ nhân. Cố(độ nhân kinh)vân: “tiên đạo quý sinh. Vô lượng độ nhân”.

18. Vấn: Vì sao có tế thế lợi vật tề đồng từ ái?

Đáp: Tế thế lợi vật thị đạo giáo tu luyện sinh hoạt trung tất bất khả thiểu đích hoàn tiết. Tế thế tức phổ tế thế gian. Lợi vật tức lợi ích vạn vật. Đạo giáo nhận vi tế thế lợi vật bất cận bang trợ liễu tha nhân. Nhi thả hoàn hữu lợi vu tự kỷ tiên đạo đích tu thành. Lão tử viết: “chẩn cùng bổ cấp tắc danh sinh. Khởi lợi trừ hại tức công thành”. Cát hồng tằng đối đệ tử giải thích vân: Nhĩ môn chi sở dĩ bất năng cú thành vi thiên tiên. Nhi tố liễu cá địa tiên. Thị nhân vi“tiền thế học đạo thụ kinh. Thiểu tác thiện công. Duy dục độ thân. Bất niệm độ nhân; duy tự cầu đạo. Bất niệm tha nhân đắc đạo”. Cố đạo giáo tu đạo thời cường điều“tế thế lợi vật. Tề đồng từ ái”.

19. Vấn: Hà vị tam giới thập phương?

Đáp: Tam giới giả hữu tam: Nhất dĩ thời gian nhi ngôn. Phân vi vô cực giới. Thái cực giới. Dữ hiện thế giới; nhất dĩ không gian nhi ngôn. Phân vi thiên giới. Địa giới. Dữ thủy giới; nhất dĩ đạo cảnh nhi ngôn. Phân vi dục giới. Sắc giới. Dữ vô sắc giới. Giai xưng vi“tam giới”dã. Thập phương giả. Nãi vi đông phương. Nam phương. Tây phương. Bắc phương. Đông bắc phương. Đông nam phương. Tây bắc phương. Tây nam phương. Thượng phương. Hạ phương. Vi thập phương dã.

20. Vấn: Hà vị tứ ân tam hữu?

Đáp: Đạo giáo dĩ báo ân vi trọng. Cố hữu tứ ân ứng báo. Tứ ân giả: Nhất thiên địa ân. Nhị quốc thổ ân. Tam phụ mẫu ân. Tứ sư trường ân. Phàm thử tứ giả. Giai nghi hồi hướng dĩ báo chi. Tam hữu giả: Nhất hữu tình giả. Nhị hữu thức giả. Tam hữu duyên giả. Phàm thử tam giả. Đạo giai thân chi. Sở dĩ“tứ ân tam hữu”vi tín đạo giả tu niệm niệm bất vong chi dã.

21. Vấn: Hà vị tam quy ngũ giới?

Đáp: Tam quy giả: Quy y đạo. Quy y kinh. Quy y sư. Vi quy y tam bảo dã;

Ngũ giới(hựu xưng vi“tích công quy căn ngũ giới”)giả: Nhất giới sát sinh. Nhị giới thâu đạo. Tam giới tà dâm. Tứ giới vọng ngữ. Ngũ giới huân tửu.

Thân bất nhiễm sát đạo tà dâm. Tương thăng nhập dục giới thập bát thiên. Tâm vô tham. Sân. Si tương thăng nhập sắc giới lục thiên. Khẩu vô khỉ ngôn hoa ngữ. Ác khẩu vọng ngôn. Tương thăng nhập vô sắc giới tứ thiên. Tại thử cơ sở thượng cung dưỡng tam bảo. Quảng hành phương tiện. Tích công luy đức. Tương thăng nhập tứ dân thiên. Chí thử khiêu xuất tam giới ngoại. Bất tại ngũ hành trung. Tam tai bất đáo. Bát nan bất xâm. Vĩnh thoát luân hồi. Thường xử thanh tĩnh tiêu diêu chi cảnh.

Thường nhân danh tịch. Lục vu âm tào địa phủ. Tùy tự thân công quá luân vu lục đạo. Dục thoát luân hồi chi khổ. Tất tu quy y đại đạo. Bằng tá đạo kinh sư tam bảo chi lực nhi bãi thoát luân hồi. Nhân thử. Tất tu quy y tam bảo. Quy y chi hậu. Danh tịch tương tòng âm tào địa phủ tiêu trừ. Kí danh vu tam quan đại đế thanh biên chi tịch. Tòng thử chi hậu. Tam bảo đệ tử đích nhất thiết công quá giai quy tam quan đại đế khảo giáo. Âm tào địa phủ vô quyền kiền thiệp. Dục cầu quy y. Tất tiên bái sư. Bái sư tất tu tâm ý kiền thành. Quy y chi hậu. Tất tu tuân thủ tam quy ngũ giới. Thử tam quy ngũ giới vi học đạo giả nhập đạo chi sơ. Nhu thủ yếu tuân thủ chi quy luật dã.

22. Vấn: Thế nào bái sư?

Đáp: Thể ngộ đại đạo. Bằng tá kinh. Kinh văn uẩn tàng đại đạo đích huyền lí. Thường nhân nan dĩ tự ngộ. Tu tá sư chi dẫn đạo nhi tiến nhập đạo chi môn tường. Cố nhi bái sư cực vi cẩn thận nhi nghiêm túc.  (tường tình thỉnh tham duyệt(đạo giáo nghi phạm). ) Bằng tá tự thân chi duyên phân. Tầm trảo dữ tự kỷ hữu duyên đích độ sư. Do độ sư tụng kinh phúng chú. Sám trừ tự kỷ tiền thế kim sinh chi tội khiên. Thụ dư tam quy ngũ giới chi nghi.  (xuất gia nhập đạo quy y giả tường kiến(quan cân khoa nghi)hoặc bản thưkhai kì truyền giới thị Thập yếu? Kì ý nghĩa thế nào? ”Điều. ) Tục gia quy y giả. Bái sư chi hậu. Tất tu nghiên tập đạo kinh (tập tụng(đạo đức kinh). (thái thượng cảm ứng thiên). (huyền môn nhật tụng công khóa kinh)đẳng) . Hành thiện tích đức. Tố cá đạo môn đích hợp cách đệ tử.

23. Vấn: Hà vị tam nghiệp dữ lục căn cập lục trần?

Đáp: Tam nghiệp giả: Thân nghiệp. Khẩu nghiệp. Ý nghiệp. Vị thân. Khẩu. Ý tam giả sở khởi tác dụng chi nghiệp dã. Lục căn giả: Nhãn căn. Nhĩ căn. Tị căn. Thiệt căn. Tâm căn. Ý căn. Vị thử lục quan năng sinh lục thức chi căn. Cố vị lục căn. Lục trần giả: Sắc. Thanh. Hương. Vị. Xúc. Pháp. Vị thử lục cảnh. Năng do lục căn nhi nhiễm trần ô. Cố vị lục trần dã.

24. Vấn: Hà vị tam chướng dữ thập ác?

Đáp: Tam chướng giả: Ma chướng. Nghiệp chướng. Tai chướng dã. Nhất. Nhân tham sân si đẳng chi hoặc. Nhi sinh ma chướng. Nhị. Nhân ngũ nghịch thập ác chi nghiệp. Nhi thành nghiệp chướng. Tam. Nhân tam tai bát nan chi tao. Nhi kiến tai chướng. Thập ác giả: Khẩu hữu tứ ác: Khỉ ngữ. Vọng ngôn. Ác khẩu. Lưỡng thiệt. Tâm hữu tam ác: Tham. Sân. Si. Thân hữu tam ác: Sát. Đạo. Dâm. Hợp vi thập ác.

25. Vấn: Hà vị tam ngũ khổ?

Đáp: Tam giả: Nhất. Hỏa . Địa ngục đạo mãnh hỏa sở thiêu chi xử. Nhị. Huyết . Súc sinh đạo hỗ tương thực chi xử. Tam. Đao . Ngạ quỷ đạo bị đao kiếm bức bách chi xử. Hựu dĩ: Nhất giả khảo đối tiền phi chi . Nhị giả súc sinh thường thù vãng nghiệp chi . Tam giả ngạ quỷ khổ đối tối thâm. Khát ẩm hỏa tinh. Cơ tắc thực thán chi . Hiệu viết tam .

Ngũ khổ giả: Nhất. Đao sơn địa ngục chi khổ. Nhị. Kiếm thụ địa ngục chi khổ. Tam. Đồng trụ địa ngục chi khổ. Tứ. Hoạch thang địa ngục chi khổ. Ngũ. Minh linh địa ngục chi khổ. Thị vi ngũ khổ.

26. Vấn: Hà vị tam tai bát nan?

Đáp: Tam tai giả: Tao thụ tam đại thiên tai dã. Nhất. Phong tai. Nhị. Hỏa tai. Tam. Thủy tai.

Bát nan giả: Nhất giả đắc sinh nhân đạo nan. Nhị giả khứ nữ vi nam nan. Tam giả hình thể hoàn toàn nan. Tứ giả đắc sinh trung thổ nan. Ngũ giả trị hữu đạo quân nan. Lục giả bẩm tính từ nhân nan. Thất giả trị quốc thái bình nan. Bát giả dữ tam bảo tương ngộ nan. Vị chi bát nan. (vân cấp thất thiêm)quyển tam thập ngũ“tạp tu nhiếp”đích bát nan vi bất phế đạo tâm nhất nan. Bất tựu minh sư nhị nan. Bất thác nhàn cư tam nan. Bất xá thế vụ tứ nan. Bất cát ân ái ngũ nan. Bất lộng lợi dục lục nan. Bất trừ hỉ nộ thất nan. Bất đoạn sắc dục bát nan.

27. Vấn: Thập yếu thị tam nguyên ngũ tịch?

Đáp: Tam nguyên tiết nhật thị: Chính nguyệt thập ngũ nhật thượng nguyên thiên quan tiết. Thất nguyệt thập ngũ nhật trung nguyên địa quan tiết. Thập nguyệt thập ngũ nhật hạ nguyên thủy quan tiết. Ngũ tịch tiết nhật thị: Chính nguyệt sơ nhất nhật thiên tịch. Ngũ nguyệt sơ ngũ nhật địa tịch. Thất nguyệt sơ thất nhật đạo đức tịch. Thập nguyệt sơ nhất nhật dân tuế tịch. Thập nhị nguyệt sơ bát nhật vương hầu tịch.

28. Vấn: Đạo giáo đích chủ yếu kinh điển hữu na ta?

  Đáp: Đạo giáo tối căn bản kinh điển thị lão tử đích(đạo đức kinh). Kì tha chủ yếu kinh điển tắc hữu(âm phù kinh). (thanh tĩnh kinh). (hoàng đình kinh). (độ nhân kinh). (ngọc hoàng kinh)(tam quan kinh)đẳng đẳng.

29. Vấn: Đạo giáo đích thế giới quan hòa sinh mệnh quan đáo để thị Thập yếu dạng đích? Vật chất thế giới hòa tinh thần thế giới thị chẩm yêu cá quan hệ?

Đáp: Đạo giáo nhận vi. Nhân thiên đích thế giới thị tương ứng đích. Thiên hữu Thập yếu. Nhân dã hữu Thập yếu. Thiên trung hữu nhật nguyệt. Nhân thân hữu âm dương. Thiên trung hữu ngũ hành. Nhân trung hữu ngũ tạng. Giản đơn thuyết. Nhân thị thiên đích phó bản. Do thử manh sinh xuất trung y y học đích lí luận. Sở dĩ cổ thời tài hữu“thập đạo cửu y”đích thuyết pháp. Lịch sử thượng hữu danh đích y sinh hữu ngận đại bộ phân đô thị đạo sĩ hoặc giả thị dữ đạo giáo tương quan đích nhân vật.

Đạo giáo nhận vi nhân thị do hồn hòa phách giá lưỡng bộ phân sở tổ thành đích. Hồn thị tinh thần tằng diện đích. Phách thị nhục thể tằng diện đích. Thử hồn thử phách tắc ám hợp âm dương. Cô âm bất trường. Độc dương bất sinh. Lưỡng giả bất năng đơn độc tồn tại.

 

30. Vấn: Đạo giáo đích vũ trụ kết cấu thị chẩm dạng đích?

  Đáp: Đạo giáo nhận vi vũ trụ chi gian. Thượng hữu tam thập lục thiên. Hạ hữu tam thập lục địa. Tam thập lục thiên chi tối thượng nhất tằng vi đại la thiên; kì thứ tam thiên vi tam thanh cảnh. Phân biệt thị thanh vi thiên. Vũ dư thiên. Đại xích thiên; kì thứ tứ thiên vi tứ chủng dân thiên (hựu xưng tứ phạm thiên) . Phân biệt vi cổ dịch thiên. Phạm độ thiên. Ngọc long thiên hòa thường dung thiên; tái thứ vi tam giới nhị thập bát thiên. Bao quát vô sắc giới tứ thiên. Sắc giới thập bát thiên hòa dục giới lục thiên.

Đại la thiên vi tam thanh tôn thần sở cư. Tam thanh cảnh vi cửu thánh. Cửu chân. Cửu tiên sở cư. Tứ chủng dân thiên chi nhân đoạn trừ sinh tử chi khổ. Tam tai bất cập; vô sắc giới nhân thọ mệnh trường. Đãn vị đoạn sinh tử; dục giới chi nhân hữu dục vọng. Nhân nhi hữu các chủng thống khổ.

Tam thập lục địa tắc vi nhân tử chi hậu quỷ hồn sở nhập chi xử. Tục xưng âm gian. Đạo giáo nhận vi. Nhân tử chi hậu tại âm gian yếu thụ đáo thập điện diêm vương đích thẩm phán. Hữu thiện hành giả tắc năng chuyển sinh. Tác ác đa đoan giả tắc đả nhập địa ngục thụ trừng phạt. Tu đạo chứng quả giả trực tiếp y tu hành tằng thứ tiến nhập đáo tương ứng đích thiên giới. Nhi bất dụng tiếp thụ thập điện diêm vương đích thẩm phán.

31. Vấn: Đạo giáo chẩm dạng giải thích thiên nhân cảm ứng?

Đáp: Đạo giáo tương“thiên nhân cảm ứng”nạp nhập giáo nghĩa. Nhận vi thiên đạo dữ nhân đạo. Tự nhiên dữ nhân năng cú tương thông. Đạo giáo hữu quan“thiên nhân cảm ứng”đích lí luận. Chủ yếu bao quát tam phương diện nội dung: Đệ nhất. Thị tòng thiên địa dữ nhân thể tương loại giá phương diện lai giải thích. (vân cấp thất thiêm)dẫn(chân văn kinh)chi thuyết: “nhân chi sinh dã. Đầu viên tượng thiên. Túc phương pháp địa. Phát vi tinh thần. Mục vi nhật nguyệt. Mi vi bắc đẩu. Nhĩ vi xã tắc. Khẩu vi giang hà. Xỉ vi ngọc thạch. Tứ chi vi tứ thời. Ngũ tạng pháp ngũ hành. Dữ thiên địa hợp kì thể. Dữ đạo đức tề kì sinh”. Nhân thể sở hữu đích bộ vị. Bất cận dữ thiên địa tương đối ứng. Hoàn hòa“tứ thời”. “ngũ hành”tương liên hệ. Sở dĩ. Trị quốc tựu hảo tượng trị thân. Đô ứng đương quán xuyên vu“thiên đạo”. Đệ nhị. Thị tòng thần tiên dữ thế nhân tương thông giá phương diện lai giải thích. (thần tiên khả thuyết luận)thuyết: “ngũ tạng lục phủ. Bách quan tứ chi. Giai thần minh sở thuộc. Các hữu chủ thủ”. Sở dĩ. Nhân đích nội đan tu luyện khả dĩ dữ tự nhiên tương thông. Đắc thiên địa chi tinh hoa. Đệ tam. Thị tòng nhân đích ngôn hành thụ đáo thiên đích giam thị giá phương diện lai giải thích.

32. Vấn: Toàn chân giáo đích chủ yếu giáo nghĩa thị Thập yếu?

Đáp: Căn cư(đạo đức kinh). Toàn chân đạo chủ trương vô tâm vong ngôn. Nhu nhược thanh tĩnh. Chính tâm thành ý. Thiểu tư quả dục. Chú trọng tu hành. Phân vi chân công hòa chân hành. Chân công tức nội tu. Kì tu trì đại lược dĩ thức tâm kiến tính. Trừ tình khứ dục. Nhẫn sỉ hàm cấu. Khổ kỷ lợi nhân vi tông. Toàn chân nhân nội tu“cầu phản kì chân”. Chủ trương công hành song toàn. Dĩ kì thành tiên chứng chân. Sở dĩ khiếu“toàn chân”. Giá chủng nội tu chủ yếu thị tu dưỡng tinh thần. Tức tính. Dã xưng vi tính công. Toàn chân giáo kí tu tính. Dã tu mệnh. Chân hành tức ngoại tu. Chủ trương tế thế độ nhân.

Nhị. Đạo giáo văn hóa

33. Vấn: Đạo giáo đối trung quốc triết học hữu hà ảnh hưởng?

Đáp: Đạo. Nho. Thích thị trung quốc truyền thống tư tưởng văn hóa đích tam đại chi trụ. Dã thị trung quốc triết học đích chủ yếu nội dung. Nhân thử. Đạo giáo đối trung quốc triết học đích ảnh hưởng. Tựu biểu hiện vi đối nho. Thích nhị gia đích tư tưởng ảnh hưởng. Đạo giáo dữ nho. Thích đích tương hỗ quan hệ. Thị hỗ tương hấp thu. Hỗ tương dung hợp đích. Giá tòng đông hán đạo giáo sản sinh dĩ lai tức quán xuyên vu chỉnh cá phong kiến xã hội đích thủy chung. Tòng nhi dã cấu thành liễu trung quốc triết học đích phát triển lịch sử. Sở dĩ. Hốt thị đạo giáo tại trung quốc triết học sử thượng đích địa vị hòa tác dụng. Bất liễu giải đạo giáo đối trung quốc triết học đích ảnh hưởng. Tiện bất khả năng toàn diện địa liễu giải trung quốc triết học đích lịch sử hòa tha đích phát triển quy luật.

34. Vấn: Đạo giáo triết học thị căn cư hà chủng triết học?

Đáp: Đạo giáo triết học thị tại đạo gia triết học cơ sở thượng dung hợp nho. Mặc. Pháp. Âm dương. Thần tiên đẳng chư tử bách gia nhi hình thành đích. Dĩ tham thảo. Nghiên tập. Chứng ngộ đại đạo. Tòng nhi đạt đáo tham tán thiên địa tạo hóa. Thể ngộ đại đạo sinh hóa chi cơ. Tu chân ngộ đạo. Dữ đạo hợp chân. Hình thần câu diệu. Tích công luy đức. Tự độ độ nhân đích tông giáo triết học.

35. Vấn: Đạo giáo chi học thuật tư tưởng dĩ vì sao có trung tâm?

Đáp: Đạo giáo đích trung tâm kinh điển“ngũ đại kinh”. Thị đạo giáo học thuật tư tưởng đích trung tâm.

36. Vấn: Vì sao có đạo giáo ngũ đại kinh?

Đáp: Đạo giáo dĩ hoàng đế chi(âm phù kinh). Lão tử chi(đạo đức kinh). Trang tử chi(nam hoa kinh). (hoàng đình kinh) (kim khuyết hậu thánh quân trứ) . Dữ(văn thủy kinh) (quan doãn tử tác) vi ngũ đại kinh. Nhi thử ngũ đại kinh trung. Hựu dĩ(đạo đức kinh)vi đạo gia sùng phụng tư tưởng chi trung tâm. Thị tất tu chi kinh điển.

37. Vấn: Lão tử đạo đức kinh chi chỉ yếu cập định nghĩa vì sao?

Đáp: Lão tử sở trứ(đạo đức kinh). Phân vi thượng hạ lưỡng thiên. Kì chỉ yếu tại vu“tự nhiên. Thanh tĩnh. Vô vi”. Nãi vi đạo giáo tu phụng đích trung tâm. Tôn vi thánh điển. Thượng hạ lưỡng thiên kế phân bát thập nhất chương. Thượng thiên đệ nhất chương chí đệ tam thập thất chương vi“thượng kinh”. Khai chương thủ cú viết: “đạo khả đạo. Phi thường đạo”. Cố xưng vi“đạo kinh”. Hạ thiên tự đệ tam thập bát chương chí đệ bát thập nhất chương. Vi“hạ kinh”. Đầu nhất cú vân: “thượng đức bất đức. Thị dĩ hữu đức”. Cố xưng vi“đức kinh”. Hợp thượng hạ lưỡng thiên. Nãi xưng vi“đạo đức kinh”.

38. Vấn: Đạo giáo đích ngũ hành dữ tương sinh tương khắc quan hệ?

Đáp: Kim. Mộc. Thủy. Hỏa. Thổ vi ngũ hành. Tương sinh thị: Kim sinh thủy. Thủy sinh mộc. Mộc sinh hỏa. Hỏa sinh thổ. Thổ sinh kim.

Tương khắc thị: Kim khắc mộc. Mộc khắc thổ. Thổ khắc thủy. Thủy khắc hỏa. Hỏa khắc kim.

Đạo giáo hoàn bả nhân thể đích ngũ tạng dĩ“ngũ hành”lai giải thích: Thận vi thủy. Tâm vi hỏa. Can vi mộc. Phế vi kim. Tì vi thổ. Sở vị“tương sinh”thị: Thận khí sinh can khí. Can khí sinh tâm khí. Tâm khí sinh tì khí. Tì khí sinh phế khí. Phế khí sinh thận khí; sở vị“tương khắc”thị: Thận khí khắc tâm khí. Tâm khí khắc phế khí. Phế khí khắc can khí. Can khí khắc tì khí. Tì khí khắc thận khí.

ngũ hành”dữ“ngũ phương”đích quan hệ: Mộc chủ đông phương. Hỏa chủ nam phương. Kim chủ tây phương. Thủy chủ bắc phương. Thổ chủ trung ương.

39. Vấn: Bát quái đích xưng hô hòa đại biểu đích hàm nghĩa thị Thập yếu?

Đáp: Bát quái vi: Càn. Khôn. Khảm. Li. Chấn. Tốn. Cấn. Đoái.

Càn quái đại biểu thiên. Khôn quái đại biểu địa. Khảm quái đại biểu thủy. Li quái đại biểu hỏa. Chấn quái đại biểu lôi. Tốn quái đại biểu phong. Cấn quái đại biểu sơn. Đoái quái đại biểu trạch. Tương truyền“bát quái”thị phục hi thị sở sang. Hậu đạo giáo kinh tịch hấp thu âm dương bát quái tư tưởng dĩ diễn kinh nghĩa. Đặc biệt dụng dĩ chỉ đạo tu luyện nội ngoại đan.

40. Vấn: Tử ngọ thời thị Thập yếu thời gian?

Đáp: Thâm dạ nhị thập tam điểm chí lăng thần nhất điểm vi tử thời. Thượng ngọ thập nhất điểm chí thập tam điểm vi ngọ thời.  (hiện đại thời chế nhị tiểu thời vi nhất cá thời thần) .

41. Vấn: Thiên kiền hòa địa chi thị Thập yếu?

Đáp: Thiên kiền vi: Giáp. ất. Bính. Đinh. Mậu. Dĩ. Canh. Tân. Nhâm. Quý. Thập nhị địa chi thị: Tử (thử) sửu (ngưu) dần (hổ) mão (thỏ) thần (long) tị (xà) ngọ (mã) vị (dương) thân (hầu) dậu (kê) thú (cẩu) hợi (trư) . Thiên kiền dữ thập nhị địa chi tuần hoàn tương phối vi lục thập giáp tử.

42. Vấn: Thập nhị hoàng đạo nhật ca nội dung?

Đáp: Tử ngọ lâm thân địa. Sửu vị thú thượng tầm. Dần thân cư tử vị. Mão dậu khước tại dần. Thần thú long vị thượng. Tị hợi ngọ trung hành. Nhất thanh long hoàng. Nhị minh đường hoàng. Tam thiên hình hắc. Tứ chu tước hắc. Ngũ kim quỹ hoàng. Lục thiên đức hoàng. Thất bạch hổ hắc. Bát ngọc đường hoàng. Cửu thiên lao hắc. Thập huyền võ hắc. Thập nhất tư mệnh hoàng. Thập nhị câu trần hắc.

Thử diệc tức: “đạo viễn kỉ thời thông đạt lộ diêu hà nhật hoàn hương”thập nhị tự hoàng đạo pháp.

43. Vấn: Minh chính thống(đạo tàng)phân loại hữu: Tam động. Tứ phụ. Thập nhị loại. Kì cụ thể danh xưng?

Đáp: Tam động giả: Động chân. Động huyền. Động thần.

Tứ phụ thị: Thái huyền. Thái bình. Thái thanh. Chính nhất.

Thập nhị loại thị: Bản văn. Thần phù. Ngọc quyết. Linh đồ. Phổ . Giới luật. Uy nghi. Phương pháp. Chúng thuật. Kí truyền. Tán tụng. Chương biểu.

Tam. Đạo giáo tông phái

44. Vấn: Đạo giáo hữu na ta giáo phái?

Đáp: Tại đạo giáo lịch sử thượng. Tiên hậu sản sinh đích tông phái ngận đa. Hữu đích lưu truyền thời gian ngận trường. Hữu đích ngận đoản. Nan dĩ nhất nhất liệt cử. Giá lí chích giới thiệu tại đạo giáo sử thượng hữu trọng đại ảnh hưởng đích chủ yếu giáo phái.

Tại đông hán thời. Hữu thái bình đạo hòa ngũ đẩu mễ đạo. Thái bình đạo tại hoàng cân khởi nghĩa thất bại hậu tức yên một vô văn. Ngũ đẩu mễ đạo hậu lai xưng vi thiên sư đạo. Chính nhất đạo. Tại lưỡng tấn nam bắc triều thời. Hựu tiên hậu xuất hiện liễu nam thiên sư đạo. Bắc thiên sư đạo. Lâu quan phái. Thượng thanh phái. Linh bảo phái. Cát thị đạo. Lí gia đạo đẳng.

Thượng thanh phái tòng đào hoằng cảnh dĩ hậu hựu xưng vi mao sơn tông. Tại tùy đường dĩ hậu thành vi đạo giáo đích chủ lưu. Đáo bắc tống dĩ hậu. Mao sơn thượng thanh. Các tạo linh bảo. Long hổ thiên sư hình thành tam sơn phù đạo phái. Trục tiệm thụ đáo thống trị giả tôn sùng. Lưỡng tống chi tế. Bắc phương hoàn xuất hiện liễu chân đại đạo giáo. Thái nhất giáo hòa toàn chân đạo tam cá đại phái. Nam phương dã hình thành liễu thần tiêu. Thanh vi. Hỗn nguyên (thiên tâm chính pháp) . Đông hoa. Tịnh minh đẳng phù đạo phái. Dĩ cập kim đan phái nam tông (diệc xưng tử dương phái) .

Nguyên đại. Nam phương các phù đạo phái trục tiệm tịnh nhập chính nhất phái (do thiên sư đạo phát triển nhi lai) . Kim đan phái nam tông tịnh nhập toàn chân đạo (sang thủy nhân vi vương trọng dương) . Vu thị toàn chân đạo hựu phân vi nam bắc nhị tông. Dĩ hậu. Toàn chân đạo đích bắc tông“thất chân”hựu hình thành thất cá phân phái. Đãn nhất bàn thuyết lai. Nguyên đại dĩ hậu. Đạo giáo đích chủ yếu phái biệt thị toàn chân hòa chính nhất lưỡng đại đạo phái.

Chính nhất phái chủ yếu truyền bá vu giang tây. Giang tô. Thượng hải. Phúc kiến đẳng địa. Kì tha địa khu đích đạo sĩ tắc đại đa thuộc vu toàn chân phái. Lưỡng phái đích tín ngưỡng tịnh vô soa dị. Chích thị tại giáo quy giáo giới thượng hữu sở bất đồng. Toàn chân phái yếu cầu như tố. Xuất gia (bất kết hôn) . Trụ quan. Chính nhất phái tắc vô giá ta quy định.

45. Vấn: Đạo sĩ phân na kỉ loại?

Đáp: Bắc ngụy khấu khiêm chi cải cách thiên sư đạo. Quy định đạo đồ khả tại gia lập đàn. Triều tịch lễ bái. Bất tất xuất gia tu đạo. Kim đại thời vương trọng dương sang lập toàn chân đạo. Quy định đạo sĩ bất hứa hôn thú. Như huân. Tất tu xuất gia trụ tùng lâm. Giá dạng. Đạo sĩ toại phân vi xuất gia đích toàn chân đạo đạo sĩ hòa tại gia đích chính nhất đạo đạo sĩ lưỡng loại.

Lánh cư tư liêu. Đài loan đích đạo sĩ nhất bàn thị phân vi“ô đầu đạo sĩ”hòa“hồng đầu đạo sĩ”lưỡng đại loại.

46. Vấn: Thập yếu thị ngũ đẩu mễ đạo?

Đáp: Ngũ đẩu mễ đạo thị tảo kì đạo giáo đích nhất cá trọng yếu phái biệt. Vu đông hán thời do trương đạo lăng sang lập. Trương đạo lăng vu hán thuận đế thời học đạo vu hạc minh sơn (kim tứ xuyên) trung. Đắc đáo thái thượng lão quân thân thụ. Chế đính liễu nhất hệ liệt tông giáo nghi thức. Yếu cầu nhập đạo đích nhân đô yếu giao ngũ đẩu mễ. Hậu nhân xưng trương đạo lăng vi“thiên sư”. Tha đích nhi tử trương hành. Tôn tử trương lỗ bị xưng vi“tự sư”hòa“hệ sư”. Ngũ đẩu mễ đạo đích tổ chức hệ thống xưng tác“trị”. Tại ba thục nhất đội thiết lập liễu24cá“trị”. Giá thị xử lí đạo giáo sự vụ hòa tế tự đích địa phương. Nghi thức chủ yếu hữu tam chủng: Đệ nhất chủng thị kinh thường nghi thức. Tĩnh thất tư quá. Nhượng bệnh nhân hoặc giáo đồ tại tĩnh thất sám hối tự kỷ đích quá thất. Đệ nhị chủng thị thỉnh đảo nghi thức. Xưng“tam quan thủ thư”. Tức tại chỉ thượng thư tả bệnh nhân tính danh. Biểu kì phục tội đích ý tư. Đệ tam chủng thị tế thần nghi thức. Tôn sùng thái thượng lão quân cập cửu châu thổ địa chi thần.

Chủ yếu giáo nghĩa tư tưởng thị: “đạo”vi“nhất”. “nhất tán hình vi khí. Tụ hình vi thái thượng lão quân”. Tựu thị “đạo”đích hóa thân. Tôn sùng lão quân vi ngũ đẩu mễ đạo đích tôn thần. Tịnh sang lập liễu giác vi hệ thống đích đạo giáo trai giới nghi phạm. Sử xưng: Nam thiên sư đạo. Đường. Tống dĩ lai. Nam bắc thiên sư đạo dữ thượng thanh. Linh bảo đẳng đạo phái trục tiệm hợp lưu. Đáo nguyên đại diễn biến vi“chính nhất đạo”.

47. Vấn: Thập yếu thị thái bình đạo?

Đáp: Thái bình đạo thị tảo kì đạo giáo đích nhất cá trọng yếu phái biệt. Đông hán linh đế hi bình (tây nguyên172178) niên gian. Do trương giác sang lập. Phụng(thái bình kinh)vi chủ yếu kinh điển.

Đông hán mạt niên. Triều chính hủ bại. Xã hội hắc ám. Nhân dân quá trứ thủy thâm hỏa nhiệt đích sinh hoạt. Trương giác dĩ“thái bình”lí tưởng vi hiệu triệu. Hấp dẫn liễu quảng đại khổ nan đích dân chúng. Trương giác tương toàn quốc thái bình đạo đích tổ chức hoạch phân vi“tam thập lục phương”“phương. Do tương quân hiệu dã. Đại phương vạn dư nhân. Tiểu phương lục thất thiên”. Quản lí“phương”đích thần chức nhân viên. Xưng tác“cừ suất”; trương giác thị thái bình đạo đích tối cao lĩnh đạo. Tự xưng“đại hiền lương sư”.

Thái bình đạo hữu kì đặc định đích tông giáo nghi thức. Nhất chủng thị dĩ phù thủy trị bệnh. Đại hiền lương sư hoặc cừ suất trì cửu tiết trượng. Vi tín đồ dụng“phù”chúc đảo. Tùy hậu nhượng bệnh nhân ẩm hạ phù thủy. Lánh nhất chủng thị quỵ bái thủ quá. Hoạn hữu tật bệnh hoặc phạm hữu quá thác đích nhân. Khấu đầu quỵ bái. Tố thuyết tự kỷ đích thác ngộ.

Trương giác tại kinh quá chu mật đích bố thự hậu. Dự định giáp tử niên giáp tử nhật. Tức hán linh đế trung bình nguyên niên (tây nguyên184) tam nguyệt ngũ nhật khởi nghĩa. Khẩu hiệu vi“thương thiên dĩ tử. Hoàng thiên đương lập. Tuế tại giáp tử. Thiên hạ đại cát”. Giản xưng“hoàng thiên thái bình”. Khởi nghĩa giả giai trứ hoàng cân vi tiêu thức. Cố xưng“hoàng cân quân”. Hậu bị trấn áp nhi thất bại. Dĩ hậu thái bình đạo tại dân gian nhưng hữu bí mật lưu truyền.

48. Vấn: Thập yếu thị chân đại đạo giáo?

Đáp: Chân đại đạo giáo. Nguyên danh“đại đạo giáo”. Thị đạo giáo phái biệt chi nhất. Kim sơ. Lưu đức nhân sở sang lập. Hậu truyền chí li hi thành. Thụ đáo nguyên hiến tông (tây nguyên12511260tại vị) đích thưởng thức dữ chi trì. Bị tứ danh vi“chân đại đạo giáo”. Tuân tuần lão tử“thanh tĩnh vô vi”. “thiểu tư quả dục”. “từ kiệm bất tranh”đích tông chỉ. Yếu cầu giáo đồ trung hiếu thành khiêm. Khứ ác dương thiện. Tuyệt dục nhẫn khổ. Lợi dân ái vật. Bất thượng phù lục. Bất đề xướng“phi thăng hóa luyện. Trường sinh cửu thị”chi thuật. Lục truyền chí tôn đức phúc. Chí nguyên ngũ niên (tây nguyên1268) phụng chiếu thống hạt chư lộ“chân đại đạo”. Hựu tam truyền nhi chí trương thanh chí. Kì giáo ích thịnh. Thụ“diễn giáo đại tông sư”. “ngưng thần xung diệu huyền ứng chân nhân”. Giáo đồ biến cập hoàng hà lưu vực dữ giang nam nhất đội. Kinh thập dư truyền nhi suy lạc.

49. Vấn: Thập yếu thị thái nhất giáo?

Đáp: Thái nhất giáo. Thị kim đại sơ diệp do tiêu bão trân sang lập vu vệ châu (trị sở tại kim hà nam cấp huyền) . Đạo giáo tông phái chi nhất. Nhân truyền“thái nhất tam nguyên pháp chi thuật”. Hoặc xưng“thủ nguyên khí hồn luân. Thái cực phẩu phán. Chí lí thuần nhất chi nghĩa”. Cố danh kì giáo viết“thái nhất”. Giáo chỉ dĩ lão tử chi học tu thân. Nhận vi“tố tiên tố phật bất nan. Chích y nhất nhược tự tiện thị”. Hựu dĩ vu chúc chi thuật tế nhân. “kì nhương ha cấm. Võng bất lập nghiệm”. Kì giáo truyền tự hữu bí pháp vật. Kế pháp tự giả giai cải tính tiêu. Tức dĩ tổ sư chi tính vi tính. Nhân kì dĩ phù lục tế nhân. Cố dữ toàn chân đạo. Chân đại đạo giáo tương dị. Tứ tổ tiêu phụ đạo. Ngũ tổ lí cư thọ (nhập đạo cải tính tiêu) . Nhân nguyên triều trọng thị. Kì giáo tiến nhập toàn thịnh thời kì. Thái nhất giáo truyền chí lục. Thất tổ hậu. Trục tiệm dung hợp vu chính nhất giáo phái.

50. Vấn: Thập yếu thị chính nhất đạo?

Đáp: Chính nhất đạo hựu xưng“chính nhất giáo”. “chính nhất phái”. Nguyên vi ngũ đẩu mễ đạo. Vi đông hán thuận đế thời trương đạo lăng tổ sư sở sang. Nguyên dĩ hậu. Vi đạo giáo thượng thanh phái. Linh bảo phái. Thiên sư đạo đẳng phù phái đích tổng xưng. Dữ toàn chân đạo đồng vi đạo giáo đích lưỡng đại phái. Tống lí tông phong tam thập ngũ đại thiên sư trương khả đại. “tổng lĩnh tam sơn (long hổ sơn. Các tạo sơn. Mao sơn) phù . Kiêm ngự tiền chư cung quan giáo môn sự. Vị cư giang nam các đạo phái chi thủ”; nguyên thế tổ sắc tam thập lục đại thiên sư trương tông diễn“chủ giang nam đạo giáo sự”; nguyên thành tông thụ tam thập bát đại thiên sư trương dữ tài“chính nhất giáo chủ. Chủ lĩnh tam sơn phù ”. Thử hậu phàm thị đạo giáo đích phù các phái thống xưng chính nhất đạo. Chủ yếu phụng trì(chính nhất kinh). Sùng bái thần tiên. Họa phù niệm chú. Khu tà hàng yêu. Kì phúc nhương tai. Khả dĩ bất cư cung quan. ủng hữu thê thất.

51. Vấn: Thập yếu thị toàn chân đạo?

Đáp: Toàn chân đạo thị kim đại sơ diệp do vương trọng dương tổ sư sở sang lập đích đạo giáo tông phái. Dữ chính nhất đạo đồng vi nguyên dĩ hậu đạo giáo lưỡng đại phái.

Vương trọng dương. Tự tri minh. Kim thế tông đại định thất niên (tây nguyên1167) tại sơn đông ninh hải (kim mưu bình) . Mã ngọc. Tôn bất nhị phu phụ trúc am thị phụng. Am danh“toàn chân am”tụ đồ giảng đạo thời sang lập. Nhận vi“thức tâm kiến tính”. Tức vi toàn chân. Chủ trương thích. Nho. Đạo tam giáo hợp nhất. (toàn chân giáo tổ bi)kí tái: “tiên sinh khuyến nhân tụng(đạo đức thanh tĩnh kinh). (bàn nhược tâm kinh). (hiếu kinh). Vân khả dĩ tu chứng”. (trọng dương tiên tích kí)tái: “thường suất kì đồ diễn pháp kiến hội giả ngũ. Giai sở dĩ minh chính tâm thành ý. Thiểu tư quả dục chi lí. Bất chủ nhất tương. Bất câu nhất giáo dã”. Vương trọng dương hoàn thân tự sang lập liễu“tam giáo thất bảo hội”. “tam giáo kim liên hội”đẳng tổ chức. Cung phụng thái thượng lão quân. Quan âm phật tổ hòa khổng tử. Thi vân: “tâm trung đoan chính mạc sinh tà. Tam giáo sưu lai tố nhất gia”. Tức biểu đạt liễu giá cá tư tưởng.

Chính đương toàn chân đạo tại bắc phương hưng thịnh thời. Nam tống thống trị hạ đích thần tiêu phái thụ đáo triều dã bính khí. Dã xuất hiện liễu nhất cá chủ trương nội tu đích đạo phái. Tương truyền thị lữ động tân truyền vu trương bá đoan. Tái truyền thạch thái. Hựu truyền tiết đạo quang……nguyên đại đạo sĩ trần trí hư kiêm thụ vương trọng dương. Trương bá đoan sở truyền. Thống quy toàn chân đạo. Truy tố vương truyền vi bắc tông. Trương truyền vi nam tông. Nam bắc tông đích phổ hệ thị: Kì nam tông giả. Vị tự đông hoa thiểu dương đế quân đắc lão đam chi đạo. Dĩ thụ chung li quyền. Quyền thụ đường tiến sĩ lữ động tân. Liêu tiến sĩ lưu thao. Thao thụ tống trương bá đoan. Bá đoan thụ thạch thái. Thái thụ tiết đạo quang. Đạo quang thụ kim vương trọng dương. Trọng dương thụ thất đệ tử (tức bắc thất chân) . Tức mã ngọc. Đàm xử đoan. Lưu xử huyền. Khâu xử cơ. Vương xử nhất. Hác đại thông. Tôn bất nhị. Bị phụng vi toàn chân đạo bắc tông thất tổ. Hậu ngũ thập dư niên. Khâu tổ tằng bị nguyên thái tổ triệu kiến. Tứ hiệuthần tiên”. Tước“đại tông sư”. Mệnh kì chưởng quản thiên hạ đạo giáo. Toàn chân đạo nãi quảng phiếm truyền bố. Thịnh cực nhất thời.

Nam bắc tông đô hữu khinh phù . Trọng luyện dưỡng đích đặc điểm. Sở bất đồng đích thị: Nam tông cường điều tính mệnh song tu. Tiên mệnh hậu tính. Tịnh lưu hạ hứa đa nội tu điển tịch. Hữu tường tẫn. Hệ thống đích nội tu phương pháp. Kì đề xướng hòa quang hỗn tục. Tu đạo giả bất tất xuất gia. Tổ chức bỉ giác tùng tán; bắc tông chủ trương dĩ tính vi chủ. Tiên tính hậu mệnh. Cường điều trảm đoạn tình dục. Lập chí khổ hành. Tuyệt đối cấm dục. Đạo sĩ xuất gia cư cung quan. Tổ chức bỉ giác nghiêm mật.

52. Vấn: Khâu trường xuân tổ sư thị chẩm dạng sử toàn chân giáo tẩu hướng toàn thịnh?

Đáp: Khâu tổ bái vương trọng dương tổ sư vi sư. Kim thế tông đại định thập tứ niên (tây nguyên1174niên) nhập bàn khê huyệt cư. Khất thực độ nhật. Hành huề nhất thoa. Tùy hậu phó lũng châu long môn sơn tu đạo. Vi toàn chân long môn phái sang thủy nhân. Tây nguyên1191niên hậu. Tha dĩ tê hà huyền thái hư quan vi trung tâm tiến hành truyền giáo hoạt động. Thụ đáo kim chương tông trọng thị. Tha quảng kết cao quan hiển quý. Hựu đại lực chửng cứu dân chúng khổ nan. Hoạch đắc cực đại thanh dự. Vu tây nguyên1220niên suất đồ nhất hành thập bát nhân ứng thành cát tư hãn chi triệu. Bất viễn vạn lí. Tây hành đáo ấn độ hà thượng du thành cát tư hãn hành cung. Tha tam thứ tấn kiến thành cát tư hãn. Thái tổ vấn tha trị lí thiên hạ lương sách. Tha hồi đáp dĩ“kính thiên ái dân”vi bản; vấn trường sinh cửu thị chi đạo. Hồi đáp dĩ“thanh tâm quả dục. Vô vi thanh tĩnh”vi yếu. Khuyến bất khả sát nhân. Cấm chỉ bất hiếu hòa sắc dục. Thâm đắc thái tổ thưởng thức. Thành cát tư hãn phong tha vi thần tiên. Thụ dư đạo sĩ miễn trừ nhất thiết phú thuế đích đặc quyền. Lệnh khâu tổ chưởng quản thiên hạ đạo giáo. Tây nguyên1227niên chiếu cải thái cực cung vi trường xuân cung (kim bắc kinh bạch vân quan) . Tứ khâu tổ kim hổ bài. Do vu thành cát tư hãn đích chi trì. Giáo nội đạo lữ vân tập. Toàn chân giáo đại hưng. Chủ trương tu đạo giả ứng xuất gia. Đoạn tuyệt nhất thiết trần duyên. Thanh tâm quả dục. Dĩ thử tác vi tu đạo thành tiên chi căn bản.

 

Tứ. Đạo giáo lễ nghi

 Nhậm hà tông giáo đô hữu tự kỷ quy phạm nhi độc đặc đích lễ nghi. Thực căn vu tố hữu“lễ nghi chi bang”thịnh dự đích trung hoa dân tộc văn hóa thổ nhưỡng trung đích đạo giáo. Kì lễ nghi tương đương hoàn bị thả thập phân giảng cứu. Trừ liễu trịnh trọng tràng hợp. Trọng đại hoạt động tất tu y lễ tiến hành ngoại. Tựu liên nhật thường sinh hoạt khởi cư. Y thực trụ hành. Dã đô hữu nhất định đích nghi quy. Hiện cận tương thường kiến đích lễ nghi giản giới như hạ.

53. Vấn: Đạo sĩ thị Thập yếu?

Đáp: Đạo giáo trung. Tín phụng đạo giáo giáo nghĩa tịnh tu tập đạo thuật đích giáo đồ xưng vi đạo sĩ. Đạo kinh thuyết: “thân tâm thuận lí. Duy đạo thị tòng. Tòng đạo vi sự. Cố xưng đạo sĩ. ”Đạo sĩ nhất bàn thị sư đồ tương truyền. Nhập đạo hậu duy đạo vi vụ. Trì trai lễ bái. Phụng giới tụng kinh. Thiêu hương nhiên đăng. Bất nhiễm trần vụ. Đạo sĩ hựu xưng đạo nhân. Toàn chân đạo đích nam đạo sĩ hựu xưng càn đạo. Nữ đạo sĩ hựu xưng khôn đạo. Cựu thời. Đối đạo sĩ dã xưng hô vi hoàng quan. Nữ đạo sĩ (dân gian xưng vi đạo cô) tắc xưng nữ quan. Giá thị nhân vi đạo thư thượng thuyết. Cổ thời nhân đích y quan đô xuất tự hoàng đế sở định đích quy chế. Sở dĩ xưng vi hoàng quan. Lịch đại hạ lai dĩ hữu ngận đại đích biến dị. Duy độc đạo sĩ y quan một hữu cải biến.

54. Vấn: Khai kì truyền giới thị Thập yếu? Kì ý nghĩa thế nào?

Đáp: Toàn chân phái chi chính thức đạo sĩ. Tất tu kinh quá thụ giới nghi thức. Thụ giới tức biểu kì tiếp pháp. Vi chính thức chi pháp tự. Xuất gia sơ nhập đạo quan vi đạo đồng. Bái sư học kinh. Súc phát kết biện. Tại thử kì gian yếu tụng tập(tảo vãn công khóa kinh). (tam quan kinh). (ngọc hoàng kinh). (ngọc hoàng bảo sám). (đẩu khoa kinh)dĩ cập tác đạo tràng chi kinh chú. Đẳng đáo hữu thập phương tùng lâm khai đàn truyền giới thời. Tiểu miếu đích sư phụ tiện bảo tiến kì phó tùng lâm thụ giới. Giới kì vi ngũ thập thiên chí nhất bách thiên. Trụ tại thập phương tùng lâm lí quá thập phân nghiêm cách đích tông giáo sinh hoạt. Thính truyền giới luật sư tuyên giảng giới luật. Cầu giới giả yếu tụng độc sơ chân giới. Trung cực giới. Thiên tiên giới đẳng tam đường đại giới đích điều văn. Truyền giới đích cao đạo đại đô thị thập phương tùng lâm đích phương trượng. Giá thời xưng vi“truyền giới luật sư”. Luật sư chi hạ. Hoàn hữu chứng minh sư. Giam giới sư. Bảo cử sư. Diễn lễ sư. Củ nghi sư. Đề khoa sư. Đăng sư. Dẫn thỉnh sư. Củ sát sư. Đạo trị sư đẳng cộng đồng chủ trì thụ giới. Đạo đồng thụ giới hậu tiện danh nhập(đăng chân ). Thủ đắc giới y. Giới điệp. Tiện thành liễu chính thức đích đạo sĩ. Dĩ hậu hoặc trụ tùng lâm. Hoặc trụ tiểu miếu. Hoặc vân du tham phóng. Hành động tự do.

55. Vấn: Đạo giáo chẩm dạng kính hương khấu bái?

Đáp: Đạo giáo kính hương. Hữu lưỡng chủng. Nhất thị điện chủ thiêu hương. Thử giai dụng tuyến hương. Dĩ tam chú vi chuẩn. Sáp vu đại hương lô nội; chú dữ chú chi gian cự: Tam chú bình liệt dĩ bất quá thốn khoan vi hợp cách. Cố hữu“thiêu hương bất quá thốn. Quá thốn thần bất tín”chi ngạn. Nhị thị đàn chủ niêm hương. Thử hương dĩ đàn hương vi chi. Kính niêm thiện hương. Phi thường giảng cứu. Mỗi chú thiện hương trường đoản thô tế. Trường bất quá thốn. Thô bất quá phân. Đàn chủ niêm hương thời. Sơ chú hương sáp nhập lô trung gian. Nhị chú sáp vu tả. Tam chú sáp vu hữu. Tam chú hương bình liệt tịnh long. Hương án thượng. Hương lô tả hạp thịnh hương diện. Hữu hạp thịnh đàn hương.

Khấu bái. Khấu bái lễ. Thị ngã quốc dân tộc truyền thống lễ nghi. Hữu bất đồng đích kính ý hòa bất đồng đích nghi quy. Dụng bất đồng đích lễ tiết dĩ biểu kì. Cố hữu tam bái. Cửu bái chi nghi. “kình quyền củng thủ”. Thị dĩ biểu kì cung kính chi ý. Hậu thế diễn biến thành khấu đầu tác ấp lễ. Trực đáo hiện tại. Đạo giáo nhưng hành khấu đầu tác ấp lễ.

Khấu đầu hữu tam khấu. Cửu khấu chi biệt.

Đạo giáo dĩ nhất ấp tam khấu tái nhất ấp. Vi nhất lễ. Dữ thượng thánh cao chân chúc thọ. Khánh hạ đạo tràng tất yếu hành tam lễ cửu khấu. Khấu đầu tuy dụng bái điếm. Thật tế thị ngũ thể đầu địa. Tức song túc. Song thủ trứ địa. Đầu khái hạ khứ thời yếu đầu trứ thủ. Túc trạm thành bát tự hình. Song tất dữ thủ đồng thời trứ địa. Tả thủ lâu trứ hữu thủ. Bái hạ thời thủ tâm giai hướng hạ. Thành thập tự hình. Đầu vi nhất. Biểu kì trứ lão quân“bát thập nhất hóa”.

56. Vấn: Đạo giáo chẩm dạng khấu bái? Tác ấp khái đầu thị nhất hồi sự mạ?

Đáp: Đạo giáo đối thường nhân hành củng thủ lễ hoặc hành tác ấp lễ. Nhi đối thần. Tiên hòa chân nhân tắc hành khấu bái lễ. Dĩ kì đặc biệt tôn kính. Nhân khấu bái quá trình trung bạn tùy hữu củng thủ. Tác ấp. Ngã môn tiên giới thiệu nhất hạ củng thủ lễ hòa tác ấp lễ.

Nhất. Củng thủ lễ

Lưỡng thủ tương bão(tả thủ bão hữu thủ. Ngụ ý vi dương thiện ẩn ác. Cái dĩ tả thủ vi thiện. Hữu thủ vi ác chi cố). Cử hung tiền. Lập nhi bất phủ. Củng thủ lễ diệc xưng bão quyền lễ. Đạo lữ tương phùng hoặc đạo tục tương phùng. Đa hành thử lễ. Biểu kì cung kính.

Lánh ngoại. Hữu nhất chủng bão quyền thủ thức. Dĩ tả thủ đại mẫu chỉ sáp nhập hữu thủ hổ khẩu nội. Kháp hữu thủ tử văn(tức vô danh chỉ căn bộ); hữu thủ đại mẫu chỉ khuất vu tả thủ đại mẫu chỉ hạ. Kháp trụ ngọ văn(tức trung chỉ thượng văn). Ngoại trình“thái cực đồ” hình. Nội kháp“tử ngọ quyết”. Giá chủng bão quyền hình thức đa dụng vu đả tọa thời. Kì ngụ ý vi“bão nguyên thủ nhất”. Bình thường hành củng thủ lễ hoặc tác ấp lễ thời. Chích nhu tự nhiên bão quyền tức khả.

Nhị. Tác ấp lễ

Nhất diện cung thân. Nhất diện song thủ vu phúc tiền hợp bão. Tự hạ nhi thượng(bất quá tị). Hướng nhân hành lễ. Nhân cử thủ bạn dĩ khuất thân(cung thân)cố diệc xưng“đả cung”. Hựu nhân thân thể loan khúc thành nguyệt nha trạng. Cố hựu xưng“viên ấp”. Hướng nhân tác ấp hành lễ thời bất yếu quá phân khuất thân. Dĩ miễn tí bộ đột xuất. Nhi hiển đắc bất nhã quan. Tác ấp lễ giác củng thủ vi kính. Đối trường giả đa hành thử lễ.

Đạo giáo khấu bái lễ hữu lưỡng chủng hình thức. Kì trung dĩ nhất lễ tam khấu tối vi thường kiến. Dĩ tam lễ cửu khấu tối vi long trọng.

Quan vu tam lễ tam khấu đích cụ thể bái pháp: (1)trạm tại quỵ điếm(bái điếm)tiền. Song cước trạm thành“bát”tự hình. Lưỡng cước cân tương cự nhị chí tam thốn. (2)nhất diện cung thân. Nhất diện song thủ vu phúc tiền hợp bão. Tự hạ nhi thượng(dữ khẩu tương tề). (3)tả thủ li khai hữu thủ ô tâm(tâm ý tán loạn vi đạo giáo chi đại kị. Ô tâm biểu kì dĩ chuyên nhất trầm tịch chi tâm hướng thần trí kính). Đồng thời tòng dung phủ thân. Hữu thủ án quỵ điếm. Lưỡng tất hạ quỵ. Khẩn tiếp trứ. Tả thủ li khai tâm khẩu. Án hữu thủ bối thượng. Hình thành“thập”tự trạng. (4)phủ phục khấu thủ. Đầu khái tại song thủ bối thượng(đầu dữ tích yếu đồng thời hạ phục. Thiết kị đồn bộ cao vu bối). Thử thời. Tâm trung tồn tưởng thần dung tịnh thành tâm kì đảo. (5)sĩ đầu. Tả thủ thu hồi ô tâm. Hữu thủ dụng kính. Mạn mạn khởi thân. Hữu thủ tùy chi thu hồi. Song thủ bão quyền cao củng. Chuẩn bị đệ nhị thứ khấu bái. Như thượng trọng phục lưỡng thứ. Thị vi tam lễ tam khấu. Tam cá đầu khái hoàn hậu. Khởi thân. Song thủ hợp bão phóng vu thượng phúc xử(đạo giáo xưng“hoài bão thái cực”). Tiếp trứ. Tái nhất thứ hướng thần hành nhất tác ấp lễ. Đãi song thủ tự thượng nhi hạ chí thượng phúc xử tịnh lập thân trạm định hậu. Phương khả li khai quỵ điếm.

Đạo môn trung nhân thường thuyết đích“triều thượng tam lễ”. Tựu thị chỉ hành tam lễ tam khấu lễ. Thử lễ đa dụng vu bình nhật triều thần.

Quan vu tam lễ cửu khấu. Kì bái pháp thị trọng phục“nhất lễ tam khấu lễ”lưỡng thứ. Hợp vi tam lễ cửu khấu. Trọng phục tiền. Yếu tiên xao tam hạ đại khánh. Biểu kì tái nhất thứ hướng thần hành lễ. Lễ tất. Đồng dạng tác ấp nhi thối. Tam lễ cửu khấu thị đạo giáo tối cao đích lễ bái nghi thức. Chích hữu phùng sơ nhất. Thập ngũ. Tổ sư thánh đản cập các chủng trai tiếu đạo tràng thời. Phương hành thử lễ. Hữu lão đạo trường thuyết. Đạo giáo khấu bái lễ thị đối đạo tổ thái thượng lão quân bát thập nhất hóa đích hình tượng biểu kì. Cái túc trạm“bát”tự. Thủ án “thập”tự. Đầu vi“nhất”dã. Tổng nhi ngôn chi. Hướng thần hành lễ thị vi liễu biểu đạt đối“đạo”đích tín ngưỡng hòa đối thần đích tôn kính. 

Còn tiếp phần 2…>>


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.766
  • 91
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.656
  • 906.562