Thần tiên Việt Nam

Đạo Sĩ Các Bài Văn Trình Tấu Trong Các Khoa Nghi – 越南道教道士 – 越南道士

Đạo Sĩ Các Bài Văn Trình Tấu Trong Các Khoa Nghi

越南道教道士 – 越南道士

(Dùng trong các khoa nghi của Đạo Gia)

***

 

 dao_sy_nguyen_nhue.jpg

 

越南道教 道教神仙越南道士 Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam

越南道教道士 – 越南道士

 Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ

 

dao_si_hanh_le_021013.jpg

越南道教 道教神仙越南道士 Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam

 

Thái Thượng Tế Độ Chương Xá

Quyển Thượng
Biểu Tấu Loại (Thể loại:- Sớ-Tâu trình)
Quan Thất
Chương (Văn Khấn)

Diên Sinh Giải Ách Chương

(Thất Diệu Trai Dụng)

(Văn khấn cầu tiêu tai giải hạn, dùng trong nghi thức cúng sao hạn)


Cụ vị thần mỗ thành hoàng thành khủng, khể thủ đốn thủ, tái bái thượng ngôn
:Thần lạm phao chân trật, thệ xướng huyền phong, phàm kích thiết dĩ quy đầu, hạp ân thông nhi phu tấu.
Thần cẩn cứ trai ý, thần ngưỡng duy viên khung quảng phúc, liệt vĩ kinh hành, tư hạ thổ chi cơ tường, sát nhân sinh chi hoạ phước, huống mệnh phân chi cán, vận liệt lộc hình, lục giáp tam nguyên, chu hành tuế nguyệt, tam tai cửu ách, tuần sát nhật thời, tự phi chư mệnh dĩ phù suy, hạt tiêu tai nhi ích toán. Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng đế ân chiêu khoáng, thần trạch phu la, đặc giáng kính mệnh, tuyên cáo nhật nguyệt tinh tú, tuyền cơ ngọc hành, tam thiên huyền tào, thập nhị phận dã, lục thập giáp tử, chủ tể quan quân, đặc vị trai chủ mỗ nhân trừ bản sinh thân mệnh chi tai, giải lưu niên lâm phạm chi ách.
 Nhị vận tam hạn, cụ tiến cát tinh, bát quái cửu cung, vô phùng ác diệu, thứ chúc tai hoạn, cận tục trinh tường. Thần cẩn vị thượng thỉnh Nam Thượng Quân,
Thọ Mệnh Quân, Đan Trật Quân, Giáng Cung Quân, Tiêu Tai Quân, Giải Uế Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ tiêu diệt ác tinh, độ ách ích thọ. Thái Hoà Chân Nhất Hiếu Sinh Quân, Vận Khí Quân, Định Quý Quân các ngũ nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ hoà thuận lưu niên, nhương giải ác diệu.
 Giải Hình Độ Ách Quân,
Diên Thọ Ích Toán Quân, Thỉnh Mệnh Hiếu Sinh Quân, Thu Hình Khước Sát Quân, Đoạn Hình Tuyệt Sát Quân, Chấp Hình Thu Sát Quân các ngũ nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ ích toán diên niên, câu chế hình sát.
 Vạn Phước Quân,
Nam Cực Quân, Tư Mệnh Quân, Thái Bạch Minh Tinh Quân, Định Danh Ngọc Lịch Quân, Tài Khố Lộc Khố Quân các ngũ nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ tăng chú sinh danh, tước lạc tử tịch. Câu Hồn Chế Phách Quân, Chu Ngọc Quân Các Nhất Nhân, Ngọc Lịch Tố Nữ thiên nhị bách nhân, chủ câu hồn thủ phách, lục thần vệ khí.
Thiên Tào Giải Tai Khứ Hoạ Quân,
Ngũ Phương Sinh Khí Quân, Ích Mệnh Diên Thọ Quân, Lục Giáp Tướng Quân tùng quan lại binh, chủ độ ách tiêu tai, trừ tà bảo mệnh. Thứ sử trai chủ mỗ nhân vận hạn hiệp hoà, thân mệnh an thái, động tĩnh xuất nhập, hữu lộc mã chi gia lâm, phận dã độ ly, vô tai hình chi xung chiến. Mộc tinh vị tai, kim tinh chế chi. Thổ tinh vị tai, mộc tinh chế chi. Kim tinh vị tai, hoả tinh chế chi. Thuỷ tinh vị tai, thổ tinh chế chi.
Tị đắc điều lý ngũ hành, hoà hợp tứ tượng, mệnh cơ củng cố, thọ chỉ kiên lao, độ ách phù suy, giải tai bảo toán, ích quảng hiếu sinh chi trạch, thượng bì dục vật chi nhân.
Mông như sở trần, duẫn chiêu huyền huống, ân duy đại đạo, phận biệt cầu ai. Thần ngu cẩn nhân nhị quan trực sứ,
chính  nhất công tào, tả hữu quan sứ giả, âm dương thần quyết lại, khoa xa xích phù lại, cương phong kỵ trí lại, dịch mã thượng chương lại, phi long kỵ lại tiến chương, phượng hoàng kỵ thượng chương, vân long kỵ ngôn chương, phong phát kỵ ngự chương, thần long kỵ tấu chương, phi long phi hổ kỵ các nhị nhân xuất thao.
Thần vị trai chủ mỗ nhân bái thượng mỗ chương, thượng nghệ tam thiên tào, phục nguyện thiên ân cáo báo, thần thành hoàng thành khủng, khể thủ đốn thủ, tái y bái dĩ văn.

 

Tạ Thổ An Trạch Chương

An Trạch Trai Dụng

(dùng trong lễ nhập trạch = về nhà mới, cúng tạ Thổ Địa và Địa Chủ)

Thần thỉ tâm lãnh giáo, lệ chí độ nhân, tự quỹ sớ dung, túc phao hàm dục, cảm lịch túc ti chi khốn, ngưỡng thù sơn nhạc chi ân. Thần cẩn cứ trai ý, thần thiết duy trai chủ mỗ nhân kế thuật, mưu gia tân cần, vấn xá kinh doanh, bản trúc mạc điện, thất lư điền tắc quật di, lự thương cấm kỵ.
Huống tinh độ chi lâm chiếu dữ thần sát chi tuần hoàn, luyện nhật luyện thời, hoặc nhân mạo xúc, định phương định vị, khủng trí tai suy, kỳ ninh tĩnh ư thổ tư, hạp quy y ư đế khuyết, ngưỡng hi phước khánh, dự điển truân nguy.
Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng hoàng cực lưu tường, thương mân uỷ giám, đặc giáng ngọc thanh đạo khí, linh bảo diệu quang, quán chú trai chủ mỗ nhân sở tạo ốc trạch chi trung, nội ngoại huy hoa, nhĩ hà động hoán, đạo nghênh vạn phước,tịch xích thiên yêu, trấn thủ chân linh, các an ngung giới, xúc phạm thần sát, hàm hồi thiện tâm, bốc thế bốc niên, vĩnh trăn huyền huống.
Thần cẩn vị thượng thỉnh tạ thổ quân,
chế thổ quân, giải thổ quân, an thổ quân, an định quân, an trạch quân, ngũ phương bảo hộ quân, giải công phá hao quân các ngũ nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ giải tạ tạo trạch dĩ lai, tiền hậu động thổ xúc phạm cấm kỵ.
Thái tuế thái âm đại tướng quân, nhất bách nhị thập vị quan phù độc hoả điếu khách tang môn thượng hạ thần sát, tất lệnh hoà thích, kỳ hữu phương ngung thần kì, nhân quật tạc quyền thiên tị giả, thỉnh cáo dụ nghi phức bản vị.
Dương phương quân,
an thượng quân, hữu đô hầu quân, an thạch an thổ quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, khảo quan lại binh, chủ thu nhiếp thổ công chi quỷ, vô cảm xâm phạm hương ấp.
Đại phu thần quân thủ trạch, đại thần thủ trạch, tam tướng quân lại binh tam thập vạn nhân, chủ khu khiển ngũ phương thổ khí cố khí, át tuyệt tà tinh, vô lệnh xâm phạm.
Ngũ nhạc tướng quân, lục giáp thần tướng, ngũ phương an trạch đại tướng quân, hộ trạch đại tướng quân, bảo trạch đại tướng quân, trấn trạch đại tướng quân các nhất thập nhất nhân, trấn an trạch xá, khu xích tà tinh, cửu hoành tam tai, thiên ương vạn ách, tất giai tiêu đãng.
Vô tổn cư nhân, thứ sử trai chủ mỗ nhân tự kim dĩ vãng, bách sự khang an, trạch xá quang tiển, môn đình thanh bí, đạo tặc hư hao, viễn ly tha phương, thuỷ hoả quan tai, vô náo cận bộ, quỉ tà tuyệt diệt, tật bệnh tiêu trừ, chướng dịch bất hưng, mưu sinh xưng  toại, thi thư hữu diệu, phú quí vô nhai, quyến thuộc lợi an, dĩ vị hiệu tín.

 

Khiển Dịch Lệ Bảo Bệnh Chương

(dùng trong nghi tống Ôn dịch, cầu an giải bệnh)

Thần lạm ưng tuyển cử, mạo xuyết ban liên, tái tiên tự tàm, hi di vị ngộ, khấu thần cáp nhi lũ thỉnh, thiển linh phủ dĩ tri phi, chiên đàn ký long từ, khúc thuỳ hàm thải. Thần cẩn cứ trai ý, thần thiết niệm trai chủ mỗ nhân trần hoàn thiệp nhĩ, thân thế mưu sinh, ngũ dục thất tình, ninh vô ế luỵ, bách phi chúng thắc, dị tích khiên vưu, trí hàn thử táo thấp chi bằng lăng, thừa thân mệnh vận hạn chi truân trệ, hốt triêm dịch khí, toại lí nguy cơ, tự phi đế tạo chi thuỳ căng, hạt tị dư sinh chi hữu khánh, cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng thịnh đức, hàm dung huyền ân, căng tuất đặc giáng ngọc thanh đạo khí, linh bảo diệu quang, quán chú mỗ nhân thân gia chi trung, tị chính  khí huy minh, yêu phân viễn ly, tiêu tai giải ách, bảo mệnh diên sinh, thần cẩn vị thượng thỉnh bắc khuyết cửu di quân, bắc hắc thiên cơ quân, vận khí giải ách quân, địa quan đốc khí quân các ngũ nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, bắc thành hoá lại ngũ nhân, thiên thị đại phu nhất nhân, ngũ ôn bộ khí binh tứ thập vạn nhân, cự thiên đại binh thiên vạn nhân, chủ thu chế dịch độc, đoạn trừ ôn khí.
 Đông phương Cửu Di Quân, bát thập nhất quan quân, đoạn thanh ôn thanh độc chi khí.
Nam phương Bát Man Quân, lục thập tứ quan quân, đoạn xích ôn xích độc chi khí.
Tây phương Lục Nhung Quân,
tam thập lục quan quân, đoạn bạch ôn bạch độc chi khí.
Bắc phương Ngũ Địch Quân, nhị thập ngũ quan quân, đoạn khí ôn khí độc chi khí.
Trung ương Tam Tần Quân,

nhất thập nhị quan quân,

đoạn hoàng ôn hoàng độc chi khí,

Đại Hồ Lão Quân,

Gia Trung Thủ Trạch Tam Tướng Quân,

Tả Hữu Tam Bộ Tướng Quân,

Xích Dương Binh Sĩ Vận Khí Giải Ách Quân,

Ngũ Ôn Đô Khí Quân, lại binh các tam thập vạn nhân,

dữ lí xã tỉnh ấp quân,

chủ đồng tâm thu trừ trảm chế dịch quỷ.
Trung cung Du La Đại Tướng Quân,

Khoa Xa Vũ Kỵ Đại Tướng Quân,

Phong Hoả Hổ Bí Đại Tướng Quân,

Giám Thiên Cảm Kiện Đại Tướng Quân,

Yêu Già Đại Tướng Quân,

Phong Hoả Đại Tướng Quân,

Kiêu Kỵ Đại Tướng Quân,

Trảm Đoạn Hổ Bí Đại Tướng Quân,

La Võng Long Hổ Đại Tướng Quân,

Thảo Bộ Phi Hành Đại Tướng Quân,

thôn thiên tuyệt địa đại tướng quân các nhất nhân,

lại binh thất thập vạn nhân,

chủ thu đoạn ngũ ôn tích loại,

vô xâm lân lí.
Dao thiên động địa binh thập vạn nhân,

thảo thiên quân, hồ việt kỵ quân,

âm dương thần quyết lại,

thu khí thực khí lại,

thu thần thực thần lại,

thu quỷ thực quỷ lại,

thu độc thực độc lại các nhất nhân,

chấp xích việt đại hồ quân thiên nhị bách nhân,

tam ngũ nguyên mệnh Công Tào Sứ Giả,

Khôi Cương Kích Thích Tướng Quân các nhất thập ngũ nhân,

Kim Cương Bát Sát Binh sĩ các cửu thập lục nhân,

chủ thu bộ ôn quỷ, tảo đãng dịch khí,

miễn tướng xâm nhiễm,

di hoạ hương xương,

tức tị mỗ độc cao tiêu trừ, bệnh nguyên khang phục,

thiên y phù thể, linh dược tư thân,

gia môn tôn ti, quân trăn cảnh huống.

 

Thu Tà Đoạn Quái Giải Ách Bảo Mệnh Chương

(dùng trong nghi trừ tà giải nạn, cầu trị bệnh lâu ngày không khỏi)

Thần đề sầm ti tiện,mao kính hôn ngu, túc mộc hồng ân, lạm tư huyền giáo, thệ độ nhân nhi kích thiết, thứ tán hoá dĩ thừa tuyên, phàm hữu quy đầu, cảm vong quan cáo.
Thần cẩn cứ trai ý, thần thiết niệm trai chủ mỗ nhân vận phùng truân bỉ, thân tế yêu tà, trí tẩm thực chi thương hoàng, giác tinh thần chi điên đảo, trí sinh tật hoạn, dược nhĩ võng công, khủng thiệp oan khiên, huống miên mạc thích, lịch thời ký cửu, quái chứng dũ tham, tự phi thỉnh mệnh ư hư huyền, hạt khắc lưu ân ư viên bức.
Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng quảng vận từ bi, khúc gia chửng viện, đặc giáng Ngọc Thanh Đạo Khí, Linh Bảo Diệu Quang, quán chú trai chủ mỗ nhân thân gia chi trung, tị nội ngoại động minh, môn đình huy hoán, linh quang sở chúc, tà tuý viễn ly, tật bệnh an thuyên, thọ linh diên vĩnh.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Đoạn Tà Thiên Linh Quan Công Tào, Nhiếp Thần Vệ Thân Lại, Đoạn Tà Sứ Giả, Hộ Thân Tướng Quân, kiềm tà trực phù, trảm tà thích gian lại, nhiếp thần sứ giả, chủ khu trục tinh mị, thu bộ hung tà.
Hiếu Sinh Bảo Mệnh Đại Tướng Quân, Tục Mệnh Đại Tướng Quân, Khu Tà Đại Tướng Quân, Trảm Tà Đại Tướng Quân, Độ Ách Đại Tướng Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ giải trừ tai ách, khước khứ tinh tà.
An Bình Thủ Thạch Quân nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, vô thượng giám khí quân nhất nhân, binh sĩ thất thập vạn nhân, thiên cương đại binh ngũ đinh quân nhất bách vạn nhân, vô  thượng thiên sinh quân ngũ nhân, binh sĩ nhất bách nhị thập nhân, Cái Thiên Đại Tướng Quân, binh sĩ thất thập vạn nhân, Cao Huy Đại Cổ Ngũ Hồ Tướng Quân, phản giáp nghịch lân binh tứ thập vạn nhân, thu quỷ thực quỷ lại, thu khí thực khí lại, thu thần thực thần lại, chủ thu bộ chư ác quân nhiễu hại sinh dân.
 Vô  thượng trung cung Ngũ Tào Hiệu Uý binh ngũ thập vạn nhân, thanh huyền công quân nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, chủ bộ chế quỷ tặc, lục lương phạm nhân.
Tuế Giáp Quân,
Thái Giáp Quân, Châu Âm Quân Các Nhất Nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, ngũ thiên hầu tướng quân binh sĩ thập vạn nhân, chủ cầm lục tinh mị, tiễu đãng vô lưu.
Dương Minh Quân nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, dữ sở tại chân quan chư bộ lại binh, xã tắc thổ địa sơn lâm mạnh trường, đồng tâm hiệp lực, hoà hợp gia trung thủ trạch chư thần, tinh lực truy tróc, vô lệnh ẩn lậu, nhiếp phó thiên ngục, y luật đãng trừ.
Hựu vị thượng thỉnh Tả Hữu Âm Dương Thái Y Lại, cứu trị bệnh nguyên, Thái Hoà Chân Nhất Hiếu Sinh Quân, giải nhương ác diệu, thứ sử trai chủ mỗ nhân hình thể an hoà, tà tinh trân diệt, tật bệnh thuyên dũ, dược thực điều bình, quyến tự khang ninh, môn đình thanh túc, khởi cư tuỳ ý, mưu vị xứng tâm, vĩnh bảo lợi trinh, dĩ vị hiệu tín.

 

Bảo Bệnh Giải Ách Chương

Tư Phước Trai Dụng

 (dùng trong nghi cúng tế làm phước để cầu trị bệnh mau lành)
Thần học nghiệp ngu mông, tính tư hoang bính, hạnh lục tú khánh, tiếm lục chân giai, thệ thiền tế độ chi cần, dung báo sinh thành chi đức.
 Thần cẩn cứ trai ý, thần thiết duy trai chủ mỗ nhân mệnh vận tai suy, hình thần điêu tuỵ, tam nghiệp thập ác, túc luỹ hành tàng, lục diệu ngũ tinh, ngẫu lăng thứ xả, hốt nhiễm tật sấn,
tẩm thực mỹ ninh, dược nhĩ võng huân, nhật thời tẩm cửu, túc tiêu kinh chiến, khống cáo vô môn, phi lại bình mông, hạt trăn bình phục
Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng long từ, đản thi huệ trạch, đặc giáng ngọc thanh đạo khí, linh bảo diệu quang, quán chú trai chủ mỗ nhân thân gia chi trung, tị tai khí tiêu trừ, linh quang chiếu diệu, mục kim bệnh hoạn, tảo toại bình an.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Dương trật quân nhất nhân, Tư mệnh lại nhất bách nhị thập nhân, các chủ trọng bệnh vị thuyên tốc lệnh khang dũ. Tu Du Quân,
Xích Thiên Thực Khí Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ cửu bệnh khốn suy tức đắc thuyên liệu.
Thu thần Thượng minh quân nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ minh sướng tinh thần, đoạn trừ ác mộng. Xích tinh quân,
Tam thiên uỷ dũ quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ chế tuyệt gia thân, thừa thời cấu hấn.
 Giải Khảo Quân, Độ Mệnh Quân, Ích Toán Quân, Tru Ương Quân, Du La Đại Tướng Quân, Địa Thiêu Đại Tướng Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ thu lục tà tinh, tích trừ cố khí.
Hoả Long Quân, Sơn Chu Quân, Thúc Minh Đại Phu Quân các ngũ nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ chế y dược hoàng y.
Tiết Mệnh Ngọc Nữ,
Nguyệt Huyền Ngọc Nữ các thiên nhị bách nhân, chủ trì thần phương thái tiên minh đường. Ngọc nữ thiên nhị bách nhân, chủ án phương trị bệnh.
Trung cung đại y lại thập nhị nhân, chủ trạch phương hợp dược. Thiên y,
Quan Y, Thái Y Ngũ Quan Trị Bệnh Y Lại, các nhất thập nhị nhân, chủ nhập tạng phủ kinh lạc quan tiết, hành thần tồn khí.
Thiên Tào,
Thượng Bình Thái Y Lại nhất thập nhị nhân, trị bệnh công tào nhất thập ngũ nhân, chủ Thượng Nghệ Phượng Hoàng Thái Thanh Cung trung, thủ ngũ sắc thần dược.
Hoà hợp quan quân, Trị Liệu Bệnh Hoạn Mộc Quan, Trì Dược Kim Quan, Trị Châm Thuỷ Quan, Chủ Thang Hoả Quan, Chủ Cứu Thổ Quan, hoà đức các tấu kỳ huân.
Đông Thanh Sinh Khí Quân, Nam Xích Sinh Khí Quân, Tây Bạch Sinh Khí Quân, Bắc Hắc Sinh Khí Quân,
Trung Hoàng Sinh Khí Quân, các lãnh lại binh trừ tà thu bệnh. Nam Xương Châu Dương Quân, Hoàng Lão Quân, Thiên Hồn Quân, Địa Phách Quân các nhất nhân, khởi sinh.
Ngọc Nữ, Ngọc Lịch Tố Nữ các thiên nhị bách nhân, chủ phù khước tai nguy, độ thoát niên mệnh. Tức tị trai chủ mỗ nhân khí thể khang kiện, tai suy tiêu tán, tinh tà viễn tị, ương tụng hoà bình, bệnh hoạn chúc trừ, mệnh thân lao cố, phục dược hữu hiệu, động chỉ vô ma, mệnh vận hanh gia, dĩ vị hiệu tín.

 

Truyền Pháp Thụ Đạo Kỳ Ân Tạ Quá Chương

Truyền Độ Dụng

(dùng trong lễ xuất sư của đệ tử, cho phép hành đạo, cứu nhân độ thế)

Thần ngộ phụng thần ân, lạm thừa sư phái, kỳ đề hậu tiến, dung thiệu tiền tu, tiếm trần khốn bức chi tư, ngưỡng tạ hàm nhu chi trạch.
Thần cẩn cứ trai ý, thần thiết duy nữ thanh ngọc luật, tuyển cử chí nan, thái cực kim khoa, bảo nhậm vưu trọng, thảng truyền thụ hữu quai ư tiễn lý, tắc sư tư cụ mạo ư hiến chương. Kim đệ tử mỗ nhân khiết kỷ cầu chân, nguyện tham thượng pháp, tĩnh ngôn chướng luỵ, việt hữu số đoan, hoặc thần khí nan bảo ư tu linh, hoặc cốt tướng bất phù ư đạo phẩm, hoặc cửu huyền thất tổ trủng tụng vị tiêu, tứ phụ tam sinh, hung cừu do kết, hoặc túc kiếp kim thế khiển khảo thượng oanh, hoặc cố tác ngộ vị, khiên vưu mạc thích. Phỉ lại chân đào chi tứ, hạt hài nguyện vọng chi long

Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng khúc thi huyền ly, phủ căng đan khổn, đặc giáng Ngọc Thanh Đạo Khí, Linh Bảo Diệu Quang, quán chú đệ tử mỗ nhân ngũ cung lục phủ chi trung, tị chính  khí huy hoa, đạo tâm khai phát, linh quang la lạc, vọng luỵ tiêu dung. Nhưng khất cứu mệnh, tuyên cáo tam giới thập phương, ưng can huyền cục, đặc vị trọc tiêu khảo tụng, giải thích khiên vưu,kỷ tự huyền biên, định danh thanh giản.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Vô Thượng Cửu Thiên Đế Quân, Tam Thập Nhị Thiên Đế Quân,

Ngũ Lão Đế Quân,

Nhật Cung Nguyệt Phủ,

Ngũ Tinh Tứ Diệu,

Nam Thìn Bắc Cực,

Liệt Tú Tinh Quân,

Tam Tỉnh Ngũ Sư,

Tam Quan Cửu Phủ Thiên Tào Chủ Chấp,

Tứ Động Chân Linh,

Phước Địa Động Thiên,

Ngũ Nhạc Tứ Độc,

Địa Thuỷ Chức Tư,

Tam Giới Thần Kì,

cụ phó huyền đàn, chứng minh truyền độ.

Hựu vị thượng thỉnh Linh Bảo Lục Bộ,

Tiên Quan Tam Giới,

Sở Hướng Huyền Tào,

Hách Dịch Tiên Tào,

Huyền Đàn Thị Kinh,

Hộ Đạo Giáng Chân,

Triệu Linh Hợp Thuộc Tiên Lại,

Cửu Thiên Tư Mệnh Phủ,

Thanh Huyền Hoàng Lục Viện,

Ngọc Thanh Thần Tiêu Ngọc Phủ,

Thượng Thanh Đồng Sơ Phủ,

Huyền Linh Tuyền Cơ Phủ,

Bắc Khôi Huyền Phạm Phủ,

Linh Bảo Như Ý Vạn Tư,

Cửu Thiên Phổ Độ Viện,

Tuỳ Sở Truyền Cụ Khai Tả Tướng Quân Thần Lại,

Ngọc Đồng Ngọc Nữ,

hợp cai truyền thụ. Tướng lại quan quân, tật tốc phận cảnh hoá hình, tuỳ trục hương hoả tứ hầu, giao bát phụ tá tuyên hành. Thứ đệ tử mỗ nhân, chứng thệ vạn linh, cáo minh chúng thánh, cần tu tinh tiến, học đạo tham chân, tồn niệm hành trì, tế sinh độ vãng, thân ưng tiên chức, tâm khế huyền tông, trí tuệ động minh, từ bi lợi ích, ma thí tẩm tuyệt, linh huống nhật trăn, dự vọng hưng long, nhĩ hà quy hướng, công viên đạo bị, cử hình tiên phi, vĩnh xướng chân phong, ích quang tông tự, thệ chung hạo kiếp, quy đái huyền nguyên. Mông như sở trần, duẫn chiêu thánh tạo.

 

Tạ Tội Kỳ Vũ Chương
Lôi Đình Trai Hợp Dụng

(Dùng trong đạo tràng “Xin tội, cầu mưa”)

Thần ngu mông vô thủ, sơ mậu hà dung, túc y phúc dục chi ân, miễn sức tinh tu chi chí, thừa phù lãnh giáo, tuyên đức tế nhân, phàm hữu quy đầu, lý nghi quan cáo.
Thần cẩn cứ trai ý, thần thiết duy xuân canh thu liễm, giá sắc chi thường, cửu hạn kháng dương, khí vận chi biến, thảng thời vũ vị phu ư bá chủng, tắc gia hoà hạt vọng ư phong đăng
Huống câu quái chi như phần, cực xương diêm chi sầu thán, hà dĩ tốt tuế Toạ kiến cơ hoang, lượng vạn triệu chi tích quá hạo phồn, nhi tư thổ chi thần minh khiển trách phỉ huyện, đế lực mạc cố dân ai.
Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng đạo đức khúc thành, từ bi thiện ứng, đặc giáng sắc mệnh, cáo hạ thập phương tam giới nhất thiết chân tư, nguyên xá hạ dân ẩn hiển chi khiên, thuỳ chẩn tuế sự trở cơ chi khổ. Cức phái cam trạch, vị trường hoà miêu, cánh khất cáo tuyên chủ tể lôi đình chi tư, chưởng chấp phong vũ chi lại, thu giản trạch động, uy thánh long thần, thành hoàng sơn xuyên, tự điển xã mạo, ứng thiên du thuộc, các thể từ nhân.
 Khiếu mệnh Phong Bá Vũ Sư,

chỉ huy Lôi Công Điện Mẫu,

phổ chú cáo vũ,

tô giải tiêu khô.

Thần cẩn vị thượng thỉnh Thiên Ông Chính Khí Quân,

Hà Thượng Chân Nhân,

Cửu Hải Cửu Giang Cửu Hà Bắc Huyền Quân các nhất nhân,

quan tướng nhất bách nhị thập nhân,

chủ thuỷ khí tuyền nguyên,

hưng vân trí vũ.

Hải Trung Ngọc Nữ thiên nhị bách nhân,

Hà Bá Lữ Công Tử tam thập lục nhân,

chủ hưng khởi thuỷ mạch, l

ập giáng phong vũ.

Tứ Châu Cửu Cốc Quân,

Linh Đài Hán Minh Quân,

Cửu Châu Huyền Minh Quân,

Cửu Giang Bắc Huyền Quân,

Cửu Hầu Quân các nhất nhân,

quan tướng các nhất bách nhị thập nhân,

Hồ Trung Ngọc Nữ thiên nhị bách nhân,

chủ triệu nhiếp Hà Bá Sứ Giả,

Thanh Thuỷ Đế Quân,

Cửu Giang Thuỷ Đế,

Thập Nhị Khê Nữ,

Thuỷ Bộ Quỷ Thần,

Hà Bình Duyên Lại,

hợp phù hành vũ.

ứng thời hạ giáng ư cương ấp chi nội,

khu lôi dịch điện,

hưng phong bố vân,

tiên bá lâm ư giang hà,

thứ khiết bái đà ư giao dã,

tức tị cam lâm,

ứng hậu hảo vũ tri thời,

cảo hoà hồi thanh,

bình trừ biến lục,

miêu tú nhi thực,

tuế nhẫm thả nhương.
Đằng lạc sự ư quýnh nguyên, bá hoan thanh ư linh điệt, nguyện bái thành chung chi tạo,

duẫn thuỳ tư thuỷ chi ân, cánh ký bách cốc dụng thành, cửu cai hàm toại, di hoàng độn ảnh,

yêu ly tiềm tung.
 Bão thực noãn y, cực tam nông nhi khoái lạc
ngưỡng sự phủ dục, lịch bách tuế dĩ quang hoa. Mông như sở trần, duẫn chiêu thần huống.

 

Kỳ Tự Chương
 
Kỳ Tự Dụng

(dùng trong nghi thức “Cầu Tự = cầu con”)
Thần thảo giới vi sinh, trần nê tiện phẩm, lạm thừa chính hoá, đắc phụng chân tông, vô bán công chi khả thư, hữu thiên khiên chi kham lục, khúc mông phúc dục, chiên tịch uông hàm, cảm cửu bái dĩ quy thành, tiếm nhất ngôn nhi độc thính.
Thần cẩn cứ trai ý, thần thiết duy phụ tử hữu thân, nhân luân chi bản, phu phụ hữu biệt, thiên thuộc chi thường, thảng thân mệnh hữu phạm ư cô thần dữ vận hạn, hoặc ly ư quả tú, hoặc tướng tù chiến, hoặc phạm hình xung, trí tự tục chi vị hài, sử tông phương chi mạc thác, thuân tuần mộ cảnh, hấp hốt suy linh, tự phi thỉnh mệnh ư huyền khung, hạt khắc thừa ân ư hoàng hỗn

Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng đại đức hiếu sinh, chí nhân vô ngoại, đặc giáng sắc chỉ, cáo hạ huyền tào, ứng thân mệnh trung, túc sinh kim thế, sở hữu chiến xung, tận dữ giải thích. Nhưng khất tứ giáng Ngọc Thanh Đạo Hắc, Linh Bảo Diệu Quang, quán chú mỗ nhân thê mỗ thị thân tâm chi trung, tức lệnh khởi xứ an hoà, bào thai ngưng kết, tật bệnh bất tác, vinh vệ thắng thường, thập nguyệt chu viên, đản sinh nam tự, nguyện tâm viên mãn, phước khánh biền trăn.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Tư Mệnh Quân,

Tư Lục Quân,

Nam Đẩu Giáng Sinh Độ Hoá Quân,

Thúc Đẩu Độ Tinh Thông Khí Quân,

Tây Đẩu Độ Hồn Kết Thai Quân,

Bắc Đẩu Thông Hồn Thông Huyết Thực Cốt Quân,

Trung Đẩu Độ Hồn Thành Nhân Âm Thanh Quân,

chủ thành tựu bào thai,

kết tụ hồn phách.
 Chú sinh phu nhân, chú sinh thiên nữ, thông mạch vận cốt thiên nữ, hồi tinh độ thai thiên nữ các ngũ nhân, tùng quan các nhất thập nhị nhân, chủ hoà hợp âm dương, kết thai thành hình. Độ thai phu nhân ngũ nhân, thượng nghệ ngũ phương ngũ đẩu khuyết hạ, thỉnh dĩ ngũ phương chân khí phúc dục kỷ thân, vinh vệ điều hoà, ngưng kết thai dựng.
 Ngũ Hành Quân, Tố Bạch Huyền Minh Quân, Văn Lịch Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ giáng khí kết thai, trừ tà hộ chính, giải trừ phu thê hình hại, thành tựu dương nam trung thần.
Thái Hoà Chân Quân,

Âm Dương Sinh Khí Quân,

Tam Nguyên Đan Điền Xích Bạch Quân các ngũ nhân,

quan tướng các nhất bách nhị thập nhân,

chủ huyết khí lưu thông,

hoàng bạch tướng khoả,

đa dẫn dương khí,

lao kết nam thai.
Dương Thần Quyết Lại, Nam Thần Ngọc Nữ các nhị nhân, Giáp Tý Thần Nhân Quân Lại, chủ phù trợ chân thai ngưng kết dương khí, nhược dĩ dựng nữ, hồi chuyển vi nam.
Tức tị mỗ nhân thê mỗ thị hoài thai hàm dựng, khởi cư bất thương, toàn dương thành nam, ẩm thực vô kỵ, nguyệt số mãn túc, tất sản dương nam.
Nhật cát thời lương, tốc đắc phận miễn, mẫu tử chu viên, dĩ vị hiệu tín.

 

Văn Xương Kì Lộc Chương
Kì Lộc Dụng

(cầu xin học hành giỏi, thi cử tốt, cầu quan chức cao, tài lộc tốt)

Thần duy thược vô thủ, khảng táng hà dung lạm phao vũ lộ chi ân, minh tích lôi đình chi khiển, thượng kì hồng tạo, phủ tứ từ quan.
Thần cẩn cứ trai ý, thần chức duy lãnh giáo lý, nan ức vi y, án chân khoa thứ đệ tu phụng. Thần thiết duy đăng sùng tuấn lương, bạt trạc tài ngạn, nhất tắc khuyết ư vận hạn, nhị tắc hệ ư tu vị, thảng tổ tông chi tích luỹ vị trần, dữ kim tích chi quá khiên vưu hậu, ký quai tiễn lý, nan tựu công danh, tự phi đế tạo chi duy trì, hạt phó dân tình chi nguyện vọng

Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng đại từ khúc thuỳ huệ trạch, đặc giáng sắc mệnh, hành hạ tam giới hợp thuộc huyền tào, vị mỗ nhân nhương tạ tinh triền, hoà bình vận khí, xá trừ chướng luỵ, kỷ lục thiện công, tăng chú huân danh, quang vinh tông tổ.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Phu Tử Quân nhất nhân,

quan tướng nhất bách nhị thập nhân,

Đông Tỉnh Thanh Minh Quân Ương Liễu Lại,

nhất hợp lai hạ,

dĩ ôn nhuận thanh hoà anh linh thiện sảng chi hắc,

hạ bố mỗ nhân ngũ tạng tứ chi,

thân thể cốt tiết chi gian, an định thần linh, vệ hộ chân khí, khu tam thi, diệt cửu trùng, bối tử hướng sinh, khước hoạ lai phước, tâm chí khai thông, siêu bạt lâm năng.
 Ngũ Kinh Cửu Khí Quân nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, chủ trí huệ viên minh, dữ chúng hữu dị, thiên vương ngọc nữ thiên nhị bách nhân, ý thanh y, chủ bộ lãnh vạn quan tứ dĩ ấn thụ, vận vị cử động, năng thông thần minh. Ngọc Lịch Tố Nữ thiên nhị bách nhân, ý xích y, chủ kỷ tính danh ư ngọc lịch, chú thọ toán ư đan thư.
Nhược mỗ nhân nhập sĩ chi sơ, hoặc nguyện chủ thương khố, hoặc nguyện chức kim bạch, hoặc nguyện điển tràng vụ, hoặc nguyện lãnh binh tốt, hoặc nguyện tư học hiệu giả, tắc âm dương hữu thần linh chủ chi, khất vị quan cáo sở tại linh ứng thần kì,
chính trực thổ địa, mặc tứ tước tướng, sử chi tước lộc tuỳ tâm, đức hành bị túc.
Nhược đại tuyển chi hậu, đồ mưu nguyện vọng, thăng phẩm tiến giai giả, tắc thượng hữu tinh thìn chủ chi, khất vị tuyên cáo Tử Vi Thái Vi nhị viên,

Công Khanh Tướng Tướng,

Đại Lý Thượng Thư,

Văn Xương Tam Đài,

Nam Đẩu Bắc Đẩu,

Đông Bích Khuê Tú,

Vũ Lâm Luỹ Bích,

Sư Môn Tướng Quân,

ứng chủ tể nhân gian quan chức.
Chư tinh tịnh vị thuỳ tượng, tuyên tinh thư quang huyền thể, tức tị hoành phi, trực thượng ư tỉnh đài bộ giám, khiếu tắc biên thuỳ, hữu cửu thiên chi vinh hoa, ưng thập lại chi phú quí, công trung hứa quốc, thanh bạch truyền gia, lộc thọ kiêm toàn, dĩ vị hiệu tín.

 

Diên Sinh Giải Ách Diên Thọ Chương

 Kì Thọ Dụng

(tiêu trừ tai nạn, cầu tuổi thọ)

Thần túc tạ khánh cơ, sinh phùng xương vận, bội loan đồ nhi lãnh giáo, thừa phượng điệp dĩ học chân, chiên lại bình mông, nhược vị báo xưng, chiếp tý thiên quân chi thính, dung trần nhất đắc chi ngu, ngưỡng ký cao minh, phủ thuỳ giám sát.
Thần cẩn cứ trai ý, thần thiết duy nhân tình dục thọ, đại đức hiếu sinh, thảng vận hạn hữu phạm ư uy độ, trí thân mệnh hoặc lâm ư truân bỉ,dị phùng ách tật, hạt bảo niên linh
Kim mỗ nhân tạ tổ tông tích luỹ chi công, ưng môn hộ phó thác chi nhiệm, dục kì mi thọ, hoặc diễn hà linh, dung an lạc ư kỳ thuận, vật trì khu ư chướng nạn, tử tôn xương xí, phú quí lợi nghi, tự phi huyền tạo chi từ quán, yên đắc hoàng cai chi dật lão
Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng quảng vận thâm nhân, khuếch thi huệ trạch, đặc giáng sắc mệnh, hành hạ tam giới thập phương hợp thuộc huyền tào, vị mỗ nhân tịch xích hung tinh, đoạn trừ lệ khí, oan khiên đốn thích, thân tâm song long, bát tiết tứ thời, tiêm tai vô nặc, thường cư cát khánh, vĩnh xứ phước linh, bách tuế chu viên, nhất thân khang thái.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Thiên Tào,

Giải Ách Khứ Hoạ Quân,

Ích Toán Diên Thọ Quân,

Ngũ Phương Sinh Khí Quân,

Lục Giáp Tướng Quân,

chủ tiêu tai độ ách,

ích mệnh trừ tà.

Thái Hoà Chân Nhất Hiếu Sinh Quân,

Vạn Phước Quân,

Giải Hình Độ Ách Quân,

Ích Thọ Diên Mệnh Quân,

Thỉnh Mệnh Hiếu Sinh Quân,

Bảo Mệnh Sinh Hắc Quân,

Thu Hình Khước Sát Quân,

trảm tuyệt hình sát,

tăng ích thọ mệnh.
Vạn Phước Quân,

Vận Khí Quân,

Giải Ách Quân,

Nam Thượng Quân,

Tư Mệnh Quân, Tư Lục Quân,

Thái Bạch Minh Tinh Quân,

Câu Hồn Câu Phách Quân,

Tài Khố Quân,

Lộc Khố Quân,

Định Danh Ngọc Lịch Quân các ngũ nhân,

quan tướng các nhất bách nhị thập nhân,

chủ lạc trừ tử tịch,

chú thượng sinh danh.
Thu Bạn Quân, Đoạn Tường Quân,

Phá (Đãi + Dương ) Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân,

chủ giải trừ (đãi + dương ) ách,

bạt thục thọ mệnh. Đông Đẩu Chủ Toán Quân,

Tây Đẩu Kỷ Danh Quân,

Bắc Đẩu Lạc Tử Quân,

Nam Đấu Thượng Sinh Quân,

Trung Đẩu Đại Khôi Quân các nhất nhân,

quan tướng nhất bách nhị thập nhân,

chủ độ thoát ngũ hành tai ách,

tăng kỷ thọ toán.
 Lục Thập Giáp Tý,

tùng quan lại binh,

chủ trương giải niên cùng toán tận chi ách,

tiêu trừ mệnh suy vận bại chi tai.

Ngũ Phương Ngũ Đế Quân, tùng quan lại binh, các thừa bản phương chân khí, chấp phù trì tiết, thượng nghệ nhị thập tam thiên tinh tú, ngọc lịch chi cung, kiểm tầm mệnh tịch, tăng chú niên linh.

Diên Mệnh Đại Tướng Quân, binh sĩ thiên nhị bách nhân, chủ giải tiêu tai ách, tăng ích niên mệnh.
 Minh Đường Quân, Nam Xương Quân, Châu Lăng Quân, Hoàng Lão Quân, Thiên Hồn Địa Phách Quân các nhất nhân, bạt mệnh quân thập nhị nhân, Đỉnh Thương Ngọc Nữ ngũ nhân, Ngũ Vĩ Ngọc Nữ, Khởi Sinh Ngọc Nữ, Ngọc Lịch Ngọc Nữ các nhất thiên nhị bách nhân, chủ độ thoát niên mệnh, tăng thọ diên sinh.
Chư bộ quan quân, hoà hợp bảo hộ, giải trừ nhị thập tứ ách, tăng diên thọ toán. Tức tị mỗ nhân mệnh vận hanh thông, tai nguy khu độn, phước lộc hưng tuỵ, thọ toán diên trường, vô nạn vô  tai, đa tường đa khánh, vân nhưng cổn cổn, môn hộ huy huy, dĩ vị hiệu tín.

 

Tạ Tội Kì Tình Chương
Kì Tình Dụng

(trời mưa dầm lâu ngày, cầu cho tạnh ráo)

Thần bẩm tư sơ tán, phú tính dung ngu, ấn vũ ban liên, cường nhan tấu đối, mỗi môn tâm nhi tỉnh quá, kì hoằng đạo dĩ hiến thiên, thứ chứng huân lao, thượng tì hoá dục.
Thần cẩn cứ trai ý, thần thiết duy vụ nông chủng cốc, thiện tạ thiên thời, thu liễm xuân canh, duy tư địa lợi, sở nguyện ngũ phong nhi thập vũ, thứ lệnh bách cốc dĩ tam đăng. Huống tư giao dã chi điền, thế xứ bí đường chi trắc, tài trí sâm liêu, bành phái mạc chi, nãi kinh tuần ly tích vũ chi thương, trí đạo miêu đa thừa lưu nhi cảo. Tuế sự túc lự, sinh dân tiến cơ, nhược phi khai tễ dĩ đoạn lưu, hà dĩ hữu niên nhi đa giá
Toàn tư thánh tạo, đặc tứ từ quán.
Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng Đế Đức hiếu sinh, dân tình kham mẫn, đặc giáng sắc mệnh, quan cáo táp cảnh lí xã, nhất thiết huyền tư, tán tư vũ âm, tức thành tình lâm, thứ đắc tam nông cần động, bách cốc phong thành, điền rừ vô tân tẩm chi ưu, lê thứ miễn cơ cẩn chi khổ, ưu du tốt tuế, duẫn tạ thiên ân.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Thiên Gia Chính Khí Quân nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, binh sĩ thất thập vạn nhân, Cửu Hải Bắc Huyền Quân nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, Hà Thượng Ngọc Nữ thiên nhị bách nhân, chủ thu vân chỉ vũ, trí phong hưng tễ. Thuỷ Tuyền Quan Thuộc Bát Hải Cửu Giang Duyên Lại, chủ quyết khai ủng mạch, sơ đạo bách xuyên, tức tị tứ cảnh cuồng lâm, đăng thời khai tễ, âm vân giải bác, hồng nhật lục ly, điền dã hoan tâm, tỉnh vân lạc ý.
Toạ khán nghệ hoạch, bạch xán đăng trường, thực thao phúc hộ chi ân, gia bái sinh thành chi tứ. Cánh kì sắc chỉ, Hành Hạ Tứ Hải Tứ Độc, Khê Nguyên Đàm Động, ứng Can Long Thần, Bạc Huyền Hư Chủ, Chưởng Kim Niên Kim Quí Phong Lôi Vũ Bộ, Nhất Thiết Thần Kì, hàm lệnh tri uỷ, tịnh dữ đình phong tức lãng, thu vũ tán vân, nồng âm khai minh, nhật quang chiếu dã, hoà đạo phong nhẫm, giá sắc doanh thành, lạc tuế vô ưu, dĩ vị hiệu tín.

 

Nhương Hoả Tai Chương
Nhương Tai Đạo Tràng Dụng

(lập đạo tràng cầu giải trừ hỏa hoạn)

Thần thảo mao tiện chất, linh lịch tán tài, mậu xứ ban liên, lạm tư tế độ, cảm khánh tiểu tâm chi đảo, dung kì đại tạo chi nhân.
Thần cẩn cứ trai ý, thần thiết duy ngưỡng sự phủ dục, đoan tạ thất lư, tiếp luyện liên mông, nãi kham y thực, thực sinh thành chi hậu lợi, nghi Thượng Đế chi căng liên.
Thúc ư tiền triều hốt truyền tinh biến, vị lai đoạ ư ốc giác, thế hữu tự ư hoả ương, do trung kinh hoàng, võng tri du thố.
Tư liệu cận chí tín tú, viễn tắc tuần thời, khủng hữu liệu nguyên chi ưu, hoặc trí phần như chi thảm, miên liên tỉnh lạc, diên cắng hương văn. Nhược phi thỉnh mệnh ư thượng thương, hạt khắc lưu ân ư hạ giới

Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng quảng vận long từ, khuếch thi diệu hoá, đặc giáng sắc mệnh, quan cáo táp cảnh lí vực, nhất thiết chân tư, vị mỗ nhân khu trừ hoả tai, tức di tha cảnh, vô sinh ương cữu, lưu ngược lê nguyên.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Cửu Hải Bắc Huyền Quân, Thiên Ông Chính  Khí Quân, Binh Tinh Thần Quân, Du Đô Quân, Minh Tinh Quân, Tru Ương Quân, Thiên Xương Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, Hà Thượng Ngọc Nữ thiên nhị bách nhân, Cái Thiên Đại Tướng Quân Hoàng Y Binh Lại các thập vạn nhân, Vô Thượng Thiên Quân binh sĩ thất thập vạn nhân, chủ động tất tinh thăng âm khí, khu Lục Đinh Lục Giáp, tiêu diệt hoả ương chi quỷ, khu trục hoả tinh chi quái, dữ Bắc Phương Hắc Đế Vũ Tử chi tinh, Nhâm Quý chính  khí, Thái Âm Thuỷ Đức, phòng chế hoả tai, tức lệnh đoạn tuyệt.
Nhưng quan Phong Bá Vũ Sư hạ vũ diệt hoả, đương cảnh thần kì, xích khiển hoả quái, tốc lệnh viễn ly, thứ đắc lưu huỳnh thiên tỉ, lý xã an ninh, quyến tự bất di, ốc trạch như cố, dĩ chiêu thần ký.

 

Tạ Tội Khiển Hoàng Bảo Điền Chương
Nhương Hoàng Đạo Tràng Dụng

(dùng trong đạo tràng giải trừ nạn châu chấu phá hoại mùa màng)

Thần trần nê tiện phẩm, thảo mãng vi sinh, trị xương vận chi hưng hành, tế chân thuyên chi hiểu giác, học chân lãnh giáo, hoằng đạo độ nhân, thệ bổ quá dĩ lập công, dung thừa lưu nhi tuyên hoá.
 Thần cẩn cứ trai ý, thần thiết duy xuân canh thu liễm, khải nhĩ hữu niên, địa lệ thiên tai, tướng thành hung tuế.
 Ký trùng hoàng chi đản phát, thực yêu lệ chi tứ hưng, lâm mộc tận đồng, điền hoà cụ thực, phi tiên tâm nhi ai dụ, vị thỉnh mệnh dĩ kì nhương, hạt bảo đạo lương, chung vô tổn đố.
Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng quảng vận từ bi, khúc gia giám biện, đặc giáng sắc mệnh, quan cáo táp cảnh, nhất thiết thần tư, tịch xích yêu hoàng, đoạn trừ lệ khí, thừa cuồng phong nhi tỷ tha cảnh, nhân bạo vũ nhi di biệt hương, tất hoá dư trùng, vô lệnh di chủng, thứ đắc điền hoà tú phát, thành thục khả kỳ.
Thần cẩn vị thượng Thỉnh Tứ Dã Quân, Ngũ Dã Quân, Cửu Dã Quân, Lý Vực Sơn Xuyên Xã Tắc Quân, Uẩn Nguyên Quân, Bạch Tàm Ngũ Cốc Quân, Đại Điền Ngũ Đẩu Quân, Lục Phú Quân các nhị nhân, quan tướng các bách nhị thập nhân, Địa Súc Quân, Thiên Giáp Quân, Ngũ Thiên Vương Quân các nhất thập nhị nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ điền trừ phong nhẫm, ngũ cốc đăng thành, tịch xích minh hoàng, khu trừ thử tước, đạo miêu tú hảo, trùng vực độn đào.
Dữ xã tắc sơn xuyên Thành Hoàng Thần Quân, Đệ Tướng bảo hộ, tức tị điền hoà tú thực, trùng hoàng khứ ly, chuyển chi ngoại cương, dĩ vị hiệu tín.

 

Chư Chương Quan Thức
Kì Nhương Thông Dụng

(dùng trong những sinh hoạt thông thường của đời sống)

Bảo Tàm (nuôi tằm ươm tơ)
Cẩn vị thượng thỉnh Bạo Thực Quân, Cung Thực Quân, Thiên Trạch Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, Tiên Cung Huyền Nam Huyền Nữ, Thần Nam Thần Nữ, Tố Nam Tố Nữ, Ngọc Nam Ngọc Nữ, Tàm Thất Tiên Lại, Ti Miên Tiên Lại nhị thập tứ nhân, dưỡng dục tàm tang, bảo hộ ti kiển, tịch xích thử hao, vạn bội xưng thu.
Bảo Thai (gìn giữ thai nhi)
Cẩn vị thượng thỉnh An Thai Quân, Hộ Thai Quân, Phù Suy Độ Ách Quân, Vạn Phước Giải Ách Quân, Hộ Thai Thánh Mẫu, Thiên Y Ngọc Nữ, Hộ Thai Thành Sinh Lại, Bảo Thai Thành Sinh Thánh Mẫu, các nhị nhân, chủ bảo hộ thai dựng, vô  hữu tật thương, thập nguyệt chu viên, sản mộ khoái lợi. Thiên Y Thái Sản Lại, Trị Thông Nhũ Mẫu, Thiên Môn Trung Quân, Thiên Y Trợ Sinh Quân, Thôi Sinh Đồng Tử các nhị nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ điều lí âm dương, hoà an thai tạng, sản mộ vô  trở, đắc tựu dương nam. Cửu Thiên Hiếu Sinh Quân, Giám Sinh Đại Thần, Vệ Phòng Thánh Mẫu, Chủ Lục Lặc Tịch Chân Quân, Truyền Thai ứng Mộng Đồng Tử, Tam Nguyên Bảo Thai Đại Thần, Lục Thập Giáp Tý Tùng Quan Phù Lại, chủ bảo thai hộ mệnh, định phách an hồn, lâm sản chi thời, vô hữu ách nạn.
Bảo Nam (hộ trì con trai)
Cẩn vị thượng thỉnh dương Tiên Hộ Hồn Quân, Âm Tiên Hộ Phách Quân, Thiên Linh Dương Sinh Quân, chủ thông ư doanh vệ, nhũ thực bình an. Thái hoàng vạn phước quân, giải hoạn quân các ngũ nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ lục hộ sinh khí, tịch xích tà tinh.

Trục Đạo (xua đuổi trộm cướp)
Cẩn vị thượng thỉnh Ngũ Dương Quân, Xích Tai Quân, Doanh Tinh Quân Các Nhất Nhân, Thiên Vị Quân, Bạo Thắng Quân, Đông Tây Thái Bạch Quân các ngũ nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, Diêu Thiên Động Địa Quân, Cửu Khí Thái Binh ngũ thập vạn nhân, Xích Y Nhật Nam,
  Bạch Y Nguyệt Nữ các thiên nhị bách nhân, Giáng Y Nhật Nguyệt Đại Binh, Thừa Thiên Đại Tướng Quân binh sĩ các thập vạn nhân, truy trục khấu đạo, khu xích tặc đồ, viễn ly môn đình, huệ an nhàn lí. 
Bảo Lục Súc
 (phù hộ gia súc khỏe mạnh)
Cẩn vị thượng thỉnh Lục Súc Vương Tướng Quân, Thiên Dương Quân, Thiên Nghi Quân, Thiên Hưu Quân, Hắc Thuỷ Kỳ Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ tư dưỡng lục súc, vinh thịnh bất thương, đoạn trục dịch ôn, xích trừ tà khí. Tuế tinh thái nguyên quân nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, chu thiên binh sĩ thập vạn nhân, chủ trị từ miếu thương quỷ thiện sát lục súc. 
Tuyệt Mộ Tụng
 (giải trừ mồ mả bị động, gây tai họa)
Cẩn vị thượng thỉnh Cửu Địa Quân, Nhất Đại Nguyên Quân, Đô Hầu Quân, Văn Đồng Quân Địa Giáp Quân, Cửu Huyền Sát Khí Quân, Khanh Đại Phu các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, thu chủng tụng quỷ, an ổn sinh nhân. Ngũ Hành Quân nhất nhân, Đại Mộ Quân,
  Tiểu Mộ Quân các ngũ nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ giải trừ tổ tiên khiển trách, lợi an chủng mộ phong thuỷ, xích tuyệt cố khí, đoạn phục ương tụng. Thái Huyền Quân, Đô Hầu Quân, Tru Ương Quân, Thái Bạch Trung Trần Minh Tinh Quân các ngũ nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ thu đoạn chủng tụng gia quỷ, giải tán hoà thích.

 

Đoạn Khẩu Thiệt (giải trừ lời ăn tiếng nói, bị dèm pha, bị vu oan)
Cẩn vị thượng thỉnh Ngũ Kinh Quân nhất nhân, Thanh Linh Lục Chung Thái Hoàng Quân Ngũ Nhân, Quan Tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ chế đoạn khẩu thiệt, xích tuyệt biến khuyết. Vô Thượng Thanh Huyền Quân binh sĩ thập vạn nhân, Nam Chung Lục Tinh Quân ngũ nhân, Nam Chung Thái Chân Quân nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, Thái Âm Quân Lại thập nhị nhân, chủ thu bộ khẩu thiệt, cấm xích vu mạ. Tả Huệ Hữu Thiện Quân nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, Tiên Hoa Ngọc Nữ thiên nhị bách nhân, chủ đoạn trừ khẩu thiệt, giải tiêu hao ương. Ngũ Phương Đại Lãnh Thần Lại, chủ toả ác nhân khẩu thiệt, lệnh bất ngôn ngữ, tùng kim tuyệt diệt.
Trừ Quan Tụng (giải trừ thưa gởi, kiện tụng)
Cẩn vị thượng thỉnh Quan Đái Quân, Thanh Cầm Quân, Tứ Cố Quân, Bát Môn Quân, Bắc Nhất Quan Tả Đồng Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, thu hình lãnh liên lại nhất bách nhị thập nhân, bát giáp chu triệu nữ tam thiên thất bách nhân, chủ huyện quan công sự, tất lệnh tiêu tuyệt. Sát Ác Quân nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, chủ thu xích hủy báng, tức di chúng ngôn. Ngũ Phương Ngũ Đế Đại Phu Quân Lại ngũ thập nhân, Trảm Phủ Dương Phụ Quân, Phá Thị Đại Tướng Quân, Phá Ngục Đại Tướng Quân, Thoát Kích Đại Tướng Quân, Giải Hoạn Đại Tướng Quân, Tán Sự Đại Tướng Quân, Trấn Tụng Đại Tướng Quân, Thất Bộ Đại Phu quan tướng lại binh, chủ hồi hoá quan sự, tất lệnh tiêu trừ.
Phiên chú trớ (giải trừ thư ếm)
Cẩn vị thượng thỉnh Phiên Đảo Quân nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, chủ khuyết giải xích trớ, hoà thích oan tăng. Thanh Long Bạch Hổ Đại Tướng Quân, Niên Nguyệt Nhật Thời Tứ Sát, Thiên Sát Địa Sát, Tam Thập Lục Sát, Quan Tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ thu nhiếp chú trớ, hoà đồng cừu điều.
Nhược đông phương mộc địa, niên nguyệt nhật thời, tựu mộc thần chú trớ giả, thỉnh kim khí thần giải nhi trừ chi.
Nhược nam phương hoả địa, niên nguyệt nhật thời, tựu hoả thần chú trớ giả, thỉnh thuỷ khí thần giải nhi trừ chi.
Nhược tây phương kim địa, niên nguyệt nhật thời, tựu kim thần xích trớ giả, thỉnh hoả khí thần giải nhi trừ chi.
Nhược bắc phương thuỷ địa, niên nguyệt nhật thời, tựu thuỷ thần chú trớ giả, thỉnh thổ khí thần giải nhi trừ chi.
Nhược trung ương thổ địa, niên nguyệt nhật thời, tựu thổ thần chú trớ giả, thỉnh mộc khí thần giải nhi trừ chi.
Thiên Cương Ngũ Hành Quân, Xích Đế Binh Sĩ bách vạn nhân, kiến thiên tư mã thiên nhị bách nhân, chủ thu bộ miếu mạo chi quỷ. Nam Xương Quân,
Đông Quan Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ thu bộ lâm xã xích trớ chi quỷ. Vượng Tướng Quân nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, chủ thu bộ sư vu quy tiền chú trớ chi quỷ. Bát Quái Quân binh sĩ thập vạn nhân, Hoàn Công Quân, Phá Tà Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ thu bộ tạo tác hình tượng chú trớ chi quỷ. Ngũ Phương Đại Ngạch Quân các nhất nhân, binh sĩ các nhất bách nhị thập nhân, chủ thu bộ khẩu thiệt khiếu hoán chú trớ chi quỷ.
Tà thần dâm từ, minh thệ yểm đảo, tham thao hãm hại, xâm tổn sinh nhân, chư bộ quan quân tốc lệnh tiêu diệt.
Nhược ác nhân mưu nghị chú trớ giả, thỉnh Vô Cực Thiên Sinh binh mã thập vạn nhân, chủ thu nghịch lí hãm hại đảo từ chi quỷ, nhiếp tống phong ngục, quy thân tự thụ, thiên bạt vong sảng, tức đắc siêu thăng.


Trừ Điên Tà (giải trừ bệnh điên do tà gây ra)
Cẩn vị thượng thỉnh Vô Thượng Trung Cung Ngũ Doanh Hiệu Uý binh ngũ thập vạn nhân, thỉnh Huyền Công Quân nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, Vô Thượng Thiên Sĩ Quân ngũ nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, Vô Thượng Cửu Giang Mậu Thịnh Quân binh sĩ bách vạn nhân, chủ thu bộ lục lương tinh tà,
cuồng ca khiếu hoán, hưng yêu chi quỷ. Thái Cổ Hoa Cái Quân nhị thập tứ nhân, Thiên Lạc Quân ngũ nhân, Thuật Khí Quân, Địa Tinh Quân, Phá Nghịch Quân, Thiên Địa Thuỷ Khí Quân, Thiên Huyền Khai Bế Quân các nhất nhân, Khảo Độc Quân ngũ nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, Địa Khổng Quân Thanh Y Binh Sĩ thập vạn nhân, chủ khiếu hô cuồng dịch, thất chí điên tà. Thiên Cung Kiện Lại thập nhị nhân, binh sĩ nhất bách nhị thập nhân, Xích Xa Tướng Quân thập nhị nhân, lại binh sĩ thập vạn nhân, Thiên Quí Quân cảm kiện lại, Thiên Ngũ Hầu Tướng Quân binh sĩ thập vạn nhân, Thái Giáp Quân, Châu Âm Quân, Môn Đô Quân, Hữu Huyền Đô Quân, Dương Minh Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ thu bộ tinh tà, tru diệt quỷ tặc, dữ sở tại chân quan, xã tắc sơn lâm mạnh trường gia trung thủ trạch chúng thần, nhất hợp tru lục, chủng loại vô di.
Phòng Kiếp Đạo (ngăn ngừa trộm cướp)
Cẩn vị thượng thỉnh Vạn Duy Quân, Đông Tây Diện Thái Bạch Thiên Chiến Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, cửu thiên Càn Nguyên Quân, Diêu Thiên Động Địa Quân cửu khí binh ngũ thập vạn chúng, thiên đại binh thập vạn nhân, chủ đạo tặc kiếp lược, thu bộ vô  dư. Ngũ phương Đại Ngạch Quân các thập vạn nhân, chủ đồ mưu sao lược, thần quy âm. Đông Cửu Di Quân, Nam Bát Man Quân, Tây Lục Nhung Quân, Bắc Ngũ Địch Quân, Trung Tam Tần Quân, các thập nhị nhân, chủ thủ hộ tỉnh gian, tịch xích kiếp đạo.
Lợi Trạch Xá Khước Hư Hao (giải trừ trong nhà lộn xộn, gia súc bệnh hoạn)
Cẩn vị thượng thỉnh An Khí Quân, Thái Huyền Quân, Xích Bạch Sa Quân, Nguyên Khí Quân, Thiên Huyền Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ thu nhiếp hoành hoạ, lợi an trạch đình, xích tán hung ương, cầm thúc cổ quái. Thiên Xương Quân Hoàng Y Binh Sĩ, Thái Bạch Quân các thập vạn nhân, Thiên Cương quan tướng nhất bách nhị thập nhân, chủ thu bộ ương sát, giải trục tai hại. Thanh Long Quân nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, Ngũ Phước Thiên Quan, Địa Kì Thập Nhị Quan Tướng, dữ thủ trạch tam tướng quân tam thập vạn, chủ khu khiển hư hao, lợi nghi súc dưỡng. Thiên đức quảng đại lại ngũ nhân, chủ khu trừ quần hung, thu tuyệt tà quỷ.


Bảo Viễn Hành (cầu được an ổn khi đi xa)
Cẩn vị thượng thỉnh Vạn Lí Quân, Bắc Mã Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, Minh Đường Ngọc Nữ thiên nhị bách nhân, chủ viễn hành lợi thiệp, mưu vọng xưng hoài, đạo tặc bất phùng, tai ương viễn ly.
Bảo Di Tỉ (Dời chỗ ở mới, cầu được yên ổn)
Cẩn vị thượng thỉnh Quận ấp Đại Thần Quân, Tiên Quan Tướng Tức Quân, Khứ Uế Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ trạch xá di tỉ, bất thương cấm kỵ, nhân khẩu an thái, tài súc hoà bình.
Giải Oan Khiên (giải trừ những hệ lụy, vướng mắc)
Cẩn vị thượng thỉnh Giải Tội Quân, Giải Quá Quân, Giải Hình Quân, Giải Trích Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ giải thích oan khiên, điều trừ khảo trích.
Kì Tuyết (Cầu tuyết ngưng rơi)
Cẩn vị thượng thỉnh Linh Đài Hán Minh Quân, Cửu Châu Huyền Minh Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, chủ nhiếp hà bá. Lữ Công Tử tam thập lục nhân, dữ Thuỷ Đế Thập Nhị Khê Nữ, Thuỷ Bộ Thần Kì, hưng vân hạ tuyết. Cửu giang Bắc Huyền Quân, Tứ Châu Cửu Cốc Quân, Tứ Châu Cửu Hải Quân, Phù Vân Sứ Giả các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, nhất hợp lai hạ, quan Phong Bá Vũ Sư, Xã Lệnh Chính Thần, khởi phong tích tuyết.
*******************
Những bài văn trình tấu nêu trên, người đứng ra tổ chức khoa nghi và chủ nhà phải hết sức thành tâm cầu xin mới có sự cảm ứng. Ngoài ra, vị đạo sư cũng phải có đủ năng lực và đạo lực, có đầy đủ ấn tín, linh phù, khẩu quyết, sai sử được chư Thần tiến hành có lớp lang thứ tự, mới có kết quả.
Ví dụ như, trong Khoa nghi “Cầu Mưa”, phải cầu hội đủ chư Thần sau:-
Phù Tang Thuỷ Phủ, Tứ Cốc Thần Vương, Bồng Lai Đô Thuỷ Sứ Giả, Thuỷ Quan Tư Mệnh, Tứ Hải Cửu Giang, Tam Nguyên Thuỷ Phủ, Tứ Tý Ngũ Hồ, Thập Nhị Hán Chân, Tuyền Nguyên Đàm Động, Kim Niên Tuế Phận Hành Vũ, Long Thần Phong Bá Vũ Sư, Lôi Công Điện Mẫu, Cửu Châu Xã Lệnh, Quản Giới Thần Kì
Để cùng nhau hiệp sức chung lòng, hoàn thành nhiệm vụ bản thân mỗi vị, thì mới có kết quả tốt.

Thái Thượng Tế Độ Chương Xá — Quyển Thượng

Thái Thượng Tế Độ Chương Xá

Quyển Trung

Động Chân Bộ
Biểu Tấu Loại
Quan Bát
Chương

 tho_cung_to_tien_13-280913_copy.jpg

 

越南道教 道教神仙越南道士 Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam

 

Phá Phong Đô Khai Nghiệp Đạo Chương

Quan Độ Hoàng Lục Dụng

(cầu xá tội cho ông bà tổ tiên, các vong linh người thân đang ở địa ngục)
Cụ vị thần mỗ thành hoàng thành khủng, khể thủ đốn thủ, tái bái thượng ngôn, thần linh lịch tán tài, bồng mao tiện chất, hạnh lục tú khánh, lạm xuyết chân ban, công vô ti túc chi viên, quá hữu uyên lăng chi tích, khúc mông hàm thải,
vị tứ tru di, thệ miễn thao tu, dung kỳ báo xưng, ký thừa đầu khẩn, cảm bất quan văn.
Thần cẩn cứ nhập ý, thần thiết duy tam quan cửu thự, bắc đô la phong, lục động thập cung, minh quan u dạ, thuỷ hoả khảo đối, sinh tử câu duy, như khổ chung thiên, thiên linh triển chuyển, tuy chúng sinh chi vọng nghiệp tự thụ, nhi thượng huyền chi nhân trạch kham căng, phi lại xá nguyên, hạt trăn siêu mại

Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng từ bi, khúc thuỳ căng mẫn, đặc giáng Ngọc Thanh Đạo Khí, Linh Bảo Diệu Quang, hoán lãng thập phương, khai minh cửu luỹ, tức tị vong cố, mỗ nhân kị Cửu Huyền Thất Tổ, ức kiếp chủng thân, lục đạo tứ sinh, chư loại u sảng, quán mộc diệu khí, đốn ngộ lương tâm, túc kiếp oan khiên, ứng thời giải tán. Thần cẩn vị thượng thỉnh thập phương Phi Thiên Sứ Giả, thập phương cứu khổ Ngọc Đồng Ngọc Nữ, thượng nghệ Tam Thiên Kim Khuyết Ngọc Bệ Hạ, thỉnh giáng Nguyên Thuỷ phù mệnh, cứu khổ chân phù, cáo hạ thập phương tam giới vô cực thần hương Thiên Địa Thuỷ Quan, âm dương tội lục. Tam Quan Cửu Phủ, Bách Nhị Thập Tào, Bắc Đô La Phong, Nội Ngoại Cung Động, A- Tỳ Vô Gián, đại tiểu thiết vi, thập nhị hà nguyên, tuyền khúc chi phủ, cửu u ngũ nhạc, tội khảo chủ tư, ngũ khổ tam đồ, chư đại địa ngục, ngũ đạo đô phủ, chấp pháp minh tào, thừa thử phù quang, huy minh chiếu,
diệu, thiết thành tồi huỷ, khổ khảo quyên đình, già sách thoát trừ, hệ tù tiêu phế, lô thán đồng trụ, hoá tác khiên lâm, hoạch thang băng trì, tất thành liên chiểu, hôi hà bào thán, cụ biến thanh đống, kiếm kích đao sơn, tận vị bảo thụ, chúc viêm viêm liệt hoả chi ngục, thước trọng trọng kim cương chi sơn, chấp đối đình bình, oan cừu hoà thích, ác căn lạc diệt, tội tịch quyên trừ, xá hựu vong quá.
Mỗ nhân phổ cập u minh, vô ương trệ sảng tù đồ khổ thú, tất toại tiêu dao, trệ phách trầm hồn, các hoạch giải thoát, cánh hi duệ chỉ, kiếp hạ thanh quan, khai tử dương ngọc quĩ chi hàm, xuất ứng hoá từ tôn chi hiệu, thập phương lưu diễn, vạn phẩm quy y, quảng khai pháp môn, phi độ luỹ hộ, thứ sử thiện lục vụ lâm, linh ký la phu, quân mộc sinh thành, dĩ vị hiệu tín, ân duy thái thượng, phận biệt cầu ai.
Thần ngu cẩn nhân Nhị Quan Trực Sử, Chính  Nhất Công Tào, Tả Hữu Quan Sứ Giả, Âm Dương Thần Quyết Lại, Khoa Xa Xích Phù Lại, Cương Phong Kỵ Trí Lại, Dịch Mã Thượng Chương Lại, Phi Long Kỵ Lại, Tiến Chương Phượng Hoàng Kỵ, Thượng Chương Vân Long Kỵ, Ngôn Chương Phong Phát Kỵ, Ngự Chương Thần Long Kỵ, Tấu Chương Phi Long Phi Hổ Kỵ các nhị nhân xuất thao. Thần vị trai chủ mỗ bái thượng phá phong đô khai nghiệp đạo chương văn, thượng nghệ tam thiên tào, phục nguyện thiên ân cáo báo. Thần thành hoàng thành khủng, khể thủ đốn thủ, tái bái dĩ văn.
Không Tam Hành (ấn quyết)
Thần tính mỗ… thuộc châu mỗ… huyện mỗ… hương mỗ… lí mỗ …cung quán mỗ… tịnh phần tu.
Không Tam Hành (ấn quyết)
Thái Thượng vô hình vô danh hư vô tự nhiên chí chân đại đạo Vô Thượng Huyền Tôn Kim Khuyết Thất Bảo Ngọc Bệ Hạ.
Không Tam Hành (ấn quyết)
Thái Tuế mỗ…. niên… nguyệt… nhật ư mỗ xứ………. bái thượng.

 

Tố Xa Bạch Mã Chương

(cầu xin Tố Xa Bạch Mã Đại Tướng Quân = Đaị Tướng ngồi trên xe phủ rèm lụa do ngựa trắng kéo, đi khắp nơi tìm kiếm vong hồn để cứu độ)

Thần phú tính vu sơ, bẩm tư ngu chuyết, chức thiểm tư ư tế độ, thành cảm tức ư quan văn, nghi ký cao minh, khúc nguyên cuồng phỉ.
Thần cẩn cứ nhập ý, thần chức duy lãnh giáo, lý nan ức vi, cẩn quyên kim nguyệt mỗ nhật vị thuỷ, tựu mỗ xứ túc kiến huyền đàn, y án chân khoa thứ đệ tu phụng.
Thần thiết duy Cửu U Lục Động Tam Quan Bắc Phong, Minh Lộ U Quan, chức tư khảo đối, phỉ tạ thương khung chi tuyên cáo, hạt lệnh bộ vệ ư hình hồn.
Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng từ bi, khúc thuỳ căng mẫn, đặc giáng Ngọc Thanh Đạo Khí, Linh Bảo Diệu Quang, chiếu diệu âm hương, hoán minh dạ phủ, tức tị vong cố mỗ nhân, tự Cửu Huyền Thất Tổ, ức kiếp chủng thân, lục đạo tứ sinh, chư loại u sảng, thố luân khổ thú, các thoát câu duy, lai nghệ huyền đàn, chứng phẩm thăng độ.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Tố Xa Bạch Mã Đại Tướng Quân nhất thập nhị nhân, Quan Tướng nhất bách nhị thập nhân, Cửu Long Phù Mệnh Sứ Giả nhất thập nhị nhân, Quan Tướng nhất bách nhị thập nhân, Thái Huyền Ngọc Nữ nhất thập nhị nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, Thái Huyền Trực Phù nhất thập nhị nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, thượng nghệ Tam Thiên Kim Khuyết Ngọc Bệ Hạ, thỉnh giáng thái thượng xá xá sinh thiên bảo lục, cáo hạ thập phương tam giới, vô cực thần hương, bắc đô la phong, tuyền khúc chi phủ, tam quan cửu thự, bách nhị thập tào, thuỷ hoả âm dương, nội ngoại cung động, tam thập lục ngục, vô gián a tỳ, đại tiểu thiết vi, viêm trì băng chiểu, Tứ Độc Ngũ Nhạc, Thập Nhị Hà Nguyên, Ngũ Đế Khảo Quan, Lục Cung Duyện Lại, Cự Thiên Lực Sĩ, Chấp Phạt Thần Binh, Tư Sát Tư Công, Tư Lục Tư Mệnh, Chủ Khảo Chủ Tội, Chủ Ngục Chủ Phi, Tứ Minh Tân Công, Thiên Môn Đình Trường, Thập Cung Lục Động, Ngũ Đế Đại Ma, Minh Linh Đại Thần, Ngũ Đạo Đô Phủ, u đài minh duyên, trường dạ quỷ quan, vô lượng âm tào, hàm lệnh tri uỷ tuân thừa.
Kim lai kiến đàn chi sở ban hành phù mệnh, thị vệ tống nghênh, tật lệnh thượng kiện vong hồn, chúng khổ đãng trừ, xuất ly địa ngục, vĩnh từ u dạ, đổ kiến quang minh, hắc bạ thiêu phần, nghiệp căn phi tán, tham trào huyền toạ, thụ luyện cánh sinh, dĩ vị hiệu tín.

 

Khai Thông Đạo Lộ Chương

(cầu khai thông đạo lộ để thỉnh vong linh nhập đàn tràng )

Thần duy xuẩn trọc, tính bẩm chuyên mông, mạo lãnh huyền giai, thiện huyện hồng tạo, cảm kiệt tái tam chi độc, dung trử vạn nhất chi thầm.
Thần cẩn cứ ý thầm, thần chức duy lãnh giáo, lí nan ức vi, cẩn quyên kim nguyệt mỗ nhật vị thuỷ, tựu mỗ xứ túc kiến huyền đàn, y án chân khoa thứ đệ tu phụng.
Thần thiết lự hồn phách, sảng thức lai vãng, kinh do đạo lộ quan tân, hoặc sinh câu chướng, phi lại thượng huyền chi cáo mệnh, hạt lệnh thiên mạch chi khai thông

Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng từ bi, khúc thuỳ căng mẫn, đặc giáng ngọc thanh đạo khí, linh bảo diệu quang, khai tịch u đồ, quang minh vô cực, tức tị vong cố mỗ nhân tự Cửu Huyền Thất Tổ, ức kiếp chủng thân, lục đạo tứ sinh, chư loại u sảng, kính ly sở bộ lai cận trai đàn, thích tội thông u, triều chân thụ luyện.
Thần cẩn vị thượng thỉnh thái huyền trực phù, thái ất sứ giả, ngũ đế trực phù, thập thiên truyền ngôn kỵ lại, huyền đô kim long giao long dịch lại, ngọc long phi long dịch lại các nhất thập nhị nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, thượng nghệ tam thiên kim khuyết ngọc bệ hạ, thỉnh giáng Đông Hoa Thanh Quan cửu long phù mệnh, tử dương bảo tiết, ngũ phương sinh khí, thập thiên bảo phù, động lãng u âm, khai minh trường dạ, cáo hạ thiên lao địa ngục, thuỷ phủ âm tào, minh cục thổ tư, tuyền khúc lục đạo, bắc phong cửu luỹ, tam quan cửu u, ngũ nhạc thập cung, cửu châu xã lệnh, động thiên phước địa, khảo hiệu tào liêu, cao lí trượng nhân, khâu thừa mộ bá, hà hầu hà duyên, thổ hạ quan quân, tuế đức tôn thần, sơn lâm mạnh trường, tuyền nguyên khê giản, minh lộ u quan, huyết thực thần tư, thành hoàng lí vực, xã miếu thổ địa, nhất thiết chủ tào, hàm bẩm thiên phù, tuân y cáo giới, trừ oan bạt tội, khải lộ khai kiên, thích phóng thượng kiện vong hồn, chỉnh túc hình nghi, kinh lịch thứ đệ, lai nghệ đàn tịch, thính pháp tham chân, truyền thụ giới phù, linh triêm công đức, u dạ bất kinh ư hiểm trở, minh quan khắc toại ư tiêu dao, triệu nhiếp vô câu, dĩ phù hiệu tín.

 

Nhiếp Triệu Vong Hồn Chương

(cầu triệu thỉnh vong linh nhập đàn tràng)

Thần không đỗng vô thức, ngu độn tự tướng, mạo xiển minh khoa, phụng dương diệu hoá, viên tí thánh uy chi tuấn, tiến trần ngu khổn chi vi, chiên thiện tạ từ bi, phủ thuỳ biện lãm.
Thần cẩn cứ nhập ý, thần chức duy lãnh giáo, lý nan ức vi, cẩn quyên mỗ nguyệt …mỗ nhật …vị thuỷ, tựu mỗ xứ … Túc kiến huyền đàn, y án chân khoa, thứ đệ tu phụng.
Thần thiết lự minh đồ liêu khuếch, u lộ thê mê, phỉ bằng triệu nhiếp chi uy, hạt hiển thần hổ chi chính

Cẩn tuân thái ất thần hổ bí pháp, tuyên cáo thái ất huyền minh ngọc trát thần hổ phù mệnh, thiết tích đài quang, bảo chương kiến lập, thần hổ nhiếp triệu, đàn khắc thời định, lệnh truy nhiếp vong cố mỗ nhân tự Cửu Huyền Thất Tổ, ức kiếp chủng thân, lục đạo tứ sinh, chư loại u sảng, hiển tiếp dương quyến, chiêu hiện thần cơ.
Cẩn vị bái thượng chương văn, thượng văn tam thiên, phục vọng từ bi, khúc thuỳ căng mẫn, đặc giáng Ngọc Thanh Đạo Khí, Linh Bảo Diệu Quang, động lãng u quan, vô hữu trất ngại, ngọc trát phù mệnh, chiếu diệu huy hoa, minh lại u tào, phi thừa kính thính.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Bắc Khôi Huyền Phạm, thần hổ nội chân, hùng tả đại lực, thống chế bách tiết, tam hồn phù lại, chúng cơ ngọc tào, huyền bá thư hữu vũ loan, đề hồn nhiếp phách đảo sinh huyền tư, phi phù ngọc trát chủ lại, Thượng Bộ Truy Hồn Sứ Giả, Trung Bộ Truy Hồn Sứ Giả, Hạ Bộ Truy Hồn Sứ Giả, truy gia tiên thất tổ tam hồn, Thượng Nguyên Ngọc Nữ, truy thương vong lại điên thống cổ lỵ chướng ngược vong hồn, Trung Nguyên Ngọc Nữ, truy vô chủ lao liệu phong than vong hồn, Hạ Nguyên Ngọc Nữ, truy ôn dịch lôi sân vong hồn, Ngọc Phù Ngọc Nữ, truy kinh điếu đao hình tự ải lạc thuỷ đầu hoả thai sản yếm uế vong hồn, Quy Chân Tố Ác Ngọc Nữ, truy độc dược yếm mị chú trớ đao binh kiếp kinh vương pháp cầm thú sở hại vong hồn, Cửu Linh U Đài Ngọc Nữ, truy kiến cấm tội hồn. Chính nhất diên sinh Lục Giáp ẩn Thiên Linh Phù Ngọc Nữ, tật tốc lai giáng, thừa phù tuyên đức, nhiếp phách triệu hồn. Hựu vị thượng thỉnh Đan Thiên Tả Vệ Đại Tướng Quân, Ngũ Phương Khải Đạo Đồng Tử, Thập Phương Đạo Chủ Giả, Lục Đạo Công Tào, Tam Giới Truy Hồn Sứ Giả, Thiên Động Thiên Chân, thanh thanh linh linh, tầm hồn nhiếp phách, đối hồn tụ hồn chư đại tướng quân, nhất hợp lai hạ, vị thần nhiếp triệu thượng kiện vong hồn, tụ thần phục khí, khắc phản dương cư, thăng phan hiện hình, thông linh nhập mộng, thượng chương đạo hoá, hạ uỷ ai tình, thụ luyện ưng phù, văn kinh thính pháp, tước tội thư ư bắc uất,kỷ chân tịch ư nam đan, thời khắc thăng thiên, dĩ vị hiệu tín.

Mộc Dục Y Trị Chương

(dùng Pháp “ tắm bằng phép” để giải tội, trị bệnh )

Thần trần nê lậu phẩm, lâu nghị vi sinh, mạo ưng tuyên đức chi ban, cảm đãi độ nhân chi điển, uy nhan hữu hách, biện thính thị kỳ.
Thần cẩn cứ nhập ý, thần chức duy lãnh giáo, lý nan ức vi, cẩn quyên mỗ nguyệt mỗ nhật vị thuỷ, tựu mỗ xứ túc kiến huyền đàn, y án chân khoa, thứ đệ tu phụng.
Thần thiết lự thượng kiện vong hồn, u quan bế uất, âm cấu triền ly, dục kỳ dung thể chi trừng thanh, tất lại thần tuyền chi đãng địch, cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng từ bi, phủ thuỳ căng mẫn, đặc giáng Ngọc Thanh Đạo Khí, Linh Bảo Diệu Quang, tiếp quán lan trì, huy hoa mộc dục, tức tị vong cố mỗ tự Cửu Huyền Thất Tổ, ức kiếp chủng thân, lục đạo tứ sinh, chư loại u sảng, trọc tiêu phân ế, khiết trạm hình thần, lục phủ động minh, nhất trần bất nhiễm.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Đông Tỉnh Ngọc Nữ, Hoa Trì Phu Nhân, Tẩy Trạc Ngọc Nữ, Mộc Dục Quân Lại, Nhật Nguyệt Đồng Tử các nhất nhân, ngũ phương giải uế quân tướng lại các nhất bách nhị thập nhân, nhất hợp hạ giáng, thần hoá đông tỉnh hoàng hoa chi trì, tây điền lưu mịch chi chiểu, cấp thủ thạch cảnh vương phì, hoàng hoa thần thuỷ, ngũ phương chính khí, nhật nguyệt chi anh, cam lộ kim tân, vân du ngọc lễ, mộc dục sở độ, vong hồn quán luyện, tội trần địch trừ, chướng cấu tránh kết, tiết bào thai chi uế, thanh oan trái phiền não chi phân.
Hựu vị thượng thỉnh Đông Phương Thanh Linh Thuỷ Lão, bổ di dĩ cửu khí chi thanh tân, Nam Phương Đan Linh Chân Lão, bổ di dĩ tam khí chi đan hoa, Tây Phương Hạo Linh Hoàng Lão, bổ di dĩ thất khí chi tố tương, Bắc Phương Ngũ Linh Huyền Lão, bổ di dĩ ngũ khí chi huyền tư, Trung Ương Hoàng Linh Huyền Lão, bổ di dĩ nhất khí chi hoàng anh, định phách an hồn, tự sinh ngũ tạng.
Hựu vị thượng thỉnh Kim Cương Bách Luyện, Ngọc Dịch Thiên Hoà, Thái Bạch Lưu Quang, Nguyên Hoàng Tán Tinh, giải trừ uất phiền, khứ đãng chỉ uế, thân tâm thanh tịnh, trí huệ động minh.
Hựu vị thượng thỉnh Thiên Y Thần Lại, Thượng Dược Linh Quan, Tam Ngũ Công Tào, Thiên Y Bác Sĩ, Biếm Thạch Tiểu Lại, Phu Dược Linh Đồng, mật vận cửu chuyển chi anh, ngũ sắc thần dược, bố tán kinh lạc tạng phủ chi trung, cứu liệu sinh tiền vinh vệ chi bệnh, tức sử thượng kiện vong hồn tú hoạn thanh bình, trầm phong thuyên dũ, tinh thần phục cựu, chi thể khiết thanh, thụ hoá cánh sinh, dĩ vị hiệu tín.

 

Bạt Độ U Hồn Chương

(cầu giải tội, siêu độ vong hồn tổ tiên, thân tộc)
Thần thiểm liệt chân giai, mạc tì huyền hoá, thỉ tâm lãnh giáo, lệ chí độ nhân, tiến can chỉ xích chi uy, dung lộ ức thiên chi khổn.
Thần cẩn cứ trai ý, thần chức duy lãnh giáo, lý nan ức vi, cẩn quyên kim nguyệt mỗ nhật ….vị thuỷ, tựu mỗ xứ túc kiến huyền đàn, thứ đệ tu phụng.
Thần thiết kiến minh quan u lộ, trệ phách cùng hồn, hoặc thuỷ hoả phiêu phần, hoặc binh qua mưu hại, hoặc mộc thạch tổn khái, hoặc đĩnh nhận hình thương, hoặc cửu bão cơ hàn, hoặc tằng tao trấm độc, hoặc khấu đạo sát lục, hoặc xà hổ thôn tàn, hoặc vương pháp lăng trì, hoặc chấn lôi sân kích, hoặc phúc xa truỵ mã, hoặc tự ải đầu hà, hoặc tha cảnh lưu vong, hoặc tùng quân khuynh tễ, hoặc quỷ thần câu kích, hoặc oan đối câu liên, hoặc sang phả lung manh, hoặc chướng ôn than chứng, hoặc thai sản vẫn mệnh, hoặc tật bệnh yểu thương, hoặc tú bão oán ta, hoặc thường hoài ưu phẫn, hoặc huyền ân vị độ, hoặc thường xá bất nguyên, cô trệ thiên danh, trầm luân vạn tính, sơn lâm ký ảnh, giao dã tiềm hình, lưu lãng vô quy, thực kham liên tuất, duy hoàng lục chiêu thiên lậu, tuyền chi trạch chính, âm quan cầu ai, vọng độ chi cơ.
Thần tuy bẩm thừa ngọc phù, mạo ban đại xá, thượng lự công đức vị biển u minh, cẩn tuân vô lượng độ nhân chi đạo, thủ kim nguyệt mỗ nhật dạ ….., tu thiết huyền đô đại hiến, ngọc sơn tịnh cúng, nhiếp triệu cửu châu thập giới lục đạo tứ sinh chư loại thương vong, vô biên sảng thức, hưởng thực thụ luyện, thoát khổ sinh tiên, tự phi đại đạo chi từ liên, hạt tị chúng hồn chi giải thoát

Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng từ bi, đặc thuỳ căng mẫn, ban giáng Ngọc Thanh Đạo Khí Linh Bảo Diệu Quang, biến mãn thập phương, huy minh cửu dã, thượng cực vô thượng, hạ cực vô hạ, tiếp dẫn vạn loại, quân phó pháp diên, địch tội giải oan, luyện hình thụ hoá.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Ngọc Thanh Kì Tân Đại Phạn Linh Quan, Thanh Huyền Hoàng Lục Cứu Khổ Linh Quan Công Tào, Ngọc Đồng Ngọc Nữ, các tam thập nhị nhân, tiên lại nhất bách nhân, thượng nghệ Tam Thiên Kim Khuyết Ngọc Bệ Hạ, thỉnh giáng nguyên hoàng từ bi, cát tường cam lộ, trách trì thiên từ, xá hựu bảo phan, nhất hợp hạ giáng, tức vị huống sái cam lộ, phổ hoá hộc diên, chu thiên hư không, vô cùng vô tận, bổ di chúng sảng, sung túc phong doanh, tuỳ cảm lai ẩm, tất giai bão mãn.
Ngưỡng thừa Nguyên Thuỷ phù mệnh, kim lục bạch giản, cứu khổ chân phù, trường sinh linh phù, Thái Thượng sinh thiên bảo lục, Đông Hoa thanh cung, Cửu Long phù mệnh, bảo quang la lạc, bạt độ u trầm, bất phận lục đạo tứ sinh, hàm thụ hoàng lục dã luyện, tức sử vị độ giả độ, vị sinh giả sinh, vị thăng giả thăng, vị hoá giả hoá, hợp phù ưng khoán, phản âm hoàn dương, siêu lăng nhân thiên, dĩ vị hiệu tín.

 

Cửu Luyện Sinh Tiên Thăng Độ Vong Hồn Chương
(dùng trong pháp luyện cầu siêu độ vong hồn thăng cõi Tiên)

Thần đạo vị thông huyền, đức nan nhập diệu, lũ vị nhân nhi tạo thỉnh, mỗi phụ kỷ dĩ lăng căng, ngưỡng tạ uông hàm, phủ gia nguyên thải. Thần cẩn cứ trai ý, thần chức duy lãnh giáo, lý nan ức vi, cẩn quyên kim nguyệt   mỗ nhật …….vị thủy, tựu mỗ xứ …..
Túc kiến huyền đàn, thứ đệ tu phụng. Thần thiết lự thượng kiện vong hồn, âm ám cửu luân, dương quang dị cách, phỉ tạ hoàng hoa chi dã luyện, hạt lệnh bích lạc chi đăng chân

Cẩn thủ mỗ nhật dạ, tuân y linh bảo đại pháp, vô lượng độ nhân, khai khuếch ngũ văn, phụng hành cửu luyện, tiên vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng từ bi, khúc thuỳ căng mẫn, đặc giáng Ngọc Thanh đạo khí, Llinh Bảo diệu quang, quán chú huyền đàn, huy minh động diệu, tức tị thượng kiện vong hồn, thân mộc linh quang, tâm địch âm uế, thuỷ hoả luyện chất, biểu khoả chu viên.
Cẩn vị thượng thỉnh Nam Cung Độ Nhân Bất Tử Tôn Thần, Nam Cực Trường Sinh Đại Quân, Độ Thế Tư Mã Đại Thần, Hiếu Sinh Hàn Quân Trượng Nhân Chân Quân, Nam Thượng Tư Mệnh Tư Lục, Diên Thọ Ích Toán Độ Ách Tôn Thần, Hồi Hài Khởi Tử Vô Lượng Độ Nhân Chân Quân, Độ Hồn Thượng Sinh Nam Cung Chân Quân, phụng vị vong cố mỗ nhân chú toán kim văn, định danh ngọc giản.
Hựu vị thượng thỉnh Thái ất Cứu Khổ tiên lại, kim khuyết hoá thân tiên lại, châu lăng độ mệnh tiên lại, tiêu dao khoái lạc tiên lại, bảo hoa viên mãn tiên lại, luyện độ ngọc tư, Linh Bảo Tiên Quan, Ngọc Đồng Ngọc Nữ, Tướng Quân Sứ Giả, Công Tào Chủ Lại, thượng nghệ Tam Thiên Kim Khuyết Ngọc Bệ Hạ, thỉnh giáng Nguyên Thủy phù mệnh, kim lục bạch giản, trường sinh linh phù, nội âm ngọc tự, xích thư chân văn, thượng sinh hoàng lục bảo cáo, hạ lâm đàn tịch, phụng vị vong cố mỗ nhân phá phong đô chi uế trọc, đãng tuyền nhưỡng chi u âm, tước lạc nghiệp căn, phần thiêu tội tịch, phi độ ngũ hộ, trảm diệt tam thi, kiến lập pháp kiều, hồi toàn vân giới, khải hoàng hoa chi bảo tỉnh, lập lưu hoả chi thần đình, đào dã dương linh, đãng trừ âm ế, thượng đăng châu phủ, hạ nhập khai quang, phục phản vạn thần, trọng sinh cửu khí, phi đăng thiên chi pháp phục, giá liên hoa chi bảo dữ, kinh nghệ thiên môn,triều lễ kim khuyết, tiêu dao tự tại, dữ đạo hợp chân, vĩnh vô luân chuyển chi ưu, thường lữ hi minh chi vận.

 

Phong Đô Xá Tội Chương
Minh Chân Trai Dụng

 (lập trai đàn Minh Chân, cầu xá tội người thân ở địa ngục)
Thần sinh cư trọc thế, vận tế xương kỳ, bội lục tham huyền, truyền kinh ngộ đạo, thệ độ nhân nhi lãnh giáo, thứ bổ quá dĩ lập công, phàm hữu quy đầu, cảm vong quan cáo.
Thần cẩn cứ trai ý, thần thiết duy tam quan cửu thự, bách nhị thập tào, lục động thập cung, tam thập lục ngục, thiết vi nguyên gian, tuyền khúc hà nguyên, ngũ khổ tam đồ, cửu u ngũ nhạc, điển tư hiến lệnh, khảo đối khiên vưu.
Ngu tục chúng sinh, võng minh chính lý, tạo oan tích nghiệp, bão ác trình phi, trí sứ danh lệ bắc phong, hồn quy u dạ, câu bế âm ngục, tù hệ chung thiên, thống khổ bị anh, mạc do giải thoát, phỉ lại huyền hư chi khúc xá, hạt lệnh tội báo chi trạc trừ

Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng đại đức hiếu sinh, chí nhân vô ngoại, đặc giáng Ngọc Thanh đạo khí, Llinh Bảo diệu quang, lãng ánh thập phương, hoán minh tam giới, minh quan u lộ, chiếu diệu huy hoa, địa luỹ tội hồn, ứng thời thanh tịnh.
Tức tị thượng kiện vong hồn, xuất ly dạ hác, đổ kiến thần dương, khai phát thiện tâm, tự thức tú mệnh, hối quá  tiến thiện, thoát khổ siêu sinh.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Giáng Chân Triệu Linh Phù Lại, Giáng Chân Triệu Linh Đồng Tử các nhất nhân, đặc vị vong cố mỗ nhân cung thỉnh đại cực chân phù, cáo hạ Đông Cực Thiên Trung Trường Lạc Cung nội đại từ nhân giả, tầm thanh phó cảm Thái ất Cứu Khổ Thiên Tôn, hi giáng uy thần, huệ quang phổ chiếu, thập phương thế giới, trọng âm cực luỹ, bắc đô hàn trì, nhất nhất ngục trung, tất thành dương cảnh, thiết thành tồi huỷ, già toả thoát trừ, xá hựu vong cố mỗ nhân vạn tội, đãng trừ oan cừu, hoà thích bất kinh, địa ngục đổ kiến, quang minh ngưỡng lại.
Thiên tôn thượng thánh, triệu thập phương Phi Thiên Thần Vương Cứu Khổ Chân Nhân, Cứu Khổ Đồng Tử, Thanh Huyền Ngọc Nữ, biến hạ u ngục, giáng từ bi chi pháp vũ, tửu cam lộ chi bảo tương, tức đắc băng tuyết sinh xuân, viêm nhân tức diễm, đao hoá ngọc thụ, kiếm biến khiên lâm, hàn băng minh linh, đốn trừ lẫm liệt, hoạch thang đồng trụ, tất hoạch thanh lượng, ngục tốt ngưu đầu, cụ sinh thiện niệm, đồng xà thiết cẩu, vĩnh đoạn ác lục, tào cục trừ khảo đối chi danh, tư án phần nghiệp báo chi tự, dĩ chí khu lôi dịch điện, liên cấp kỳ ba, phụ thạch đảm sa, thiên viên chuyển táp, xuyên địa dẫn thuỷ, vận phong tảo sơn, trích dịch tù đồ, quân thừa diệu hoá, đoạn địa đãi dịch, độ thượng nam cung, mông như khẩn thiết chi kỳ, doãn bái đề huề chi tạo.

 

Mộc Dục Luyện Độ Chương

 (Pháp “tắm bằng phép” để cứu độ vong linh siêu thăng)

Thần trần ai tiện chất, thảo mãng vi sinh, ngộ mộc chân đào, tị đăng  giai phẩm, trực tạ viên thành chi tạo, cảm vong báo xưng chi tư, thệ chửng trầm luân, thứ đôn huân hành.
Thần cẩn cứ trai ý, thần chức duy lãnh giáo, lý  nan  ức vi, cẩn quyên kim nguyệt mỗ nhật…… vị thủy, tựu mỗ xứ  túc kiến huyền đàn, y án chân khoa, thứ đệ tu phụng. Thần thiết duy tích dạ trọng tuyền, minh hương u lộ, âm phân oanh kết, nghiệp cấu giao ly, chúng sinh hồn đoạ hàn đình, thần quy dạ hác, âm mai hỗn ế, hối trọc mông duy, tuy dĩ ban cáo phù chương, khúc hành nhiếp triệu, lự luân u vực, mạc toại tham triều, tự phi mộc dục ư thần tuyền, hạt tị hình hồn chi đãng địch

Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng đại đức hiếu sinh, chí nhân vô ngoại, đặc giáng ngọc thanh đạo khí, linh bảo diệu quang, động ánh lan trì, thần hoá huyền dịch, tức tị vong cố mỗ nhân thao thân dục đức, đãng cấu thanh trần, tẩy biểu khoả chi hôn mông, trừ hình thần chi nhiệt não, triều chân thính pháp, độ mệnh thăng huyền.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Ngũ Phương Ngũ Linh Đồng Tử các ngũ nhân, giải uế quân lại các nhất bách nhị thập nhân, hoán trạc phu nhân hoàng hoa ngọc nữ các nhất nhân, ứng thời hạ giáng, thủ hoàng hoa thần thuỷ, luyện thi tố tương, cam lộ kim tân, vân du ngọc lễ, quán chú lan thang chi trung, mộc dục vong cố mỗ nhân, tiền địch trần lao, tiêu trừ tội chướng, ngũ tạng lục phủ, tất đắc thanh minh, cửu khiếu tứ chi, cụ thành trừng khiết. Hựu vị thượng thỉnh Chủ Thuỷ Chủ Hoả Đại Tướng Quân, Thạch Cảnh Thuỷ Mẫu, Lưu Tinh Ngọc Nữ, Cửu Quang Đồng Tử, hoả linh linh đồng, thanh huyền luyện hồn, ứng can chân chúng, thủ nam xương châu lăng lưu hoả chi đình, đông tỉnh hoàng hoa lưu mịch chi chiểu, chân thuỷ chân hoả, nhất hợp lai hạ, chuyên vị vong cố mỗ nhân luyện tẩy uế phân, đào trừng luỹ cấu, lạp nghiêm thụ độ, khắc ứng thăng tiên,
vĩnh chứng vô vị, bất kinh luân chuyển.

 

Thăng Độ Vong Linh Chương

(cầu vong linh siêu thăng thiên giới)

Thần lậu chất hà dung, đoản tài vô thủ, sư ân hách dịch, hạnh đổ hi vi, đế lực huy hoa, nhược vị báo hiệu, kỳ quảng dương ư tế độ, khắc chiêu tán ư sinh thành.
Thần cẩn cứ trai ý, thần chức duy lãnh giáo, lý nan ức vi, cẩn quyên kim nguyệt mỗ nhật……. Vị thủy, tựu mỗ xứ túc kiến huyền đàn, y án chân khoa, thứ đệ tu phụng.
Thần thiết duy thượng kiện vong hồn cửu luân âm địa, hoạch đổ dương quang, tự phi độ mệnh dĩ phản sinh, hạt tị siêu lăng nhi tự tại
cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng đại đạo hiếu sinh, chí nhân vô ngoại, đặc giáng Ngọc Thanh đạo khí, Linh Bảo diệu quang, lãng diệu huyền hư, hoán minh đàn đạn, tức tị thượng kiện vong hồn, mộc linh quang nhi khoái lạc, thừa luyện độ dĩ tiêu dao.
 Thần cẩn vị thượng thỉnh Nam Xương Thượng Cung Tư Mệnh Quân,
Tư Lục Quân, Diên Thọ Quân, Ích Toán Quân, Độ Ách Quân, Độ Nhân Bất Tử Quân, Nam Cực Trường Sinh Quân, Độ Thế Tư Mã Quân, Hiếu Sinh Trượng Nhân Quân, Hồi Hài Khởi Tử Vô Lượng Độ Nhân Quân, thăng độ vong cố mỗ nhân, tiên nhập hoàng hoa bảo tỉnh, thứ nhập lưu hoả thần đình, trạc chất đãng hình, trừ âm luyện uế, bão cửu thiên chi chân khí, quán ngũ đế chi linh mang, khí tượng chu viên, hình thần hoàn phục, du xa bích lạc, vũ giá thái thanh, thăng nhập thiên môn, bội phù hợp khoán, vĩnh vô luân chuyển, thường hoạch tiêu dao, thụ hoá cánh sinh, dĩ vị hiệu tín.

 

Thiên Bạt Vong Linh Chương
Thiên Bạt Đạo Tràng Dụng

(cầu cho những vong linh phiêu bạt được siêu thăng)

Thần phước cơ túc đĩnh, xương vận hân phùng, bội lục tiến giai, truyền  kinh thụ đạo, thâm tàm tái thiển, mạc ngộ hi di, quá hữu quán doanh, công vô lũ tích, thượng mộc sinh thành chi trạch, tị tư tế độ chi khoa, ích miễn thao tu, dung kỳ báo xưng, kính phụng từ khổn, sở hợp tấu văn.
Thần cẩn cứ trai ý, thần chức duy lãnh giáo, lý nan ức vi, cẩn quyên kim nguyệt mỗ nhật……. Vị thủy, tựu mỗ xứ ……. Túc kiến huyền đàn, y án chân khoa, thứ đệ tu phụng.
Thần thiết duy tam quan cửu thự, lục động thập cung, tuyền khúc hà nguyên, bắc phong đông đại, khảo hiệu thiện ác, hào phát vô sai, trọc thế chúng sinh, võng tri tu sức, lục căn tam nghiệp, ngũ dục thất tình, lưu lãng điên minh, khu sánh bất tức, trí sử hồn quy u phủ, thần phản u quan, oan cừu kích oanh, tào cục suy đối, du du trường dạ, thâm khả căng liên, tự phi thượng thánh suy trắc ẩn chi nhân, hạt tị hạ ngu miễn trầm luân chi khổ

Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng đạo đức, khúc thành từ bi, phi mạo đặc giáng ngọc thanh đạo khí, linh bảo diệu quang, chiếu diệu uất đan, hoán minh trạch luỹ, tức sử vong cố mỗ nhân đổ thử linh huy, tự thức tú mệnh, xả ác xu thiện, thoát khổ thượng sinh.
Thần cẩn vị thượng thỉnh thái thượng thập nhị dương môn Khai Quang Đồng Tử nhất thập nhị nhân, Thiên Đạo Công Tào nhất nhân, Cửu Thiên Vân Lộ Chính Nhất Công Tào cửu nhân, Nam Xương Thượng Cung Phù Tiếp Dẫn Tống Thần Đồng Ngọc Nữ các nhất bách nhị thập nhân, thủ chấp thái thượng thiên thần phù mệnh, khai đạo linh phan, tiếp dẫn sở tiến vong hồn mông dương quang chi hạ chúc, chỉ vân lộ dĩ thượng thăng, tiêu dao thái không, vĩnh vô luân truỵ.

 

Đãng Địch Huyết Hồ Chương
Huyết Hồ Đạo Tràng Dụng

(cầu giải tội vong linh đang bị thọ hình ở Ao Huyết ngục Phong Đô)

Thần trần nê tiện loại, thảo mãng vi sinh, ngộ điếm ban liên, lạm tư tế độ, mạc báo sinh thành chi đức, thệ tuyên hoá dục chi nhân, phàm hữu quy y, cảm vong quan cáo.
Thần cẩn oa trai ý, thần thiết niệm vong cố mỗ nhân tam sinh tứ phụ, đa tích oan khiên, lục dục thất tình, dịch chiêu hấn cữu, mệnh ly sản ách, thần đoạ u quan, bắc phong đông đại chi tào, kỷ lục tính tự, hiệp thạch huyết hồ chi ngục, khảo đối hình hồn, bão thống chung thiên, vô do giải thoát, viên niệm bẩm sinh chi bản thủy, thục phi tổ khíchi phận linh, vọng nghiệp tự chiêu, thực kham căng mẫn, đế ân vô ngoại, lượng tứ ai liên.
Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng thuỳ huệ trọng tuyền, khúc gia tỉnh lãm, đặc giáng Ngọc Thanh Đạo Khí, Linh Bảo Diệu Quang, động ánh thập phương, chiếu chúc trường dạ, biến âm ám vi dương minh chi cảnh, hoá huyết hồ vị thanh tránh chi trường, lệnh chư tội nhân, tự thức tú mệnh, xả ác xu thiện, thoát khổ siêu sinh.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Tam Khí Lưu Quang Phù Lại, Đãng Địch Huyết Hồ Phù Lại các nhất nhân, quan tướng các nhị thập tứ nhân, thượng nghệ Tam Thiên Kim Khuyết Ngọc Bệ Hạ, thỉnh giáng tam khí lưu quang, chân phù ngọc nguyên, đãng địch huyết hồ, chân phù cáo hạ, bắc đô la phong đại thiết vi sơn, hiệp thạch vô vấn,
huyết hồ địa ngục, tức ký phù quang lãng diệu, âm nhưỡng khai minh, nguyên xá vong cố mỗ nhân tự kiến cấm kinh sản thân vong, vị đắc xuất ly giả, tịnh dữ tật trừ tội bạ, lạc diệt ác căn, giải thích oan cừu, khai thông tính thức, thừa kim phù mệnh, hoạch thoát minh đồ, lai nghệ huyền đàn, văn kinh thính pháp, toàn hình phục chất, tuỳ quả chú sinh.
Hựu niệm luân nhiễm huyết tinh, hình thần uế trọc, lai triều tam bảo, nan cận thiên quang, cẩn vị thượng thỉnh Ngũ Phương Ngũ Đế Giải Uế Quân lại các nhất nhân, Ngọc Nữ Sứ Giả các nhị thập tứ nhân, Cửu Phượng Phá Uế Đại Tướng Quân, Địch Uế Đại Tướng Quân, Tẩy Uế Đại Tướng Quân, Diệt Uế Đại Tướng Quân các nhất nhân, quan tướng các nhị thập tứ nhân, Mộc Dục Đông Tỉnh Quân nhất nhân, quan tướng nhị thập tứ nhân, Tẩy Trạc Phu Nhân Hoàng Hoa Ngọc Nữ các nhất nhân, Tiên Hoa Ngọc Nữ nhất bách nhị thập nhân, nhất hợp lai hạ, vị thủ hoàng hoa thần thuỷ, luyện thi tố tương, cam lộ kim tân, vân du ngọc lễ, quán chú lan thang chi nội, mộc dục vong cố mỗ nhân, tẩy trừ sản yếm, đãng địch uế tinh, tị lệnh nội ngoại quang minh, hình thần khiết tránh, căn trần nghiệp cấu, tịnh dữ trừng thanh.
Hựu niệm vong cố mỗ nhân, luân tạ chi sơ, tự ưng thống độc, vinh vệ thương tuỵ, vị toại an thuyên, cẩn vị thượng thỉnh Thiên Y Thần Lại, thượng dược linh quan, trị Bệnh Công Tào, Thái Y Bác Sĩ các nhất nhân, nhất hợp lai hạ, mật vận thần thánh công xảo, nhị dĩ nhật tinh nguyệt hoa, ngọc chi kim lễ, ngũ sắc thần đan, cứu liệu chư khổ, thứ đắc âm dương thông xướng, huyết khí hoà bình, kinh lạc hoàn nguyên, hồn thần trừng chính, triều chân thụ độ, thác hoá nhân thiên, vĩnh vô luân truỵ chi ưu, tự tại quang minh chi giới.
Cánh nguyện linh quang vĩ xán, huệ trạch chu lưu, nghiệp hải trừng ba, huyết hồ tức lãng, nhân dân phẩm vật, tịnh thụ sinh thành, thư hoá nhật ư tam đồ, bá nhân phong ư bát cực.

Diệt Độ Luyện Thi Sinh Tiên Chương
Ngũ Luyện Sinh Thi Trai Dụng

(đàn tràng luyện pháp bỏ xác phàm sinh lên Tiên Giới)


Thần hạnh tạ tú nhân, lạm bài diệu hoá, thệ quảng tuyên ư tế độ, dung thượng tán ư sinh thành, quá hữu uyên lăng, công vô hào phát, thượng kỳ ân nhu, phủ tứ bao dung.
Thần phục vị tiên sư mỗ… nhân, nguyên mệnh mỗ… niên nguyệt nhật thời ………..sinh tồn nhật bội mỗ …kinh thụ mỗ… lục, phụng mỗ… pháp bổ sung mỗ …chức, hệ mỗ …tĩnh phần tu.
Mạt học đạo thiển, tiên phẩm vị sung, mạc năng bối thổ lăng không, phi đằng tiêu mạc, vận ứng diệt độ, dĩ mỗ niên nguyệt nhật……. Thân kinh thái âm, hưởng niên kỷ tuế, dĩ chuẩn Tam Động Tiên Độ phẩm cách, y phục chẩm tịch, biến triện linh chương, vệ kỳ thi hình, hựu chuẩn diệt độ Ngũ Luyện Sinh Thi, Bảo Kinh Ngọc Tự chân văn, an trấn ngũ phương,
hộ kỳ thần thức, luyện cát thiên táng, ký hình thổ quan.
Vị táng cánh tý luyện cát ký hình thổ quan vưu lự sinh tồn chi nhật công đức vị chu, khủng trở siêu mại, toại bốc kim nguyệt mỗ nhật ………., cẩn tựu mỗ… xứ sùng kiến linh bảo diệt độ ngũ luyện sinh thi diệu trai nhị trú dạ, kỳ tướng tiên sư mỗ… nhân phù tiếp dẫn tống, phản hình thụ sinh, du hành thái không.
Thần sự kim khuyết, thần nghĩa đồng phụ tử, chí kịch bi hoàng, hiếu tử vân tình chung phụ tử chí kịch bi hoàng cung án chân khoa thứ đệ tu phụng.
Thần thiết duy Tam Quan Cửu Phủ Bách Nhị Thập Tào, Tứ Cực Minh Khoa, Tam Phẩm Động Luật, chiêu như nhật nguyệt, uy nhược lôi đình, học đạo tham chân, dịch chiêu tội lệ, vị kinh xá hựu, tất đoạ u hương, chuyển nhãn uý đồ, duy tăng hãi hãn.
Kim tiên sư mỗ… nhân sinh phùng xương vận, bội phụng huyền nguyên, vị minh tu chân ngự cảnh chi phương, đồ bão tế vật lợi nhân chi chí, nguyên lạp tiết hội,cấm giới đa vi, kinh lục pháp giai, triều tu hữu khuyết, trọng dĩ phi chương tiến biểu, mỗi tý tiên chân, thiết tiêu kiến trai, hoặc can thần lại, trí sử huyền tào tất lục, khí bạ đăng thư, dương quá vị nguyên, âm khiên mạc giá, thúc hốt yếm thế, cự thụ trầm liêu, tự phi đại đạo quảng vận ư từ bi, hạt tị hậu học tật tễ ư xung nhiếp

Cẩn vị bái thượng đan chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng thượng thánh thuỳ nhân, chí chân căng mẫn, đặc giáng Ngọc Thanh Đạo Khí, Linh Bảo Diệu Quang, hạ phúc tiên sư mỗ… nhân hồn phách thi hình, tước lạc khiên vưu, giải trừ khảo tụng, tuỳ quang ngự khí, kính thượng hư vô, nhưng khất cáo hạ thập phương tam giới, nhất thiết chân tư, đặc vị nguyên xá tú sinh kim thế tam nghiệp lục tình, tự học đạo dĩ lai vô biên quá cữu, tịnh tùng khoan thích, di danh tử tịch, thụ hoá cánh sinh.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Linh Bảo Lạc Diệt Ácđạo Linh Quan tam nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, Đoạn Tuyệt Địa Căn Linh Quan tứ nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, Phi Độ Luỹ Hộ Linh Quan ngũ nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, nhất hợp hạ giáng, vị tiên sư mỗ …nhân lạc diệt tam ác, trảm tuyệt địa căn, phi độ ngũ hộ, danh liệt thái huyền, thừa cảnh thăng thần, thượng đăng vô cực. Nhược tiên sư mỗ… nhân hồn phách luân truỵ tam đồ ngũ khổ,
lục thiên cửu u giả, tức vị độ thoát, cao thăng thượng cảnh.
 Hựu vị thượng thỉnh huyền đô kim long dịch lại nhất thập nhị nhân, Đông Hoa Thanh Quan Cửu Long Phù Mệnh Sứ Giả, Cửu Thiên Đạo Công Tào nhất nhân, thập phương Phi Thiên Sứ Giả thập nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, thượng nghệ Tam Thiên Kim Khuyết Ngọc Bệ Hạ, thỉnh giáng Nguyên Thủy phù mệnh, kim lục bạch giản, trường sinh linh phù, Đông Hoa Thanh Cung Cửu Long phù mệnh, đăng chân độ mệnh, xuất ly sinh tử chân phù, Nam Xương Thượng Cung bảo cáo, cáo hạ tam quan cửu thự, ngũ đế tứ tư, vô ương âm trị, nhược tiên sư duyên công tư tội phạm, vị đắc giải thích giả, nguyện thừa thử tiên độ công đức, tất vị xá trừ, nhược nhân tam tằng cửu tổ ức kiếp chủng thân tú đối tội lục kết hấn u minh giả, nguyện vị điều lục sinh tiền kiến thiện chi công, tốc vị giải hựu, tức ký cải dịch tội tịch, định danh ngọc giản, thiên thần độ phẩm, cao bộ thiên cù.
Hựu vị thượng thỉnh Cửu Thiên Tam Thập Nhị Thiên, Ngũ Lão Thượng Đế Chư Thiên Tỉnh Phủ, Bắc Đẩu Nam Thìn, Nhật Nguyệt Ngũ Tinh,
Thiên Tào Chân Chúng, các giáng chân khí, Tiếp Dẫn Tiên Sư mỗ ….nhân, đãng địch khiên hà, tiến thăng đạo cảnh, phục hoàn trị chức, khí nhập huyền huyền, đăng  phẩm thành chân, vĩnh vô luân chuyển.
 Cánh nguyện tiên sư mỗ… nhân sở thuộc mỗ… nhạc mỗ …sơn, chân linh chính thần, phù hạ cửu thổ địa quan, các y bộ giới, doanh vệ thi hình, tai hại tiêu trừ, chủng mộ ninh tĩnh, hình an thần thủ, phách bất cảm dương, trì tiết tiết phù, trọng tô cốt nhục, hình dữ thần hợp, du yến đằng lăng, đắc vị thần tiên, Nhất Như Ngũ Luyện Sinh Thi kinh chỉ, vĩnh phụng huyền ân, dĩ vị hiệu tín.

Thăng Độ Tiên Hồn Chương
Sư Hữu Mệnh Quá Dụng

(đàn tràng cầu ban tiên hồn để siêu thăng tiên giới theo lệnh thầy)


Thần chuế vũ ban liên, lạm tư tế độ, thao ân du phận, phụ kỷ tri nguyên, thệ hoằng động phụ chi nhân, mật tán sinh thành chi đức, thượng kỳ hồng tạo phủ giám đan thầm.
Thần cẩn cứ trai ý, thần chức duy lãnh giáo, lý nan ức vi, thiết niệm mỗ nhân hạnh tạ túc duyên, thao thừa huyền ấm, bội lục phụng pháp, thụ kinh học chân, dị thiệp trần hoàn, vị minh khiếu diệu, kiến trai thiết tiêu, mỗi mạo uy nghi, bái biểu thượng chương, thực quai phủ ngưỡng, phá trai phạm giới, túng nghiệp trình tình, thường thất thiên hoà, đa tuần nhân dục, tam nguyên ngũ lạp, mạc cẩn triều tu, Giáp Tý Canh Thân, tằng vô sám tạ, quá thư hắc bạ, danh lục huyền tào, vị năng toạ thoát, lập vong thăng thần ngự khí, vận ứng diệt độ, thân kinh thái âm, mạc trắc thăng trầm, thúc kinh tuần sóc. Đệ tử vân, thần tình chung phụ tử, chí kịch bi hoàng.
Đệ tử vân, thần nghĩa quân sư hữu, chí kịch bi hoàng, tự phi thượng thánh thuỳ từ, cao chân phù hữu, phủ căng ngu muội, lực tứ bính mông, hà dĩ tẩy tẩy tiền khiên, đạo nghênh tân ký

Dung thị bất quỹ cuồng phỉ, cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng đại từ khúc thành, chí nhân vô ngoại, đặc giáng sắc mệnh, hành hạ thập phương tam giới, hợp thuộc khứ xứ, tướng mỗ… nhân hạo kiếp dĩ lai, bẩm sinh chi hậu, ứng hữu quá phạm, tịnh dữ xá trừ, tức tị định lục thanh cung, di danh châu phủ, hình thần hỗn hợp, khí tượng chu viên, tuỳ ngã học công, hiệu huân thiên thưởng, phục hoàn trị chức, khí nhập huyền huyền, khắc vị Thánh Quân Kim Khuyết chi thần, đại dương thánh hoá, lục vận bất tuyệt, thân đắc thần tiên, tiêu dao thượng thanh, vĩnh vô luân chuyển.

Đoạn Tuyệt Phục Liên Chương
Độ Tinh Trai Dụng

(đàn tràng giải trừ mồ mả ông bà bị động gây nên trùng tang, phục tang, con cháu làm ăn thất bại)


Thần tính thức vu ngu, tư tài đoản lậu, chuế ban liên nhi lãnh giáo, thệ tế độ dĩ thôi nhân, phàm hữu quy y, cảm vong quan tấu

Thần cẩn cứ trai ý, thần thiết kiến thượng kiện vong hồn, thiệp sinh dĩ lai, tạo nghiệp túng tình, võng tri kiểm giới, yếm thế chi hậu, tích khiên bão hấn, tự trí trầm luân, lưu duệ tam đồ, điên liên ngũ khổ, duy tư chấp trệ, khởi niệm siêu lăng.
Quyến thuộc nhân thân, cụ ly truyền nhiễm, gia môn đại tiểu, tích trí khuynh vong. Cầu thế đại dĩ mạc năng, toại phục liên nhi vô dĩ, như tư hãm nịch, thực khả căng thương, tự phi huyền tạo chi chửng đề, hạt tị hạ ngu chi an thái

Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng long từ, khúc gia ai mẫn, đặc giáng ngọc thanh đạo khí, linh bảo diệu quang, chiếu chúc trọng tuyền, thích minh dạ luỹ, tức tị vong cố mỗ nhân, khai thông chính niệm, hối ngộ tú nhân, tỉnh giác tiền phi, tự cầu thăng mại, thố trí diên luỵ, vĩnh đoạn phục liên. Thần cẩn vị thượng thỉnh Thạch An Quân,
Đô Tinh Quân, Tru Ương Quân, Đô Bình Quân, Sóc Bình Quân, Thiên Huyền Quân, Thạch Tiên Quân, Cao Đô Quân, Đoạn đãi /ngạt dương Quân, Hồi Hoá Quân thập nhân, Thiên Y Bác Sĩ, Thiện Đàm Đại Phu các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, Trừ Ương Quân, Thiên xương quân, Vô Thượng Cao Thương Quân, Trung Cung Tả Đô Hậu Quân các nhất nhân, binh sĩ các nhất vạn nhân, Tố Xa Bạch Mã Quân nhất nhân, lại binh thập vạn nhân, Tham Tinh Tướng Quân, Thái Bạch Binh Tinh, Huỳnh Hoặc Lại, Thiết Diện Cảm Kiện Thực Quỷ Lực Sĩ, Thiên Trâu Giáp Tốt Lại Binh Quan Tướng, nhất hợp lai hạ, vị trai chủ mỗ nhân hoá dụ tiên vong, phận giải trủng tụng, tiêu trừ chấp trước, đoạn tuyệt phục liên.
Hựu vị thượng thỉnh Đoạn Chú Đại Tướng Quân, Đoạn Thi Đại Tướng Quân các nhất nhân, quan tướng binh sĩ thập vạn nhân, Cửu Thiên Bổ Khí Tướng,
Cam Lộ Tướng, Hộ Mệnh Tướng các nhất nhân, quan tướng các tam thập nhị nhân, nhất hợp lai hạ, bảo hộ vị lai bệnh khổ, đoạn trừ tiên vong phục liên, tức lệnh mỗ nhân hình hồn lợi an, trủng mộ ninh tĩnh, trưng hô trủng tụng, tự thử đoạn trừ, thích tội đăng chân, vĩnh siêu u ám.
Trai chủ mỗ nhân bạc nội ngoại quyến thuộc, hợp môn nhân thân, khoái lạc tiêu dao, cánh ly truyền nhiễm, tinh thần an thái, doanh vệ hoà bình,
phú thọ khang ninh, dĩ vị hiệu tín.

Khải Cáo Huyền Khung Chương
Dự Tu Hoàng Lục Trai Dụng

(tẩy uế đàn tràng, chuẩn bị làm khoa nghi Hoàng Lục)


Thần lạm thừa huyền ký,
thao lãnh chân ban, ngưỡng hà chân đào, phủ thâm hàm đái, kỳ xướng sinh sinh chi hậu trạch, dung bài hoá hoá chi thâm nhân, khống cáo ký cần, quan văn cảm hậu
Thần cẩn cứ trai ý, thần thiết lự kiến đàn chi sở, kiếp hôi dĩ lai, âm trọc hỗn ngưng, du phân tứ tắc, trần mai lưu phục,
hôn cấu phi dương, phi huyện giải chi công, hạt túc huyền chân chi phụng Trọng dĩ cố khí tà tạp, nhân vật phân ba, nghi giải địch trừ, thứ lệnh thanh tịnh.
Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng đại từ, khúc thi huyền hoá, đặc giáng Ngọc Thanh Đạo Khí, Linh Bảo Diệu Quang, thượng hoán vân tiêu, hạ huy phong luỹ, thập hoa bát cực, võng bất động minh, tức tị sở kiến trai đàn, quán mộc linh quang, nhất trần bất lập, nội ngoại dung khiết, bảo chi tự sinh.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Ngũ Phương Ngũ Đế, Giải Uế Quân các nhất nhân, quan tướng nhất bách nhị thập nhân, bảng trì ngũ hoà hương tuyền, chân tinh pháp thuỷ, nhất hợp hạ giáng, tẩy cụ linh đàn, giải trừ yếm uế.
Tiên Hoa Ngọc Nữ nhất thiên nhị bách nhân, Cửu Phượng Phá Uế, Lục Trung Vận Uế,
Giải Uế, Thu Uế, Khước Uế, Trừ Uế, Đoạn Uế, Tẩy Uế, Đãng Uế Chư Đại Tướng Quân các nhất nhân, quan tướng các nhất bách nhị thập nhân, Ngũ Phương Ngũ Long, Chủ Thuỷ Sứ Giả, nhất hợp hạ giáng, đãng địch nội ngoại, khiết trai ứng biện, khí dụng thất lư, tất hoạch trừng thanh, cánh vô yếm tể.
Hựu vị thượng thỉnh Giáng Chân Triệu Linh Phù Lại, Giáng Chân Triệu Linh Đồng Tử các nhất nhân, trách trì Cao Thượng Ngọc Thanh Tiên Vương Giáng Chân phù mệnh, Nguyên Hoàng Triệu Linh phù mệnh, tuyên cáo tam giới, khiếu mệnh thập phương, sách dịch thiên linh, quan minh vạn thánh, hộ trì đàn luật, tà chính trai công, do thủy cập chung, ngật vô chướng nhiễu.
Cánh hi sắc chỉ hành hạ huyền đàn, thụ sự Linh Bảo Tiên Tào, Tỉnh Phủ Viện Tư, Quan Quân Tướng Lại, tùng thần thỉnh giáng, cộng tá hồng ly, sử trai chủ mỗ nhân thiện quả chu viên, gia tường mật bị, thừa ân kim nhật, lưu khánh tha sinh, tán đàn ngôn công, bất phụ hiệu tín.

Siêu Lăng Tổ Huyền Giải Oan Chương

(giải trừ oan nghiệt cho Tổ Tiên được siêu thoát)


Thần học thuật hoang sơ, tài năng thiển cục, mỗi vị nhân nhi hữu thỉnh, duy thôn kỷ dĩ tri tàm, ngưỡng tạ cao minh, phủ thuỳ uyên giám. Thần cẩn cứ trai ý, thần chức duy lãnh giáo, lý nan ức vi, cẩn quyên kim nguyệt mỗ nhật… vị thủy, tựu mỗ ….xứ sùng kiến huyền đàn, y án chân khoa, thứ đệ tu phụng.
Thần thiết duy trai chủ mỗ nhân, thế lục thù tuý, trần vụ mông mê, cửu tổ thất huyền, ninh vô tội luỵ, tam sinh tứ phụ, hoặc kết oan cừu, phi do giải thích dĩ siêu lăng, hạt tị thiện công nhi viên mãn

Cẩn tiên ư mỗ nguyệt mỗ nhật…. dạ, tu thiết Huyền Đô Đại Hiến, Ngọc Sơn Tịnh Cúng, nhiếp triệu thượng kiện vong hồn, phổ cập lục đạo tứ sinh, chư loại u sảng, hưởng thực thụ luyện, ưng giới bội phù, nhược oan nhược thân, cụ siêu tịnh vực, thứ sử trai chủ mỗ… nhân, nhất thân thanh tránh, vạn tội đãng trừ, trủng tụng bất sinh, oán tăng hà hữu, tiêu dao tự tại, thành tựu lương nhân.
Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng đại từ, khúc thi hoành hoá, đặc giáng ngọc thanh đạo hi, linh bảo diệu quang, chiếu diệu âm kiên, khai minh dạ phủ, u minh vạn loại, quân thoát hoá cơ, thừa thử linh quang, lai thân đàn đạn, văn kinh thính pháp, các toại đằng lăng.
Thần cẩn vị thượng thỉnh Ngọc Thanh Cụ Tân Đại Phạn Linh Quan tam thập nhị nhân, tiên lại nhất bách nhân, vị trai chủ mỗ nhân xích sái cam lộ, phổ hoá hộc diên, chu biến hư không, vô cùng vô tận, bổ di chúng sảng, các hoạch phong doanh, tuỳ cảm lai hâm, tất giai bão mãn.
Hựu vị thượng thỉnh Ngọc Thanh Thượng Giải Tổ Khảo Linh Quan, Giải Oan Thích Kết Linh Quan các tam thập nhị nhân, tiên lại các nhất bách nhân, vị trai chủ mỗ nhân khai thích tổ huyền, tật trừ tội bạ, vĩnh siêu ái võng, hoạch thoát luân hồi, giải thích cừu thù, tề đồng từ ái, khắc ly oan hữu, cánh đẩu sinh phương, tị tiên vong vĩnh vô hệ luyến chi ưu, nhi trai chủ khắc toại huân tu chi quả.
Cánh vị thượng thỉnh Châu Lăng Hoả Phủ, Nam Xương Thượng Cung, Hoàng Lục Linh Tào, Chấp Pháp Tiên Chúng, các trì chân thuỷ chân hoả, luyện độ chúng hồn, tị xuất u quan, hàm sinh tịnh vực, thứ cơ kỷ ân tô phẩm loại, tất xuất mê đồ, oan ái minh linh, tề đăng đạo ngạn, phu thái thượng vô tư chi trạch, tán huyền nguyên hữu tạo chi nhân, cực thiên tế địa, hàm ưng chí hoá.

Bất Kinh Địa Ngục Chương

(sám hối tội cho khỏi vào địa ngục)


Thần nhất giới ngu mông, thiên sinh lục hội, vị bằng hàm dục, tiến tý sùng nghiêm, tuy suỷ phận dĩ lăng căng, cảm đằng từ nhi quan cáo.
Thần cẩn cứ trai ý, thần lãnh từ kiền thiết, lý nan ức vi, cẩn quyên kim nguyệt mỗ nhật… vị thủy, tựu mỗ…. xứ túc kiến huyền đàn, y án chân khoa, thứ đệ tu phụng.

Thần thiết duy trai chủ mỗ nhân, thác biên trần lung, tuỳ lục thế võng, vị nhân vị kỷ, dị tích khiên vưu, mưu thân mưu gia, động chiêu tội chướng, thứ tình ư tam thi ngũ luỵ, trình chí ư tam nghiệp lục căn, đông đại giản thư, bắc đặng lục tịch, bách niên vận tận, lự đoạ u liêu, cửu dạ thần thiên, tất ưng khảo hiệu, tư dự đầu thành ư huyền cực, tiên kỳ khúc xá ư thương khung, sám vãng tội nhi tận tiêu, hối tiền phi nhi bất tác, vật kinh u ám, thường lý quang minh, kính thượng nam cung, vĩnh ly bắc phủ. Cứu quan trung tố, thực khả căng liên.
Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng đại từ, khúc thi hoành hoá, đặc giáng sắc mệnh, tuyên cáo tam quan cửu phủ bách nhị thập tào, lục động thập cung, la đặng uất tuyệt, hà nguyên tuyền khúc, ngũ đạo cụ linh, ngũ đế khảo quan, lục cung duyên lại, cự thiên lực sĩ, chấp phạt thần binh, tư sát tư công, tư mệnh tư lục, thành hoàng xã lệnh, chủ tội chức liêu, tị trai chủ mỗ nhân, tích kiếp dĩ lai, bẩm sinh chi hậu, tâm sinh khẩu ngữ, tự tác giáo tha, khinh trọng tội khiên, vị kinh nguyên xá, nhân kim thiện quả, hàm dữ đãng trừ, tước quá hắc biên, di danh thanh lục, tướng lai vận ứng diệt độ, thân kinh thái âm, sở tại huyền tào, phổ gia bộ vệ, bất ly khổ thú, tật nghệ nam thiên, thụ hoá châu lăng, tiêu dao tự tại, luân chuyển bất tuyệt, đắc vị thần tiên, mông như sở trần, duẫn chiêu chân ký.

 

Nam Cung Ký Tịch Chương

(cầu xin Nam Tào giảm tội)
Thần vu sơ tiện loại, phác dã ngu sinh, ngộ chuế ban liên, lạm tư tế độ, ký đầu thành nhi khẩn cáo, hạp thỉnh mệnh dĩ quan văn.
Thần cẩn cứ trai ý, thần chức duy lãnh giáo, lý nan ức vi, cẩn quyên kim nguyệt mỗ… Nhật vị thủy, tựu mỗ xứ túc kiến huyền đàn, y án chân khoa, thứ đệ tu phụng.
Thần thiết duy trai chủ mỗ nhân, thân tuỳ trần vực, tâm mộ huyền quan, tạ quá kỳ ân, ký thiền khẩn thiết, tu trai hành đạo, viên khánh tu sùng, kỳ sinh tiền tước lạc ư tội khiên, thứ thân hậu chuyển thâu ư phước hữu, bắc đô tuyền khúc, nguyện địch hình biên, nam xương thượng quan, khải thư chân tịch, thảng thử nhật ký danh nhi hữu diệu, tắc tha sinh thụ hoá dĩ vô ưu, động sát thầm tuần, uỷ kham căng mẫn.
Cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng đại từ, khúc thi hoành hoá, đặc giáng sắc mệnh, tuyên cáo nam tào, vị tiêu hắc uất chi danh, tức kỷ châu lăng chi tịch.
Thần cẩn vị thượng thỉnh nam cung độ nhân bất tử tôn thần, nam cực trường sinh đại quân, độ thế tư mã đại thần, hiếu sinh hàn quân trượng nhân chân quân, nam thượng tư mệnh tư lục, diên thọ ích toán độ ách tôn thần, hồi hài khởi tử vô lượng độ nhân chân quân, nhất hợp lai giáng, đặc vị trai chủ mỗ nhân ký danh huyền tịch, tước tội đặng sơn, vận tận bách niên, tức đăng châu hoả, bất kinh âm địa, thường đổ dương thiên, lưu dư khánh ư tằng huyền, phái thiên ân ư hạo kiếp.
Cánh hi duệ ác biến trạch quần linh, giám thiện ác chi phu la, mộc trai công chi quảng đại, phổ thiên suất thổ, quân diễn phồn ly, lục thú tam đồ, cụ thừa thuần đoạn, từ vân đản bố, trạm lộ mật nhu, động hoàn phi tiềm, sinh sinh tự tại, u minh phẩm loại hoá hoá vô phương, đào thái hoà chi linh phong, cổ thời ung chi chí trị.

Chúng Chân Giám Độ Chương

(cầu xin các vị Chân Tiên hộ trì cứu độ)


thần túc thừa huyền vận, sinh tế xương thời, tàm vô  cập vật chi công, kỳ sướng độ nhân chi trạch, tiến phu vạn nhất, cảm thiền tái tam, thượng ký cao minh, phủ thuỳ biện thính. thần cẩn cứ trai ý, thần chức duy lãnh giáo, lý nan ức vi, cẩn quyên kim nguyệt mỗ …nhật vị thủy, tựu mỗ xứ  túc kiến huyền đàn, y án chân khoa, thứ đệ tu phụng. thần thiết lự trai chủ mỗ nhân, nghiệp cơ luỵ tính, thế võng mưu sinh, ngũ dục thất tình, ninh vô quá cữu, lục nhân thập tập,
dị tích khiên vưu, tuy cốt một ư kim thời, khủng phân vân ư thân hậu, sám tội bắc phủ, ký tịch nam quan, lượng hà huyền ân, phủ thuỳ hồng trạch, tự phi sinh thân nhi thụ độ, vĩnh đoạn  ác lục, hạt lệnh ưng giới dĩ bội phù, thường xu thiện địa. dung khánh thầm tuần chi thỉnh, ngưỡng can khung hạo chi nhân. cẩn vị bái chương nhất thông, thượng văn tam thiên, phục vọng đại từ, khúc thi hoành hoá, đặc giáng sắc mệnh, tuyên cáo thập phương tam giới, hợp thuộc huyền tào, tị trai chủ mỗ nhân, túc kiến đàn tràng, la phu minh tín, huy nghênh vạn thánh, giáng triệu thiên chân, tuân kim lục độ mệnh chi văn, thụ cửu giới nhị giản chi diệu, tha niên diệt độ, bất đoạ mê đồ, kính thượng châu cung, cánh sinh thụ hoá. cẩn vị thượng thỉnh vô thượng cửu thiên đế quân, tam thập nhị thiên đế quân, ngũ linh ngũ lão đế quân, nhật nguyệt ngũ tinh chân quân, nam thìn bắc đẩu, nhị thập bát tú, tam quan đế quân, nam xương thượng cung độ nhân chân chúng, thiên tào địa phủ, ngũ nhạc tứ độc, vô ương chân tể, phủ giáng huyền đàn, giám chân chứng độ, phụng vị trai chủ mỗ giải thích oan cừu, siêu độ tông tổ, phi diệt đồ khổ, đoạn lạc nghiệp căn, cát tước âm danh, di chú chân tịch, giáng kim dịch nhi luyện chất, quán linh nha dĩ sinh tân, cửu khí chu lưu, bát cảnh hợp bị, tiêu ngũ hành chi ma thí, độ vạn kiếp chi hung tai, bạch giản thượng sinh, xích thư bảo vận, hân khánh thụ độ, ký vô câu ư thiên môn, tiêu dao  đăng  chân, tự vĩnh ly ư địa hộ, bách niên vận tận, trực nghệ nam đan, thụ thư siêu lăng, vĩnh đăng  diệu quả, bồi kim sinh chi khánh chỉ, thực tha thế chi xương cơ, dữ đạo hợp chân, dĩ vị hiệu tín.

Thái Thượng Tế Độ Chương Xá Quyển Trung

tho_cung_to_tien_11-280913_copy.jpg

 

越南道教 道教神仙越南道士 Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 567
  • 41
  • 22.123
  • 159
  • 7.772.621
  • 891.926