Thần tiên Việt Nam

Đình Ứng Thiên – Hoàng Thiên Hậu Thổ – Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教

 

ĐÌNH ỨNG THIÊN

THỜ HOÀNG THIÊN HẬU THỔ

 


Trong Đạo Giáo Thần Tiên
. Hậu Thổ là vị tôn thần thuộc về Tứ Ngự trong hệ Tam Thanh. Danh hiệu đầy đủ của Ngài là :-Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Đức Quang Đại Hậu Thổ Hoàng Địa Kì.

phân định các thiên giới (cõi trời) nơi cư ngụ của các vị Thần Tiên rất rõ ràng.

sách Vô Thượng Bí Yếu

có phần Tam Giới Phẩm,

chia thiện phận ra làm :-

dục giới, sắc giới và vô sắc giới.

Có hai mươi tám Trời của dục và sắc giới, cộng với bốn Trời của vô sắc giới thành ra tổng cộng là ba mươi hai Trời.

-Trong Độ Nhân Kinh cũng nói là

ba mươi hai Trời, nhưng bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi phương có tám Trời, cộng thành ba mươi hai.

Nghiêm Đông Chú nói:-

Mỗi phương có tám Trời, cộng là ba mươi hai.

Lại có Ba Thiên La

Đời Đường thì có sách

Đại La Thiên Di Phúc Tam Thanh Chi Thượng

cho là có ba mươi sáu Trời.

Mỗi Trời đều có vị Thiên Đế (vua trời).

-Theo ứng của Trời&Đất,

Đạo Giáo Thần Tiên phân chia,

trên thì có ba mươi sáu Trời,

dưới thì có ba mươi sáu Đất.

Trên thì có Thiên Đế,

dưới thì có THỔ HOÀNG vậy.,

Thổ Hoàng là vị quản lý tất cả những Thổ Địa các nơi.

Trong sách

Động Huyền Linh Bảo Hà Đồ Ngưỡng

Tạ Tam Thập Lục Thổ Hoàng

Trai Nghi (nghi lễ cúng tạ 36 Thổ Hoàng) có nói :-

Theo pháp Động Thần,

lập đàn phải có bài vị tượng trưng cho

36 Trời, đốt hương, đèn ứng với

36 Đất.

________________________________________

-Theo sách :- Động Huyền Linh Bảo Hà Đồ Ngưỡng Tạ Tam Thập Lục Thổ Hoàng Trai Nghi có nói:-

1/-Lũy thứ nhất sắc đất ruộng tươi nhuận,

vị Đệ nhất Thổ Hoàng họ Tần, tên húy là Hiếu Cảnh Xuân

-vị Đệ nhị Thổ Hoàng họ Hoàng tên húy là Xương Thượng Văn

-vị Đệ tam Thổ Hoàng họ Thanh tên húy là Huyền Văn Cơ

-vị Đệ tứ Thổ Hoàng họ Phỉ tên húy là Trung Trận Hoàng

2/- Lũy thứ hai đất khô cứng như gang,

vị Đệ ngũ Thổ Hoàng họ Tuất tên húy Thần Văn Quang

-vị Đệ lục Thổ Hoàng họ Úc tên húy Hoàng Mẫu Sinh

-vị Đệ thất Thổ Hoàng họ Huyền tên húy Càn Đức Duy

-vị Đệ bát Thổ Hoàng họ Trưởng tên húy Hoàng Minh

3/-Lũy thứ ba đất sáp đá ong,

vị Đệ cửu Thổ Hoàng họ Trương tên húy Duy Thần

-vị Đệ thập Thổ Hoàng họ Chu tên húy Bá Thượng Nhân

-vị Đệ thập nhất Thổ Hoàng họ Chu tên húy Minh Xa Tử

-vị Đệ thập nhị Thổ Hoàng họ Canh tên húy Văn Kính Sĩ

4/- Lũy thứ tư đất đầm lầy,

vị Đệ thập tam Thổ Hoàng họ Giả tên húy Vân Tử Cao

-vị Đệ thập tứ Thổ Hoàng họ Tạ tên húy Bá Vô Nguyên

-vị Đệ thập ngũ Thổ Hoàng họ Kỷ tên húy Văn Thái Trận

-vị Đệ thập lục Thổ Hoàng họ Hành tên húy Cơ Chính Phương

5/- Lũy thứ năm đất đầm gạo vàng, vị Đệ thập thất Thổ Hoàng họ Hoa tên húy Diên Kỳ Minh

-vị Đệ thập bát Thổ Hoàng họ Hoàng tên húy Linh Ngã Dung

-vị Đệ thập cửu Thổ Hoàng họ Vân tên húy Thám Vô Uyên

-vị Đệ nhị thập Thổ Hoàng họ Tưởng tên húy Thông Bát Quan

6/- Lũy thứ sáu đất sắt kim cương,

vị Đệ nhị thập nhất Thổ Hoàng họ Lý tên húy Thượng Thiếu Quân

-vị Đệ nhị thập nhị Thổ Hoàng họ Phạm tên húy Lai Lực An

-vị Đệ nhị thập tam Thổ Hoàng họ Trương tên húy Lí Quí Nguyên

-vị Đệ nhị thập tứ Thổ Hoàng họ Vương tên húy Tứ Nữ Dung

7/- Lũy thứ bảy là đất chứa nước,

vị Đệ nhị thập ngũ Thổ Hoàng họ Đường tên húy Sơ Sinh Ánh

-vị Đệ nhị thập lục Thổ Hoàng họ Ngô tên húy Chính Pháp Đồ

-vị Đệ nhị thập thất Thổ Hoàng họ Hán tên húy Cao văn Triệt

-vị Đệ nhị thập bát Thổ Hoàng họ Kinh tên húy Trọng Long Thủ

8/-Lũy thứ tám là đất đầm gió lớn,

vị Đệ nhị thập cửu Thổ Hoàng họ Cát tên húy Huyền Thăng Quan

-vị Đệ tam thập Thổ Hoàng họ Hoa tên húy Mậu Vân Trường

-vị Đệ tam thập nhất Thổ Hoàng họ Dương tên húy Chân Động Huyền

-vị Đệ tam thập nhị Thổ Hoàng họ Chu tên húy Thượng Kính Nguyên

9/- Lũy thứ chín là hang động không có sắc mà cứng,

vị Đệ tam thập tam Thổ Hoàng họ Cực tên húy Vô Thượng Huyền

-vị Đệ tam thập tứ Thổ Hoàng họ Thăng tên húy Linh Nguyên Hạo

-vị Đệ tam thập ngũ Thổ Hoàng họ Triệu tên húy Thượng Bá Huyền

-vị Đệ tam thập lục Thổ Hoàng họ Nông tên húy Lặc Vô Bá

III. – VIỆC THỜ CÚNG:

Trong các cung quán của Đạo Giáo Thần Tiên, ở Điện Tứ Ngự đều có tượng hoặc bài vị thờ Hậu Thổ.

Có tất cả ba mươi sáu tượng hoặc thần vị của Thổ Hoàng. Trong các lễ đại

đàn của Đạo Giáo Thần Tiên có thần vị của 36 Thiên Đế và 36 Thổ Hoàng., dân gian mỗi khi làm lễ động thổ, thượng lương, an trạch, trấn trạch, làm cầu, làm đường v. v…phải có Lễ cúng tạ Thổ Hoàng để cầu cho nhà cửa yên ổn, cầu đường thông suốt,

Thổ Hoàng giáng phúc tiêu trừ tai nạn cho người trong gia đình và ngoài đường sá.

Ngày Thánh đản của bà Hoàng Thiên Hậu Thổ vào ngày 18 tháng 3 âm lịch khắp nơi đăng hương tế lễ cầu mong bà phù cho nhiều đất đai mua bán thuận buồm, tiền bạc nhiều, vô tai vô hạn (Phật tử bái hương cầu xin gọi bà là Địa Mẫu hoặc gọi là Phật Mẫu )

Mùa xuân tháng 2 niên hiệu Thiên Huống bảo tượng thứ hai(1069)

vua Lý Thánh Tông dẫn quân theo đường biển đánh chiêm thành. nguyên phi Ỷ Lan lúc ấy mới sinh hoàng tử thứ hai được giao giúp việc ở kinh sư (Thăng Long).

quân sĩ rầm rộ kéo đi,đến biên giới nhưng gặp phía Chiêm Thành phòng thủ kiên cố,nên Đại Việt đánh mãi không được. đêm ấy trong thuyền ngự vua đang ngủ mơ màng,ngoài trời mưa to gió lớn sóng biển dâng cuồn cuộn. bỗng thấy một người con gái hiện ra trước mặt. nhà vua ngồi dậy để tiếp đón,người con gái chừng 20 tuổi nét măt thanh tú chẳng khác nào tiên nga mặc quần áo giản dị. Nhà vua đang ngỡ ngàng thì người con gái đã nói

Tôi là linh khí của cõi đất ở nước Nam. Lần xuất chinh này có tôi âm phù thế nào cũng toàn thắng. Nói xong người con gái ấy vụt biến đi ngay.

Ngày hôm sau vua mời Tăng Thống Huệ Lâm đến thắp hương và tụng chân kinh cầu nguyện.

Bài vị thờ thần ghi rõ “Hậu Thổ phu nhân”theo như lệnh của nhà vua,sau khi cúng thần xong trời quang mây tạnh. Quả nhiên trận ấy quân sĩ đại thắng.

Huệ Lâm tâu với vua rằng lần này đi chiến trận được thánh nữ phù

giúp,linh khí của cõi nước nam tất phải được thờ ở chốn kinh đô. Vậy xin bệ hạ được rước về thăng long để xứng đáng với địa vị cao quý của

thần. Co giết mổ gia súc để tế thần và ăn mừng.

Về tới kinh đô nhà vua cho chọn khu đất cao ráo ở làng An lăng(tức làng Láng)gọi là đền ứng thiên thờ “Hậu Thổ đại phu nhân”

Đến thời Lý Anh Tông trị vì (1138-1175) trong nước xảy ra hạn hán nạn mất mùa xảy ra. Quần thần xin với nhà vua lập đàn tế trời,tế thần Hậu Thổ phu nhân làm lễ quốc tế.

Quả nhiên sau khi lễ xong dân chúng làm ăn được mùa,sản vật trong nước dồi dào. Những khi hạn hán hay sâu bệnh,việc đại sự của quốc gia đến cầu đảo đều được ứng nghiệm.

Đến triều Trần năm Trùng Tu thứ nhất (1285) thần đã từng hiển linh giúp Trần Nhân Tông bảo hộ đất nước và vua phong thần là “Hậu Thổ thần địa kì nguyên quân” . Năm Hưng Long 21 đời Trần Anh Tông gia phong thêm 4 chữ

“Ứng thiên hóa dục”.

Từ triều Lý, đến tiết lập xuân lễ quốc tế mổ gia súc tế thần và phải đem một con trâu bằng đất nặn, để ở dưới đền thờ thần.

(Hậu Thổ đứng trong tứ ngự thờ thần tiên của đạo giáo từ ngàn xưa đã bảo hộ nguyên khí của nước Nam, từ đời xưa các bậc thiên tử vua chúa

đã từng thờ và được bà bảo hộ.

Đến ngày nay rất nhiều các vị thần tiên mà nhân gian lãng quên. Các đền thờ, đình, miếu,quán. Đó là các vị chân nhân, thánh nhân,thần nhân, tiên nhân bảo hộ đất nước, quê hương làng xóm con người Việt Nam.

 

Xem bài khấn lễ hoàng thiên địa mẫu chânkinh:https://thantienvietnam.com/khan-le/109-hoang-thien-dia-mau-chan-kinh.html

 

 10787353_9.jpg

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 6.018
  • 184
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.906
  • 888.251