Thần tiên Việt Nam

Liễu Hạnh Chân Kinh 柳杏公主神仙-越南道教

 

Đạo Giáo Thần Tiên

 

Liễu Hạnh Công Chúa 柳杏公主

Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

柳杏公主神仙-越南道教

Liễu Hạnh Chân Kinh.

(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ)

 liễu_hạnh_công_chúa_ảnh_2.jpg

Liễu Hạnh Công Chúa 柳杏公主 – Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

越南道教 thần tiên việt nam Taoist

 

Khấn: …
Việt Nam Quốc: …
Địa chỉ: …
Đệ tử: …
Liễu Hạnh Chân Kinh
(Tịnh khẩu thần chúc)
Thổ uế trừ phân,
Thiệt thần chính luận,
Thông mệnh dưỡng thần,
La thiên xỉ thần,
Khước tà vệ chân,
Tư thần luyện dịch,
Đạo khí trường tồn,
(Tịnh tâm thần chúc)
Thái thượng đài tinh,
Ứng biến vô đình,
Khu tà phược mị,
Bảo mệnh hộ thân,
Trí tuệ minh tịnh,
Tâm thần an ninh,
Tam hồn vĩnh cửu,
Phách vô táng khuynh,
Cấp cấp như luật lệnh,
, , , , , , , , ,
(Tịnh thân thần chúc)
linh bảo thiên tôn,
An ủy thân hình,
Đệ tử hồn phách,
Ngũ tạng huyền minh,
Thanh long bạch hổ,
Đội trượng phân phân,
Chu tước huyền vũ,
Thị vệ ngã chân,
Cấp cấp như luật lệnh,
, , , , , ,
(Chúc hương tán)
Hương nhiệt ngọc lô,
Tín đạt cửu thiên,
Cung kì  thánh lâm pháp diên,
Tam phần hiến chân tiên,
Thành ý chuyên tinh,
Duy giám tại tâm xứ.
 
Thánh Mẫu Liễu Hạnh Chân Kinh.
(Giáng hạ lần thứ ba)
 
云乡第三圣母宝诰 志心朝礼 丰姿艳彩 色相庄严 金阙才离偕行二大姊 鸾车奋翼 部众十二娘 冰玉此身 不累人间之系脚 巍峨琼宇 长蒙国祀之馨香 坤仪大着 圣德弥彰 至灵至应 降福降祥
Vân hương đệ tam thánh mẫu bảo cáo
Chí tâm triều lễ
Phong tư diễm thải
Sắc tướng trang nghiêm
Kim khuyết tài ly giai hành nhị đại tỉ
Loan xa phấn dực
Bộ chúng thập nhị nương
Băng ngọc thử thân
Bất lụy nhân gian chi hệ cước
Nguy nga quỳnh vũ
Trường mông quốc tự chi hinh hương
Khôn nghi đại trước
Thánh đức di chương
Chí linh chí ứng
Giáng phúc giáng tường
云乡第三圣母大天尊 钦诵
Vân hương đệ tam thánh mẫu đại thiên tôn
Khâm tụng
Thánh Mẫu Liễu Hạnh Chân Kinh.
Chí tâm phục mệnh lễ
Nam quốc hiển linh
Thượng thiên Thánh Mẫu
Tam sinh, tam hóa
Giải thoát chúng sinh chi khổ nạn
Mật thuật đạo pháp cứu nguy nan
Chuyển hóa càn khôn đức ích chương
Nam thiên sưng Thánh Mẫu
Quần tiên bảo hựu hộ quốc dân an
Tứ sinh lục đạo
Hữu cảm tất phù
Tam giới thập phương
Vô cầu bất ứng
Liễu Hạnh tam hóa thọ vô cương
Đoan khí tường quang chiếu tứ phương
Văn chương, tài địa thi ân trạch
Hóa độ quần sinh đức ích trường
Cảm ân thiên địa chi hồng ân
Hà nhật nguyệt chiếu lâm chi hậu đức
Chi ân hữu vạn báo đáp vô nhất
Kính cẩn thành tâm hành lễ
Tiên thánh tại đàn tiền
Liễu Hạnh thần tiên chiếu kiến thiên tôn.
 
Tam Quan Thu Tán
Tam quan đại đế bảo cáo
Chí tâm quy mệnh lễ
Duy tam thánh nhân
Nãi nhất Thái Cực
Phổ thụ hạo kiếp gia chi mệnh
Đỉnh ưng vô lượng phẩm chi bao
Tử vi thanh hư đỗng âm
Tổng lĩnh công quá
Tứ phúc xá tội giải ách
Phổ tể tồn vong
Đạo quan chư thiên
Ân đàm tam giới đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ

Tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế

Tam quan cửu phủ tam bách lục thập ứng cảm thiên tôn.

Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 6.530
  • 140
  • 11.913
  • 134
  • 7.748.785
  • 891.722