Thần tiên Việt Nam

Trung Nguyên Xá Tội Địa Quan Chân Kinh 神仙-越南道教

THẦN TIÊN VIỆT NAM
TRUNG NGUYÊN ĐỊA QUAN XÁ TỘI CHÂN KINH

神仙-越南道教

(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ)

 

越南道教 thần tiên việt nam Taoist

 

 

GIỚI THIỆU
Tam quan đại đế còn được gọi là tam nguyên đại đế tức thiên quan. Địa quan và thủy quan. Tên gọi đầy đủ của họ là thượng nguyên nhất phẩm ưu tứ phúc đại đế. Trung nguyên nhị phẩm địa quan xá tội đại đế và hạ nguyên tam phẩm quan giải ách đại đế.
Truyền thuyết kể lại rằng. Tam quan là con của thiên thọ vương và ba người con gái của long vương sinh ra. Tam quan đều rất thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên. Nguyên thủy thiên tôn cho trưởng nam là thượng nguyên nhất phẩm cửu khí thiên cung tử vi đại đế. Sống ở huyền đô nguyên dương thất bảo tử vi thượng cung. Tổng quản thiên đế thần vương. Thượng thánh cao chân. Tam la vạn tượng tinh quân; thứ nam là trung nguyên nhị phẩm thất khí địa quan thanh hư đại đế. Sống ở cung vô cực thế giới động không thanh hư. Tổng quản ngũ nhạc đế quân và nhị thập tứ trị sơn xuyên. Cửu địa thổ hoàng. Tứ duy bát cực thần quan. Con trai thứ ba là hạ nguyên tam phẩm ngũ khí thủy quan động âm thái đế. Sống ở cung kim kinh trường lạc. Tổng quản cửu giang thủy đế. Tứ độc thần quân và thần tam hà tứ hải.
Tam quan được thờ ở rất nhiều miếu đền. Thiên quan có thể ban cho điều phúc. Nên dân gian gọi thiên quan là phúc thần. Trong các bức họa hình thiên quan trong các miếu thờ. Thiên quan mang áo khoác màu đỏ. Long bào có dát ngọc. Tay cầm ngọc như ý. Nét mặt từ bi. Tôn quý. Người thời cận đại đem thiên quan. Viên ngoại lang và nam cực tiên ông gọi là ba vị chủ cho phúc. Lộc. Thọ tượng trưng cho nhiều điều phúc. Nhiều thọ và nhiều lộc. Mang sơ tấu cho tam giới khi được con người cầu nguyện.
* Thiên quan đại đế khí bạch tam thanh hoàng kết thành. Thường được gọi là đường nghiêu. Chủ quản thiên đế thần vương. Thượng thánh cao chân. Tam la vạn tượng tinh quân.
Thánh đản: ngày mười lăm tháng giêng âm lịch (15/1) giáng trần hiệu đính tội phúc của con người. Mà được gọi là thiên quan ban phúc. Nhân gian gọi là lễ thượng nguyên ngày rằm tháng giêng và có câu cổ xưa nói rằng “cúng lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng” và có đức có phúc mặc sức mà ăn chính là được thiên quan ban phúc.
* Địa quan đại đế khí của nguyên động côn linh và tinh chất cực hoàng kết thành. Được gọi là thuấn. Chủ quản ngũ nhạc đế quân và 24 trị sơn xuyên. Cửa địa thổ hoàng. Tứ duy bát cực thần quan.
Thánh đản: ngày lăm tháng bảy âm lịch (15/7) giáng trần hiệu giới tội phúc. Vì người răn tội. Hay còn được gọi là quan hiệu tội. Nhân gian nói rằng: “tháng bảy ngày rằm xóa tội vong nhân”. Thường đến nơi có đến. Miếu thờ ngọc hoàng thượng đế xá tội thiên tôn và thái Ất cứu khổ thiên tôn vì mười lăm tháng bảy địa quan mở ngục cầu xin ngọc hoàng và thái Ất xá tội. Cứu khổ cho những người đã chết đang chịu khổ tại các địa ngục được trở về các mộ phần có thanh long. Bạch hổ dưỡng mộ kết phát. Phù cho dòng dõi danh chức phúc thọ và có thể đi đầu thai kiếp khác.
* Thủy quan đại đế khí phong trì và tinh chất thuần khiết kết thành. Gọi là đại vũ. Chủ quản cửu giang thủy đế. Tứ độc thần quân và chư thần ở tam hà tứ hải.
Thánh đản: ngày mười lăm tháng mười âm lịch (15/10) giáng trần. Răn dạy tội phúc. Vì người diệt họa. Hay còn được gọi là quan giải ách.
Ngày 15 tháng 10 các đền thờ tam quan nhân gian đến lễ cầu hạ nguyên giải ách thủy quan. Những người đang mắc bệnh nặng. Bị u. Bệnh thủy huyết. Các bệnh đan mắc và sắp sẩy ra. Năm sau đều được thủy quan đại đế hóa giải vô bệnh vô tật. Gặp được thần y và tiên dược. Có câu rằng: “bệnh quỷ đã có thuốc tiên”.
————-***————


TRUNG NGUYÊN ĐỊA QUAN XÁ TỘI CHÂN KINH
Chí tâm phục mệnh lễ
Tịnh tâm thần chú
Thái thượng đài tinh
ứng biến vô đình
Khu tà phược mị
Bảo mệnh hộ thân
Trí năng minh tịnh
Tâm thần an ninh
Tam hồn vĩnh cửu
Phách vô táng khuynh.
Tịnh khẩu thần chú
Đan châu khẩu thần
Thổ uế trừ phân
Thiệt thần chính luân
Thông mệnh dưỡng thần
La thiên xỉ thần
Khước tà vệ chân
Hầu thần hoả bí
Khí thần dẫn tân
Tâm thần đan nguyên
Lệnh ngã thông chân
Tư thần luyện dịch
Đạo khí trường tồn .
Tịnh thân thần chú
Linh bảo thiên tôn
An uỷ thân hình
Đệ tử hồn phách
Ngũ tạng huyền minh
Thanh long bạch hổ
Đội trượng phân vân
Châu tước huyền vũ
Thị vệ ngã chân
An thổ địa chú
Nguyên thủy an trấn
Phổ cáo vạn linh
Nhạc độc chân quan
Thổ địa chỉ linh
Tả xã hữu tắc
Bất đắc vọng kinh
Hồi hướng chính đạo nội ngoại trừng thanh .
Các an phương vị
Bị thủ gia đình
Thái thượng hữu mệnh
Sưu bộ tà tinh
Hộ pháp thần vương
Bảo vệ tụng kinh
Qui y đại đạo
Nguyên hanh lợi trinh .
Tịnh thiên địa thần chú
Thiên địa tự nhiên
Uế khí phân tán
Động trung huyền hư
Hoảng lãng thái nguyên
Bát phương uy thần
Sử ngã tự nhiên
Linh bảo phù mệnh
Phổ cáo cửu thiên .
Động cương thái huyền
Trảm yêu phược tà
Sát quỷ vạn thiên
Trung sơn thần chú
Nguyên thủy ngọc văn
Trì tụng nhất biến
Khước bệnh diên niên
Án hành ngũ nhạc
Bát hải tri văn
Ma vương thúc thủ
Thị vệ ngã hiên
Hung uế tiêu tán
Đạo khí thường tồn .
Chúc hương chú
Đạo do tâm học
Tâm giá hương phó
Hương phần ngọc lô
Tâm tồn đế tiền
Chân linh hạ phán
Tiên bái lâm hiên
Lệnh thần quan cáo
Kính đạt cửu thiên .
Kim quang thần chú
Thiên địa huyền tông
Vạn khí bản căn
Quảng tu ức kiếp
Chứng ngã thần thông
Tam giới nội ngoại
Duy đạo độc tôn
Thể hữu kim quang
Phúc ánh ngô thân .
Thị chi bất kiến
Thính chi bất văn
Bao la thiên địa
Dưỡng dục quần sinh
Tụng trì vạn biến
Thân hữu quang minh
Tam giới thị vệ
Ngũ đế tư nghênh
Vạn thần triều lễ
Dịch sử lôi đình
Quỷ yêu táng đảm
Tinh quái vong hình
Nội hữu tích lịch
Lôi thần ẩn danh
Động huệ giao triệt
Ngũ khí đằng đằng
Kim quang tốc hiện
Phúc hộ chân nhân.
bộ khai kinh kệ
Tịch tịch chí vô tông
Hư trĩ kiếp nhẫn a,
khoát lạc động huyền văn
Thuỳ trắc thử u hà
Nhất nhập đại thừa lộ
Thục kế niên kiếp đa
Bất sinh diệc bất diệt
Dục sinh nhân liên hoa
Siêu lăng tam giới đồ
Từ tâm giải thế la
Chân nhân vô thượng đức
Thế thế vị tiên gia
Khể thủ qui y thiên địa thuỷ
Tam quan đại đế từ bi chủ
Thần công diệu đức bất tư nghị
Cẩn vận nhất tâm qui mệnh lễ.
Trung nguyên địa quan chân kinh
Thanh linh động dương
Bắc đô cung trung
Bộ tứ thập nhị tào
Giai cửu thiên vạn chúng
Chủ quản tam giới thập phương cửu địa
Chưởng ác ngũ nhạc bát cực tứ duy
Thổ nạp âm dương
Hạch nam  thiện ác thanh hắc chi tịch
Từ dục thiên địa
Khảo chúng sinh lục tịch hoạ phúc chi danh
Pháp nguyên hạo đại nhi năng ly cửu u
Hạo kiếp thuỳ quang nhi năng tiêu vạn tội
Quần sinh phụ mẫu
Tồn một triêm ân
Đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ
Trung nguyên thất khí xá tội địa quan
Động linh thanh hư đại đế
Thanh linh đế quân.
Hoả quan bảo cáo
Can nguyên tứ phẩm
Khảo hiệu hoả quan
Vận phù can kiện
Đức hợp ly minh
Cư thái dương đan thiên chi trung
Thống tả phủ chú sinh chi tịch
Thịnh đức tại hoả
Viêm đế trì hành
Công tham tá ư tam nguyên
Khí vận hành ư tứ nguyệt
Giá xích long nhi hành nam lục
Chiếu minh huỳnh hoặc chi cung
Chúc châu lăng nhi hiển đan đài
Hoán hách văn xương chi vận
Huy huy lãng diệu
Bỉnh bỉnh chiếu lâm
Đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ
Xích hoàng thượng phẩm
Tam khí hoả quan
Viêm đế chân quân
Động dương đại đế
Nam đan kỷ thọ thiên tôn
Tam quan tổng cáo
Duy tam thánh nhân
Nãi nhất thái cực
Phổ thụ hạo kiếp gia chi mệnh
Đỉnh ưng vô lượng phẩm chi bao
Tử vi thanh hư động âm
Tổng lãnh công quá
Tứ phúc xá tội giải ách
Phổ tế tồn vong
Đạo quán chư thiên
Ân đàm tam giới
Đại bi đại nguyện
Đại thánh nhân từ
Thái  huyền  thanh viết:
Trung nguyên nhị phẩm địa quan thanh hư chân quân
Tổng thống tả hữu trung tam phủ
Cộng tứ thập nhị tào
Tiên quan tam phủ
Giai động không thanh hư hỗn nguyên chi khí
Kỳ cung giai ngũ thiên vạn lý
Tổng chủ ngũ đế ngũ nhạc chư thần linh tiên
Kỳ trung tiên quan tổng kế cửu thiên vạn chúng dã
Tịnh chủ đại thiên thế giới chi nội
Thập phương quốc thổ chi trung
Nhất thiết thiện ác nam tử  nhân sinh tử lục tịch
Hoạ  phúc báo ứng
Thọ mệnh trường đoản
Phú quí bần tiện
Niên nguyệt phân hạn chi số
Cập chí thế gian phi cầm tẩu thú
Nhất thiết xuẩn động trùng ngư sinh sinh chi thuộc
Biến hoá chi kỳ
Các tuỳ phân hạn
Ngôn ư tử vi thượng cung
Tịnh sĩ thiên quan khảo tịch
Hoặc đắc biến hoá
Tuỳ  phúc cải hình
Tuỳ nghiệp thụ báo
Các hữu trường đoản niên nguyệt phân hạn
Nhược hữu chúng sinh đa chư nghiệp chướng
Sở vi bất lợi
Đương dĩ dị hoa trân quả
Tịnh thuỷ danh hương
Trú dạ cần kiền thỉnh sư
Chuyển tụng thử kinh
Tam nguyên thiết tiếu
Bát tiết ngôn công
Tức đắc ương đối vĩnh tiêu
Danh thư kim giản
Thử kinh công đức
Năng trị vạn bệnh
Năng tiêu chúng khổ
Năng giải tai ly
Năng khư bá ác
Năng tập thiên tường
Năng trăn bá  phúc
Năng tư thọ toán
Năng bạt u trầm
Nhữ đẳng chúng sinh
Đản đương thụ trì
Đắc  phúc vô lượng
Kim kỳ tả hữu trung tam phủ tứ thập nhị tào tiên quan chi vị
Nhữ đẳng chúng sinh
Đản năng cung dưỡng
Công tế u lao
Bất khả cùng tận
Chúng đẳng kiền thành
Nhân các cung kính
Chí tâm qui mệnh
Thái huyền  thanh trung nguyên linh đô tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên duy chính tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên linh uy tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên hoàng thần tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên thông chân tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên động huyền tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên uy ngưỡng tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên linh nữu tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên nhạc chính tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên động thiên tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên cửu đô tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên thông minh tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên nghi phạm tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên cửu khảo tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên nam xương tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên khảo toán tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên cách linh tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên thái  dương tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên đô luật tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên cơ minh tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên cửu lệnh tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên minh đô tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên giám thiên tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên tuyên dã tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên giám lệnh tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên khâu thừa tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên cửu khítào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên trung thần tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên cửu sát tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên tư phi tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên hàn tư tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên chấp chính tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên đốc sát tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên dịch khảo tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên nhiếp khí tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên tư sát tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên đẩu gia tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên chủ hệ tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên tư vi tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên khai độ tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên cửu u tào tiên quan
Thái huyền  thanh trung nguyên hàn dạ tào tiên quan
Hữu cung tứ thập nhị tào tiên quan
Thái  huyền  thanh sở trí
Thuộc động không thanh hư chi cung
Các hữu tả hữu trung tam phủ
Phủ các nhất khảo quan
Nhất bá nhị thập khảo lại
Nhất thiên nhị bá khảo sĩ
Nhất vạn nhị thiên khảo binh
Tịnh chủ ngũ nhạc thần nhân
Cập cửu địa thổ hoàng
Tứ duy bát cực
Nhất thiết tiên quan
Cập dĩ đắc đạo chư học thượng sĩ
Dĩ chí thiện tín nam tử  nhân sở tác công quá tội  phúc bộ lục chi sự
Đại  phúc chi nhân tam niên nhất khảo hạch
Trung  phúc chi nhân cửu niên nhất khảo hạch
Tiểu  phúc chi nhân nhị thập tứ niên nhất khảo hạch
Tội  phúc cụ hành
Công quá đồng báo
Kỳ bộ phong ư ngũ nhạc động cung
Tinh tam nguyên chi tịch
Tam quan tập thánh chi nhật
Khảo hạch chi tiêu
Thượng khảo thần nhân biến hoá chi hạn ;trung khảo đại thiên thế giới chi nội
Nhất thiết học đạo chi nhân đắc thất chi danh
Tiến thoái lục tịch chi bộ
Hạ khảo tam giới chi nội
Nhất thiết quỷ thần biến dịch chi hình
Dịch sứ chi hạn
Chí ư thập phương quốc thổ chi trung
Nhất thiết sơn xuyên động huyệt chi sở
Nhất thiết hà hải thổ thạch chi trung
Nhất thiết cổ mộc tuyền nguyên chi nội
Đản thị long lân
Sư tử
Khổng tước
Phượng phượng
Ngoan đà Qui ngao
Trùng ngư Hổ báo
Hầu viên Lộc kỷ
Giao thần Ô trĩ
Li lang Khuyển thỉ
Cưu linh Tước thử
Phi tẩu chi thuộc
Lân giới chi quần
Đà loa tượng mã ngưu dương chi loại
Ưng thị tứ túc nhị túc
Hoặc đa túc vô túc
Hoặc thai sinh noãn sinh
Hoặc xứ sào cư thổ huyệt
Hoặc xứ uyên thuỷ ứ nê
Hoặc ỷ cổ mộc tuyền nguyên
Hoặc ỷ linh đàn tỉnh mãnh
Hoặc tại khâu lăng cổ mộ
Hoặc cư cổ khí linh đàn
Chủng chủng hình nghi
Ban ban dị trạng
Thị chư tạp thú tinh linh
Tịnh chư tà ma quỷ mị
Hoặc ư nhân gian vi  phúc
Hoặc ư thế thượng vi tai
Giai sĩ vận số chi kỳ
Tịnh đương khảo hiệu
Như thị chư quần loại đẳng
Tuy xứ thế thượng
Vị khả nhất thường
Nhược bất năng vi hại ư nhân giả
Chí ư hiệu khám chi thời
Tức đương chuyển vi nhân chất
Sở hữu phú quí bần tiện khảo hạn
Tịnh đương tuỳ kỳ nghiệp lực sở thụ đoản trường
Như thị chư quần chủng loại
Xứ ư nhân gian
Nhược tác chủng chủng hình hại
Não loạn nhất thiết chúng sinh giả
Chí kỳ khảo hiệu chi thời
Tức đương cải dịch thân hình
Trọng thụ khổ sở
Hoặc tác tiện súc
Hoặc vi hạ quỷ
Tử lịch cửu u
Vô do giải thoát
Nhược hữu chúng sinh khuyến dụ tri thức
Thư tạo thử kinh
Thi dữ nhân dân
Cộng tương chuyển độc
Đắc  phúc vô lượng
Sinh sinh chi trung
Vi nhân đoan chính
Thọ mệnh trường cửu
 Phúc cập tử tôn
 thanh viết :như thị tiên quan
Tịnh chủ tam giới cửu địa
Ngũ nhạc tứ duy nhất thiết chúng sinh
Nam tử  nhân
Sở tác thiện ác chi danh thanh hắc nhị bộ
Cập ưng thụ khai độ giả tội  phúc báo ứng
Khảo thiệu niên nguyệt nhật hạn
Hoặc vị đắc khai độ giả tội đối chi danh
Tịnh như thanh hư chi cách
Lục tấu thượng cung
Nhĩ thời nguyên thủy thiên tôn cáo chư thiên đại chúng
Thập phương chân tiên
Diệu hành chân nhân
Cập chư thiên nhật nguyệt tinh tú :nhữ đẳng chân nhân
Tự kim dĩ khứ
Đương dĩ tam nguyên chi nhật
Hạ nghệ thanh hư động dương bắc đô chi cung
Tập hiệu chư địa thượng cửu thổ chi trung
Nhất thiết chúng sinh sinh tử công quá tội ác chi bộ
Khảo đối lục tịch
Hoạ  phúc chi danh
Nhất nhất đương thư thanh hắc nhị giản sinh tử chi tịch
Nhất thiết nhân quỷ biến hoá chi dị
Nhất thiết cầm ngư cải dịch hình trạng chi kỳ
Nhưng tu lục tấu thượng cung nhĩ
Nhĩ thời chư thiên thần tiên
Chư thiên tú diệu
Chư địa ngũ nhạc tứ ty ngũ đế bát cực chân linh
Tam giới quan thuộc
Nhất thiết thần tiên
Các các thính mệnh
Nhất nhất phụng hành
Thị thời chư thiên đại chúng phục cáo thiên tôn ngôn:nhược ngộ tam quan khảo tịch
Đại thiên thế giới chi nội
Thập phương quốc thổ chi trung
Nhất thiết chúng sinh thiện ác nam tử  nhân
Sinh tử tội đối thanh hắc nhị bộ
Công quá tội  phúc khảo toán niên nguyệt
Tuỳ ác khinh trọng
Tuỳ sự phân biệt
ứng hợp sinh giả
Ngôn danh tả cung
ứng hợp tiên giả
Ngôn danh trung cung
ứng hợp tử giả
Ngôn ư hữu cung
Công quá sinh tử niên nguyệt nhật số
Hào mạt chi do
Vô lệnh sai ngộ
Nhược hữu thiện tín nam tử  nhân
Đa chư nghiệp chướng
Sở vi bất lợi giả
Tắc đương thư tả thử kinh
Thi dữ chúng sinh
Cộng tương chuyển độc
Hoặc tự khoá trì
Cập dĩ hương hoa chủng chủng cung dưỡng
Đắc  phúc vô lượng
Chư tai tự dũ
Nghiệp chướng tự tiêu
Thọ mệnh trường cửu
 Phúc cập tồn vong
Long thần hàm hà
Nhữ đẳng chúng sinh
Đương tín ngô ngôn
Đản hành thiện pháp
Hựu phục sám hối
Thập phương vi trần thế giới chi nội
Đại thiên quốc thổ chi trung
Nhất thiết thiện tín nam tử  nhân
Tự tùng vô thủy dĩ lai
Chí vu kim nhật
Hoặc tằng cử dụng phi đạo chi nhân
Phù hoa vọng ngữ chi tội
Hoặc tham lợi nhập kỷ
Vô yếm vô túc chi tội
Hoặc tích lộc trọng bảo
Cánh ngoại tham cầu chi tội
Hoặc dụ thiện nhân vi chư ác nghiệp chi tội
Hoặc nguyện nhân nhân thương huỷ lưu tán chi tội
Hoặc huỷ tước đại động thánh giáo kinh điển
Cập chư thánh tượng chi tội
Hoặc đồ sát nhất thiết chúng sinh
Tự khoái tâm phúc chi tội
Hoặc đạn xạ dã thú phi cầm
Cập chư tẩu thú chi tội
Hoặc thiêu sơn bộ liệp
Sát lục nhất thiết hàm sinh chi tội
Hoặc tương kim ngân dị bảo vi ư thực khí
Bất sinh quí tâm chi tội
Hoặc mê tham kỳ dục
Tứ ý khinh sinh chi tội
Hoặc thiêu huỷ thánh đạo linh đàn
Tiên vũ
Tôn tượng cập chủng chủng kinh giáo chi tội
Hoặc tương ẩm thực đầu ư nhất thiết uế ô chi tội
Hoặc tham trọc tư vị
Phì huân bất yếm bất túc chi tội
Hoặc xan ngũ tân
Uế xúc huyền nguyên tiên thánh chi tội
Hoặc tứ ý huỷ hiệp kinh pháp
Bất tồn điển thức chi tội
Hoặc hợp tụ quần chúng
Sát hại sinh linh chi tội
Hoặc đồ mưu thiện từ nhân nhân cốt nhục thê thiếp nam  chi tội
Hoặc tứ tâm bối chủ
Đồ mưu quốc thổ chi tội
Hoặc vọng huỷ đại đạo chân kinh diệu pháp chủng chủng linh văn chi tội
Hoặc dĩ thinh vật dịch nhân hiếu vật chi tội
Hoặc huỷ thiên tôn chí đạo chân nhân ngọc  hình tướng chi tội
Hoặc tứ ý chỉ điểm tinh thìn
Vọng thuyết cát hung chi tội
Hoặc thiêu huỷ nhất thiết chúng sinh
Thương khố ốc trạch chi tội
Hoặc chước phạt tiên đàn linh vũ thụ mộc hoa quả viên lâm chi tội
Hoặc dữ ác nhân giao du
Huỷ tí thiện nhân chi tội
Hoặc huỷ báng thánh đạo tiên kinh
Vọng sinh phân biệt khinh trọng chi tội
Hoặc bất minh huyền áo
Vọng giải kinh nghĩa
Tịch thuyết thánh ý
Bất hợp thánh tâm chi tội
Hoặc chấp di địch huyễn pháp
Huỷ tí thánh đạo đại thừa chi tội
Hoặc phóng đãng thế gian
Hí lộng tam bảo chi tội
Hoặc diện dự thế nhân
Tâm khẩu tướng vi chi tội
Hoặc vọng thuyết tôn thượng thiện ác
Bất tồn hiếu lễ chi tội
Hoặc tiết lộ thần tiên bí thuật bảo
Tàng linh thư chi tội
Hoặc công kích thiện nhân
Hoành sinh vô đoan chi tội
Hoặc thác thế lực
Khi cuống bình nhân chi tội
Hoặc thị thế lực
ức ách thiện nhân cập chư bần tiểu chi tội
Hoặc vọng tạo kinh luận
Huỷ báng huyền nguyên thánh đạo chi tội
Hoặc vọng tạo nguỵ thư
Báng huỷ huyền tượng thiên chân chi tội
Hoặc giáo ngu si tác chư chủng chủng bất thiện chi tội
Hoặc tự tôn trọng kiểu dật
Khinh mạn sư hữu cập chư chúng sinh chi tội
Hoặc nhân công pháp
Thực báo tư thù chi tội
Hoặc vô cố ly biệt thân ái phụ mẫu
Thê tử cập chư huynh đệ cốt nhục chi tội
Hoặc vô cố lạc tử thương thai chi tội
Hoặc bối tông tộc dâm dục thân sơ chi tội
Hoặc tương độc dược đầu thuỷ
Sát hại nhất thiết lân loại trùng ngư chi tội
Hoặc vô cố đấu loạn chúng sinh
Khởi chư oan kết chi tội
Hoặc vô cố tụ tập chúng sinh
Hưng khởi yêu tà chi tội
Hoặc vô cố đầu thư hiến sách
Huỷ báng tam động đại thừa chân lý chi tội
Hoặc nguỵ tạo kinh điển
Đạn thuyết hư vô thánh đạo chi tội
Hoặc vọng tác yêu thuật
Dụ thủ chúng sinh tài vật chi tội
Hoặc loạn thiện nhân
Sử tác yêu tà chi tội
Hoặc phi đạo thủ xả
Uổng ức bình nhân chi tội
Hoặc bạc tiện lão xú
Khi áp bần bệnh chi tội
Hoặc chỉ nguỵ vi chân
Chỉ tà vi chính chi tội
Hoặc thị thế lăng thước nhất thiết chúng sinh chi tội
Hoặc a đảng ác đồ
Khuynh tổn thiện nhân chi tội
Hoặc tật hại thắng kỷ
Dục lệnh khuynh hãm thiện thức chi tội
Ngô kim vi nhữ đẳng chúng sinh sở thuyết
Như tiền tội mục
Tịnh thuộc tam nguyên linh tào tiên quan khảo chi
Nhược đại thiên thế giới chi nội
Thập phương quốc thổ chi trung
Nhất thiết hiền học chi sĩ
Cập chư thiện tín nam tử  nhân
Tự tùng vô thủy dĩ lai chí vu kim nhật
Hoặc vi phạm như tiền sở thuyết chi tội
Kim ư đạo tràng chi nội
Lễ tụng thử kinh
Tất giai sám hối
Hàm khất đãng trừ
 thanh viết:
Thử kinh công đức
Năng tế u trầm
Năng giải chúng ác
Năng tiêu uổng hoạnh
Năng diệt chư tai
Năng trừ chúng khổ
Năng giải oan điều
Năng diệt phi hoạ
Năng tư  phúc thọ
Lợi ích thế giới
Bất khả cùng tận
Nhược hữu chúng sinh trì tụng thử kinh
Phúc như cự hải
Lực tế vô cùng
Thuyết chu trần sa
Diệc bất khả tận
Nhữ đẳng chúng sinh
Đản đương cần tâm lễ tụng thử kinh
Nghiêm bị hương hoa chủng chủng
Cung dưỡng sinh sinh chi trung
Hoạch  phúc vô lượng
Thế thế phú thịnh
Đức bị tồn vong
Thử kinh công đức
Thiện tế nhân thiên
Phúc báo vô cực
Nhi thuyết tụng viết:
Hư hoàng diệu đạo
Tam giới y vương
Từ dục thiên địa
Thổ nạp âm dương
Uy chế vạn thiên
 Phúc bị thập phương
Quần sinh phụ mẫu
Hạo kiếp thuỳ quang
Hoán hách thái  hư
Chức giới vô tàng
Cửu u đắc độ
Ngũ khổ thanh đống
Sinh tử pháp dược
Bạt tế tồn vong
Trì tụng thử kinh
 Phúc thọ vô cương
Tụng tán
Tam thanh giáo chủ
Nguyên thủy từ tôn
Thượng thanh ứng hoá hiển kim thân
Đại thiên cam lộ môn tiếp dẫn quần sinh
Vĩnh xuất ái hà tân (trùng nhất cú )
Thái huyền  thanh cứu khổ thiên tôn
Báo ân bảo cáo
Chí tâm qui mệnh lễ huyền nguyên Ứng hoá
Vũ khúc phân chân
Thuỳ niệm ngã đẳng chúng sinh,hữu tướng thoát sinh
Phụ mẫu hoài thai thập nguyệt
Nhũ bộ tam niên
Tân khổ bá thiên
Ân cần thốn niệm
Liên ngã phụ mẫu
Nhật tiệm suy hủ
Ngã kim trì niệm bình đẳng
Tất diệt hiểm tuấn tham sân
Lễ đế vi sư
Kỳ ân báo bản
Nguyện ngã hiện tại phụ mẫu
 Phúc thọ tăng diên
Quá khứ tông tổ
Tảo đắc siêu sinh
Đại thánh đại từ
Đại nhân đại hiếu
Bát thập nhị hoá
Báo ân giáo chủ
Hữu thánh chân vũ trị thế  phúc thần
Ngọc hư sư tướng
Huyền thiên thượng đế
Kim khuyết hoá thân
Chung kiếp tế khổ thiên tôn
Thổ địa chú
Thử gian thổ địa
Thần chi tối linh
Thăng thiên đạt địa
XuẤt u nhập minh
Vị ngô quan tấu
Bất đắc lưu đình
Hữu công chi nhật
Danh thư thượng thanh
Tam quy y
Vô thượng đạo bảo
Đương nguyện chúng sinh
Thường thị thiên tôn
Vĩnh thoát luân hồi
Vô thượng kinh bảo
Đương nguyện chúng sinh
Sinh sinh thế thế
Đắc văn chính pháp
Vô thượng sư bảo
Đương nguyện chúng sinh
Học tối thượng thừa
Bất lạc tà kiến
Chí tâm xưng niệm đạo kinh sư bảo thiên tôn
Kết kinh kệ

Hướng lai tụng kinh công đức thượng phụng cao chân
Hạ bảo tồn bình an
Tứ  phúc tiêu tai
Đồng lại thiện công
Chứng vô thượng đạo
Nhất thiết tín lễ
Chí tâm xưng niệm
Thái huyền  thanh cứu khổ thiên tôn
Bất khả tư nghị công đức


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 1.783
  • 70
  • 3.279
  • 128
  • 4.298.358
  • 798.328