Thần tiên Việt Nam

Cửu Thiên Huyền Nữ Chân Kinh 九天玄女真經 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 越南道教

 

 

Cửu Thiên Huyền Nữ Chân Kinh 九天玄女真經 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙  越南道教

 

(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ) 

 
越南道教 thần tiên việt nam Taoist
 

Tịnh thủy tán
Tiên thiên chân thủy
Tịnh tẩy linh đài
Dương chi nhất tích tẩy trần ai
Phàm cảnh tức bồng lai
Địch uế tiêu tai
Hương lâm pháp giới khai
Quy mệnh đãng ma giải uế đại thiên tôn tam xưng

Tịnh hương tán
Hương phần bảo đỉnh
Khí đạt tiên thiên
Uy quang viên hách tiếp vân yên
Hàng giám thử tâm kiền
Triển tụng linh thiên
Ủng hộ trượng lôi tiên
Quy mệnh hương lâm thuyết pháp đại thiên tôn tam xưng
Thái thượng khởi kinh tán
Tường vân sơ khởi
Pháp giới nhân uân
La thiên hải đảo dị hương đằng
Đáo xử phúc từ vân
Đạt tín thông thành
Vạn thánh tận diêu lâm
Đạt tín thông thành
Vạn thánh tận diêu lâm
Quy mệnh đại thánh hương vân phù cái đại thiên tôn tam xưng

Tịnh khẩu chú
Nhân ngôn tòng khẩu xuất
Xuất nạp tất phòng
Nhiếp tâm vật vọng thổ
Thanh tâm tụng kinh chương
Cấp cấp như luật lệnh

Tịnh tâm chú
Nhân tâm bản thiện lương
Tạp niệm tất đề phòng
Kiền thành vô tạp niệm
Tiên thánh hàng kinh đường
Cấp cấp như luật lệnh

Tịnh thân chú
Thân tại hồng trần uế khí huân
Đãn tu mộc dục đối cao chân
Thân tịnh canh y vô trần nhiễm
Thánh thánh tiên chân tức hàng lâm
Cấp cấp như luật lệnh
Cửu thiên huyền nữ bảo cáo chí tâm quy mệnh lễ
Thiên du địa du
Mãnh liệt chư hầu
Thượng niệm bắc cực
Hạ lâm cửu châu
Thân xuyên kim giáp
Thủ chấp qua mâu
Quải vu kim kế
Nhãn tự đồng tinh
Phùng yêu trảm yêu
Phùng quỷ tiệt đầu
Thượng đế sắc lệnh
Bất đắc đình lưu
Nương phụng cửu đạo mẫu nguyên tôn

Cấp cấp như luật lệnh
Tam xưng

Khai kinh kệ
Cửu thiên cửu thiên
Huyền nữ thị chân tiên
Đầu đái kim khôi
Cước đạp hỏa luân
Thân kị bạch hạc tại vân gian
Thủ chấp bảo kiếm trảm yêu tinh
Lâm phàm tế độ cứu lương dân
Hà thần bất phục
Hà quỷ bất kinh
Thân thân hạ hàng
Cứu tế vạn dân
Đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ
Tiên cung linh đỗng
Hiển phàm cứu thế

Huyền châu diệu đạo
Huyền nữ tiên nương
Hưng nho độ thế đại từ tôn
Tam xưng
Cửu thiên huyền nữ cứu thế chân kinh bản chương
Cửu thiên thanh cảnh
Nguy nga tiên cung
Nhân từ bác ái
Hiên khai thiên môn
Liên mẫn thương sinh
Cáo nghiệp trầm luân
Hỗn độn sơ khai
Đại địa mông lông
Quần linh hỗn tạp
Nhân thú vị phân
Nhân từ bố pháp vũ
Vạn vật thủy sơ sinh
Thủy điện âm dữ dương
Chế độ định can khôn
Thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng thị
Như mao ẩm huyết
Đa sinh tật bệnh mệnh bất trường
Giáo chi thủ hỏa thục thực
Miễn hoạn ngược tật hoặc yêu vong
Nại hà hung thần ác sát thường hạ hàng
Nhiễu dân bất an động can qua
Tức luyện kim chuyên điền bắc khuyết
Đổ trở hung thần hàng cửu trọng
Chẩm nại hà
Nhân tâm đa hiểm ác
Tranh quyền tài thế loạn phân phân
Gian kiêu hoành hành thi cường bạo
Thiện lương vô cô thảm tao ương
Liên mẫn thương sinh tao kiếp nan
Tụ tập quần chân tại cửu thiên
Đồng phát từ bi cứu thương sinh
Quần chân đồng phát cứu thế tâm
Giá khởi tường vân sát đại thiên
Xử xử yên chướng trùng tiêu hán
Chúng sinh tạo nghiệp trọng như san
Luân lí đạo đức toàn bất cố
Tranh lợi phụ nghĩa thả vong ân
Tang lương tâm bất trung bất hiếu
Trí nhạ tai tật họa triền miên
Đãn tu hồi đầu cầu sám hối
Phần hương sám hối đảo thương thiên
Viêm hoàng thế trụ đức vi vinh
Lục dục sở mê đọa trầm luân
Cố hữu đạo đức tu trọng chấn
Đạo nhật quang huy chiếu đại đồng
Ngô vi cứu thế hàng hồng trần
Thủ chấp bảo kiếm trảm yêu tà
Trung lương nghĩa sĩ phùng ách nan
Ngô giá tường vân hộ kì thân
Nhân quân lương tương ngộ tai ách
Ngô bảo ách nan bất lâm thân
Loạn thần tặc tử ngô bất bảo
Nan đào thiên khiển họa tương xâm
Vi nhân tử đương hiếu song thân
Bất hiếu phụ mẫu tội bất khinh
Tổ truyền phụ mẫu phương truyền kỉ
Vị lai tử tôn chiếu dạng hành
Dưỡng dục chi ân thâm tự hải
Ngỗ nghịch chi tội đại như thiên
Thân bệnh y dược tất tự tiên
Diệc tu thường quá hiến thân tiền
Bất nghi giải y vật li thực
Thì thì khắc khắc thị thân biên
Nhược yếu vị lai tử năng hiếu
Nhữ đương tiên hiếu phụng thân tiền
Bất hiếu chi nhân tu sám hối
Bất khuy vi nhân tại thế gian
Vật vị thiện ác vô báo ứng
Trì tảo hữu kì đáo than biên
Khuyến chúng sinh
Tích ngũ cốc
Cốc nãi tiên thiên mẫu chi nhũ
Hồ vi phao tán tội bất khinh
Tu tri ngũ cốc dưỡng mệnh bảo
Nhất nhật tam xan bất năng li
Nhậm nhữ kim đan thành tiên thánh
Bất dĩ thử bảo đan bất thành
Nhất sinh duy thử bất khả thiểu
Nhất triêu vô lương tử bất thân
Phao tán do như bất hiếu tử
Tích cốc
Tức như hiếu song thân
Cổ kim huyết mạch bằng thử dưỡng
Phủ nhiên na đắc sinh nhân thân
Bất tích ngũ cốc thương thiên nộ
Định khuyết y thực thụ cơ bần
Khuyến chúng sinh kính tích tự
Thương hiệt khổng nho công ân trạch
Nãi như nhật nguyệt vạn thế công
Ngũ giáo kinh điển tự vi thành
Kính tích thánh tự khả vi nhân
Vô tri ngu phu tiễn tự tích
Phân bạc bất kính muội lương tâm
Vô độc ngu nhân thượng thả khả
Tối ác nho môn độc thư nhân
Tiễn đạp thư tự nghịch thiên địa
Nghịch thiên nghịch địa tội nan dong
Quân thân sư ân nhữ bất úy
Uổng sinh trần thế độc thư nhân
Kiến ngô chân kinh tức tốc cải
Khả miễn thiên kham thánh hiền sân
Tòng kim tích tự căn bản cố
Thượng thiên hộ hữu nhữ danh thành
Khuyến chúng sinh
Tu bảo thân
Vạn ác dâm thủ nghi tiên giới
Nãi khả tá giả lai tu chân
Thả khán cổ kim cuồng dâm bối
Tính mệnh giang san khái diệt vong
Trụ vương sủng hạnh đát phi nữ
Chư hầu hội thượng diệt thành thang
U vương ngô vương diệc như thử
Đổng trác lữ bố nhân thiền vong
Tham dâm bại tiết bả mệnh thương
Văn ngã chân kinh tu sám hối
Đầu đầu cấm giới tính danh hương
Nhất linh chân tính tiên thiên vật
Thể thị động lai tĩnh thị linh
Ngộ giả tài bồi cập hàm dưỡng
Thành tiên thành thánh cập thành chân
Luyện tựu chân linh triêu kim khuyết
Chức ti hộ quốc dữ hữu dân
Mê nhân si si cánh bất ngộ
Tửu sắc tài khí đương bảo trân
Lục dục thất tình mê chân tính
Vong khước tiên thiên nhất điểm linh
Ngô kim chỉ điểm linh san lộ
Nãi tại kinh trung tử tế tầm
Chí tâm quy mệnh lễ
Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ
Cửu thiên huyền nữ nhân từ cứu thế tứ phúc xá tội đại từ tôn huyền nữ cứu thế trứ chân kinh
Nhân từ hộ quốc tế lương dân
Trung thần hiếu tử kì khấu thỉnh
Tức giá tường vân hàng đàn đình
Ngộ nan tị nan
Địch cát trình tường
Hiếu tử tụng thử kinh
Phụ mẫu tăng hà linh
Gia trạch tụng thử kinh
Hợp gia bảo an ninh
Hành nhân tụng thử kinh
Đồ lộ bảo an bình
Chu thuyền bội thử kinh
Ba lãng tức khắc bình
Thư sinh khán thử kinh
Hổ bảng định tiêu danh
Thương nhân tụng thử kinh
Lợi lộ định hanh thông
Phụ nữ tụng thử kinh
Tất hoạch sản kì lân
Nhược vi quá thế phụ mẫu tụng thử kinh
Cửu huyền thất tổ tận siêu thăng
Đãn tu thân hành tâm mộ
Thiết vật tâm vi bất tuân
Như hữu vọng hành để hủy
Thí ngô bảo kiếm đoạn vô tình
Ngô trứ chân kinh vi cứu thế
Quảng độ diêm phù thế thượng nhân
Đãn nguyện thương sinh tâm tảo ngộ
Tùy ngô huyền nữ phục tiên thiên

Chí tâm quy mệnh lễ
Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ
Vô cực vô thượng cửu thiên huyền nữ cứu khổ cứu nan đại từ tôn
Đạo đức thiên tôn tán viết
Cửu thiên huyền nữ công đức trọng
Lịch kiếp cứu thế hàng cửu trọng
Trừ gian nịnh
Bảo nhân quân
Loạn thần nghịch tử tao hoành họa
Tử đáo âm ti cấm tù lung
Ta than quần lê bối
Phụ nghĩa vong ân bối thánh hiền
Mê ư tửu sắc nhược cuồng điên
Thính bãi chân kinh tu sám hối
Hiếu kính song thân sùng thánh hiền
Mạc tham tửu
Mạc tham tài
Nhẫn khí thì thường kí tại hoài
Thảng hữu tham sân si ái dục
Nhậm nhữ sám hối diệc đồ nhiên
Chấp mê bất ngộ cam tạo nghiệt
Nan đào tật bệnh họa triền miên
Đãn năng tụng kinh tồn sám hối
Tự nhiên thanh cát phúc miên miên

Quan thánh đế quân tán viết
chân kinh cứu thế bản hồ nhân
Phổ độ quần luân xuất mê tân
An bang định quốc hộ nhân quân
Dân an vật phụ hưởng thăng bình
Bảo kiếm quang mang trừ gian nịnh
Ngỗ nghịch nan đào họa tương xâm
Đãn năng tụng kinh tồn sám hối
Thượng thiên bất gia hối tội nhân
Khuông phù chính nghĩa hoành thiên đạo
Đức phối can khôn cảm thiên tâm
Lịch kiếp
Miễn luân phàm tục tái hạ trần
Hội đồng thánh thánh hiển tiên hương
Điểm hóa linh tuyền cứu vạn dân
Khả liệu ngược tật kì diệu bệnh
Tế thế công ân hải dạng thâm
Đại thiên tuyên hóa tịch pháp môn
Trung dong đại đạo phục trung hưng
Tứ duy bát đức phán vũ nội
Kiêu li đồi phong tự tiêu trầm
Cứu thế chân kinh bố thiên hạ
Đạo nhật quang huy chiếu vạn dân

Nhân thiên giáo chủ tán viết
Tiên thiên đại đạo đức vô lượng
Quảng bố thập phương phóng quang mang
Lịch kiếp cứu thế độ mê tân
Từ bi dữ thánh tịch từ hàng
Đức trạch phối thiên công bưu bỉnh
ức vạn thiên thu hiển tiên hương
Trấn thủ can bì thi pháp vũ
Thương lê cảm đái mộc ân quang
Ngô kim chỉ tỉnh chư chúng sinh
Công ân hạo đại bất nghi vong
Phương phương xiển giáo hóa ngu ngoan
Hóa mê tỉnh ngộ chấn luân thường
Xử xử khai đường bá bồ đề
Triệu dân khang thái quốc vận xương
Cung tụng chân kinh quy y thánh
Đồng phó từ hàng vãng tây phương

Văn tuyên thánh vương tán viết
Huyền nữ tiên nương trứ chân kinh
Vệ quốc tế lương dân
Công đức phối thiên địa
Cứu thế độ mê tân
Lịch kinh ức vạn kiếp
Duy trì đạo thống trương tứ duy
Nho tông chân truyền
Bát đức luân thường
Khuông chính nhân tâm
Bất thiên bất dịch đạt khang trang
Kinh thanh lãng tụng kinh thần quỷ
Tiêu tai giải ách tích trinh tường
Tử đồng đế quân tán viết
Chân kinh công đức vô lượng
Quần chân phổ khung thương
Nhất thiết yêu ma củng thủ
Chư bàn quỷ túy tiềm tàng
Vạn đạo tường quang phổ chiếu
Thiên tằng ác nghiệt giai không
Kinh thanh phúng tụng
Dân khang vật phụ
Quốc vận long xương
Quần lê xích tử tuân kinh cú
Phổ thiên chi hạ trình thụy tường
Cứu thế chân kinh công đức ức
Ân cần phúng tụng độ mê tân
Thu kinh kệ
Đệ tử tụng chân kinh
Tụng thành đối cao chân
Từ bi cứu thế
Liên mẫn thương sinh
Từ quang chiếu đại đồng
Diễn giáo thuyết pháp độ chúng sinh
Ân cần hóa mê tân
Tụng kinh dĩ tất
Kê thủ tạ lễ
Vô cực thánh chúng đại từ tôn
Chí tâm quy mệnh lễ
Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ
Vô cực vô thượng cửu thiên huyền nữ cứu khổ cứu nan đại từ tôn

Chí tâm quy mệnh lễ
Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ
Cửu thiên huyền nữ nhân từ cứu thế tứ phúc xá tội đại từ tôn
Chí tâm quy mệnh lễ
Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ
Cửu thiên huyền nữ hộ quốc hữu dân cứ
U thế đại từ tôn

 

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 670
  • 56
  • 2.406
  • 127
  • 6.409.504
  • 854.893