Thần tiên Việt Nam

Vương Mẫu Chân Kinh 越南道教

 

Đạo Giáo Thần Tiên

 

越南道教

Tây Vương Mẫu Chân Kinh

(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ)

 

越南道教 thần tiên việt nam Taoist

 

 

Dao trì kim mẫu phổ độ thu viên định tuệ giải thoát chân kinh
Dao trì kim mẫu tán
Dao trì kim mẫu.
Phổ thiên doanh đông trắc diệu ki
Khuyến chúng tồn đức học thiện nghi.
Giác ngộ sám hối tu chánh quả
Tuệ tri quán triệt đăng trung trì.
Kim bút khai khoa vô tư khúc
Chương thành diệu châu xán lí ngư.
Toàn bằng đạo tâm vãn mê lộ
Quyển tán đoàn viên nhạc phúc cơ.
Tiêu diêu khoái nhạc.
Vô cực dao trì đại thánh tây vương kim mẫu đại thiên tôn
tam xưng

Đổng song thành tiên cô.
Thải vân phiếu miểu xuất dao trì
Tùy giá côn lôn nhâm sở chi.
Luyện tựu Tiên đăng diệu quả
Dưỡng thành xá lợi thuyết thiện thi.
Liên thai tọa thượng hoa thiên đóa
Cam lộ bình trung liễu nhất chi.
Tự tại quan âm quan tự tại
Bà tâm độ tận chúng sinh si.

Khâm phụng
Dao trì kim mẫu phổ độ thu viên định tuệ giải thoát Chân kinh ý chỉ
Thiết thử tam kì
Phổ độ đông lâm
Thu viên linh tính
Độ tận khôn kiền.
Khái tư thế đạo
Viễn cổ dịch thiên
Nhân tâm hãm nịch
Đa thất tâm điền.
Luân hồi vô tức
Họa nan thảm triền
Nhân giai  tính
Vô dĩ hồi thiên.
Thùy tri tính mệnh
Tu dưỡng chu toàn
Thuyết tư định tuệ
Giải thoát vi tiên.
Thải nữ truyện kinh
Từ hàng niệm kiền
Tích ban nhất quyển
Phó liệt thất biên.
Thần nhân hiệu mệnh
Dịch dịch kiền kiền
Thư thành truyện thế
Phúc đức miên miên.
Khâm tai
Vật hốt
Ý chỉ tuyên độc kỉ tất
Thần nhân kê thủ tạ ân.

Thủy tán
Dương chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên
Tính không bát đức lợi nhân thiên.
Phúc thọ quảng tăng duyên
Diệt tội tiêu khiên
Hỏa diễm hóa hồng liên.

Hương tán
lô hương sạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Thánh tiên hải hội tất diêu văn.
Tùy xử kết tường vân
Thành ý phương ân
Thánh tiên hiện toàn thân.

Tịnh đàn tán
thanh tịnh chi thủy
Nhật nguyệt hoa khai
Dương liễu chi đầu sái trần ai.
Nhất tích tịnh huyền đàn
Trừ uế trừ ương
Tiêu tai hàng cát tường.
Thanh tuyền long biến hóa tịnh trần đại thiên tôn

Kính tụng thần chú.

Tịnh khẩu thần chú
đan chu khẩu thần
Thổ uế trừ phân
Thiệt thần chánh luân
Thông mệnh dưỡng thần.
La thiên xỉ thần
Khước tà vệ chân
Hầu thần hổ bí
Khí thần dẫn tân.
Tâm thần đan nguyên
Lệnh ngã thông chân
Tư thần luyện dịch
Đạo khí trường tồn.
Cấp cấp như luật lệnh.

Tịnh tâm thần chú
thái thượng thai tinh
ứng hóa vô đình
Khu tà phược mị
Bảo mệnh hộ thân.
Trí tuệ minh tịnh
Tâm thần an ninh
Tam hồn vĩnh cố
Phách vô tang khuynh.
Cấp cấp như luật lệnh.

Tịnh thân thần chú
linh bảo thiên tôn
An úy thân hình
Đệ tử hồn phách
Ngũ tạng huyền minh.
Thanh long bạch hổ
Đội trượng phân vân
Chu tước huyền vũ
Đãi vệ ngã chân.
Cấp cấp như luật lệnh.

Tịnh tam nghiệp thần chú

thân trung chư nội cảnh
Tam vạn lục thiên thần.
Động tác lí hành tàng
Tiền kiếp tịnh hậu nghiệp.
Nguyện ngã thân tự tại
Thường trụ tam bảo trung.
Đương vu kiếp hoại thì
Ngã thân thường bất diệt.
Tụng thử chân văn thì
Thân
Tâm
Khẩu nghiệp giai thanh tịnh.
Cấp cấp như luật lệnh.

Tịnh đàn thần chú

thái thượng thuyết pháp thì
Kim chung hưởng ngọc âm.
Bách uế tàng cửu địa
Quận ma hộ khiên lâm.
Thiên hoa tán pháp vũ
Pháp cổ chấn mê trầm.
Chư thiên canh thiện tai
Kim đồng phủ dao cầm.
Nguyện khuynh bát hà quang
Chiếu y quy y tâm.
Tảo pháp đại pháp cảo
Dực đãi ngũ vân thâm.
Cấp cấp như luật lệnh.

An thổ địa thần chú

nguyên thủy an trấn
Phổ cáo vạn linh
Nhạc độc chân quan
Thổ địa chi linh.
Tả xã hữu tắc
Bất đắc vọng kinh
Hồi hướng chánh đạo
Nội ngoại túc thanh.
Các an phương vị
Bị thủ đàn đình
Thái thượng hữu mệnh
Sưu bộ tà tinh.
Hộ pháp thần vương
Bảo vệ tụng kinh
Quy y đại đạo
Nguyên hanh lợi trinh.
Cấp cấp như luật lệnh.

Tịnh thiên địa thần chú

Thiên địa tự nhiên
Uế khí phân tán
Đỗng trung huyền hư
Hoảng lãng thái nguyên.
Bát phương uy thần
Sử ngã tự nhiên
Linh bảo phù mệnh
Phổ cáo cửu thiên.
Kiền la đáp na
Đỗng cương thái huyền
Trảm yêu phược tà
Độ nhân vạn thiên.
Trung sơn thần chú
Nguyên thủy ngọc văn
Trì tụng nhất biến
Khước bệnh duyên niên.
Án hành ngũ nhạc
Bát hải tri văn
Ma vương thúc thủ
Thị vệ ngã hiên.
Hung uế tiêu tán
Đạo khí trường tồn.
Cấp cấp như thái thượng lão quân luật lệnh sắc.

Kim quang thần chú

Thiên địa huyền tông
Vạn khí bổn căn
Quảng tu vạn kiếp
Chứng ngã thần thông.
Tam giới nội ngoại
Duy đạo độc tôn
Thể hữu kim quang
Phúc ánh ngô thân.
Thị chi bất kiến
Thính chi bất văn
Bao la thiên địa
Dưỡng dục quần sinh.
Thụ trì vạn biến
Thân hữu quang minh
Tam giới đãi vệ
Ngũ đế ti nghênh.
Vạn thần triêu lễ
Dịch sử lôi đình
Quỷ yêu tang đảm
Tinh quái vong hình.
Nội hữu phích lịch
Lôi thần ẩn danh
Đỗng tuệ giao triệt
Ngũ khí đằng đằng.
Kim quang tốc hiện
Phúc hộ chân nhân.
Cấp cấp như ngọc hoàng thượng đế luật lệnh sắc.

Chúc hương thần chú

Đạo do tâm học
Tâm giả hương truyện
Hương nhiệt ngọc lô
Tâm tồn đế tiền.
Chân linh hạ phán
Tiên bái lâm hiên
Lệnh thần quan cáo
Kính đạt cửu thiên.
Sở kì sở nguyện
Hàm tứ như ngôn.

Dao trì kim mẫu phổ độ thu viên định tuệ giải thoát chân kinh

cung thỉnh vô cực dao trì đại thánh tây vương kim mẫu bảo cáo.
Thất nguyệt thập bát nhật thánh đản
Chí tâm quy mệnh lễ.
tam xưng

Thiên địa khai thái
Vô cực thánh mẫu
Long hoa thắng hội yến dao trì
Vạn linh thống ngự truyện giáo chỉ
Chư tiên hiến thọ
Liệt thánh xưng thương
Thiên uy chỉ xích
Công cao đức trọng
Đại tiếp quyền hành
Tiên chủ đạo tông
Tam thiên thị nữ
Tấu sinh hoàng chi thiên nhạc
Bách tuế bàn đào
Khai kim bích chi linh viên
Cứu chúng sinh chi khổ nan
Sái cam lộ vu trần hoàn
Đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ.

Vô cực dao trì đại thánh tây vương kim mẫu đại thiên tôn tam xưng thập nhị khấu thủ

Thị thì
Dao trì kim mẫu tại vô cực quang trung
Mệnh thải nữ đổng song tiên cô cung truyện kinh ngôn.

Kim mẫu viết
Tự cổ ngô sư
Huyền huyền thượng nhân
Truyện đạo vu mộc công
Mộc công
Truyện đạo vu ngô
Nhi hậu khẩu khẩu tương truyện
Bất kí văn tự
Nhi kim
Thiên khai hoành đạo
Phổ độ đông lâm
Nguyện thế nhân
Tảo cầu minh sư
Tham thấu tâm tính
Vô như hồng trần hỏa trạch
Đọa chi thậm dịch
Xuất chi thậm nan
Nhược vô tuệ lực
Hà năng giải thoát
Dục cầu giải thoát
Tiên tu định tuệ.

Thì
Từ hàng đại sĩ hợp chưởng cung kính
Nhi bạch mẫu ngôn
Nguyện mẫu khai phương tiện chi môn
Thuyết giải thoát chi đạo
Chúng sinh chi hạnh
Tắc từ hàng chi hạnh dã
Nhĩ thì
Kim mẫu từ nhan đại duyệt
Đối từ hàng đại sĩ ngôn
Nhĩ dĩ đại từ tâm
Hiển hóa đông thổ
Kim dĩ giải thoát tương thỉnh
Nhĩ kì tĩnh thính
Ngô vi tuyên thuyết phổ độ thu viên định tuệ giải thoát chân kinh.

Bỉ thì
Thiên phóng tường quang
Thải vân nhiễu hộ
Loan hạc thị vệ
Tinh bái bố không
Kim mẫu thừa cửu phượng chi liễn
Giá ngũ sắc chi vân
Nhất thì
Tam giáo thánh hiền câu lai ủng hộ
Thiên hoa tân phân
Tiên nhạc tiết tấu.

Vu thị
Kim mẫu bi mẫn đông lâm nhi nữ
Phóng vô cực chi quang
Tức vu quang trung
Nhi tuyên thuyết viết
Thiên tòng vô cực trung khai
Thái cực nhật nguyệt tam thai
Nhật nguyệt âm dương vận chuyển
Nhân tòng âm dương phôi thai
Hoặc vi nam hề vi nữ
Giai tòng vô cực nhi lai
Chỉ vi trung gian nhất động
Siếp thì lạc hạ trần ai
Trụy nhập ngũ trọc ác thế
Tham luyến tửu sắc khí tài
Nhân thử luân hồi toàn chuyển
Tình ba dục hải sinh tai
Huyết thủy chu lưu khả mẫn
Thi hài di thoát kham ai
Kim mẫu thuyết kinh chí thử
Bà tâm từ lệ tần thôi.

Nhĩ thì
Từ hàng tôn giả hợp chưởng cung kính nhi thỉnh viết
Đệ tử văn mẫu kim ngôn
Vô cực kí sinh thái cực
Lưỡng nghi hựu phân tam gia
Vạn vật do thử nhi sinh
Hựu phục do thử nhi diệt
Hà bất lệnh kì bất sinh bất diệt
Dĩ miễn huyết lưu mãn địa
Cốt thoát như sơn
Khởi bất thậm hạnh.

Kim mẫu viết
Thái cực phân phán
Thiên địa sinh vật chi tâm dã
Huyết lưu mãn địa
Cốt thoát như sơn
Vạn vật tự tác chi nghiệt dã
Nhĩ kim vấn thử
Đãn hữu bất sinh bất diệt chi đạo
Nhi vô bất sinh bất diệt chi lí.

Nhĩ thì
Từ hàng tôn giả
Trường quỵ tọa tiền
Cảm thỉnh tuyên thuyết bất sinh bất diệt chi đạo.

Kim mẫu phủ ưng lương cửu viết
Cư ngô ngữ nhữ
Đạo giả
Phản bổn chi dụng dã
Vạn vật giai hữu bổn
Do bổn nhi sinh chi
Do chi nhi sinh diệp
Do diệp nhi sinh hoa
Do hoa nhi kết quả
Nhân dữ vạn vật bất đồng chất
Nhi đồng lí dã
Bổn lập tắc căn sinh
Căn sinh chi diệp mậu
Bổn khô tắc căn hủ
Căn hủ chi diệp linh
Thị dĩ tu đạo cố bổn
Cố bổn giả hà
Nhân dĩ hiếu đệ vi bổn
Đạo dĩ tinh thần vi bổn
Hiếu đệ lập
Nhi nhân vô quý
Tinh thần túc
Nhi đạo khả tu
Tu đạo vô tha
Hoàn toàn bổn lai diện mục nhi kỉ
Tinh thần tòng hà xử tán xuất
Hoàn tòng hà xử thu lai.

Từ hàng tôn giả
Văn mẫu sở ngôn tâm trung đại ngộ
Hựu phục kê thủ thỉnh viết
Đệ tử duyến thâm
Hạnh mông xiển minh đạo quả
Cảm khấu từ bi tái kì giải thoát chi đạo
Khả hồ.

Kim mẫu viết.
Giải thoát phi nan
Nan tại định tuệ
Thân tâm đại định
Tiện sinh trí tuệ.
Trí tuệ kí sinh
Giải thoát diệc dịch
Dục minh giải thoát
Tiên trừ lục tặc.
Nhĩ bất thính thanh
Mục bất thị sắc
Thân bất xúc ô
Ý bất trứ vật.
Tị bất vọng xú
Khẩu bất tham thực
Lục tặc kí không
Ngũ uẩn tự minh.
Thụ tưởng hành thức
Như kính kiến hình
Ngũ uẩn kí minh
Tam gia hội hợp.
Tinh khí dữ thần
Trường dưỡng hoạt bát
Thượng hạ lưu thông
Hà nan giải thoát.

Từ hàng tôn giả văn thính mẫu ngôn
Tâm trung lãng ngộ
Kê thủ kim dung nhi tác tụng viết.

Tự tòng vô cực sinh thái cực
Hoặc vi nhân hề hoặc vi vật.
Luân hồi sinh tử ki thiên tao
Trụy lạc do lai nan giải thoát.
Bất thức cố bổn nhi tu thân
Hựu như thụ khô vô chi diệp.
Dao trì kim mẫu phát từ bi
Thân giá bạch vân phú bối diệp.
Tiên ngôn đạo quả hợp tam gia
Hậu thuyết trí tuệ tu định lực.
Lục tặc tảo trừ ngũ uẩn không
Phản bổn hoàn nguyên vi thượng trứ.

Dao trì đãi giá thải nữ tiên cô tụng viết.

Từ hàng đạo nhân đại từ bi
Chí tam tái tứ cầu giải thoát.
Hà mông kim mẫu thuyết phân minh
Chỉ phá thiên ki chân diệu quyết.

Đại thành chí thánh hưng nho trì thế thiên tôn tụng viết.

Nhân dĩ hiếu đệ vi căn bổn
Đạo dĩ tinh thần vi diệu dược.
Bổn lập nhi hậu đạo tự sinh
Thành tiên thành thánh bằng nhân tác.

Thái thượng lão quân chưởng giáo thiên tôn tụng viết.

Kháp như cửu bệnh ngộ lương y
Hựu như thanh thiên hiện bạch hạc.
Quyền quyền phục ưng triêu ngũ khí
Tam hoa tụ đính năng thoát xác.

Thích già mưu ni cổ  thiên tôn tụng viết.

Kim mẫu chân ngôn bất nhẫn bí
Cú cú đô thị ba la mật.
Giải thoát định tuệ đại công phu
Lưu dữ chúng sinh tác chu tiếp.

Chúng thánh canh tụng kỉ tất
Kim mẫu thuyết kinh phương hoàn
Thải nữ đãi vệ
Loan giá đằng không
Thì
Tam giáo thánh hiền
Thập phương thánh tiên
Đính lễ cung kính
Tín thụ phụng hành
Lưu truyện thử kinh độ thế
Thu viên định tuệ
Hồng trần nhi nữ
Tảo dạ tụng niệm
Tức khẩu ứng tâm
Tâm tâm thượng triêu
Kim mẫu tự phái hộ vệ thần chi ủng hộ
Thân vô ma khảo
Gia hữu bình an
Quốc hữu thanh thái
Nhật niệm thử kinh
Bảo hộ an ninh
Dạ niệm thử kinh
Mộng lí vô kinh
Hành niệm thử kinh
Thổ địa vệ linh
Chu xa niệm thử kinh
Lữ đồ bảo trường hanh
Niệm niệm giai thanh cát
Khẩu khẩu tận siêu thăng.

Dao trì kim mẫu phổ độ thu viên định tuệ giải thoát chân kinh chung.

Từ âm thánh tiên
nhất quyển thu viên định tuệ kinh
Kim đan bạt tụy tích ban hành.
Nhĩ chiêm cung tác hoàn thành bạt
Vũ nội nhân tri biểu chí thành.
Trần hoàn khổ nan tự triều thôi
Cập tảo tu thân tịnh tục ai.
Tĩnh tọa dụng công thì tập tập
Thử kinh tảo dạ niệm tam hồi.
Niệm kinh chỉ yếu hội tâm duy
Bách quái thiên ma hàm phục chi.
Tối hảo thiện phòng trừ tạp niệm
Diệc phân miếu vũ dữ gia cư.

Kinh thành

Diêu trì kim mẫu phổ độ thu viện định huệ giải thóat chân kinh (trọn bộ Diêu trì kim mẫu định huệ giải thóat chân kinh)

Diêu trì kim mẫu tán
Diệu trì kim mẫu
Cùng khắp không thiên lệch Diệu cơ của biển đông
Khuyên người tồn đức học làm thiện
Giác ngộ sám hối tu chánh quả
Tuệ tri quán triệt đăng trung trì
Kim bút khai khoa vô tư không thiên vị
Thơ văn thành diệu châu sáng lý ngư (cá chép)
Tòan nương đạo tâm vãn mê lộ
Thơ tán đòan viên nền vui phúc tiêu dao khóai lạc.
Vô cực diêu trì đại thánh tây vương mẫu đại thiên tôn (3 lần)

Hương tán
Lư hương chợ nóng
Pháp giới mông huân
Thánh tiên hải hội nghe hiểu xa
Tùy nơi kết tường vân
Thành ý đầy đủ
Thánh tiên hiện tòan thân.
Tịnh đàn tán
Nguồn nước thanh tịnh
Nhật nguyệt khai hoa
Đầu nhành dương liễu vẫy nước trần ai
Một giọt nước tịnh huyền đàn
Trừ uế trừ ương
Tiêu tai hang cát tường.
Thanh tuyền long biến hóa tịnh thần đại thêin tôn
(3 lần).
 Tịnh
Kính tụng thần chú.
Tịnh khẩu thần chú
Đan chu khẩu thần
Thổ uế trừ phân (hung khí)
Thiệt thần chánh luân (thường)
Thông mệnh dưỡng thần.
La thiên xỉ thần
Khước tà vệ chân
Hầu thần hổ bí
Khí thần dẫn tân
Tâm thần đan nguêyn
Lệnh ngã thông chân
Tư thần luyện dịch
Đạo khí trường tồn.
Cấp cấp như luật lệnh.

Tịnh tâm thần chú
Thái thượng thai tinh
ứng hóa vô đình
Khu tà phược mị
Bảo mệnh hộ thân
Trí tuệ minh tịnh
Tâm thần an ninh
Tam hồn vĩnh cố
Phách vô tang (mất) khuynh
Cấp cấp như luật lệnh.

Tịnh thân thần chú
Linh bảo thiên tôn
An úy thân hình
Đệ tử hồn phách
Ngũ tạng huyền minh
Thanh long bạch hổ
Đội trượng phân vân
Chu tước huyền võ
Đãi vệ ngã chân
Cấp cấp như luật lệnh.
Tịnh tam nghiệp thần chú
Thân trung chư nội cảnh
Tam vạnlục thiên thần
Động tác lí hành tàng
Tiền kiếp tịnh hậu nghiệp
Nguyện ngã thân tự tại
Thường trụ tambảo trung
Đương vu kiếp họai thì
Ngã thân thường bất diệt.
Tụng thử văn thì
Thân
Tâm
Khẩu nghiệp giai thanh tịnh.
Cấp cấp như luật lệnh.

Tịnh đàn thần chú
Thái thượng thuyết pháp thì
Kim chung hường ngọc âm
Bách uế tàng cửu địa
Quân ma hộkhiên lâm, thiên hoa tán pháp vũ
Pháp cổ chấn mê trầm.
Chư thiên canh thiện tai
Kim đồng phủ dao cầm
Nguyện khuynh bát hà quang
Chiếu y quy y tâm
Tả pháp đại pháp cảo
Dực đãi ngũ vân thâm
Cấp cấp như luật lệnh.

An thổ địa thần chú
Nguyên thủy an trấn
Phổ cáo vạn linh
Nhạc độc chân quan
Thổ địa chi linh
Tả xã hữu tắc
Bất đắc vọng kinh
Hồi hướng chánh đạo
Nội ngọai túc thanh
Các an phương vị
Bị thủ đàn đình
Thái thượng hữu mệnh
Sưu bộ tà tinh
Hộ pháp thần vương
Bảo vệ tụng kinh
Quy y đại đạo
Nguyên hanh lợi trinh
Cấp cấp như luật lệnh.
Tịnh thiên đại thần chú
Thiên địa tự nhiên
Uế khí phân tán
Đỗ trung huyền hư
Hỏang lãng thái nguyên
Bát phương uy thần
Sử ngã tự nhiên
Linh bảo phù mệnh
Phổ cáo cửu thiên
Kiền la đáp na
Đổng cương thái huyền
Trảm yêu phược tà
Độ nhân vạn thiên
Trung sơn thần chú
Nguyên thủy ngọc văn
Trì tụng nhất biến
Khước bệnh duyên niên

Án hành ngũ nhạc
Bát hải tri văn
Ma vương thúc thủ
Thị vệ ngã hiên
Hung uế tiêu tán
Đạo khí trường tồn
Cấp cấp như thái thượng lão quân luật lệnh sắc.

Kim quang thần chú
Thiên địa huyền tong
Vạn khí bổn căn
Quảng tu vạnkiếp
Chứng ngã thần thông.
Tam giới nội ngọai
Duy đạo độc tôn
Thể hữu kim quang
Phúc ánh ngô thân.
Thị chi bất kếin
Thính chi bất văn
Bao la thiên địa
Dưỡng dục quần sinh.
Thụ trì vạn biến
Thân hữu quang minh
Tam giới đãi vệ
Ngũ đế ti nghênh vạn thần triêu lễ
Dịch sử lôi đinh
Quỷ yêu tang đảm
Tinh quái vong hình.
Nội hữu phích lịch
Lôi thần ẩn danh
Đỗng tuệ giao triệt
Ngũ khí đằng đằng

Kim quang tốc hiện
Phúc hộ chân nhân.
Cấp cấp như ngọc hòang thượng đế luật lệnh sắc.

Chúc hương thần chú

Đạo do tâm học
Tâm giả hương truyện
Hương nhiệt ngọc lô
Tâm tồn đế tiền.
Chân linh hạ pháp
Tiên bái lâm hiên
Lệnh thần quan cáo
Kính đạt cửu thiên.
Sở kỳ sở nguyện
Hàm tứ như ngôn.


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 5.225
  • 175
  • 9.180
  • 165
  • 5.491.506
  • 831.050