Thần tiên Việt Nam

Tứ Bất Tử Chân Kinh 四不死真经 -Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

TỨ BẤT TỬ CHÂN KINH 四不死真经

傘圓山聖、扶董天王、褚童子、柳杏公主。

 tan_vien_son_thanh_29.jpg

 

KHẤN LỄ TẢN VIÊN SƠN THÁNH CHÂN KINH

伞圆山圣真经

Khấn

Việt Nam Quốc: Địa chỉ … Năm… tháng… ngày…

Tín Sỹ: ……

伞圆山圣宝诰 志心朝礼, 龙种特生,

 鸢州隐迹, 孝义彰厥德, 仙杖传救死之玄,

仁慈素其心, 神书报度生之秘, 升天有术,

羽翰白日飞冲, 缩地腾光, 杖屡红尘变化,

鸾乩屡降, 助善道以弘开, 凤诰累颁光,

善堂之新价, 道仙降仙品, 德显神威,

Tản Viên Sơn Thánh Bảo Cáo

Chí tâm triều lễ,

Long chủng đặc sinh,

Diên châu ẩn tích,

Hiếu nghĩa chương quyết đức,

Tiên trượng truyền cứu tử chi huyền,

Nhân từ tố kì tâm,

Thần thư báo độ sinh chi bí,

Thăng thiên hữu truật,

Vũ hàn bạch nhật phi trùng,

Súc địa đằng quang,

Trượng lũ hồng trần biến hóa,

Loan kê lũ giáng,

Trợ thiện đạo dĩ hoằng khai,

Phượng cáo lũy ban quang,

Thiện đường chi tân giới,

Đạo tiên giáng tiên phẩm,

Đức hiển thần uy,

伞圆山圣三位大王上等神天尊,

钦诵

Tản viên sơn thánh

Tam vị đại vương

Thượng đẳng thần thiên tôn,

Khâm tụng,

ĐỨC THÁNH TẢN VIÊN SƠN

Hương Tán

Hương phần bửu đỉnh .

Khí đạt huyền khung.

Thần nhân hợp nhất yết dao cung .

Tuỳ xứ hiển thần thông .

Lan triện không .

Vạn thánh hội đan trung .

Chí tâm qui mệnh lễ

Truyền Thầm Đạt Khổn Thiên Tôn   

Nhiên Chúc Tán

Sơ nhiên chúc cự , phóng đại quang minh

Linh tâm bất muội cộng trừng thanh .

Trần niệm bất trùng minh

Tảo đãng phàm tình .

Thái Thượng đại đan thành .

Chí tâm qui mệnh lễ

Từ Quang Phổ Chiếu Thiên Tôn 

Tịnh Khẩu Thần Chú

Đan châu khẩu thần .

Thổ uế trừ phân .

Thiệt thần chính luân .

Thông mệnh dưỡng thần .

La thiên xỉ thần .

Tà vệ chân .

Hầu thần hổ phún .

Khí thần dẫn tân .

Tâm thần đan nguyên .

Lệnh ngã thông chân .

Tư thần liên dịch .

Đạo khí trường tồn .

Tịnh Tâm Thần Chú

Thái thượng đài tâm .

Ứng biến vô đình .

Khu tà phược mị .

Bảo mệnh hộ thân .

Trí huệ minh tịnh .

Tâm thần an ninh .

Tam hồn vĩnh cửu .

Phách vô táng khuynh .

Tịnh Thân Thần Chú

Linh Bửu Thiên Tôn .

An uỷ thân hình .

Đệ tử hồn phách .

Ngũ tạng huyền minh.

Thanh long bạch hổ .

Đội trượng phân vân .

Chu tước huyền vũ .

Thị vệ thân hình .

An Xã Lệnh Thần ChúNguyên Thuỷ an trấn .

Phổ cáo vạn linh .

Nhạc độc chân .

Thổ địa chỉ linh .

Tả xã hữu tắc .

Bất đắc vọng kinh .

Hồi hướng chính đạo .

Nội ngoại túc thanh .

Các an phương vị .

Bị thủ đàn Gia đình .

Thái thượng hữu mệnh .

Sưu bộ tà tinh .

Hộ pháp thần vương .

Bảo vệ tụng kinh .

Qui y đại đạo .

Nguyên hanh lợi trinh .

Chí tâm phục mệnh lễ

Tản Viên Sơn thánh

Sơn quốc chúa đại vương

Dực bảo trung hưng

Thượng đẳng tối linh thần

Thái Bạch, Long Vương

Ban mộc tinh, bí pháp truyền

Ban phúc, phù công danh

Cứu chúng sinh chi khổ nạn

Thần trú lưu hành, phổ tiêu bất thường

Hồng thủy phi diệt, khai trừ thủy cảnh

Thiên đạo vạn thông, cảm hữu can chi

Xá tống hỏa quan, xích thư sở cáo

Tứ sinh lục đạo. Hữu cảm tất phù

Tam giới thập phương vô cầu bất ứng

Lăng xương cốt cách ngọc tinh thần

Mang dấu rồng thiên xuống hạ trần

Thái Vĩ cùng tiên trên Thượng giới

Sinh ra Thánh Tản tại nước Nam

Nam quốc Tản Viên Sơn thánh

Hương hỏa hiển thánh

Đại bi – Đại nguyện – Đại thánh – Đại từ

Khai sơn hộ quốc

Lịch ứng thượng đẳng tối linh thần

Đệ nhất bách thần

Nam thiên thánh tổ thiên tôn

 

 phu_dong_thien_vuong_anh_29.jpg

Phù Đổng Thiên Vương Chân Kinh

扶董天王真经

 

Sáu đời Hùng vận vừa suy

Vũ Ninh có giặc mới đi cầu tài.

Làng Phù Đổng có một người

Sinh ra chẳng nói, chẳng cười trơ trơ.

Những ngờ oan trái bao giờ,

Nào hay thần tướng đợi chờ phong vân.

Nghe vua cầu tướng ra quân,

Thoắt ngồi, thoắt nói muôn phần khích ngang.

Lời thưa mẹ, dạ cần vương,

Lấy trung làm hiếu một đường phân minh.

Sứ về tâu trước thiên đình,

Gươm vàng, ngựa sắt đề binh tiến vào.

Trận mây theo ngọn cờ đào,

Ra uy sấm sét, nửa chiều giặc tan.

Áo nhung cởi lại Linh San,

Thoắt đà thoát nợ trần hoàn lên tiên.

Miếu đình còn dấu cố viên.

Chẳng hay chuyện cũ lưu truyền có…?

Khấn: ….

Việt Nam Quốc: …

Địa chỉ: …

Đệ tử: …

Chí tâm phục mệnh lễ.

Phù Đổng Thiên Vương

(Tịnh khẩu thần chúc)

净口神咒 丹朱口神, 吐秽除氛, 舌神正论,

通命养神, 罗千齿神, 却邪卫真, 思神炼液,

道气长存, 急急如律 ,

Đan chu khẩu thần,

Thổ uế trừ phân,

Thiệt thần chính luận,

Thông mệnh dưỡng thần,

La thiên xỉ thần,

Khước tà vệ chân,

Tư thần luyện dịch,

Đạo khí trường tồn,

Cấp cấp như luật lệnh,

( 净心神咒) 太上台星, 应变无停, 驱邪缚魅,

保命护身, 智慧明净, 心神安宁, 三魂永久,

 魄无丧倾, 急急如律令,

(Tịnh tâm thần chúc)

Thái thượng đài tinh,

Ứng biến vô đình,

Khu tà phược mị,

Bảo mệnh hộ thân,

Trí tuệ minh tịnh,

Tâm thần an ninh,

Tam hồn vĩnh cửu,

Phách vô táng khuynh,

Cấp cấp như luật lệnh,

( 净身神咒) 灵宝天尊, 安慰身形, 弟子魂魄,

 五脏玄冥, 青龙白虎, 队仗纷纷, 朱雀玄武

 侍卫我真, 急急如律令,

(Tịnh thân thần chúc)

linh bảo thiên tôn,

An ủy thân hình,

Đệ tử hồn phách,

Ngũ tạng huyền minh,

Thanh long bạch hổ,

Đội trượng phân phân,

Chu tước huyền vũ,

Thị vệ ngã chân,

Cấp cấp như luật lệnh,

( 祝香赞) 香热玉炉, 信达九天, 恭祈圣临法筵,

 三焚献真仙, 诚意专精, 惟鉴在心处,

(Chúc hương tán)

Hương nhiệt ngọc lô,

Tín đạt cửu thiên,

Cung kì  thánh lâm pháp diên,

Tam phần hiến chân tiên,

Thành ý chuyên tinh,

Duy giám tại tâm xứ,

Phù Đổng Thiên Vương Chân Kinh

扶董天王宝诰 志心朝礼

雄朝启圣 朔岭降神

将真天将 人是奇人

最灵最秀 乃圣乃神

剑挥落雾 马跃腾云

龙扶貉国 电扫殷军

树榕脱剑 空里化身

消灾捍患 护国救民

累加凤诰 叠拜龙文

千秋正气 万古熇焄

伏望 灵声赫濯

至显至尊 朔山扶董大天尊

钦诵

Phù Đổng Thiên Vương Bảo Cáo

Chí tâm triều lễ

Hùng triều khải thánh

Sóc lĩnh giáng thần

Tương chân thiên tương

Nhân thị kì nhân

Tối linh tối tú

Nãi thánh nãi thần

Kiếm huy lạc vụ

Mã dược đằng vân

Long phù hạc quốc

Điện tảo ân quân

Thụ dong thoát kiếm

Không lý hóa thân

Tiêu tai hãn hoạn

Hộ quốc cứu dân

Lũy gia phượng cáo

Điệp bái long văn

Thiên thu chính khí

Vạn cổ hốc lưu

Mật vọng

Linh thanh hách trạc

Chí hiển chí tôn

Sóc sơn phù đổng đại thiên tôn

Khâm tụng.

PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG CHÂN KINH

Chí tâm phục mệnh lễ.

Nam quốc hiển linh

Phù đổng Thiên vương

Giáng xung thiên thần vương,

Thượng đẳng phúc thần.

Nhất vị tế cương nghị,

Hiển hựu anh linh Phù Đổng Thiên vương

Uy linh đại đức giáng cát tường

Nam Tiên hóa thân vi Thiên tướng

Bảo cảnh an dân thiên đạo trường

Quyền phân tinh đẩu tào tư ứng

Trên ba thước ngẩng đầu uy lực

Dưới tấc gang đi đứng thần thông

Cơn sấm sét Thiên uy ứng sợ

Cưỡi ngựa thiêng Thiên hộ Thân đồng

Nam quốc phù đổng thiên vương.

Hộ quốc an dân. Gậy thần hộ nhân gian

Xá chi yêu quái

Tứ sinh lục đạo

Hữu cảm tất phù

Tam giới thập phương

Vô cầu bất ứng

Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ

Cảm ân thiên địa

Chi hồng ân hà nhật nguyệt

Chiếu lâm chi hậu đức.

Chi ân hữu vạn báo đáp vô nhất

Kính cẩn thành tâm hành lễ

Nam quốc Tiên thánh tại đàn tiền.

Hương hỏa tài đạo lưu vạn kiếp.

Cảnh hóa phù hựu thiên vương.

Hưng hành diệu đạo thiên tôn

Tam Quan Thu Tán

Tam quan đại đế bảo cáo

Chí tâm quy mệnh lễ

 三官大帝宝诰  志心皈命礼

唯三圣人 乃一太极

普受浩劫家 之命 鼎膺无量品之褒

紫微清虚洞 总领功过

赐福赦罪解 普济存亡

道冠诸天 恩覃三界   大悲大愿

大圣大天

Duy tam thánh nhân

Nãi nhất Thái Cực

Phổ thụ hạo kiếp gia chi mệnh

Đỉnh ưng vô lượng phẩm chi bao

Tử vi thanh hư đỗng âm

Tổng lĩnh công quá

Tứ phúc xá tội giải ách

Phổ tể tồn vong

Đạo quan chư thiên

Ân đàm tam giới đại bi đại nguyện

Đại thánh đại từ

三元三品三官大帝

Tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế

三官九府三百六十应感天尊

Tam quan cửu phủ tam bách lục thập ứng cảm thiên tôn

 

 chu_dong_tu_de_quan_29.jpg

Chử Đồng Tử Chân Kinh

褚童子真经

Việt Nam Quốc: …

Địa chỉ: …

Đệ tử: …

Chí tâm phục mệnh lễ.

Chử Đồng Tử Đế Quân

(Tịnh khẩu thần chúc)

净口神咒 丹朱口神, 吐秽除氛, 舌神正论,

通命养神, 罗千齿神, 却邪卫真, 思神炼液, 道气长存, 急急如律令,

Đan chu khẩu thần,

Thổ uế trừ phân,

Thiệt thần chính luận,

Thông mệnh dưỡng thần,

La thiên xỉ thần,

Khước tà vệ chân,

Tư thần luyện dịch,

Đạo khí trường tồn,

Cấp cấp như luật lệnh,

( 净心神咒) 太上台星, 应变无停, 驱邪缚魅,

保命护身, 智慧明净, 心神安宁, 三魂永久,

 魄无丧倾, 急急如律令,

(Tịnh tâm thần chúc)

Thái thượng đài tinh,

Ứng biến vô đình,

Khu tà phược mị,

Bảo mệnh hộ thân,

Trí tuệ minh tịnh,

Tâm thần an ninh,

Tam hồn vĩnh cửu,

Phách vô táng khuynh,

Cấp cấp như luật lệnh,

( 净身神咒) 灵宝天尊, 安慰身形, 弟子魂魄,

五脏玄冥, 青龙白虎, 队仗纷纷, 朱雀玄武, 侍卫我真, 急急如律令,

(Tịnh thân thần chúc)

linh bảo thiên tôn,

An ủy thân hình,

Đệ tử hồn phách,

Ngũ tạng huyền minh,

Thanh long bạch hổ,

Đội trượng phân phân,

Chu tước huyền vũ,

Thị vệ ngã chân,

Cấp cấp như luật lệnh,

( 祝香赞) 香热玉炉, 信达九天, 恭祈圣临法筵,

 三焚献真仙, 诚意专精, 惟鉴在心处,

(Chúc hương tán)

Hương nhiệt ngọc lô,

Tín đạt cửu thiên,

Cung kì  thánh lâm pháp diên,

Tam phần hiến chân tiên,

Thành ý chuyên tinh,

Duy giám tại tâm xứ,

Tam giang trương bá Chử Đồng Tử đại vương

 三江张伯褚童子大王宝诰 志心朝礼

赵朝上将 都护国王

鬼赤统兵 皇天褒敕

兜鍪败贼 赵帝命臣

夜泽扬威 兰山建节

归神江上 显圣云中

却宋克陈 匡王护国

奠安社稷 讋服群凶

历代褒封 千秋济美

英风万古 忠义一门

乃圣乃神 乃文乃武

轰轰烈烈 赫赫灵灵

至勇至刚 大忠大孝

Tam giang trương bá Chử Đồng Tử đại vương bảo cáo.

Chí tâm triều lễ

Triệu triều thượng tướng

Đô hộ quốc vương

Quỷ xích thống binh

Hoàng thiên bao sắc

Đâu mâu bại tặc

Triệu đế mệnh thần

Dạ trạch dương uy

Lan sơn kiến tiết

Quy thần giang thượng

Hiển thánh vân trung

Khước tống khắc trần

Khuông vương hộ quốc

Điện an xã tắc

Triệp phục quần hung

Lịch đại bao phong

Thiên thu tế mỹ

Anh phong vạn cổ

Trung nghĩa nhất môn

Nãi thánh nãi thần

Nãi văn nãi vũ

Oanh oanh liệt liệt

Hách hách linh linh

Chí dũng chí cương

Đại trung đại hiếu

敕封天枢检校侯三江爽邦却敌都护国王张大王天尊

Sắc phong thiên xu kiểm hiệu hầu tam giang sảng bang khước địch đô hộ quốc vương trương đại vương thiên tôn

CHỬ ĐỒNG TỬ CHÂN KINH

Chí tâm quy mệnh lễ

Nam quốc hiển linh

Chử Đồng Tử – Đông hoa đế quân

Hóa sinh vi tam giáo chi sự

Giáng hạ minh thần

Khai sơn hộ giáng

Linh ứng tổ sư

Thiên lôi thượng tướng

Quản sổ sinh tử

Linh bảo chân nhân.

Hộ quốc an dân

Cứu chúng sinh chi khổ nạn.

Tứ sinh lục đạo

Hữu cảm tất phù.

Tam giới thập phương

Vô cầu bất ứng.

Nón tựa tiên ô

Gậy thần long trượng

Nhất dạ đầm diễn chính

Chính trực thông minh thị vi thần

Đại nhi năng hóa hựu ngộ dân

Hào ly bất sảng trung tà biện

Hóa phúc du quan thiện ác phân

Như kiến canh tường tư tưởng ý

Tất nhiên cảm cách chiến lâm thần

Tu từ vi đức như Tú Thịnh

Nghi lẫm tinh thần Thốn niêm ân

Chử Đồng Tử đế quân thọ vô cương

Đoan khí trường quang chiếu tứ phương

Ban phúc giáng tường thọ tuyên khang

Đức hóa quần sinh thiên đạo trường

Cảm ân thiên địa hồng ân

Hà nhật nguyệt chiếu lâm chi hậu đức

Chi ân hữu vạn, báo đáp vô nhất.

Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ.

Kính cẩn thành tâm hành lễ

Tiên thánh tại đàn tiền.

Nam quốc hiển linh

Nhất dạ đầm diễn chính

Chử Đồng Tử tiên ông

Cảnh hóa Phù Hựu đế quân

Hưng hành diệu đạo thiên tôn

Tam Quan Thu Tán

Tam quan đại đế bảo cáo

Chí tâm quy mệnh lễ

 三官大帝宝诰  志心皈命礼

唯三圣人 乃一太极

普受浩劫家之命 鼎膺无量品之褒

紫微清虚洞阴 总领功过

赐福赦罪解厄 普济存亡

道冠诸天 恩覃三界   大悲大愿

大圣大天

Duy tam thánh nhân

Nãi nhất Thái Cực

Phổ thụ hạo kiếp gia chi mệnh

Đỉnh ưng vô lượng phẩm chi bao

Tử vi thanh hư đỗng âm

Tổng lĩnh công quá

Tứ phúc xá tội giải ách

Phổ tể tồn vong

Đạo quan chư thiên

Ân đàm tam giới đại bi đại nguyện

Đại thánh đại từ

三元三品三官大帝

Tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế

三官九府三百六十应感天尊

Tam quan cửu phủ tam bách lục thập ứng cảm thiên tôn

Còn biết Ngọc quý – Chưa gọi người Trí.

Biết được Đức quý – Mới gọi người Nhân.

Ngọc tuy trắng ngần – Sao đẹp bằng Đức.

Ngọc tuy trong suốt – Sao quý bằng Nhân.

Nhân Đức chi Tâm – Nhất đời tôn quý.

Rồng vàng mây tía – Trời báo điềm lành.

Nhật nguyệt Tu Tiên – Chiếu soi muôn nước.

 

 lieu_hanh_cong_chu_anh_29.jpg

Liễu Hạnh Chân Kinh 柳杏公主真经

Khấn: …

Việt Nam Quốc: …

Địa chỉ: …

Đệ tử: …

Liễu Hạnh Chân Kinh

(Tịnh khẩu thần chúc)

净口神咒 丹朱口神, 吐秽除氛, 舌神正论, 通命养神, 罗千齿神, 却邪卫真, 思神炼液, 道气长存, 急急如律令,

Đan chu khẩu thần,

Thổ uế trừ phân,

Thiệt thần chính luận,

Thông mệnh dưỡng thần,

La thiên xỉ thần,

Khước tà vệ chân,

Tư thần luyện dịch,

Đạo khí trường tồn,

Cấp cấp như luật lệnh.

( 净心神咒) 太上台星, 应变无停, 驱邪缚魅, 保命护身, 智慧明净, 心神安宁, 三魂永久, 魄无丧倾, 急急如律令,

(Tịnh tâm thần chúc)

Thái thượng đài tinh,

Ứng biến vô đình,

Khu tà phược mị,

Bảo mệnh hộ thân,

Trí tuệ minh tịnh,

Tâm thần an ninh,

Tam hồn vĩnh cửu,

Phách vô táng khuynh,

Cấp cấp như luật lệnh,

( 净身神咒) 灵宝天尊, 安慰身形, 弟子魂魄, 五脏玄冥, 青龙白虎, 队仗纷纷, 朱雀玄武, 侍卫我真, 急急如律令,

(Tịnh thân thần chúc)

linh bảo thiên tôn,

An ủy thân hình,

Đệ tử hồn phách,

Ngũ tạng huyền minh,

Thanh long bạch hổ,

Đội trượng phân phân,

Chu tước huyền vũ,

Thị vệ ngã chân,

Cấp cấp như luật lệnh,

( 祝香赞) 香热玉炉, 信达九天, 恭祈圣临法筵, 三焚献真仙, 诚意专精, 惟鉴在心处,

(Chúc hương tán)

Hương nhiệt ngọc lô,

Tín đạt cửu thiên,

Cung kì  thánh lâm pháp diên,

Tam phần hiến chân tiên,

Thành ý chuyên tinh,

Duy giám tại tâm xứ.

 

Thánh Mẫu Liễu Hạnh Chân Kinh.

(Giáng hạ lần thứ ba)

云乡第三圣母宝诰 志心朝礼 丰姿艳彩 色相庄严 金阙才离偕行二大姊 鸾车奋翼 部众十二娘 冰玉此身 不累人间之系脚 巍峨琼宇 长蒙国祀之馨香 坤仪大着 圣德弥彰 至灵至应 降福降祥

Vân hương đệ tam thánh mẫu bảo cáo

Chí tâm triều lễ

Phong tư diễm thải

Sắc tướng trang nghiêm

Kim khuyết tài ly giai hành nhị đại tỉ

Loan xa phấn dực

Bộ chúng thập nhị nương

Băng ngọc thử thân

Bất lụy nhân gian chi hệ cước

Nguy nga quỳnh vũ

Trường mông quốc tự chi hinh hương

Khôn nghi đại trước

Thánh đức di chương

Chí linh chí ứng

Giáng phúc giáng tường

云乡第三圣母大天尊 钦诵

Vân hương đệ tam thánh mẫu đại thiên tôn

Khâm tụng

Thánh Mẫu Liễu Hạnh Chân Kinh.

Chí tâm phục mệnh lễ

Nam quốc hiển linh

Thượng thiên Thánh Mẫu

Tam sinh, tam hóa

Giải thoát chúng sinh chi khổ nạn

Mật thuật đạo pháp cứu nguy nan

Chuyển hóa càn khôn đức ích chương

Nam thiên sưng Thánh Mẫu

Quần tiên bảo hựu hộ quốc dân an

Tứ sinh lục đạo

Hữu cảm tất phù

Tam giới thập phương

Vô cầu bất ứng

Liễu Hạnh tam hóa thọ vô cương

Đoan khí tường quang chiếu tứ phương

Văn chương, tài địa thi ân trạch

Hóa độ quần sinh đức ích trường

Cảm ân thiên địa chi hồng ân

Hà nhật nguyệt chiếu lâm chi hậu đức

Chi ân hữu vạn báo đáp vô nhất

Kính cẩn thành tâm hành lễ

Tiên thánh tại đàn tiền

Liễu Hạnh thần tiên chiếu kiến thiên tôn.

Tam Quan Thu Tán

Tam quan đại đế bảo cáo

Chí tâm quy mệnh lễ

 三官大帝宝诰  志心皈命礼

唯三圣人 乃一太极

普受浩劫家之命 鼎膺无量品之褒

紫微清虚洞阴 总领功过

赐福赦罪解厄 普济存亡

道冠诸天 恩覃三界   大悲大愿

大圣大天

Duy tam thánh nhân

Nãi nhất Thái Cực

Phổ thụ hạo kiếp gia chi mệnh

Đỉnh ưng vô lượng phẩm chi bao

Tử vi thanh hư đỗng âm

Tổng lĩnh công quá

Tứ phúc xá tội giải ách

Phổ tể tồn vong

Đạo quan chư thiên

Ân đàm tam giới đại bi đại nguyện

Đại thánh đại từ

三元三品三官大帝

Tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế

三官九府三百六十应感天尊

Tam quan cửu phủ tam bách lục thập ứng cảm thiên tôn.

———————–o0o——————————


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 312
  • 63
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.585
  • 898.337