Thần tiên Việt Nam

Thần Tài Chân Kinh 越南道教

 

THẦN TIÊN VIỆT NAM

Tài Thần Chân Kinh

Bài Kinh của Thần Tài

越南神仙

(Chân kinh Thần Tài, người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ)

 

越南道教 thần tiên việt nam Taoist

 

Hương tán
Hương phần bảo đỉnh
Khí đạt huyền khung
Thần nhân hợp nhất yết dao cung
Tùy xứ hiển thần thông
Lan triện Thông vạn thành hội đàn trung
Truyền thầm đạt khổn thiên tôn
Nhiên chúng tán
Sơ nhiên chúc cự
Phóng đại quang minh
Linh tâm bất muội cộng trừng thanh
Trần niệm bất trọng minh tảo đãng phàm tình
Thái thượng đơn thành
Chí tâm quy mệnh lễ
Từ quang phổ chiếu thiên tôn
Tịnh khẩu thần chú
Đan chu khẩu thần
Thổ uế trừ phân
Thiệt thần chánh luân
Thông mệnh dưỡng thần
La thiên xỉ thần
Khước tà vệ chân
Hầu thần hổ phún
Khí thần dẫn tân
Tâm thần đan nguyên
Lệnh ngã thông chân
Tư trần liên dịch
Khí đạo trường tồn

Tịnh tâm thần chú
Thái thượng thai tâm
Ứng biến vô đình
Khu tà phược mị
Bảo mệnh hộ thân
Trí tuệ minh tịnh
Tâm thần an nịnh
Tam hồn vĩnh cửu
Phách vô tang khuynh
 

Tịnh thân thần chú
Linh bảo thiên tôn
An úy thân hình
Đệ tử hồn phách
Ngũ tạng huyền minh
Thanh long bạch hổ
Đội trượng phân vân
Chu tước huyền vũ
Thị vệ thân hình
 
An xã lệnh thần chú
Nguyên thủy an trấn
Phổ cáo vạn linh
Nhạc độc chân chân
Thổ địa chỉ linh
Tả xã hữu tắc
Bất đắc vọng kinh
Hồi hướng chánh đạo
Nội ngoại túc thanh
Các an phương vị
Bị thủ đàn đình
Thái thượng hữu mệnh
Sưu bộ tà tinh
Hộ pháp thần vương
Bảo vệ tụng kinh
Quy y đại đạo
Nguyên hanh lợi trinh
 
Kim quang thần chú
Thiên địa huyền tông
Vạn khí bản căn
Nghiễm tu vạn kiếp
Chứng ngô thần thông
Tam giới nội ngoại
Duy đạo độc tôn
Đính hữu kim quang
Phúc ánh ngô thân
Thị chi bất kiến
Thính chi bất văn
Bao la thiên địa
Dưỡng dục quần sinh
Thụ trì vạn biến
Thân hữu quang minh
Tam giới thị vệ
Ngũ đế ti nghênh
Vạn thần triêu lễ
Dịch sử lôi đình
Quỷ yêu tang đảm
Tinh quái vong hình
Nội hữu phích lịch
Lôi thanh ẩn minh
Đỗng tuệ giao triệt
Ngũ khí đằng đằng
Kim quang tốc hiện
Phúc hộ chân nhân
 
Tịnh Thiên địa thần chú
Thiên địa tự nhiên
Uế khí tiêu tán
Đỗng trung huyền hư
Hoảng lãng thái nguyên
Bát phương uy thần
Sử ngã tự nhiên
Linh bảo phù mệnh
Phổ cáo cửu thiên

Đỗng cương thái huyền
Trảm yêu phược tà
Sát quỷ vạn thiên
Trung sơn thần chú
Nguyên thủy ngọc văn
Trì tụng nhất biến
Quỷ diên niên
Án hành ngũ nhạc
Nhập hải tri văn
Ma vương thúc thủ
Đãi vệ ngã thiên
Hung uế tiêu tán
Thông khí trường tồn
 

Chúc hương thần chú
Đạo do tâm học
Tâm giả hương truyền
Hương yên ngọc lô
Tâm tồn thần tiền
Chân linh hạ phán
Tiên bái lâm thiên
Kim thần quan cáo
Kính đạt cửu thiên
Sở kì sở nguyện
Hàm tứ như ngôn
Tập linh thần chú
Lâm lang chấn hưởng
Thế giới túc thanh
Hà hải tĩnh mặc
Sơn nhạc thôn vân
Ngũ linh hợp khí
Tam thần thổ phân
Hạo thiên sắc mệnh
Triệu tập quần chân
Thập phương đại đế
Binh mã phân vân
Suất lĩnh bộ chúng
Hoàn liệt đàn (gia)
Đình thần vương thị vệ
Uy tướng tùy lâm
Quỷ yêu diệt tang
Tà ma thôi khuynh
Thiên vô tạp uế
Địa tiên yêu phân
Thông minh đỗng tuệ
Thượng đạt ngọc kinh
Vệ linh thần chú
ngũ tinh liệt chiếu
Hoán minh ngũ phương
Thủy tinh trừ tai
Mộc đức trí xương
Huỳnh hoặc tiêu họa
Thái bạch tích binh
Trấn tinh tứ xử
Quốc gia lợi hanh
Danh khan ngọc giản
Tự lục đế phòng
Thừa phong tán cảnh
Phi đằng thái Thông
Xuất nhập minh vô
Du yến thập phương
Ngũ vân phù cái
Chiêu thần nhiếp phong
Dịch sử vạn linh
Thượng vệ tiên ông
 
Thổ địa thần chú
Thử gian thổ địa
Thần chi tối linh
Thăng thiên đạt địa
Xuất u nhập minh
Vi ngô quan tấu
Bất đắc lưu đình
Hữu công chi nhật
Danh thư thượng thanh
Huyền đàn bảo cáo
chí tâm quy mệnh lễ
vị liệt huyền đàn
Kim luân như ý
Hắc hổ hống thì
Thiên hạ yêu ma giai tang đảm
Kim tiên khởi xử
Thế gian tà mị tất tiềm hình
Thụ mệnh ngọc đế
Quản lí tài nguyên
Thống suất lôi đình
Hào lệnh ôn hỏa
Thưởng thiện phạt ác
Chí công chí chánh
Đại bi đại nguyện
Tuần tra đàn viện
Huyền đàn triệu thiên quân
Chưởng lí thiên hạ Tài nguyên
Đốc tài phủ trung đại nguyên suất

 
Thiên thanh thanh địa linh linh phụng thỉnh ngũ phương
Ngũ lộ tài thần chiêu tài đồng tử tiến bảo đồng lang kì thần hỉ thần tứ phương
Quý nhân thần thông quảng đại hiển xá quang minh lợi ích quần sinhpháp chuyển bất đình
Bái thỉnh đông lộ tài thần chiêu bảo thiên tôn đông phương
Vận tài đông phương đáo
Bái thỉnh tây lộ tài thần nạp trân thiên tôn tây phương
Vận tài tây phương lâm
Bái thỉnh nam lộ tài thần chiêu tài sử giả nam phương
Vận tài nam phương đáo
Bái thỉnh bắc lộ tài thần lợi thị tiên quan bắc phương
Vận tài bắc phương lâm
Bái thỉnh trung lộ tài thần huyền đàn chân quân trung ương vận tài sổ thiên vạn ức
nguyên nguyên bất tuyệt giáng lai lâm bất phạ kim tiền dụng đẩu lượng bất kinh tài bảo đôi như sơn nam đẩu chiếu bản mệnh bắc đẩu hộ bản thân
huyền đàn hổ tương thiên tứ tài nguyên phúc sinhvô lượng thiên tôn pháp vô biên sắc lệnh
Tài vương đương thụ thính mệnh hề hào vô đình chiêu tài sử giả tiến bảo tiên sư
ngũ phương
Phúc đức suất lĩnh vi tiên các triển uy linh thần thông hiển xá luân chuyển bất đình trợ đệ tử sinhý hưng vượng
Huyền đàn triệu đại nguyên suất tài thần kinh
Khai kinh huyền uẩn chú
Vân triện đại hư
Hạo kiếp chi sơ
Sạ hà sạ nhĩ
Hoặc trầm hoặc phù
Ngũ phương
Bồi hồi
Nhất trượng chi dư
Thiên chân hoàng nhân
Án bút nãi thư
Thiên tôn hạ giáng
Chân văn đản phu
Chiêu chiêu kì hữu
Minh minh kì vô
Phạm huyền diệu uẩn
Quát tẫn chư kinh
Cùng nguyên cứu bản
Tề gia tu thân
 Nhĩ thời
Huyền đàn triệu nguyên suất tại đốc tài phủ đăng bách bảo tọa ỷ hoàng kim án
Ngũ phương Tài thần
Vận bảo lang quân
Tống tài đồng tử
Quản ti khố tiền
Chưởng quản tịch tiền
Kim ngân đồng thiết tích ngũ chủng ti lí chi thần
Dị bảo kì trân ti lí chi thần
Bài ban thị lập Tham yết dĩ tất
Trung ương tài thần hoàng kim sử giả
Việt ban nhi xuất
Khế thủ khải thỉnh nhi bẩm
Nguyên suất viết
Hạ nguyên giáp tý
Phàm phu mỗi đa huy kim như thổ
Cùng xa cực xỉ
Hào bất tri địa sản ngũ kim
Dĩ tứ nhân loại
Hỗ tương duy hệ sinhkế chi dụng
Phản trí chú kim thành tệ
Tạo thành chủng chủng ác nhân
Phục khất chủ suất vận đại uy lực
Thiết pháp cứu chánh
Miễn tạo thành đại kiếp
Hãm quần manh vu khổ khanh

Nãi vị ngũ phương
Ngũ lộ tài thần viết
Hoàng kim sử giả sở bẩm
Xác thả thật tình
Dĩ hậu phàm ngộ tuế thủ
Chính nguyệt sơ ngũ nhật
Nhữ các án phương Vị tra sát
Tường vi thả báo
Kí lục thiện ác dĩ bằng thưởng phạt
Ngũ lộ tài thần tái bái kê thủ
Phụng mệnh duy cẩn
Vu thị triệu nguyên suất trầm tư lương cửu
Nhi tác cáo thành viết
Ngô thị huyền đàn triệu thiên quân
Tài bạch phủ trung ngã vi tôn
Thiên hạ tài nguyên ngô chưởng quản
Phú quý cùng thông do ngã định
Kiêm quản phong hỏa ôn lôi bộ
Tam nguyệt thập ngũ thị đản thần
Gia gia hộ hộ kiền thành phụng
Ngã tiện tứ tài vinh kì thân
Kim nhật thân lâm ngũ trọc giới
Cáo thành nhữ đẳng nhất bàn nhân
Phần hương yếu đái thành ý thiêu
Quỵ bái tu tương quá cải tẫn
Phú quý đa hành từ thiện sự
Bần nhân an mệnh thủ bản phân
Lăng la trù đoạn tuy hảo khán
Nhất ti nhất mệnh yếu tri tình
Miên ma cát bố thiên thượng tứ
Chế thành y phục cách ngoại ôn
Sát sinhhại mệnh tham khẩu phúc
Lai thế tiện thị bần tiện thân
Hữu tài vô tử thiện bất túc
Tài đa tử đa hữu tiền nhân
Kim thế phú quý tu hành thiện
Bất tố thiện sự bảo bất thành
Kim thế bần tiện tu an mệnh
Cần kiệm trì gia chủng thiện nhân
Kim ngân nguyên thị quốc chi bảo
Xuyên lưu bất tức phó dữ nhân
Năng tụ năng tán phương
Vi quý
Phân đa nhuận quả quý bình quân
Nhược hoàn liễm tụ bất hành thiện
Tử hậu y nhiên phó biệt nhân
Phú bất hành thiện sinhbại tử
Bần bất an phân đâu tính mệnh
Chủng qua tự năng đắc qua tử
Thiện thiện ác ác bất sai phân
Thí khán thi tể hành thiện giả
Bất phát tự kỉ phát tử tôn
Bạch ốc dã hội xuất tương tương
Hầu môn hậu duệ tố khất nhân
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
Tài bảo bất phó tác ác nhân
Nhữ đẳng kinh ngô cáo giới hậu
Tín thụ phụng hành tố thiện nhân
Triệu nguyên suất cáo giới dĩ tất
 Ngũ lộ tài thần
Kê thủ khải thỉnh
Nhi bẩm viết
Thế nhân kinh thử cáo giới
Hồi tâm hướng thiện
Đương dĩ hà chủng lợi ích dĩ hiển quả báo
Duy nguyện
Chủ soái từ bi
Kì dĩ vị ngộ
Triệu nguyên suất tức thuyết lợi ích viết
Nhược hữu chúng sinh
Hoặc nhân tiền nhân nhi phú
Hoặc dĩ kim tu nhi phú
Hoặc hưởng kì tổ tiên chi thành
Nhược năng nhất tâm hướng thiện
Thiên hạ chi tể nhân lợi vật

Ngã tức sắc mệnh
Đông lộ tài thần thanh kim sử giả
Nam lộ tài thần xích kim sử giả
Trung lộ tài thần hoàng kim sử giả
Tây lộ tài thần bạch kim sử giả
Bắc lộ tài thần ô kim sử giả
Các án sở hạt chi phương

Thống soái đương phương
Thổ địa
Đái lĩnh vận bảo lang quân
Tống tài đồng tử
Dĩ thời tại bảo khố chi trung thâu tống tài bảo
Sử kì tài hằng sung túc
Lưu truyền hậu đại thường vi phú hữu chi nhân
Nhược phục hữu nhân thân tuy bần tiện
Nhi năng thủ phân an mệnh
Điền bất bình chi đạo lộ
Dĩ lợi nhân hành
Giá câu giản chi đoản kiều
Dĩ lợi nhân thiệp
Vô tài năng tẫn kì lực
Vô lực năng tẫn kì ngôn
Ngô tức sắc mệnh
Chưởng tịch tiên
Tương kì bần tịch trừ danh
Đăng nhập phú tịch
Hoặc sử kì sinh kế nhật dụ
Sự nghiệp tiệm hưng
Do bần nhi tiểu khang
Hoặc sử kì đắc ý ngoại chi tài
Nhi sậu phú
Hoặc sử kì tử tôn phát đạt
Hưởng kì hậu phúc
Nhược phục hữu nhân
Tín tâm bất nhị
Thường niên phụng tự
Hương hỏa bất đoạn
Lưu truyền thử kinh
Dĩ khuyến thế nhân
Ngô tức sử kì nhân khẩu thanh cát
Tứ quý bình an
Hữu cầu tất ứng
Vô nguyện bất tòng
Các các tín thụ
Tự hộ trinh tường
Vu thị
Huyền đàn triệu nguyên suất phục thuyết kệ viết

Gia hữu tài thần kinh tài bảo thường mãn doanh
Gia hữu tài thần kinh sinhkế thường mậu thịnh
Gia hữu tài thần kinh nhân khẩu bảo bình an
Gia hữu tài thần kinh tử tôn vĩnh bất bần
Gia hữu tài thần kinh tài thần thường hàng lâm
Gia hữu tài thần kinh hoành sự bất lâm môn
Gia hữu tài thần kinh vãng lai vô bạch đinh
Gia hữu tài thần kinh cùng hán biến tài tinh
Gia hữu tài thần kinh ôn dịch bất cảm xâm
Gia hữu tài thần kinh lôi công bảo thanh bình

Triệu nguyên suất thuyết kệ tị
Phích lịch nhất thanh
Đại địa chấn động
Quỷ thần thất sắc
Hắc hổ trường khiếu
Kim tiên phi vũ
Vạn ma nhiếp phục
Ngũ lộ tài thần
Các tịch linh vương
Tiên đồng tử
Bài ban túc lập
Ôn hỏa lôi bộ
Nhất nhất tham yết
Tín thụ phụng hành
Tác lễ nhi thối
Thu kinh tán
Tài bạch phủ trung đại thiên tôn
Kim tiên nhất cử diệu nhãn minh
Hắc hổ thường miên bảo sơn hạ
Đồng tử thôi xa vận kim ngân
Bách bảo bảo khố tiên chưởng
Ngũ lộ tài thần thính hào lệnh
Nhược hữu tín thụ lưu truyền giả
Thế thế thường tác đại tài tinh
Tài thần bảo cáo
Chí tâm quy mệnh lễ phương
Huy trứ vu tử hà
Công đức thùy vu kim bi
Nhất sinhthanh liêm
Tích đức tối hậu
Chung thân chánh trực
Luy nhân thậm thâm
Kiến lợi tư nghĩa
Kham vi vạn thế chủ tể
Bất tham vi bảo
Nghi hưởng thiên thu phương
Hinh
Đại bi đại nguyện
Chí công chí nhân
Tổng ti thiên hạ tài nguyên
Vô lượng tăng phúc ích lộc
Ngũ phương
Ngũ lộ tài thần đại chân quân

 

 

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 5.283
  • 177
  • 9.180
  • 165
  • 5.491.564
  • 831.052