Thần tiên Việt Nam

Nam Đẩu Trường Sinh Chân Kinh 越南神仙

 

 

 

 

 

 

越南道教

 
THẦN TIÊN VIỆT NAM
NAM ĐẨU TRƯỜNG SINH CHÂN KINH
 
(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ)
 
越南道教 thần tiên việt nam Taoist
 
Khổng Tử nói:
Kinh pháp kỳ diệu không thể tưởng
Không đầu, không đuôi lại vô hình
Nếu dùng trực giác mà thấy được
Người trần siêu phàm xuất thế nhân.
Đại Sỹ Quan âm nói:
Ta tụng kinh này cả vạn lần đã được chân đạo. Kinh này là pháp của trời. Người tập chẳng truyền cho hạ sỹ. Thủa xưa ta nhận được Kinh này từ Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân nhận được từ Kim Khuyết Đế Quân. Kim Khuyết Đế Quân nhận được từ Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu theo cách truyền miệng không ghi văn tự. Nay ta ghi thành sách mà truyền cho đời. Thượng Sỹ ngộ rồi sẽ lên Thiên Cung. Trung Sỹ tu rồi sẽ thành Tiên ở Nam Cung. Hạ Sỹ học được sẽ sống lâu trên đời, du hành tam giới vào được Kim Môn.
Thái Thượng Lão Quân – Đạo Đức Thiên Tôn
 


Nam Đẩu
Trường Sinh Chân Kinh
 
Thái thượng thuyết nam đẩu diên thọ độ nhân diệu kinh cánh
Chư thái tinh quân
Dục cầu giải thích
Tín sĩ mệnh cung hành niên vận hạn
Tinh
Thần bức khắc
Tuế sát hình trùng
Quyên trừ quá phạm chi oan
Điễn tán tương lai
Chi ách
Tai tinh ngôn ẩn
Đồng vi phúc thọ dĩ chất thân
Ác sát sở tán
Chuyển hàng cát tường nhi hộ thể
Oan khiên giải thích
Quỷ biến khu trừ
Tòng thử
Bách bệnh dĩ an thuyên
Tự thử thiên tai nhi tuyệt diệt
Hộ nạp thiên tường chi cát
Khánh
Hợp gia lão ấu chi hòa quang
Dị tác dị mưu
Dĩ gia đình kiến tưởng
 
Phàm cư thực tẩm
Tọa ngọa hành tàng
Câu kì tạo hóa hồng ân
Tất giai
Càn khôn tí hữu
Như tư pháp lí
Phục vọng hữu đạo kinh sư bảo
Tam thanh
Thánh không tàng
Thái thượng thuyết nam đẩu diên thọ độ nhân diệu kinh tán
Li hỏa diễm minh
Vị trấn nam phương
Đan lăng kỉ thọ tiêu tai ương
Điều lí kỉ hòa cương
Thánh đức nan lượng
Bảo mệnh hàng trinh tường
đại thánh nam đẩu lục ti diên thọ tiêu tai đại thiên tôn
  
Tịnh tam nghiệp chú
Thân trung chư nội cảnh
Tam vạn lục thiên thần
Động tác lí hành tàng
Tiền kiếp tịnh hậu nghiệp
Nguyện ngã thân tự tại
Thường trụ tam bảo trung
Đương vu kiếp phôi thì
Ngã thân thường bất diệt
Tụng thử chân văn thì
Thân tâm khẩu nghiệp giai thanh tịnh
Cấp cấp như luật lệnh
  
Tịnh đàn thần chú
Thái thượng thuyết pháp thì
Kim chung hưởng ngọc âm
Bách uế tàng cửu địa
Quần ma hộ khiên lâm
Thiên hoa tán pháp vũ
Pháp cổ chấn mê trầm
Chư thiên Cành thiện tai
Kim đồng vũ dao cầm
Nguyện khuynh bát hà quang
Chiếu y quy y tâm
Tảo pháp đại pháp kiều
Dực thị ngũ vân thâm 
Tịnh khẩu thần chú
Đan chu khẩu thần
Thổ uế trừ phân
Thiệt thần chánh luân
Thông mệnh dưỡng thần
La thiên xỉ thần
Tức tà vệ chân
Hầu thần hổ bí
Khí thần dẫn tân
Tâm thần đan nguyên
Lệnh ngã thông chân
Tư thần luyện dịch
Đạo khí trường tồn
  
Tịnh tâm thần chú
Thái thượng thai tinh
ứng biến vô đình
Khu tà phược mị
Bảo mệnh hộ thân
Trí tuệ minh tịnh
Tâm thần an trữ
Tam hồn vĩnh cửu
Phách vô tang khuynh
  
Tịnh thân thần chú
Linh bảo thiên tôn
An úy thân hình
Đệ tử hồn phách
Ngũ tạng huyền minh
Thanh long bạch hổ
Đội trượng phân vân
Chu tước huyền vũ
Thị vệ ngã thân
 


An thổ địa thần chú
Nguyên thủy an trấn
Phổ cáo vạn linh
Nhạc độc chân quan
Thổ địa chỉ linh
Tả xã hữu tắc
Bất đắc vọng kinh
Hồi hướng chánh đạo
Nội ngoại trừng thanh
Các an phương vị
Bị thủ gia đình
Thái thượng hữu mệnh
Sưu bộ tà tinh
Hộ pháp thần vương
Bảo vệ tụng kinh
Quy y đại đạo
Nguyên hanh lợi trinh
 
Đại thánh nguyên thủy an trấn thiên tôn
Tịnh thiên địa thần chú
Thiên địa tự nhiên
Uế khí phân tán
Đỗng trung huyền hư
Hoảng lãng thái nguyên
Bát phương uy thần
Sử ngã tự nhiên
Linh bảo phù mệnh
Phổ cáo cửu thiên
Càn la đáp na
Đỗng cương thái huyền
Trảm yêu phược tà
Sát quỷ vạn thiên
Trung san thần chú
Nguyên thủy ngọc văn
Trì tụng nhất biến
Tức bệnh diên niên
Án hành ngũ nhạc
Bát hải tri văn
Ma vương thúc thủ
Thị vệ ngã hiên
Hung uế tiêu tán
Đạo khí trường tồn
Thường thanh thường tĩnh thiên tôn
Nhiếp ma bính uế đại thiên tôn
 
Chúc hương thần chú
Đạo do tâm học
Tâm giả hương truyện
Hương nhiệt ngọc lô
Tâm tồn đế tiền
Chân linh hạ phán
Tiên bội lâm hiên
Thần kim quan cáo
Kính đạt cửu thiên
Kim quang thần chú
Thiên địa huyền tông
Vạn khí bản căn
Nghiễm tu ức kiếp
Chứng ngô thần thông
Tam giới nội ngoại
Duy đạo độc tôn
Thể hữu kim quang
Phúc ánh ngô thân
Thị chi bất kiến
Thính chi bất văn
Bao la thiên địa
Dưỡng dục quần sinh
Tụng trì vạn biến
Thân hữu quang minh
Tam giới thị vệ
Ngũ đế ti nghênh
Vạn thần triêu lễ
Dịch sử lôi đình
Quỷ yêu tang đảm
Tinh quái vong hình
Nội hữu phích lịch
Lôi thần ẩn danh
Đỗng tuệ giao triệt
Ngũ khí đằng đằng
Kim quang tốc hiện
Phúc hộ chân nhân
Cấp cấp như Ngọc hoàng quang hàng luật lệnh sắc
 
Nam phương hỏa đức đại tinh quân
Hàng phúc vô biên định ngũ luân
Phần hương đính lễ kiền khấu thỉnh
Tam giới hợp tham cát tường môn
Quy mệnh
Nam đẩu dương minh phổ độ thiên tôn

Nhất tâm lễ thỉnh
Chí tâm triêu lễ
nam đẩu lục ti tinh quân
Bắc đẩu thất nguyên tinh quân
bàng lâm chánh chiếu tinh quân
Thượng cung cửu diệu tinh quân
thập nhị cung trung tinh quân
Bản mệnh nguyên thần tinh quân
Niên nguyệt nhật thì tinh quân
Tử khí nguyệt bột tinh quân
Tiêu tai giải ách tinh quân
Trường sinh tập phúc tinh quân
 
Đính lễ
Tam tôn chứng minh
Chúng chân hoan hỉ
Trừ tai tiêu ách
Khất hàng trường sinh 
Tật bệnh tảo li
Thân thể cát tường
Thiên tôn ngôn ngôn diệt tội
Cú cú tiêu tai
Chư bàn oan gia
Chú trớ tẫn
Tiêu trừ
Tảo li thân thể
Tín sĩ
Bản mệnh cung trung hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Tài bạch cung trung hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Huynh đệ cung trung hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Điền trạch cung trung hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Nam nữ cung trung hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Nô phó cung trung hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Phu thê cung trung hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Tthiên di cung trung hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Tật bệnh cung trung hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Quan lộc cung trung hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Phúc đức cung trung hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Tương mạo cung trung hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Tin sĩ cung trung hữu tai ách  
Thân thể tai nan giải tiêu trừ
Thập nhị cung trung hữu tai ách  
Tương mạo thần sát giải tiêu trừ
Dần niên dần nguyệt dần nhật dần thì hữu tai ách
Giáp dần tương quân giải tiêu trừ
Mão niên mão nguyệt mão nhật mão thì hữu tai ách
Ất mão tương quân giải tiêu trừ
Thần niên thần nguyệt thần nhật thần thì hữu tai ách
Giáp thần tương quân giải tiêu trừ
Tị niên tị nguyệt tị nhật tị thì hữu tai ách
ất tị tương quân giải tiêu trừ
Ngọ niên ngọ nguyệt ngọ nhật ngọ thì hữu tai ách
Giáp ngọ tương quân giải tiêu trừ
Vị niên vị nguyệt vị nhật vị thì hữu tai ách
Ất vị tương quân giải tiêu trừ
Thân niên thân nguyệt thân nhật thân thì hữu tai ách
Giáp thân tương quân giải tiêu trừ
Dậu niên dậu nguyệt dậu nhật dậu thì hữu tai ách
Ất dậu tương quân giải tiêu trừ
Tuất niên tuất nguyệt tuất nhật tuất thì hữu tai ách
Giáp tuất tương quân giải tiêu trừ
Hợi niên hợi nguyệt hợi nhật hợi thì hữu tai ách
Ât hợi tương quân giải tiêu trừ
Tử niên tử nguyệt tử nhật tử thì hữu tai ách
Giáp tử tương quân giải tiêu trừ
Sửu niên sửu nguyệt sửu nhật sửu thì hữu tai ách
Ất sửu tương quân giải tiêu trừ
Giáp ất niên nguyệt nhật thì hữu tai ách 
Mộc đức tương quân giải tiêu trừ
Bính đinh niên nguyệt nhật thì hữu tai ách 
Hỏa đức tương quân giải tiêu trừ
Mậu kỉ niên nguyệt nhật thì hữu tai ách 
Thổ đức tương quân giải tiêu trừ
Cành tân niên nguyệt nhật thì hữu tai ách 
Kim đức tương quân giải tiêu trừ
Nhâm quý niên nguyệt nhật thì hữu tai ách 
Thủy đức tương quân giải tiêu trừ
Xuân quý tam cá nguyệt hữu tai ách  
Thanh diện tương quân giải tiêu trừ
Hạ quý tam cá nguyệt hữu tai ách  
Xích diện tương quân giải tiêu trừ
Thu quý tam cá nguyệt hữu tai ách  
Bạch diện tương quân giải tiêu trừ
Đông quý tam cá nguyệt hữu tai ách  
Hắc diện tương quân giải tiêu trừ
Nhất niên tứ quý hữu tai ách  
Hoàng diện tương quân giải tiêu trừ
Đại tiểu vận hạn hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Niên ách độ túc hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Oan gia chú trớ hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Thiên tào án trung hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Địa phủ âm ti hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Thủy phủ giang hà hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Dương gian nhạc trung hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Thành hoàng xã miếu hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Tạo tác trạch xá hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Xúc phạm thiên đạo hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Ngũ âm tà dâm hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Thủy nịch hỏa phần hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Huyết quang sản nan hữu tai ách  
Diên thọ tinh quân giải tiêu trừ
Giải oan thích nguyện đại thiên tôn  
Giải oan diệt tội đại thiên tôn
Oan gia tai bệnh giải tiêu trừ  
Tiêu tai tập phúc đại thiên tôn
Xuân bảo đắc bình an
Hạ bảo đắc khang trữ
Thu bảo tài đinh vượng
Đông bảo phúc thọ trường
Nhất niên tam bách lục thập triêu
Triêu triêu thường cát khánh
Tam đàn tôn vương
Mãn hán tinh quân
Đồng lai hàng phó
Tiêu tai tập phúc bảo trường sinh
Trường mệnh phú quý đại thiên tôn
 
[Nam đẩu trường sinh chân kinh ] cánh
Hồi hướng văn
Nam đẩu lục ti
Đẩu chân thánh linh
Thiên phủ thiên tương
Bảo thần trường sinh
Thiên lương thiên đồng
Sử thần thông minh
Thiên xu thiên ki
Vệ thần an trữ
Đồng tử tương quân
Hộ thần thân hình
Thường cư cát khánh
Vĩnh xử phúc linh
Chú thượng sinh tịch
Câu lạc tử danh
Thần thanh tiếp ứng
Đỗng đạt u minh
Ngự tà nhiếp quỷ
Quần yêu tồi khuynh
Học đạo tu chân
Phục nguyện toại thành
Lục ti phúc hộ
Phi thăng tử đình 
Hạ tình vô nhậm cảm ân hà thánh
Kích thiết khẩn đảo chi chí
Hoàn kinh tán
Hỏa bộ uy thần
Tăng phúc thi ân
Nhân gian bát đức cát tường thuần
Thoát li túc nghiệp tình
Lễ niệm ân cần
Đại giáo khánh thiện môn
Quy mệnh
Tăng phúc thọ thiên tôn đại thiên tôn
Đạo tại trung ương vận bất cùng
Kinh phiên để nhãn hóa vô chung
Sư truyện y bát hữu vi pháp
Tam giới chư tôn đức vọng lon
 


CHUẨN BỊ – HÀNH LỄ
 
Phần 1: Chuẩn bị
1. Làm sạch sẽ khu vực làm lễ, chuẩn bị ánh sáng ở những vị trí cần thiết như đèn nến.
2. Xem xét các đồ hoa quả, bát đĩa dùng để thắp sắp lễ đã sạch chưa.
3. Chuẩn bị sớ theo nội dung làm lễ.
4. Tư trang và trang phục của những người làm lễ và chủ lễ trang nghiêm và trịnh trọng.
5. Trong biểu văn và khi khấn phải ghi rõ và đọc rõ đồ cúng có những gì. Khi đọc đến tên vị thần nào phải đọc cách ra và cúi lạy.
6. Trước khi làm lễ phải tắm rửa sạch sẽ trước khi hành lễ vì đây là Quan rất lớn.
7. Khi viết tên vào sớ hoặc tên của các vị thần phải tìm dòng Hoàng đạo.
8. Khi cúng luôn phải có bàn thờ Thiên ngoài trời.
9. Mỗi đĩa có thức ăn mặn phải có 1 đôi đũa.
10. Khi cúng phải có bàn thờ Thổ Công trước sân và trong cổng thường sẽ để bên phải (ít nhất phải có một đĩa tiền vàng và được phủ khăn vàng) và có nước, rượu, trà.
11. Khi cúng phải có bàn thờ Thổ Địa ngoài cổng bên phải hoặc hướng mặt trời lên (ít nhất phải có một đĩa tiền vàng phủ khăn vàng lên trước khi hóa) và trà, rượu, nước.
12. Trên mỗi ban của lễ lớn phải có đủ các loại hoa quả rượu, gà, chân giò, rượu, bánh, kẹo, tiền, vàng, nến. Thường đồ mặn để ngay chính giữa. Như vậy mỗi lần cúng phải có trong là chính, ngoài sân và trước cổng. Tiền vàng ngoài sân đều có khăn vàng phủ lên. Góc sân dưới đất là Thổ Công, ngoài cổng là Sơn Thần, Thổ Địa.
13. Ban nào dùng bật lửa hoặc nến riêng ban đó (không dùng lửa lẫn lộn để thắp hương).
14. Không nói chuyện và huyên náo khu vực làm lễ.
15. Mỗi lần lễ thường có ít nhất từ 2 – 4 người phụ lễ hỗ trợ (sắp lễ các nơi, thắp hương, rót mời rượu, mời trà, hóa vàng, mời thần nhận tiền vàng hóa, cùng đọc bài khấn). Người được làm lễ lạy theo người chủ lễ.
16. Khi viết tấu văn phải xưng là đệ tử, nếu người không ở trong đền xưng huyền tu đệ tử, người trong đền xưng là phồn tu đệ tử, những người khác xưng là tín sỹ, tín đồ …
Phần 2: Hành lễ.
1. Dâng hương. Người nào được làm lễ phải trực tiếp thắp hương sau đó cắm hương bằng tay trái theo vị trí do chủ lễ xác định, một lần 3 cây hương to. Không làm quá 3 người cho một lần là tốt nhất, sau khi làm lễ xong xem hương cháy như thế nào để biết đẹp hay xấu (có minh họa riêng).
2. Khi dâng hương có một câu chú chung
Đạo do tâm học
Tâm dạ hương truyền
Tâm tồn để tiến
Chân linh hạ phán
Tiên phối lâm thiên
Kim thần quan cáo
Kinh đạt cửu thiên
3. Sau khi dâng hương rót nước trà vái sau đó đặt vào ban một cách trịnh trọng, tiếp tục rót rượu vào cốc vái đặt vào bàn thờ, rót nước lạnh vào cốc vái đặt vào bàn thờ.
4. Người được làm lễ làm mọi động tác theo chủ lễ: Cúi lạy, vái …
5. Tập trung và thành nguyện với mong muốn cho việc làm lễ của mình.
6. Khi hóa vàng các ban hóa độc lập nhau, khi hóa vàng đọc các câu mời thần đến nhận. Khi hóa các sợi dây buộc các túi và bó tiền cũng phải hóa cùng. Rượu của các ban ngoài sân được tưới lên sau khi hóa vàng.
7. Khi đóng dấu cho sớ có 2 vị trí đóng: Dưới tên mình đóng vào chính giữa và ngày tháng làm lễ đóng ở dưới. Dùng dấu Kinh Sư Bảo.
8. Khi thụ giới xong đã có chức vụ trên thiên đình phải xưng là tấu chức đệ tử.
Đạo Kinh Sư Bảo là chủ giới hóa (Đạo là đại diện cho thần tiên – Kinh là con đường đi – Sư là thần truyền đạt – Bảo là bảo bối).
9. Người được làm lễ cảm ơn và hậu tạ cho chủ lễ và nhà đền.

………….*****………….

 

 

 

 

 

 


Ai đang trực tuyến

 • 0
 • 5.183
 • 173
 • 9.180
 • 165
 • 5.491.464
 • 831.048