Thần tiên Việt Nam

Trấn Vũ Đại Đế Chân Kinh 真武大帝真經 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 越南道教

 

Trấn Vũ Đại Đế Chân Kinh 真武大帝真經 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙  越南道教

 
(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ)
 
越南道教 thần tiên việt nam Taoist
 
 
GIỚI THIỆU
 
 
Trấn Vũ vốn là thái tử của nước cổ đại xa xưa. Do Hoàng Hậu Thiên Thắng sinh ra từ bên hông trái, khi lớn lên trở thành một chàng trai vô cùng dũng mãnh. Chàng thề sẽ trừ hết những yêu quỷ trong thiên hạ. Thái tử không nối ngôi vị, được một vi chân nhân truyền cho Vô cực thượng đạo, chàng vào núi Thái Hòa Sơn tu luyện. Khi đã đắc đạo, trờ thành thần trấn giữ phương Bắc. Do vậy, sau này núi Thái Hòa Sơn.
 
Truyền thuyết cho rằng Trấn Vũ tức là hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn linh khí của Ngọc Hoàng. Trong đạo kinh chép Trấn Vũ Đại Đế để tóc dài mặc áo đen, áo được dát vàng lưng đeo đai ngọc, chân đạp trên rùa và rắn, trên đỉnh có vầng hào quang, tướng mạo uy mãnh.
 Nhận sắc lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trấn Vũ Đại Đế thống lĩnh các thần hạ phàm trừ yêu diệt quỷ, tế thế hộ nhân, có quyền lực xem xét hạ giới. Hạ tướng là thần rắn và thần rùa vốn là hai quỷ (Thủy quỷ và Hỏa quỷ) được Chân Vũ thu phục mà biến thành. Ngoài ra còn có 36 thiên tướng, 500 linh quan, kim đồng, ngọc nữ thị vệ, dân gian thường gọi là Chu Công và Đào Hoa Nữ. Chu Công giỏi xem bốc quái (dự đoán theo Bát Quái). Đào Hoa Nữ giỏi việc giải quẻ . Dân gian gọi Chu Công là tổ sư của thuật toán mệnh, Đào Hoa nương nương là tổ sư của pháp thuật trú thắng. Nên nơi nào có đền miếu hoặc hình tượng của Trấn Vũ Đại Đế. khu đó tránh được tai ương và long mạch hưng thịnh tà khí không thể đến gần. Vì vậy nhân gian đã xin trấn trạch, cửa, giải hạn, phong thủy, đều cầu trấn vũ. Hạn qua đương nhiên tài lộc sẽ đến. Ở Việt Nam thờ ngài ở Đền Quán Thánh, cầu xin linh ứng vô cùng. Việt Nam gọi là Đệ Nhất Trấn Vũ Đền. 
 

TRẤN VŨ ĐẠI ĐẾ CHÂN KINH

Cổ quán Tây lâm Lãng Bạc hồ
Thiên niên linh tích mãn danh đô
Liên hoa nhiễu chữ toàn khai kiếm
Trúc điệp hoà giang tiểu thí phù
Trần thế hữu tâm hồi đại kiếp
Phù sinh vô lực vãn hồng lô
Chung thanh hoán khởi tang thương mộng
Tá vấn Huyền Chân mộng tỉnh vô?

 

Chí tâm quy mệnh lễ
Tịnh tâm thần chú
Thái thượng thai tinh
Ứng biến vô đình
Khu tà phược mị
Bảo mệnh hộ thân
Trí tuệ minh tịnh
Tâm thần an trữ
Tam hồn vĩnh cửu
Phách vô tang khuynh
Cấp cấp như luật lệnh
Tịnh khẩu thần chú
Đan chu khẩu thần
Thổ uế trừ khí
Thiệt thần chánh luân
Thông mệnh dưỡng thần
La thiên xỉ thần
Tức tà vệ chân
Hầu thần hổ bí
Khí thần dẫn tân
Tâm thần đan nguyên
Lệnh ngã thông chân
Tư thần luyện dịch
Đạo khí trường tồn
Cấp cấp như luật lệnh
Tịnh thân thần chú
Linh bảo thiên tôn
An úy thân hình
Đệ tử hồn phách
Ngũ tạng huyền minh
Thanh long bạch hổ
Đội trượng phân phân
Chu tước huyền vũ
Thị vệ ngã thân
Cấp cấp như luật lệnh
An thổ địa thần chú
N
guyên thủy an trấn
Phổ cáo vạn linh
Nhạc độc chân quan
Thổ địa kì thần
Tả xã hữu tắc
Bất đắc vọng kinh
Hồi hướng chánh đạo
Nội ngoại trừng thanh
Các an phương vị
Bị thủ gia đình
Thái thượng hữu mệnh
Sưu bộ tà tinh
Hộ pháp thần vương
Bảo vệ tụng kinh
Quy y đại đạo
Nguyên hanh lợi trinh
Cấp cấp như luật lệnh
Tịnh thiên địa thần chú
Thiên địa tự nhiên
Uế khí phân tán
Đỗng trung huyền hư
Hoảng lãng thái nguyên
Bát phương uy thần
Sử ngã tự nhiên
Linh bảo phù mệnh
Phổ cáo cửu thiên
Đỗng quang thái huyền
Trảm yêu phược tà
Sát quỷ vạn thiên
Trung san thần chú
Nguyên thủy ngọc văn
Trì tụng nhất biến
Tức bệnh diên niên
Án hành ngũ nhạc
Bát hải tri văn
Ma vương thúc thủ
Thị vệ ngã hiên
Hung uế tiêu tán
Đạo khí trường tồn
Cấp cấp như luật lệnh
Chúc hương thần chú
Đạo do tâm học
Tâm giả truyện hương
Hương nhiệt ngọc lô
Tâm tồn đế tiền
Chân linh hạ phán
Tiên bội lâm hiên
Kim sinh quan cáo
Kính đạt cửu thiên
Kim quang thần chú
Thiên địa huyền tông

Vạn khí bản căn
Nghiễm tu vạn kiếp
Chứng ngô thần thông
Tam giới nội ngoại
Duy đạo độc tôn
Thể hữu kim quang
Phúc ánh ngô thân
Thị chi bất kiến
Thính chi bất văn
Bao la thiên địa
Dưỡng dục quần sinh
Tụng chi vạn biến
Thân hữu quang minh
Tam giới thị vệ
Ngô đế ti nghênh
Vạn thần triêu lễ
Dịch sử lôi đình
Quỷ yêu tang đảm
Tinh quái vong hình
Nội hữu phích lịch
Lôi thần ẩn danh
Đỗng tuệ giao triệt
Ngũ khí đằng đằng
Kim quang tốc hiện
Phúc hộ chân nhân
Cấp cấp như luật lệnh
Ngọc hoàng nguyên quang
Hàng luật lệnh sắc
kiền thành\ bái thỉnh
ngọc hoàng đại thiên tôn

Huyền khung cao thượng đế
Tầm thanh phó cảm

Thái ất cứu khổ thiên tôn
Cửu thiên ứng nguyên
Lôi thanh phổ hóa thiên tôn
Ngọc hư sư tương huyền thiên thượng đế kim khuyết hóa thân đãng ma thiên tôn
Đại thanh tiên cảnh
Hỗn nguyên giáo chủ lão quân đạo đức thiên tôn
Cửu thiên văn xương nguyên hoàng đạo quân
Canh sinh vĩnh mệnh thiên tôn
Tam giới phục ma khai thánh đế quân
Chiêu minh dực hán thiên tôn
Đông trù ti mệnh cửu linh hoàng đế định phúc táo quân cảm ứng thiên tôn
Bắc cực khang đại nguyên suất hiển hách thiên tôn
Bắc cực triệu đại nguyên suất vạn linh thiên tôn
Thánh thần tiên thánh tại thiên thai
Đại phát từ bi hàng hạ lai
Chúng đẳng chí tâm kiền bái thỉnh
Đặc lai tứ phúc dữ tiêu tai

Huyền thiên thượng đế bảo cáo
Hỗn nguyên lục thiên
Truyện pháp giáo chủ
Tu chân ngộ đạo
Tể độ quần mê
Phổ vi chúng sinh
Tiêu trừ tai chướng
Bát thập nhị hóa

Tam giáo tổ sư
Đại từ đại bi
Cứu khổ cứu nan
Tam nguyên đô tổng quản
Tả thiên cương bắc cực
Hữu viên đại tương quân
Trấn thiên trợ thuận

Chấn vũ linh ứng
Phúc đức diễn khánh
Nhân từ chánh liệt
Trị thế phúc thần
Ngọc hư sư tương
Huyền thiên thượng đế
Kim khuyết hóa thân
Đãng ma đại thiên tôn

Khai kinh tán
Ngọc hư sư tương
Đạo quan chư tôn
Vô biên pháp lực trấn can khôn
Bảo kiếm phục ma
Quần lê thứ triêm ân
Từ quang chiếu chúng môn
Quy mệnh ngọc hư sư tương huyền thiên thượng đế đãng ma đại thiên tôn

Khai kinh kệ
Vô thượng thâm vi diệu pháp chỉ
Chánh tâm tiêu kiếp cứu quần sinh
Dân kim trì tụng phụng tuân hành
Phổ nguyện đồng chứng văn xương hội

Huyền thiên thượng đế kim khoa ngọc luật
Ngô hào trị thế phúc thần
Trấn bắc thiên đại tương quân
Du tuần chư thiên chư địa
Chưởng ác thế giới can khôn
Phù trợ mạt kiếp thiên đạo
Hộ hữu quốc vương đại thần
Bất nhẫn ngũ trọc ác thế
Chúng sinh thụ nhược tao tân
Hạn lạo cơ cận tật dịch
Thủy hỏa kiếp đạo đao binh
Thiên hạ giang nam giang bắc
Triêu bệnh mộ tử thất phân

Ngô hướng tam nguyên bát tiết
Tam hội ngũ tịch sinh thần
Đẩu hàng thất trai tam thất
Bản mệnh giáp tử canh thân
Tịch nguyệt nhị thập ngũ nhật
Thân tùy
ngọc đế hàng lâm

Thống suất thiên chân vạn thánh
Kiểm sát hạ giới nhân dân
Kỉ lục tác thiện tác ác
Giác lượng tội phúc trọng khinh
Khinh tắc giảm tử nhất bán

Trọng tắc tử tuyệt diệt môn
Thiện giả đắc kiến thiên nhật
Ác giả bất kiến thái bình
Tín giả đắc độ mạt kiếp
Bất tín tang mệnh vong hồn
Kiểm cử bất trung bất hiếu

Sao lục vô nghĩa vô nhân
Cùng bất an phân thủ kỉ
Phú bất niệm lão liên bần
Khinh trọng trường đoản xưng xích
Đại tiểu hộc thạch đẩu thăng
Mãi mại khi man lương thiện

Giao quan cử dụng bất bình
Sử tẫn ki quan tràng đỗ
Ác tâm hại chúng khi quần
Hợp thiệt ác khẩu đẩu loạn
Giáo toa châu huyền hương thôn
Tứ ý khan tham tật đố

Thị phi nhân ngã tranh sân
Bất thức thiện ác nhân quả
Bất úy thiên địa thần minh
Cường lương bất đãi lão tử
Kết oan xúc thọ trừ linh
Cố khiển thiên phù sao lục

Trực ma thiết xử thành châm
Trị tẫn bất bình đẳng bối
Phương thủy đại địa thành kim
Phụng khuyến thế nhân kính tín
Thính ngô chỉ thuyết đinh ninh
Bất khả thính văn miểu miểu

Các y giới luật truân truân
Tiệm kiến thái bình niên đáo
Thượng nguyên giáp tử đương tuần
Tự thử phong điều vũ thuận
Điền tàm ngũ nghị phong đăng
Thiên hạ thái bình nhạc nghiệp

Nhân dân ca vịnh hoan hân
Đáo thử nhân thân nan đắc
Các tuyên tu tỉnh tư tầm
Canh hữu thái san đông nhạc
Tốc báo lập báo ti tồn
Mạc đạo tạo ác bất báo

Trực đãi ác quán mãn doanh
Mạc đạo tu thiện vô ứng
Trực đãi thiện quả viên thành
Nhược hữu nhân gian tư ngữ
Thiên thượng thính nhược lôi đình
Bất khả khi tâm ám thất

Thần mục như điện quang huỳnh
Âm dương ngộ tang nhân mệnh
Tu phạm địa diệu thiên tinh
Y dược ngộ thương nhân mệnh
Phương mạch chỉ hạ bất minh
Tăng đạo sư nhân tích tội

Tham cầu thi lợi thực huân
Thiện tín tụng kinh hữu tội
Sai ngoa tự cú bất chân
Nịch tử nhân nữ hữu tội
Thiên sinh vạn kiếp oan thân
Thiết giới sát thực vật mệnh

Phóng hỏa thiêu hại san lâm

Tích luy vô biên tội nghiệt
Oan oan báo khuất nan thân
Thiết mạc sát thực ngưu khuyển
Miễn đọa vạn kiếp trầm luân
Cáo báo hành pháp đệ tử

Thiên điều bất khả bất tuân
Ái tích nhất thiết tự chỉ
Ngộ chư thủy hỏa phiêu phần
Đế đức hảo sinh ác sát
Bộ thư nhật dạ cụ trình
Dương hữu dương gian tội nghiệt
Âm hữu âm gian điển hình

Thái thượng cảm ứng thiên vân
Tạo tác thiện thiện ác ác
Báo ứng như ảnh tùy hình
Nhất khuyến kính trọng thiên địa
Tâm hương nhất lạp thần hôn
Nhị khuyến hiếu dưỡng phụ mẫu
Đường tiền sinh thánh nhị tôn
Tam khuyến quy y tam bảo
Nho thích đạo giáo đồng luân
Tứ khuyến tu trai bố thi
Báo đáp tứ trọng ân thâm
Ngũ khuyến thiện nam tín nữ
Trì trai niệm thánh khán kinh

Lục khuyến châu huyền quan lại
Trị dân như thủy chi thanh
Thất khuyến cứu tể cô thế
Tứ sinh lục đạo khổ luân
Bát khuyến phú gia bố thi
Giá kiều thế lộ tu hành

Cửu khuyến cửu lưu kĩ nghệ
Tam lục cửu tự đồng luân
Thập khuyến nghiễm hành âm chất
Phúc cập tử tử tôn tôn
Đãn tồn phương thốn tâm địa
Lưu dữ hậu đại canh vân

Sở tác tổng y bản phân
Dữ nhân phương tiện phác thuần
Nhược dĩ đệ tương truyện tả
Ngô đương hộ nhữ vu âm
Gia hữu nhất bản cung dưỡng
Toàn gia lão ấu an trữ

Thân hữu nhất bản bội đái
Miễn tao nhất thiết tai truân
Nhược tả ngũ bản phụng khuyến
Thọ tăng bán kỉ dư linh
Nhược tả thập bản phụng khuyến
Nhất kỉ thọ toán tăng tân

Ấn thi bách thiên vạn bản
Danh đồng hữu thánh chân quân
Đương cảnh thành hoàng lí xã
Hoan hỉ bảo cử tấu văn
Ngô đồng bảo tấu thiên đình

Bắc phủ tiêu trừ tội tịch
Nam ti chú thượng sinh danh
Hiện tồn hoạch phúc vô lượng
Cửu huyền thất tổ siêu sinh
Thượng hào toàn khoa ngọc luật
Hạ viết khuyến thế giới văn

Canh hữu năng hành chánh trực

Bất muội âm không quỷ thần
Bất dĩ tế hưởng gia phúc
Bất dĩ bất tế sinh truân
Hữu phúc hưu khoa tuấn lệ
Vô phúc hưu oán quỷ thần

Dục tri tiền thế nhân quả
Kim sinh thụ giả chi thân
Dục tri hậu thế nhân quả
Kim chủ tác giả chi tâm
Nhân năng tri thì tốc cải
Thiết mạc canh đãi nhân tuần

Thượng đế sắc kì giới ngữ
Lưu truyện vãng cổ lai kim

Hoàn kinh tán
Kim khoa ngọc luật kinh
Khải phát tâm điền
Tường quang thụy khí
Hàng đàn tiền
Diệt tội dữ tiêu khiên
Phổ tể nhân thiên
Đan thành\ tích thái nhiên
Quy mệnh
Ngọc hư sư tương huyền thiên thượng đế đãng ma đại thiên tôn
Huyền thiên thượng đế kim khoa ngọc luật chân kinh chung

Tam giới tứ phủ liệt từ
 

CHUẨNBỊHÀNHLỄ
 
Phần 1: Chuẩnbị
1. Làm sạch sẽ khu vực làm lễ, chuẩn bị ánh sáng ở những vị trí cần thiết như đèn nến.
2. Xem xét các đồ hoa quả, bát đĩa dùng để thắp sắp lễ đã sạch chưa.
3. Chuẩn bị sớ theo nội dung làm lễ.
4. Tư trang và trang phục của những người làm lễ và chủ lễ trang nghiêm và trịnh trọng.
5. Trong biểu văn và khi khấn phải ghi rõ và đọc rõ đồ cúng có những gì. Khi đọc đến tên vị thần nào phải đọc cách ra và cúi lạy.
6. Trước khi làm lễ phải tắm rửa sạch sẽ trước khi hành lễ vì đây là Quan rất lớn.
7. Khi viết tên vào sớ hoặc tên của các vị thần phải tìm dòng Hoàng đạo.
8. Khi cúng luôn phải có bàn thờ Thiên ngoài trời.
9. Mỗi đĩa có thức ăn mặn phải có 1 đôi đũa.
10. Khi cúng phải có bàn thờ Thổ Công trước sân và trong cổng thường sẽ để bên phải (ít nhất phải có một đĩa tiền vàng và được phủ khăn vàng) và có nước, rượu, trà.
11. Khi cúng phải có bàn thờ Thổ Địa ngoài cổng bên phải hoặc hướng mặt trời lên (ít nhất phải có một đĩa tiền vàng phủ khăn vàng lên trước khi hóa) và trà, rượu, nước.
12. Trên mỗi ban của lễ lớn phải có đủ các loại hoa quả rượu, gà, chân giò, rượu, bánh, kẹo, tiền, vàng, nến. Thường đồ mặn để ngay chính giữa. Như vậy mỗi lần cúng phải có trong là chính, ngoài sân và trước cổng. Tiền vàng ngoài sân đều có khăn vàng phủ lên. Góc sân dưới đất là Thổ Công, ngoài cổng là Sơn Thần, Thổ Địa.
13. Ban nào dùng bật lửa hoặc nến riêng ban đó (không dùng lửa lẫn lộn để thắp hương).
14. Không nói chuyện và huyên náo khu vực làm lễ.
15. Mỗi lần lễ thường có ít nhất từ 2 – 4 người phụ lễ hỗ trợ (sắp lễ các nơi, thắp hương, rót mời rượu, mời trà, hóa vàng, mời thần nhận tiền vàng hóa, cùng đọc bài khấn). Người được làm lễ lạy theo người chủ lễ.
16. Khi viết tấu văn phải xưng là đệ tử, nếu người không ở trong đền xưng huyền tu đệ tử, người trong đền xưng là phồn tu đệ tử, những người khác xưng là tín sỹ, tín đồ …
Phần 2: Hànhlễ.
1. Dâng hương. Người nào được làm lễ phải trực tiếp thắp hương sau đó cắm hương bằng tay trái theo vị trí do chủ lễ xác định, một lần 3 cây hương to. Không làm quá 3 người cho một lần là tốt nhất, sau khi làm lễ xong xem hương cháy như thế nào để biết đẹp hay xấu (có minh họa riêng).
2. Khi dâng hương có một câu chú chung
Đạo do tâm học
Tâm dạ hương truyền
Tâm tồn để tiến
Chân linh hạ phán
Tiên phối lâm thiên
Kim thần quan cáo
Kinh đạt cửu thiên
3. Sau khi dâng hương rót nước trà vái sau đó đặt vào ban một cách trịnh trọng, tiếp tục rót rượu vào cốc vái đặt vào bàn thờ, rót nước lạnh vào cốc vái đặt vào bàn thờ.
4. Người được làm lễ làm mọi động tác theo chủ lễ: Cúi lạy, vái …
5. Tập trung và thành nguyện với mong muốn cho việc làm lễ của mình.
6. Khi hóa vàng các ban hóa độc lập nhau, khi hóa vàng đọc các câu mời thần đến nhận. Khi hóa các sợi dây buộc các túi và bó tiền cũng phải hóa cùng. Rượu của các ban ngoài sân được tưới lên sau khi hóa vàng.
7. Khi đóng dấu cho sớ có 2 vị trí đóng: Dưới tên mình đóng vào chính giữa và ngày tháng làm lễ đóng ở dưới. Dùng dấu Kinh Sư Bảo.
8. Khi thụ giới xong đã có chức vụ trên thiên đình phải xưng là tấu chức đệ tử.
Đạo Kinh Sư Bảo là chủ giới hóa (Đạo là đại diện cho thần tiên – Kinh là con đường đi – Sư là thần truyền đạt – Bảo là bảo bối).
9. Người được làm lễ cảm ơn và hậu tạ cho chủ lễ và nhà đền.
………….*****………….

 

 

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 7.621
  • 143
  • 11.913
  • 134
  • 7.749.876
  • 891.725