Thần tiên Việt Nam

Cửu Thiên Huyền Nữ Cứu Thế Chân Kinh – 九天玄女 救世真經 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 越南道教

 

  

 

Đạo Giáo Thần Tiên

CỬU THIÊN HUYỀN NỮ CỨU THẾ CHÂN KINH九天玄女救世真經

 

(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ)

 

越南道教 thần tiên việt nam Taoist

 

Cửu Thiên Huyền Nữ Cứu Thế Chân Kinh
Tịnh Thuỷ Tán
Tiên thiên chân thuỷ
 Tịnh tẩy linh đài
 Dương chi nhất trích tẩy trần ai
 Phàm cảnh tịch bồng lai
 Địch uế tiêu tai
 Hương lâm pháp giới khai
Qui mệnh Đãng Ma Giải Uế Đại Thiên Tôn
 

Tịnh Hương Tán
Hương phần bảo đỉnh
 Khí đạt tiên thiên
 Uy quang cự hách tiếp vân yên
 Giáng giám thử tâm kiền
 Triển tụng linh thiên
 Ung hộ trượng lôi tiên
Qui mệnh Hương Lâm Thuyết Pháp Đại Thiên Tôn
 

Thái Thượng Khởi Kinh Tán
Tường vân sơ khởi
 Pháp giới nhân huân
 La thiên hải đảo dị hương đằng
 Đáo xứ phúc từ vân
 Đạt tín thông thành
 Vạn thánh tận dao diêu lâm
 Đạt tín thông thành
 Vạn thánh tận diêu lâm
 Qui mệnh Đại Thánh Hương Vân Phù  Đại Thiên Tôn
 

Tịnh Khẩu Chú
Nhân ngôn tùng khẩu xuất
 Xuất nạp tất cẩn phòng
 Nhiếp tâm vật vọng thổ
 Thanh tâm tụng kinh chương
 Cấp cấp như luật lệnh
Tịnh Tâm Chú
Nhân tâm bản thiện lương
 Tạp niệm tất đề phòng
 Kiền thành vô tạp niệm
 Tiên Thánh giáng kinh đường
 Cấp cấp như luật lệnh
Tịnh Thân Chú
Thân tại hồng trần uế khí huân
 Đản tu mộc dục đối cao chân
 Thân tịnh cánh y vô trần nhiễm
 Thánh Thánh tiên chân tức giáng lâm
 Cấp cấp như luật lệnh

Cửu Thiên Huyền Nữ Bảo Cáo
Chí tâm qui mệnh lễ
Thiên du địa du
 Mãnh liệt chư hầu
 Thượng niệm bắc cực
 Hạ lâm cửu châu
 Thân xuyên kim giáp
 Thủ chấp qua mâu
 Quải vu kim kế
 Nhãn tự đồng tinh
 Phùng yêu trảm yêu
 Phùng quỷ triệt đầu
 Thượng đế sắc lệnh
 Bất đắc đình lưu
 Nương phụng Cửu Đạo Mẫu Nguyên Tôn
 Cấp cấp như luật lệnh 
 

Khai Kinh Kệ

Cửu thiên cửu thiên
 Huyền thị chân tiên
 Đầu đái kim khôi
 Cước đạp hoả luân
 Thân kỵ bạch hạc tại vân gian
 Thủ chấp bảo kiếm trảm yêu tinh
 Lâm phàm tế độ cứu lương dân
 Hà thần bất phục
 Hà quỷ bất kinh
 Thân thân hạ giáng
 Cứu tế vạn dân
 Đại bi đại nguyện
 Đại thánh đại từ
 Tiên cung linh động
 Hiển phàm cứu đạo
 Huyền Nữ tiên nương
 Hưng nho độ thế Đại Thiên Tôn

Cửu Thiên Huyền Nữ Cứu Thế Chân Kinh
Cửu thiên thanh cảnh
 Nguy nga tiên cung
 Nhân từ bác ái
 Hân khai thiên Thiênn
 Lân mẫn thương sinh
 Cáo nghiệp trầm luân
 Hỗn độn sơ khai
 Đại địa Thiênng lung
 Quần linh hỗn tạp
 Nhân thú vị phân
 Nhân từ bố pháp vũ
 Vạn vật thuỷ sơ sinh
 Thuỷ điện âm dữ dương
 Chế độ định càn khôn
 Thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng thị
 Như mao ẩm huyết
 Đa sinh tật bệnh mệnh bất trường
 Giao chi thủ hoả thục thực
 Miễn hoạn ngược tật hoặc yểu vong
 Nại hà hung thần ác sát thường hạ giáng
 Nhiễu dân bất an động can qua
 Tức luyện kim chuyên điền bắc khuyết
 Đổ trở hung thần giáng cửu trùng
 Chẩm nại hà
 Nhân tâm đa hiểm ác
 Tranh quyền tài thế loạn phân phân
 Gian kiêu hoành hành thi cường bạo
 Thiện lương vô cô thảm tao ương
 Lân mẫn thương sinh tao kiếp nạn
 Tụ tập quần chân tại cửu thiên
 Đồng phát từ bi cứu thương sinh
 Quần chân đồng phát cứu thế tâm
 Giá khởi tường vân sát đại thiên
 Xứ xứ yên chướng trùng tiêu hán
 Chúng sinh tạo nghiệp trọng như sơn
 Luân lý đạo đức toàn bất cố
 Tranh lợi phụ nghĩa thả vong ân
 Táng lương tâm bất trung bất hiếu
 Trí nặc tai tật hoạ triền miên
 Đản tu hồi đầu cầu sám hối
 Phần hương sám hối đảo thương thiên
 Viêm hoàng thế trụ đức vi vinh
 Lục dục sở mê đoạ trầm luân
 Cố hữu đạo đức tu trùng chấn
 Đạo nhật quang huy chiếu đại đồng
 Ngô vi cứu thế giáng hồng trần
 Thủ chấp bảo kiếm trảm yêu tà
 Trung lương nghĩa sĩ phùng ách nạn
 Ngô giá tường vân hộ kỳ thân
 Nhân quân lương tướng ngộ tai ách
 Ngô bảo ách nạn bất lâm thân
 Loạn thần tặc tử ngô bất bảo
 Nạn đào thiên khiển hoạ tương xâm
Vi nhân tử đương hiếu song thân
 Bất hiếu phụ mẫu tội bất khinh
 Tổ truyền phụ mẫu phương truyền kỷ
 Vị lai tử tôn chiếu dạng hành
 Dưỡng dục chi ân thâm tự hải
 Ngỗ nghịch chi tội đại như thiên
 Thân bệnh y dược tất tự tiên
 Diệc tu thường quá hiến thân tiền
 Bất nghi giải y vật ly thực
 Thời thời khắc khắc thị thân biên
 Nhược yếu vị lai tử năng hiếu
 Nhữ đương tiên hiếu phụng thân tiền
 Bất hiếu chi nhân tu sám hối
 Bất khuy vi nhân tại thế gian
 Vật vị thiện ác vô báo ứng
 Trì tảo hữu kỳ đáo thân biên
 Khuyến chúng sinh
 Tích ngũ cốc
 Cốc nãi tiên thiên mẫu chi nhũ
 Hồ vi phao tán tội bất khinh
 Tu tri ngũ cốc dưỡng mệnh bảo
 Nhất nhật tam xan bất năng ly
Nhậm nhữ kim đan thành tiên Thánh
 Bất dĩ thử bảo đan bất thành
 Nhất sinh duy thử bất khả thiểu
 Nhất triêu vô lương tử bất thân
 Phao tán do như bất hiếu tử
 Tích cốc tức như hiếu song thân
 Cổ kim huyết mạch bằng thử dưỡng
 Bỉ nhiên na đắc sinh nhân thân
 Bất tích ngũ cốc thương thiên nộ
 Định khuyết y thực thụ cơ bần
 Khuyến chúng

 Sinh kính tích tự
 Thương hiệt khổng nho công ân trạch
 Nãi như nhật nguyệt vạn thế công
 Ngũ giáo kinh điển tự vi thành
 Kính tích thánh tự khả vi nhân
 Vô tri ngu phu tiễn tự tích
 Phận bạc bất kính muội lương tâm
 Vô độc ngu nhân thượng thả khả
 Tối ác nho Thiênn độc thư nhân
 Tiễn đạp thư tự nghịch thiên địa
 Nghịch thiên nghịch địa tội nạn dung
Quân thân sư ân nhữ bất uý
 Uổng sinh trần thế độc thư nhân
 Kiến ngô chân kinh tức tốc cải
 Khả miễn thiên kham thánh hiền sân
 Tùng kim tích tự căn bản cố
 Thượng thiên hộ hữu nhữ danh thành
 Khuyến chúng sinh
 Tu bảo thân
 Vạn ác dâm thủ nghi tiên giới
 Nãi khả tá giả lai tu chân
 Thả khán cổ kim cuồng dâm bối
 Tính mệnh giang sơn khái diệt vong
 Trụ Vương sủng hạnh đát kỷ nữ
 Chư hầu hội thượng diệt thành thang
 U vương ngô vương diệc như thử
 Đổng trác lữ bố nhân thiền vong
 Tham dâm bại tiết bả mệnh thương
 Văn ngã chân kinh tu sám hối
 Đầu đầu cấm giới tính danh hương
 Nhất linh chân tính tiên thiên vật
 Thể thị động lai tĩnh thị linh
 Ngộ giả tài bồi cập hàm dưỡng
Thành tiên thành Thánh cập thành chân
 Luyện tựu chân linh triều kim khuyết
 Chức tư hộ quốc dữ hữu dân
 Mê nhân si si cánh bất ngộ
 Tửu sắc tài khí đương bảo trân
 Lục dục thất tình mê chân tính
 Vong khước tiên thiên nhất điểm linh
 Ngô kim chỉ điểm linh sơn lộ
 Nãi tại kinh trung tử tế tầm

Chí Tâm Qui Mệnh Lễ
Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ
 Cửu Thiên Huyền Nữ nhân từ cứu thế tứ phúc xá tội Đại Thiên Tônhuyền nữ cứu thế trước chân kinh
 Nhân từ hộ quốc tế lương dân
 Trung thần hiếu tử kỳ khấu thỉnh
 Tức giá tường vân giáng đàn đình
 Ngộ nạn tị nạn
 Địch cát trình tường
 Hiếu tử tụng thử kinh
 Phụ mẫu tăng hà linh
 Gia trạch tụng thử kinh
 Hợp gia bảo an ninh
 Hành nhân tụng thử kinh
 Đồ lộ bảo an bình
 Châu thuyền bội thử kinh
 Ba lãng tức khắc bình
 Thư sinh khán thử kinh
 Hổ bảng định tiêu danh
Thương nhân tụng thử kinh
 Lợi lộ định hanh thông
 Phụ nữ tụng thử kinh
 Tất hoạch sản kì lân
 Nhược vi quá thế phụ mẫu tụng thử kinh
 Cửu Huyền Thất Tổ tận siêu thăng
Đản tu thân hành tâm mộ
 Thiết vật tâm vi bất tuân
 Như hữu vọng hành đề huỷ
 Thí ngô bảo kiếm đoạn vô tình
 Ngô trước chân kinh vi cứu thế
 Quảng độ diêm phù thế thượng nhân
 Đản nguyện thương sinh tâm tảo ngộ
 Tuỳ ngô Huyền Nữ phục tiên thiên

Chí tâm qui mệnh lễ
Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ
Vô cực vô thượng Cửu Thiên Huyền Nữ cứu khổ cứu nạn Đại Thiên Tôn

Đạo Đức Thiên Tôn Tán Viết
Cửu Thiên Huyền Nữ công đức trọng
 Lịch kiếp cứu thế giáng cửu trùng
 Trừ gian nịnh
 Bảo nhân quân
 Loạn thần nghịch tử tao hoành hoạ
 Tử đáo âm ty cấm tù lung
 Ta thán quần lê bối
 Phụ nghĩa vong ân bối thánh hiền
 Mê ư tửu sắc nhược cuồng điên
 Thính bãi chân kinh tu sám hối
 Hiếu kính song thân sùng thánh hiền
 Mạc tham tửu
 Mạc tham tài
 Nhẫn khí thời thường ký tại hoài
 Thảng hữu tham sân si ái dục
 Nhậm nhữ sám hối diệc đồ nhiên
 Chấp mê bất ngộ cam tạo nghiệt
 Nan đào tật bệnh hoạ triền miên
Đản năng tụng kinh tồn sám hối
 Tự nhiên thanh cát phúc miên miên

Quan Thánh Đế Quân Tán Viết
Chân kinh cứu thế bản hồ nhân
 Phổ độ quần luân xuất mê tân
 An bang định quốc hộ nhân quân
 Dân an vật phụ hưởng thăng bình
 Bảo kiếm quang mang trừ gian nịnh
 Ngỗ nghịch nan đào hoạ tương xâm
 Đản năng tụng kinh tồn sám hối
 Thượng thiên bất gia hối tội nhân
 Khuông phù chính nghĩa hoành thiên đạo
 Đức phối càn khôn cảm thiên tâm
 Lịch kiếp miễn luân phàm tục tái hạ trần
 Hội đồng thánh Thánh hiển tiên hương
 Điểm hoá linh tuyền cứu vạn dân
 Khả liệu ngược tật kỳ diệu bệnh
 Tế thế công ân hải dạng thâm
 Đại thiên tuyên hoá tịch pháp Thiênn
 Trung dung đại đạo phục trung hưng
 Tứ duy bát đức phán vũ nội
 Nhiễu ly đồi phong tự tiêu trầm
 Cứu thế chân kinh bố thiên hạ
 Đạo nhật quang huy chiếu vạn dân

Tử Đồng Đế Quân Tán Viết
Chân kinh công đức vô lượng
 Quần chân phổ khung thương
 Nhất thiết yêu ma củng thủ
 Chư ban quỷ tuý tiềm tàng
 Vạn đạo tường quang phổ chiếu
 Thiên tằng ác nghiệt giai không
 Kinh thanh phúng tụng
 Dân khang vật phụ
 Quốc vận long xương
 Quần lê xích tử tuân kinh cú
 Phổ thiên chi hạ trình thuỵ tường
 Cứu thế chân kinh công đức ức
 Ân cần phúng tụng độ mê tân

Thu Kinh Kệ
Đệ tử tụng chân kinh
 Tụng thành đối cao chân
 Từ bi cứu thế
 Lân mẫn thương sinh
 Từ quang chiếu đại đồng
 Diễn giáo thuyết pháp độ chúng sinh
 Ân cần hoá mê tân
Tụng kinh dĩ tất
 Khể thủ tạ lễ

Vô cực thánh chúng Đại Thiên Tôn
Chí tâm qui mệnh lễ

Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ
 Vô cực vô thượng Cửu Thiên Huyền Nữ Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Thiên Tôn

Chí tâm qui mệnh lễ
Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ
 Cửu Thiên Huyền Nữ Nhân Từ Cứu Thế Tứ Phúc Xá Tội Đại Thiên Tôn

Chí tâm qui mệnh lễ 
Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ
 Nam Thiên Cửu Thiên Huyền Nữ Hộ Quốc Hữu Dân Cứu Thế Đại Thiên Tôn
 志心皈命禮

大悲大願大聖大天。天極天上九天玄女救苦救難大天尊。 志心皈命禮
大悲大願大聖大天。九天玄女仁天救世賜福赦罪大天尊。 志心皈命禮 
大悲大願大聖大天。南天九天玄女護國佑民救世大天尊。

HẾT

 

 

 

 


Ai đang trực tuyến

 • 1
 • 5.243
 • 175
 • 9.180
 • 165
 • 5.491.524
 • 831.050