Thần tiên Việt Nam

Thái Ất Cứu Khổ Chân Kinh 太乙救苦拔罪法忏神仙-Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教

 

THÁI ẤT CHÂN NHÂN CỨU KHỔ THIÊN TÔN

2008102116512444.jpg 

 

* Thái Ất Cứu Khổ Thiên tôn hay “Tầm Thanh Cứu Khổ Thiên Tôn”, Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn” * Theo truyền thuyết cho rằng ngài là một trong hai vị thị giả của Ngọc Hoàng Đại Đế, trợ giúp cho Ngọc Đế thống ngự muôn loài.
Ngài là hóa thân của Thanh Huyền Thượng Đế, phát thệ cứu giúp tất cả chúng sinh,
“Thái Ất Cứu Khổ Hộ Thân Diệu Kinh” nói:
– Ở thế giới Trường Lạc về phương Đông có một vị đại nhân từ tên là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, hóa thân của Ngài nhiều như số cát sông Hằng, nghe tiếng liền cứu.
Hoặc trụ ở thiên cung, hoặc giáng xuống nhân gian,
hoặc ở địa ngục, hoặc lẩn vào đám đông,
hoặc hiện Kim Đồng Ngọc Nữ,
hoặc hiện Đế Quân, Thánh Nhân,
hoặc làm Thiên Tôn Chân Nhân,
hoặc làm Kim Cang Thần Vương,
hoặc làm Ma Vương Lực Sĩ,
hoặc làm Thiên Sư Đạo Sĩ,
hoặc làm Huỳnh Nhân Lão Quân,
hoặc làm Thiên y Công Tào,
hoặc hiện thân nam thân nữ,
hoặc làm quan văn quan võ,
hoặc làm Đô Đại Nguyên Soái,
hoặc làm Pháp Sư Thiền Sư,
hoặc phật tổ tăng sư
hoặc làm Thần Mưa Thần Gió…
Thần thông vô lượng, công hạnh vô cùng,
tầm thanh cứu khổ, ứng biến tùy duyên”.
* Vị Thánh ở trời gọi là “Thái Nhất Phúc Thần”,
ở thế gian xưng là Đại Từ Đại Bi,
ở địa ngục tôn làm Nhật Diệu Đế Quân;
ngoại đạo tiếp thu xưng là Sư Tử Minh Vương,
ở thủy phủ xưng là Động Châu Đế Quân”.
Khi gặp là khó khăn tai nạn, chỉ cần xưng danh hiệu hay cầu nguyện Ngài là có thể “giải lo trừ hạn, biến hung thành cát”, tu theo Ngài có thể đạt công thành quả mãn, giữa ban ngày sinh lên cõi trời. “Bạt Độ Huyết Hồ Bảo Thiên” thì nói là “ mây lành che phủ thân Ngài”.
Ngài “… mình ngồi trên sư tử chín đầu, tay cầm nhánh dương liễu, vẩy nước quỳnh tương cứu hộ chúng sinh, độ vong hồn người chết”. Có bài thơ:
Đông cực Thanh Hoa Diệu Nghiêm Cung”
Tử vụ hà quang triệt thái không
Thiên đóa liên hoa ánh bào tọa,
Cửu đầu sư tử xuất vân trung
Nam Cực đan đài khai báo cấp
Bắc Đô huyền cấm phá la phong
Duy nguyện thùy quang lai cứu hộ
Chúng đẳng khể thù lễ từ dung
Thi thực công đức bất tư nghì
Cô hồ trệ phách tào siêu thăng”

(Ngài) Ở trong cung Đông Cực Thanh Hoa Diệu Nghiêm,
Giáng tím mống sáng chói rọi khắp cả hư không
Ngàn đóa hoa sen tỏa sáng xung quanh bảo tọa
(Ngài ngồi) Trên sư tử chín đầu bay ra khỏi mây.
Nơi đài đó phương Nam mở ra hòm sách quý.
Kinh đô phía Bắc trong cung cấm huyền diệu phá trừ tai ách. Ban bố công đức không thể nghĩ bàn
Giúp cho những cô hồn và kẻ mê muội được siêu thăng
UY LINH VÀ VIỆC THỜ PHỤNG
sách “Thái Thượng Tam Động Biểu Văn”
có chín vị Thiên Tôn là:
1. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn
2. Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn
3. Cửu U Bạt Tội Thiên Tôn
4. Châu Lăng Độ Mệnh Thiên Tôn
5. Hòa Luyện Đan Giới Thiên Tôn
6. Pháp Kiều Đại Độ Thiên Tôn
7. Kim Khuyết Hóa Thân Thiên Tôn
8. Tiêu Dao Khoái Lạc Thiên Tôn
9. Bảo Hoa Viên Mãn Thiên Tôn
Trong đó, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn là vị đứng đầu.
Chức năng của Ngài là “vượt thánh vượt phàm, cực từ cực ái, ngự trên sư tử chín đầu, tỏa ánh sáng lành xa muôn dặm, tiếp độ sinh linh”.khi gặp tai ách, chi cần niệm danh hiệu
Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Ngài sẽ nương theo tiếng cầu mà đến cứu, giúp người giải tai trừ nạn, chuyển rủi thành may.
– Đối với người tu hành, pháp huyền diệu Tiên gia, khi đắc đạo sẽ được
Ngài “ngự trên sư tử chín đầu, tỏa ánh sáng lành xa muôn dặm” hóa pháp thần tiên nâng mây tím đưa về trời.

2008102116595562.jpg

Thái Ất Cứu Khổ Chân Kinh

太乙救苦拔罪

 

尔时慈尊言  人处尘寰  目营俗务  不知有死  惟受含生  解能种于善根  多积盈于恶贯  迷昏弗醒  恣纵六情  竞己之长  较人之短  一朝倾世  万事皆空  业障缠身  阴魂受苦  今辰奉道  某伏为当斋应荐亡过  某名洎宗亲  臼孑众亡等魂  一弃尘缘  久沦幽暗  若非忏除于罪愆  以致难逃于苦趣  恭惟救苦慈尊  号隆亿劫  气应九阳  放瑞光而遍烛昏衢  洒甘露而普滋万类  仗威神之妙力  拔沉沦之死魂  幸三官宽考较之条  诏九署阔推严之笔  停囚罢对宥过解冤阴司无拘滞之魂  阳世有优游之乐  凡伸恳祷  谅沐哀怜  是以布列香灯  献花酌水  倾精虔之葵悃  启忏悔之兰场

Nhĩ thời từ tôn ngôn

Nhân xứ trần hoàn

Mục doanh tục vụ

Bất tri hữu tử

Duy thụ hàm sinh

Giải năng chủng ư thiện căn

Đa tích doanh ư ác quán

Mê hôn phất tỉnh

Tứ túng lục tình

Cạnh kỷ chi trường

Giác nhân chi đoản

Nhất triêu khuynh thế

Vạn sự giai không

Nghiệp chướng triền thân

Âm hồn thụ khổ

Kim thần phụng đạo

Mỗ mật vi đương

Trai ứng tiến vong quá

Mỗ danh kịp tông thân

Cữu kiết chúng vong đẳng hồn

Nhất khí trần duyến

Cửu luân u ám

Nhược phi ?

Trừ ư tội khiên

Dĩ trí nan đào ư khổ thú

Cung duy cứu khổ từ tôn

Hiệu long ức kiếp

Khí ứng cửu dương

Phóng thụy quang nhi biến chú hôn cù

Sái cam lộ nhi phổ tư vạn loại

Trượng uy thần chi diệu lực

Bạt trầm luân chi tử hồn

Hạnh tam quan khoan khảo giảo chi điều

Chiếu cửu thự khoát thôi nghiêm chi bút

Đình tù bãi đối hựu quá giải oan âm ti vô câu trệ chi hồn

Dương thế hữu ưu du chi lạc

Phàm thân khẩn đảo

Lượng mộc ai liên

Thị dĩ bố liệt hương đăng

Hiến hoa chước thủy

Khuynh tinh kiền chi quỳ khổn

Khải sám hối chi lan trường

伏望

Mật vọng

狮座浮空  乘庆云而下迈  龙旗耀日

Sư tọa phù không

Thừa khánh vân nhi hạ mại

Long kỳ diệu nhật

泛灏气以遥闻  暂驻凡芦  主盟礼忏

Phiếm hạo khí dĩ dao văn

Tạm trú phàm lô

Thiển minh lễ ?

人各恭敬志心朝礼

Nhân các cung kính chí tâm triều lễ

志心朝礼

Chí tâm triều lễ

玄元之祖khí妙化九阳精太乙救苦天尊

Huyền nguyên chi tổ khí diệu hóa cửu dương tinh thái ất cứu khổ thiên tôn

威德布十方恍恍现其真太乙救苦天尊

Uy đức bố thập phương hoảng hoảng hiện kì chân thái ất cứu khổ thiên tôn

三九阳风出徘徊离始青太乙救苦天尊

Tam cửu dương phong xuất bồi hồi ly thủy thanh thái ất cứu khổ thiên tôn

恭敬生琼液奉之免渴饥太乙救苦天尊

Cung kính sinh quỳnh dịch phụng chi miễn khát cơ thái ất cứu khổ thiên tôn

万灵当信礼八苦不能随太乙救苦天尊

Vạn linh đương tín lễ bát khổ bất năng tùy thái ất cứu khổ thiên tôn

提携证玉京十方诸天尊太乙救苦天尊

Đề huề chứng ngọc kinh thập phương chư thiên tôn thái ất cứu khổ thiên tôn

其数如沙尘化形十方界太乙救苦天尊

Kì số như sa trần hóa hình thập phương giới thái ất cứu khổ thiên tôn

普济度天人委khí聚功德太乙救苦天尊

Phổ tế độ thiên nhân ủy khí tụ công đức thái ất cứu khổ thiên tôn

同声救罪魂上登东极宫太乙救苦天尊

Đồng thanh cứu tội hồn thượng đăng đông cực cung thái ất cứu khổ thiên tôn

下入开光门提证东极宫太乙救苦天尊

Hạ nhập khai quang môn đề chứng đông cực cung thái ất cứu khổ thiên tôn

从此赦宥过往生上东宫太乙救苦天尊

Tùng thử xá hựu quá vãng sinh thượng đông cung thái ất cứu khổ thiên tôn

从此以上礼念

Tùng thử dĩ thượng lễ niệm

天尊圣号  乞忏亡过  某等魂  今生前世  恐积罪愆  殁后执对前非  今日思念吁天  五体投地期超凌于逝魂  免拘滞于幽都  谨按玄科  讽经礼忏  摅诚首过  请命祈恩  谅沐洪慈  久愈孝悃  刀山剑树  悉令摧倾  火狱冰池  俱皆解脱  疾除罪簿  不合鬼群  是以归身皈依皈神皈命大慈大悲无上天尊

Thiên tôn thánh hiệu

Khất ? Vong quá

Mỗ đẳng hồn

Kim sinh tiền thế

Khủng tích tội khiên

Một hậu chấp đối tiền phi

Kim nhật tư niệm dụ thiên

Ngũ thể đầu địa kỳ siêu lăng ư thệ hồn

Miễn câu trệ ư u đô

Cẩn án huyền khoa

Phúng kinh lễ ?

Sư thành thủ quá

Thỉnh mệnh kì ân

Lượng mộc hồng từ

Cửu dũ hiếu khổn

Đao sơn kiếm thụ

Tất lệnh tồi khuynh

Hỏa ngục băng trì

Câu giai giải thoát

Tật trừ tội bộ

Bất hợp quỷ quần

Thị dĩ quy thân quy y quy thần quy mệnh đại từ đại bi vô thượng thiên tôn

志心朝礼

Chí tâm triều lễ

青华长乐界东极妙严宫太乙救苦天尊

Thanh hoa trường lạc giới đông cực diệu nghiêm cung thái ất cứu khổ thiên tôn

七宝芳骞林九色莲花座太乙救苦天尊

Thất bảo phương khiên lâm cửu sắc liên hoa tọa thái ất cứu khổ thiên tôn

万真环拱内百亿瑞光中太乙救苦天尊

Vạn chân hoàn củng nội bách ức thụy quang trung thái ất cứu khổ thiên tôn

玉清天宝尊应化玄元始太乙救苦天尊

Ngọc thanh thiên bảo tôn ứng hóa huyền nguyên thủy thái ất cứu khổ thiên tôn

浩劫垂慈济大千甘露门太乙救苦天尊

Hạo kiếp thùy từ tể đại thiên cam lộ môn thái ất cứu khổ thiên tôn

妙道真身紫金瑞相太乙救苦天尊

Diệu đạo chân thân tử kim thụy tướng thái ất cứu khổ thiên tôn

随机赴感誓愿无边太乙救苦天尊

Tùy cơ phó cảm thệ nguyện vô biên thái ất cứu khổ thiên tôn

大圣大慈大悲大愿太乙救苦天尊

Đại thánh đại từ đại bi đại nguyện thái ất cứu khổ thiên tôn

十方化号普度亡魂太乙救苦天尊

Thập phương hóa hiệu phổ độ vong hồn thái ất cứu khổ thiên tôn

亿亿劫中度人无量太乙救苦天尊

Ức ức kiếp trung độ nhân vô lượng thái ất cứu khổ thiên tôn

寻声赴感太乙救苦天尊

Tầm thanh phó cảm thái ất cứu khổ thiên tôn

青玄上帝大慈真人太乙救苦天尊

Thanh huyền Thượng Đế đại từ chân nhân thái ất cứu khổ thiên tôn

救度众亡魂往生东极宫太乙救苦天尊

Cứu độ chúng vong hồn vãng sinh đông cực cung thái ất cứu khổ thiên tôn

大慈大悲大惠真人大慈大悲救苦真人

Đại từ đại bi đại huệ chân

Nhân đại từ đại bi cứu khổ chân nhân

大慈大悲拔济真人大慈大悲拔度真人

Đại từ đại bi bạt tể chân

Nhân đại từ đại bi bạt độ chân nhân

上清妙行真人上清太极真人

Thượng thanh diệu hành chân nhân thượng thanh Thái Cực chân nhân

上清普度真人上清普济真人

Thượng thanh phổ độ chân nhân thượng thanh phổ tể chân nhân

上清左玄真人上清右玄真人

Thượng thanh tả huyền chân nhân thượng thanh hữu huyền chân nhân

大慈法解真人大悲十解真人

Đại từ pháp giải chân

Nhân Đại bi thập giải chân nhân

黄录会中一切真仙

Hoàng lục hội trung nhất thiết chân tiên

人生不满百生死同一原太乙救苦天尊

Nhân sinh bất mãn bách sinh tử đồng nhất nguyên thái ất cứu khổ thiên tôn

生前造不善众生积恶根惟愿

Sinh tiền tạo bất thiện chúng sinh tích ác căn duy nguyện

大慈尊拔证东极宫太乙救苦天尊

Đại từ tôn bạt chứng đông cực cung thái ất cứu khổ thiên tôn

忏除今生业解免夙世冤惟愿

? Trừ kim sinh nghiệp giải miễn túc thế oan duy nguyện

大慈尊接引东极宫太乙救苦天尊

Đại từ tôn tiếp dẫn đông cực cung thái ất cứu khổ thiên tôn

随生于大道均受好生恩惟愿

Tùy sinh vu đại đạo quân thụ hảo sinh ân duy nguyện

大慈尊接引东极宫太乙救苦天尊

Đại từ tôn tiếp dẫn đông cực cung thái ất cứu khổ thiên tôn

惟愿大慈尊拔度众亡魂接引东极宫

Duy nguyện đại từ tôn bạt độ chúng vong hồn tiếp dẫn đông cực cung

太乙救苦天尊

Thái ất cứu khổ thiên tôn

东方玉宝皇上天尊南方玄真万福天尊

Đông phương ngọc bảo hoàng thượng thiên tôn nam phương huyền chân vạn phúc thiên tôn

西方太妙至极天尊北方玄上玉宸天尊

Tây phương thái diệu chí cực thiên tôn bắc phương huyền thượng ngọc thần thiên tôn

东北方度仙上圣天尊东南方好生度命天尊

Đông bắc phương độ tiên thượng thánh thiên tôn đông nam phương hảo sinh độ mệnh thiên tôn

西南方太灵虚皇天尊西北方无量太华天尊

Tây nam phương thái linh hư hoàng thiên tôn tây bắc phương vô lượng thái hoa thiên tôn

上方玉虚明皇天尊下方真皇洞神天尊

Thượng phương ngọc hư minh hoàng thiên tôn hạ phương chân hoàng đỗng thần thiên tôn

慈悲救苦尊愿救三途八难苦太乙救苦天尊

Từ bi cứu khổ tôn nguyện cứu tam đồ bát nan khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

慈悲救苦尊愿救九幽地狱苦太乙救苦天尊

Từ bi cứu khổ tôn nguyện cứu cửu u địa ngục khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

慈悲救苦尊愿救一十八狱苦太乙救苦天尊

Từ bi cứu khổ tôn nguyện cứu nhất thập bát ngục khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

慈悲救苦尊愿救二十四狱苦太乙救苦天尊

Từ bi cứu khổ tôn nguyện cứu nhị thập tứ ngục khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

慈悲救苦尊愿救三十六狱苦太乙救苦天尊

Từ bi cứu khổ tôn nguyện cứu tam thập lục ngục khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

慈悲救苦尊愿救酆都地狱苦太乙救苦天尊

Từ bi cứu khổ tôn nguyện cứu phong đô địa ngục khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

慈悲救苦尊愿救硖石地狱苦太乙救苦天尊

Từ bi cứu khổ tôn nguyện cứu ? Thạch địa ngục khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

慈悲救苦尊愿救无间地狱苦太乙救苦天尊

Từ bi cứu khổ tôn nguyện cứu vô gián địa ngục khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

慈悲救苦尊愿救血湖地狱苦太乙救苦天尊

Từ bi cứu khổ tôn nguyện cứu huyết hồ địa ngục khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

愿救风雷地狱飞戈飘戟之苦太乙救苦天尊

Nguyện cứu phong lôi địa ngục phi qua phiêu kích chi khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

愿救火医地狱吞火食炭之苦太乙救苦天尊

Nguyện cứu hỏa y địa ngục thôn hỏa thực thán chi khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

愿救金刚地狱金锤铁杖之苦太乙救苦天尊

Nguyện cứu kim cương địa ngục kim chuy thiết trượng chi khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

愿救溟冷地狱冰戟霜刃之苦太乙救苦天尊

Nguyện cứu minh lãnh địa ngục băng kích sương nhận chi khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

愿救镬汤地狱五体煮炙之苦太乙救苦天尊

Nguyện cứu hoạch thang địa ngục ngũ thể chử chích chi khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

愿救铜柱地狱大火猛焰之苦太乙救苦天尊

Nguyện cứu đồng trụ địa ngục đại hỏa mãnh diễm chi khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

愿救屠割地狱刀剑分身之苦太乙救苦天尊

Nguyện cứu đồ cát địa ngục đao kiếm phân thân chi khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

愿救火车地狱五车分裂之苦太乙救苦天尊

Nguyện cứu hỏa xa địa ngục ngũ xa phân liệt chi khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

愿救普掠地狱剑树断筋之苦太乙救苦天尊

Nguyện cứu phổ lược địa ngục kiếm thụ đoạn cân chi khổ thái ất cứu khổ thiên tôn

救苦诸妙神受任救苦名太乙救苦天尊

Cứu khổ chư diệu thần thụ nhậm cứu khổ danh thái ất cứu khổ thiên tôn

苦魂沉九夜救苦遍寻声太乙救苦天尊

Khổ hồn trầm cửu dạ cứu khổ biến tầm thanh thái ất cứu khổ thiên tôn

能救三途苦苦恼得痊平太乙救苦天尊

Năng cứu tam đồ khổ khổ não đắc thuyên bình thái ất cứu khổ thiên tôn

众苦悉消散赖此经忏勋太乙救苦天尊

Chúng khổ tất tiêu tán lại thử kinh ? Huân thái ất cứu khổ thiên tôn

众等志心皈依皈神皈身皈命

Chúng đẳng chí tâm quy y quy thần quy thân quy mệnh

东宫慈父太乙救苦天尊

Đông cung từ phụ thái ất cứu khổ thiên tôn

十方救苦天尊

Thập phương cứu khổ thiên tôn

大慈大悲救苦真人

Đại từ đại bi cứu khổ chân nhân

大慈大悲大惠真人

Đại từ đại bi đại huệ chân nhân

救苦会中真仙圣众

Cứu khổ hội trung chân tiên thánh chúng

恭望洪慈  đồng昭格  普降洪恩  忏悔亡过  正魂某人幻身赋形  寍无着景  六尘遍染  三业萦缠  夙世今生  会无觉悟  违天犯地  利己损人  杀盗邪淫  虚诬诈伪好货财而贪受逐声色以耽迷  举动有乖  荣为弗舍  百非一是  巧用心机万目千条  结成罪垢  善无纤毫  恶有丘山  积衅探深  擢发难数  欲期洗涤  先致忏除伏愿  大道垂怜  天恩赦宥  庶使黑壤  咸得giả于光明  俾令幽途  悉得沾于清静  惠资苦爽利及群生  众等稽首礼谢

Cung vọng hồng từ

Đỗng đồng chiêu cách

Phổ giáng hồng ân

Sám hối vong quá

Chính hồn mỗ nhân huyễn thân phú hình ? Vô trác cảnh

Lục trần biến nhiễm

Tam nghiệp oanh triền

Túc thế kim sinh

Hội vô giác ngộ

Vi thiên phạm địa

Lợi kỷ tổn nhân

Sát đạo tà dâm

Hư vu trá ngụy

Hảo hóa tài nhi

Tham thụ trục thanh

Sắc dĩ đam mê

Cử động hữu quai

Vinh vi phất xá

Bách phi nhất thị

Xảo dụng tâm cơ

Vạn mục thiên điều

Kết thành tội cấu

Thiện vô tiêm hào

Ác hữu khâu sơn

Tích hấn thám thâm

Trạc phát nan sổ

Dục kỳ tẩy địch

Tiên trí ? Trừ mật nguyện

Đại đạo thùy liên

Thiên ân xá hựu

Thứ sử hắc nhưỡng

Hàm đắc giả ư quang minh

Tỉ lệnh u đồ

Tất đắc triêm ư thanh tĩnh

Huệ tư khổ sảng lợi cập quần sinh

Chúng đẳng khể thủ lễ tạ

志心朝礼

Chí tâm triều lễ

太上无极大道三十六部尊经玄中大法真师

Thái thượng vô cực đại đạo tam thập

Lục Bộ tôn kinh huyền

Trung đại pháp chân sư

愿度亡魂往生东极宫

Nguyện độ vong hồn vãng sinh đông cực cung

众等  皈依莫尽而献颂曰

Chúng đẳng

Quy y mạc tận nhi hiến tụng viết

天尊颂睿旨cần下幽冥途

Thiên tôn tụng duệ chỉ cần hạ u minh đồ

灵官賫白简童子捧龙符

Linh quan bạch giản đồng tử phủng long phù

地府悉开通亡魂罪消除

Địa phủ tất khai thông vong hồn tội tiêu trừ

超度出冥途接引东极宫

Siêu độ xuất minh đồ tiếp dẫn đông cực cung

向来礼忏功德  悉于周龙  仰望天颜  俯从人欲  十方三界  普覃浩荡之恩  四生六道  共沐汪洋之泽  咸蒙护度  悉荷升迁  一切有情  同跻大道  为上良因

Hướng lai lễ ? Công đức

Tất ư chu long

Ngưỡng vọng thiên nhan

Phủ tùng nhân dục

Thập phương tam giới

Phổ đàm hạo đãng chi ân

Tứ sinh lục đạo

Cộng mộc uông dương chi trạch

Hàm mông hộ độ

Tất hà thăng thiên

Nhất thiết hữu tình

Đồng tễ đại đạo

Vi thượng lương nhân

志心称念

Chí tâm xưng niệm

太乙救苦天尊生天得道天尊

Thái ất cứu khổ thiên tôn sinh thiên đắc đạo thiên tôn

逍遥快乐天尊不可思议功德

Tiêu dao khoái lạc thiên tôn bất khả tư nghị công đức

愿以此功德普及于一切

Nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết

诵忏荐亡魂皆共成妙道

Tụng ? Tiến vong hồn giai cộng thành diệu đạo

 20081021165822954.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 1.250
  • 62
  • 5.942
  • 127
  • 6.011.678
  • 845.010