Thần tiên Việt Nam

An Phụng Tử Vi Đại Đế Tiêu Tai Giải Ách Chú 安奉紫微大帝消灾解厄咒

An Phụng Tử Vi Đại Đế Tiêu Tai Giải Ách Chú

安奉紫微大帝消灾解厄咒

 

 

An Phụng Tử Vi Đại Đế Tiêu Tai Giải Ách Chú

安奉紫微大帝消灾解厄咒

 

南国………………地名

Nam Quốc….. ……………………………………….

*Tỉnh….. …………………………………………….

*Thị….. ………………………………………..

*Địa danh.Phường,Xã,Thôn ………………………..

*Đệ tử……………..Tên…………………

Hôm nay ngày ……Tại ………

Phụng thỉnh tử vi hành thúc lệnh.

 Thiên thượng nhật nguyệt lai cung ứng

Nam đấu bắc đấu thôi ngũ hành.

Vương mẫu hiển linh thúc chân lệnh

Bát quái tổ sư kì trung hình.

Thái tuế ngũ lôi lĩnh pháp chỉ

Tiêu tai giải ách trợ ngô hưng.

Thập nhị cung trung chư tinh túc

Kiền chi thần sát bất tương xâm.

Hình xung khắc phá vật tương lâm

Thôi động cát túc hóa hung tinh.

Oan gia ác nghiệp tức diệt hình

Niên nguyệt nhật thời giai cát lợi.

Đông tây nam bắc vô cấm kị

Gia cư phong thủy toàn sưu tác.

Thu tà trảm sát hiển quang minh

Bản mệnh cung trung thường tự tại.

Tẩy hồn tịnh phách tăng phúc thọ

Sở tố sở hành sự sự hưng.

Ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh.

Quảng tế đạo đàn dã thôn tú phu viết:

Tại dân gian. Tử vi tinh tại tứ trụ mệnh cục trung. Vô luận thị nhập mệnh hoàn thị nhập vận. Quân bị thị tác chư tà viễn tị. Cát tinh cao chiếu chi phúc thần. Cố phàm mệnh. Vận trung quân một hữu‘tử vi tinh’đích thiện tín. Dụng cung phụng‘tử vi tinh’chi pháp. Kì cầu hoạch đắc tí hữu. Dĩ kì tứ thời địch cát. Bát tiết bình an. Đại lộc, tiến danh, lộ lộ thông.

——————o0o——————-

《安奉紫微大帝消灾解厄咒》

奉请紫微行束令. 天上日月来供应;

南斗北斗推五行. 王母显灵束真令;

八卦祖师其中形. 太岁五雷领法旨;

消灾解厄助吾兴. 十二宫中诸星宿;

干支神煞不相侵. 刑冲克破勿相临;

推动吉宿化凶星. 冤家恶业即灭形;

年月日时皆吉利. 东西南北无禁忌;

家居风水全搜索. 收邪斩煞显光明;

本命宫中常自在. 洗魂净魄增福寿;

所做所行事事兴. 吾奉太上老君急急如律令.

广济道坛野村秀夫曰:.

在民间. 紫微星在四柱命局中. 无论是入命还是入运. 均被视作诸邪远避、吉星高照之福神. 故凡命、运中均没有紫微星的善信. 用供奉紫微星之法. 祈求获得庇佑、以期四时迪吉. 八节平安.

————————-0—————————


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.888
  • 97
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.778
  • 906.568