Thần tiên Việt Nam

Sớ Môn Thần Đại Pháp Nhập Trạch Về Nhà Mới – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教-门神道教- 越南道士

Sớ Môn Thần Đại Pháp Nhập Trạch Về Nhà Mới 门神道教

Thần Tiên Việt Nam 越南神仙越南道教道教神仙越南道士

 

SO MON THAN 2

 

Thỉnh Ngũ Phương Long Môn Thần An Gia Khoa Nghi

请五方龙门神安家科仪

南国………………地名

Nam Quốc….. ……………………………………….

*Tỉnh….. …………………………………………….

*Thị….. ………………………………………..

*Địa danh.Phường,Xã,Thôn ………………………..

*Đệ tử……………..Tên…………………

Hôm nay ngày ……Tại ………

Tấu thỉnh Thổ Công táo quân thiên đình, tam giới,

thần thánh chư thiên. Thiên phủ, địa phủ, thủy phủ,

nhạc phủ vạn pháp thần thông.

Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh.

 Nhất tâm phần hương.

Bái thỉnh:

Thổ phủ môn thần chí tôn.

Cao hoàng thượng đế.

Phúc đức chính thần.

Hậu thổ tử môn thần anh phu nhân.

Thiên hoàng địa chi.

Bàn cổ đại đế võ di vương.

Phần hương cung thân.

Bái thỉnh: Đông phương mộc đức thanh đế long môn thần.

Long công long mẫu long tử long tôn.

Thổ công thổ mẫu thổ tử thổ tôn, thổ gia quyến tộc.

Văn kim hữu thỉnh. Tốc hàng lai lâm.     

Bái thỉnh: Nam phương hỏa đức xích đế long môn thần.

Long công long mẫu long tử long tôn.

Thổ công thổ mẫu môn thần thổ tử thổ tôn,

Thổ gia quyến tộc.

Văn kim hữu thỉnh:

Tốc hàng lai lâm.   

Bái thỉnh: Tây phương kim đức bạch đế long môn thần.

Long công long mẫu long tử long tôn.

Thổ công thổ mẫu thổ tử thổ tôn, thổ gia quyến tộc.

Văn kim hữu thỉnh. Tốc hàng lai lâm.     

Bái thỉnh: Bắc phương thủy đức hắc đế long môn thần.

Long công long mẫu môn thần long tử long tôn.

Thổ công thổ mẫu thổ tử thổ tôn, thổ gia quyến tộc.

Văn kim hữu thỉnh. Tốc hàng lai lâm.     

Bái thỉnh: Trung ương thổ đức hoàng đế long môn thần.

Long công long mẫu long tử long tôn.

Thổ công thổ mẫu thổ tử thổ tôn, thổ gia quyến tộc.

Văn kim hữu thỉnh. Tốc hàng lai lâm.     

Bái thỉnh: Đông phương thanh đế trấn trạch long môn thần quân.

Bái thỉnh: Nam phương xích đế thủ trạch long môn thần quân.

Bái thỉnh: Tây phương bạch đế hộ trạch long môn thần quân.

Bái thỉnh: Bắc phương hắc đế vệ trạch long môn thần quân.

Bái thỉnh: Trung ương hoàng đế chủ tụ bảo long môn thần quân.

Phần hương cung thân

Bái thỉnh: Tả môn thần thanh long.

Hữu môn thần bạch hổ.

Tiền môn thần chu tước.

Hậu môn thần huyền võ.

Cửu thiên huyền nữ.

Bạch hạc tiên nhân.

Trương kiên cố lí định độ tiên sư.

Dương cứu bần tằng tiên nhân.

Sơn cương sơn long.

Thạch cương thạch long.

Khai sơn quá hải.

Hành mạch lai long.

Bàng long tống long hộ long.

Long công long mẫu.

Long tử long tôn.

Long gia quyến đẳng.

La kinh nhập tứ hướng tiên sinh.

Sơn gia hội thượng nhất thiết thần chi.

Các các tại thiên.

Đằng vân tại địa.

Khóa mã lai đáo trần gian.

Kim thánh giáo đáo án tiền.

Vị thuyết hương thôn khởi tri ốc.

Bất thuyết nhân danh vị tri nhân.

Kim cư ……tỉnh……thị……lộ……hiệu tín sĩ….

 sùng đạo tuyên kinh. An long môn thần điện thổ.

Quyên thủ…  Nguyệt…nhật cát đán.

Thành tâm kiền bị hương đăng trà tửu.

Tiến hạp quả phẩm.

Kim lương tài bảo.

Tam sinh tửu lễ.

Chúng thần nhất giáo.

Lĩnh thụ thiên kim.

Lĩnh thụ tửu tương.

Ngũ phương long môn thần.

ẩm tửu dĩ hậu vô đình xử.

Thỉnh đáo……gia hộ trạch.

Đệ tử tảo vãn phụng tự.

An cư môn thần thủ trạch.

Nhất tâm phần hương.

Bái thỉnh

Thổ phủ môn thần chí tôn.

Cao hoàng thượng đế.

Phúc đức chính thần.

Hậu thổ tử anh phu nhân.

Thiên hoàng địa chi.

Bàn cổ đại đế võ di vương.

Sa la lượng mễ đấu lượng kim.

Vạn đại phú quý phúc miên trường.

Nhất thanh bảo giác dẫn sơn trung.

Ngũ phương long môn thần tẫn giai thông.

Nhị thanh bảo giác dẫn sơn đầu.

Ngũ phương long môn thần tẫn hồi đầu.

Tam thanh bảo giác dẫn sơn trung.

Ngũ phương long môn thần chuyển hồi gia.

Kiển long khởi thân hồi gia.

kì bảo nhất thiết thuận thuận lợi lợi,

bình bình an an, quý nhân phù trì tài,

nguyên quảng tiến, hưng vượng phát đạt.

Vô nhậm duyên thọ chi chí. Cẩn bái sơ phụng văn.

Thiên vận……niên nông lịch…nguyệt…nhật cát thời

Mộc ân chủ tế….tổng đại biểu…cửu khấu thượng thân

—————————–o0o————————————

 

 

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.773
  • 91
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.663
  • 906.562