Thần tiên Việt Nam

Thần Tiên Tháng 7 Ngày Rằm Xá Tội Vong Nhân – Thần Tiên Việt Nam 越南道教

THẦN TIÊN THÁNG BẢY NGÀY RẰM XÁ TỘI VONG NHÂN

tamthanhdaoto_ok.jpg

Các vị thần tiên tạo nên vũ trụ vạn vật

Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn

Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn

Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.           

Tam Thanh là thụ bẩm khí tự nhiên, tồn tại trước khi vũ trụ và vạn vật được sinh ra, bản thân trường sinh bất tử cho dù trời đất có hủy diệt thì sự sống của ba vị vẫn không bị ảnh hưởng.

Khi trời đất còn chưa hình thành, vạn vật hỗn độn, các vị đã hóa thân và sắp xếp, vũ trụ được hình thành ở đại thế kỷ thứ nhất.

Ngày Thánh Đản: Dương sinh ra, âm mất đi nên ngày Đông Chí ngày ngắn đêm dài.

Khi trời đất hình thành Thiên Tôn hạ giáng xuống dương gian ban chuyền đạo huyền bí gọi là khai kiếp độ nhân.

Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng các vị thánh ở thập phương đàm đạo về diệu pháp ở trong cungThanh Vi Thiên. Thái Thượng Lão Quân nói: “Hiện naychúng sinh chốn tam giới đang gặp nguy nan, ta muốn hóa thân vào Tam giới để cứu độ cho chúng sinh ”.

Trong các cung tiên giới đã có:

 – Cung Kim Khuyết:

Cung Kim Khuyết đã có Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn nắm chưởng quản tam giới. Sẽ giáng hạ cứu độ chúng sinh gọi là Ngọc Hoàng Xá Tội Thiên Tôn

– Cung vô cực:

Cung vô cực thế giới động không thanh hư. Có vị Trung Nguyên Nhị Phẩm Thất Khí Địa Quan Thanh Hư Đại Đế. Tổng quản Ngũ Nhạc Đế Quân và Nhị Thập Tứ Trị Sơn Xuyên, Cửu Địa Thổ Hoàng. Tứ Duy Bát Cực Thần Quan. Vị có quyền lực mở cửa địa ngục cứu độ chúng sinh gọi là Nhị Phẩm Đại Đế Trung Nguyên Thất Khí Xá Tội Địa Quan.

– Cung Đông Nhạc

Cung Đông Nhạc địa phủ Thái Sơn có Đông Nhạc Đại Đế. Vị chưởng quản 72 tầng địa ngục, giám sát sự sống chết luân hồi của con người. Vị có quyền lực đại pháp cứu độ chúng sinh gọi là Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Trai Nhân Thánh Xá Tội Độ Âm Thiên Tôn.

– Thái Thượng nói: Cần một vị cứu khổ thiên tôn vì vậy ta muốn hóa thân vào trong tam giới để cứu độ chúng sinh giải nguy cho những kẻ gặp chuyện bất hạnh đang và sắp sảy ra .

Nguyên Thủy Thiên Tôn nói:  “Ở thế giới Đông Phương Trường Lạc có một vị thần đại từ đại bi tên là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, vị thần này có thể giải cứu được chúng sinh, có thể mời thần đến đây”. Chỉ cần Thái Thượng Lão Quân và chúng tiên cùng hô tên Thái Ất thì Thái Ất sẽ ứng nghiệm mà hiện thân. Chúng tiên đều nhất tề gọi “Thái Ất” quả nhiên thấy một vị thần tiên dạo bước trên tòa hoa sen, đến trước Nguyên Thủy Thiên Tôn và các vị thần tiên cúi đầu vái chào, khi ngẩng lên thì mọi người thấy vị thần đó nước mắt đầm đìa áo. Đó là những giọt nước mắt xót thương cho chúng sinh chịu khổ nạn. Sau khi Nguyên Thuỷ Thiên Tôn đáp lễ, chúng tiên nhìn thấy vị thần lập tức biến thành một vị Thiên Tôn đứng trên hoa sen vầng hào quang sáng chói, tay cầm cành liễu tịnh thủy, hai bên trái phải có sư tử chín đầu đi theo, gọi là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cưỡi mây mà đi.

—————————-o0o——————————–

Ngọc Hoàng Xá Tội Thiên Tôn

 

Ngọc Hoàng Thượng Đế còn gọi là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Là vị thần tối cao là vua của các vị thần khác. Thần thông quảng đại pháp thuật vô biên. Cai quản khắp nhân gian thống trị hết các thần tiên trên trời dưới đất và ba giáo: Nho, Đạo, Phật. Điều động hết thiên thần địa kỳ nhân, Quỷ Thiên Thần là những vật tự nhiên có như: Mặt Trời, Mặt Trăng, Sao, Phong Bá (Thần Gió, Thần Mưa, Tư Mệnh Tam Quan Đại Đế, Ngũ Hiển Đại Đế, Thần Tài …), đều dưới quyền của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn và ở Địa Kỳ như Thổ Điạ, Thần Xà Tắc, Thần Núi Non, Thần Sông, Biển, cai quản năm tháng ngày giờ. Nói chung bao quát cả Bách Thần. Nhân Quỷ là những nhân vật lịch sử và sau khi chết được hóa thần. Gồm tổ tiên, bậc công thần, văn nhân…

Ngọc Hoàng Thượng Đế thống lãnh trời đất, người, thần linh, ba cõi cùng quản lý mọi sinh linh. Thịnh suy, xấu tốt của vũ trụ vạn vật.

Bên cạnh Ngọc Hoàng có Nam Tào, Bắc Đẩu. Văn Xương Đế Quân cai quản sự học hành. Quan Thánh Đế Quân, Thần Tài Võ coi việc mua bán. Thần Nông Tiên Đế coi về nghề nông. Thiên Y cai quản về Y Thuật. Đông Nhạc cai quản các địa phương, Địa Phủ như Thanh Sơn Vương, Thành Hoàng Gia, Thổ Địa Công, Địa phủ còn những vị coi về âm phần như Phong Đô Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương.

Long Vương cai quản Tứ Hải sông ngòi các Thanh Long, khí mưa gió của trời, các nguồn nước nuôi dưỡng vạn vật. Bảo hộ Long Thần các Âm Phần, Sơn Thần, Thổ Địa tất cả đều dưới quyền cai trị, chỉ đạo phân bổ của Ngọc Hoàng. Trời đất phân chia rõ dệt ba giới: Trời, Đất, Người.

Trời có mười ba tầng, mỗi tầng có ba mươi ngàn dặm khu vực ngoài trời gọi là “Vô Cực”. Còn khu vực trời trong gọi là “Thái Cực”. Thái Cực Thiên, lại phân ra năm thiên là: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Ương. Các thái cực thiên do Ngọc Hoàng sắp xếp như sau:

– Trung Thiên là nơi cư ngụ của Ngọc Hoàng điều khiển ba mươi sáu thiên, ba ngàn thế giới và dưới là bảy mươi hai địa sát. Tứ đại Bộ Châu có các sinh linh đang sống.

– Đông Thiên do Tam Quan Đại Đế cai quản chủ về ban phúc tăng tuổi thọ, giải tai xá tội trừ nạn cho sinh linh.

– Nam Thiên do Văn Xương Đế Quân, Văn Hành Thánh Đế cai quản chủ về việc theo dõi ghi chép công tội, hay bổ nhiệm các Thiên Tử ở nhân gian thăng giáng các cấp của tất cả các chư thần.

– Tây Thiên do Như Lai Phật và sau này truyền cho Phật Tổ Quan Âm và Thích Ca Mâu Ni chủ về giáo dục tâm linh cho con người. Dạy họ làm lành tránh dữ và quy y theo phật để tu đạo giải thoát.

– Bắc Thiên do Tử Vi Đại Đế cai quản chủ về việc ban tiền bạc tài sản. Toàn bộ các vì chúng sao trên trời và giáng họa phúc của con người.

Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn là hóa thân của đấng tối cao Thái Cực trong Tam Thanh là vị được cổ nhân sùng kính hạng nhất. Ngọc Hoàng cư ngụ ở Ngọc Thiên Cung chưởng quản từ trên ba mươi sáu thiên, ba ngàn thế giới, các bộ thần tiên tới dưới là bảy mươi hai địa tứ đại bộ châu. Nhân gian có thể gọi là Thiên Quan, Tam Quan, giống như Tử Vi Đại Đế là vị phúc thần coi về Phúc, Lộc, Thọ. Tam Quan Đại Đế còn xưng là “Tam Giới Công gồm: Tứ Phúc Thiên Quan, Tử Vi Đại Đế ở cõi Thượng Nguyên”. Xá Tội Địa Quan Thanh Hư Đại Đế ở cõi trung nguyên và “Giải Ách Thủy Quan Đông Âm Đại Đế ở cõi Hạ Nguyên, gồm lại gọi là Tam Quan Đại Đế” và rất nhiều pháp lực cai quản hết thảy trên trời dưới đất, hai bên Chư Thần Văn Võ. Và các vị Thần Tiên, Phật đều do Ngọc Hoàng chỉ đạo và giáng hạ cứu độ sinh linh khi gặp nạn. Hình dáng là vị mình mặc y phục cửu chương đầu đội mũ thập nhị hành tay cầm ngọc hốt. Các quan hầu triều đều có lệnh bài, điểm thất tinh.

Đứng sau hộ mệnh Ngọc Hoàng gồm có:

Hoàng Thiên Hậu Thổ, Tử Vi Đại Đế Ngọc Bệ Hạ, Câu Trần Đại Đế Ngọc Bệ Hạ, Trường Sinh Đại Đế và còn có Tam Thanh Lão Tổ. Đứng đầu là Thái Thượng Lão Quân gọi là Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn không trực tiếp làm việc chỉ điều hành. Các chúng tiên lo việc tam giới, bảo hộ Ngọc Hoàng rất nhiều thiên binh thiên tướng hộ vệ như một bức tường thành không gì phá cản.

Tháng Bảy Ngày Rằm Ngọc Hoàng Và Các Vị Thần Tiên Giáng Hạ Xá Tội Nhân Gian

Theo phong tục cổ đại từ ngàn xưa đến nay. Những người sống trên nhân gian trong đạo giáo thần tiên, thờ các vị thần, đạo gia tiên, thờ tổ tiên. Thường lệ diễn ra hàng năm cúng lễ tổ tiên vào những ngày giỗ, tết Nguyên Đán và nhất là ngày rằm tháng 7. Những người sống trên nhân gian thường tưởng nhớ những người đã chết như các cụ tổ tiên, bố mẹ, vợ hoặc chồng, người vì quê hương đất nước. Nhất là những gia đình có người thân mới chết là dịp cầu siêu gọi là lễ phổ độ xá tội chúng sinh. Nên làm lễ cầu nguyện tiên giới và gửi đồ mã như: Quần, áo, đồ dùng, tiền vàng. Mong cho những người quá cố được siêu thoát không phải khổ sở, đọa đày dưới địa ngục do con người khi sống trên nhân gian. Có người đã phạm nhiều tội lớn trái với đạo lý con người và trời đất. Như gây nên chiến tranh, mọi sinh linh chết tróc. Các tội giết người, trộm cướp, lừa đảo, tàn phá môi trường thiên nhiên, dùng thuốc hóa chất kích thích nuôi động vật, gia súc lấy thịt, tăng trưởng nhanh rau cỏ gây nên vô số bệnh tật mà con người phải gánh chịu. Nên mỗi một năm chỉ có ngày rằm tháng 7 là ngày thần tiên giáng hạ nhân gian xá tội cho tam giới. Mà chỉ có đạo Giáo thần tiên mới có ngày này. Tiên giới mở bốn cửa cứu độ chúng sinh. Những ngày này các đạo quán, các miếu, các cung, các điện, các nơi thờ Thành Hoàng, miếu thờ Thổ Địa đều mở cửa làm lễ, dâng sớ điệp tấu Thiên Địa cầu mong người thân dưới địa phủ nhận được lời thành khấn của mình. Lễ thường tụng pháp:

Thái Thượng Thập Phương Cứu Khổ Chân Kinh,

Ngọc Hoàng Xá Tội Thiên Tôn,

Thái Ất Cứu Khổ Chân Kinh,

Trung Nguyên Xá Tội Địa Quan Chân Kinh,

Đông Nhạc Đại Đế Giải Oan Tạ Tội Pháp,

Thành Hoàng Chân Kinh,

Trần Triều Thánh Chân Kinh,

Táo Vương Chân Kinh.

Nếu được như vậy chân kinh cảm ứng thông thiên địa. Những người chết dưới địa phủ được độ âm chín kiếp. Người sống trên nhân gian được hưởng âm đức ba kiếp không gặp tại ương nghiệp chướng, tai nạn hóa giải. Điềm lành phúc lộc công danh tự đến.

Như tích Bà Chúa Ba đã trên ba nghìn năm là con gái thứ ba của Ngọc Hoàng phạm luật trời bị đày giáng xuống đầu thai tại nhân gian, cha ở nhân gian làm nhiều tội ác, khi chết xuống địa ngục chịu muôn vạn hình phạt. thấy cha gặp nạn dưới địa phủ bà đã xin Ngọc Hoàng, Địa Quan, Đông Nhạc, Thái Ất  xuống địa phủ. Để cứu cha bà đã chặt cánh tay và móc mắt vượt nghìn gian khổ để cứu cha. Cảm động lòng trời Ngọc Hoàng đã đại xá cực hình và cử Đẩu Mẫu Nguyên Quân xuống ban tặng nghìn mắt nghìn tay để phổ độ cứu chúng sinh và nhân gian gọi là Phật Tổ Quan Âm nghìn mắt nghìn tay hay gọi là Từ Hằng Chân Nhân, Quan Âm Đại Sỹ hoặc Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.

 Như Mục Càn Liên trước đây có bà mẹ ăn ở trên nhân gian vô cùng tàn nhẫn và độc ác, khi chết xuống địa phủ phải chịu muôn vạn cực hình. Một đêm nằm mơ thấy mẹ chết dưới địa phủ đang bị tra khảo kêu khóc thảm thiết. Mục Càn Liên đã cầu xin Ngọc Hoàng và Diêm Vương cho hồn được xuống địa phủ để cứu mẹ. Giảm bớt tội nghiệp mà mẹ trước đây sống trên nhân gian đã gây nên. Ngọc Hoàng thương tình Mục Càn Liên ăn ở tu nhân tích đức có hiếu với mẹ nên đã xá tội và giảm nhẹ cực hình vì vậy mới có tích Mục Càn Liên cứu mẹ lưu truyền đến ngày nay.

Nhân gian có câu rằng: “Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân”.

Theo quy định của tiên giới. Những ngày giỗ, tết người chết dưới âm phủ con cháu mời về chỉ được dùng tiền vàng âm phủ. Còn các đồ dùng hàng mã chờ đến ngày 15 tháng 7 là ngày xá tội vong nhân mới được nhận. Ngày này Ngọc Hoàng tự thân giáng hạ nhân gian. Cùng làm việc có các vị như:

Trung Nguyên Đại Đế Xá Tội Địa Quan.

Đông Nhạc Đại Đế Xá Tội Thiên Tôn.

Thái Ất Chân Nhân Cứu Khổ Thiên Tôn.

Theo hầu có rất nhiều các vị thần tiên, Kim Đồng Ngọc Nữ và 7 vạn thiên binh thiên tướng, Thần Tài, Văn Xương , Tử Vi Đại Đế, Nam Tào Bắc Đẩu, Chú Sinh Nương Nương, Phúc Lộc Thọ. Liễu Hạnh Thánh, Trần Triều Thánh, Tản Viên Thánh, Chử Đồng Tử Thánh, Phù Đổng Thiên Vương Thánh… Các vị thần tiên đang cai quản dưới hạ giới như: Thổ Công Táo Quân, Địa Phủ, Thành Hoàng, Thổ Địa, các vị thần sông, thần núi, thần đường, thần giếng, thần cửa, vua bếp, thần cây….đều chờ đón nghinh thỉnh Ngọc Hoàng hạ phàm ngày rằm định xét phúc tội . Được lệnh của Ngọc Hoàng các vị thần tiên sẽ xá tội và ban phúc cho 10 phương, 6 cõi , nên tất cả nhân gian trong Tam giới làm lễ nghinh thỉnh Ngọc Hoàng và cầu phúc. Vì vậy ở các Đền, Miếu, Quán, Thành Hoàng các nơi dâng lễ món ăn và tấu sớ cầu mong Ngọc Hoàng xá tội, ban phúc. Nhất là những nhà có người thân mới mất dưới địa phủ, những người mất bị oan nghiệt, oan trái, hoặc người chết đường vong hồn còn phiêu bạt nơi đất khách quê người. Hoặc nhiều nhà tổ tiên nặng nghiệp mong Ngọc Hoàng xá tội nhanh chóng được siêu thoát và đi đầu thai. Phù cho tất cả mọi sinh linh đang sinh sống trên nhân gian được an khang đò đầy mãn quả. 

Trung Nguyên Đại Đế Thất Khí Xá Tội Địa Quan

fs_banner30.jpg

 

Tam quan đại đế còn được gọi là Tam Nguyên Đại Đế tức Thiên Quan, Địa Quan và Thủy Quan. Tên gọi đầy đủ của họ là Thượng Nguyên Nhất Phẩm Ưu Tứ Phúc Đại Đế, Trung Nguyên Nhị Phẩm Địa Quan Xá Tội Đại Đế và Hạ Nguyên Tam Phẩm Thủy Quan Giải Ách Đại Đế.

Truyền thuyết kể lại rằng. Tam quan là con của thiên thọ vương và ba người con gái của long vương sinh ra. Tam quan đều rất thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên. Nguyên Thủy Tiên Tôn ban cho:

Trưởng nam là Thượng Nguyên Nhất Phẩm Cửu Khí Thiên Cung Tử Vi Đại Đế. Sống ở Huyền đô nguyên dương thất bảo tử vi thượng cung. Tổng quản Thiên Đế Thần Vương, Thượng thánh cao chân, Tam la vạn tượng tinh quân.

Thứ nam là Trung Nguyên Nhị Phẩm Thất Khí Địa Quan Thanh Hư Đại Đế. Sống ở cung Vô Cực Thế Giới Động Không Thanh Hư. Tổng quản Ngũ Nhạc Đế Quân và Nhị Thập Tứ Trị Sơn Xuyên, Cửu Địa Thổ Hoàng, Tứ Duy Bát Cực Thần Quan.

Con trai thứ ba là Hạ Nguyên Tam Phẩm Ngũ Khí Thủy Quan Động Âm Thái Đế. Sống ở cung Kim Kinh Trường Lạc. Tổng quản Cửu Giang Thủy Đế, Tứ Độc Thần Quân và Thần Tam Hà Tứ Hải.

Địa Quan Đại Đế

Địa Quan Đại Đế được thờ ở rất nhiều miếu đền. Địa Quan Đại Đế có thể xá tội ban cho điều phúc nên dân gian gọi Địa Quan Đại Đế là phúc thần. Các bức họa hình Địa Quan  trong các miếu thờ mang áo khoác màu vàng, Long bào có dát ngọc, tay cầm ngọc như ý, nét mặt từ bi, tôn quý. Người thời cận đại xem Địa Quan Đại Đế, Viên Ngoại Lang và Nam Cực Tiên Ông gọi là ba vị chủ cho phúc, lộc, thọ. Tượng trưng cho nhiều điều phúc, nhiều thọ và nhiều lộc. Mang sơ tấu xá tội cho tam giới khi được con người cầu nguyện.

Địa Quan Đại Đế là khí của nguyên động Côn Linh và Tinh Chất Cực Hoàng kết thành. Được gọi là thuấn. Chủ quản Ngũ Nhạc Đế Quân và 24 Trị Sơn Xuyên, Cửa Địa Thổ Hoàng, Tứ Duy Bát Cực Thần Quan.

Thánh đản: Ngày mười lăm tháng bảy âm lịch (15/7) giáng trần hiệu giới tội phúc. Vì người răn tội. Hay còn được gọi là quan hiệu tội. Nhân gian nói rằng: “Tháng bảy ngày rằm xóa tội vong nhân”. Thường đến nơi có đền, miếu thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế Xá Tội Thiên Tôn và Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn làm lễ cầu xin vì ngày mười lăm tháng bảy Địa Quan Đại Đế mở ngục xá tội nhân gian…  Các đền thờ đều chờ đón nghinh thỉnh Ngọc Hoàng hạ phàm ngày rằm định xét phúc tội. Được lệnh của Ngọc Hoàng các vị thần tiên sẽ xá tội và ban phúc cho 10 phương, 6 cõi, nên tất cả nhân gian trong tam giới làm lễ nghinh thỉnh Ngọc Hoàng và cầu phúc. Vì vậy ở các đền, miếu, quán, Thành Hoàng các nơi dâng lễ món ăn và tấu sớ cầu mong  Địa Quan Đại Đế xá tội, ban phúc. Nhất là những nhà có người thân mới mất dưới địa phủ, những người mất bị oan nghiệt, oan trái, hoặc người chết đường vong hồn còn phiêu bạt nơi đất khách quê người. Hoặc nhiều nhà tổ tiên nặng nghiệp mong Địa quan xá tội nhanh chóng được siêu thoát và đi đầu thai. Phù cho tất cả mọi sinh linh đang sinh sống trên nhân gian được an khang đò đầy mãn quả.

Cứu khổ cho những người đã chết đang chịu khổ tại các địa ngục được trở về các mộ phần có Thanh Long, Bạch Hổ dưỡng mộ kết phát. Phù cho dòng dõi danh chức phúc thọ và có thể đi đầu thai kiếp khác.

Đông Nhạc Đại Đế Xá Tội Độ Âm Thiên Tôn

dong_nhac_dai_de_anh.jpg

 

Địa Phủ có 72 tầng địa ngục, giám sát sự sống chết luân hồi của con người.

Cổ xưa các vị đế vương thường hay đến Thái Sơn để cúng tế, gọi là “Phong Thiện”, nghĩa là cúng tế trời và đất, đều được ngài bảo hộ cho giang sơn xã tắc nên các bậc đế vương về sau tôn xưng Đông Nhạc Đại Đế và phong là “Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Trai Nhân Thánh Đại Đế”.

Xưa kia các vị vua chúa trước khi đăng quang thường lập đàn làm lễ gọi là:  

 * Lễ “Phong Thiện”các bậc vua chúa làm lễ này chứa đựng nhiều ý nghĩa thâm sâu, một là cho cả thiên hạ biết vua, hai là sự thành lập chính quyền do vua đứng đầu này là “Ý trời”, quyền hạn của vua là có trời chi trợ cho. Một ý khác, dân gian tin rằng, khi con người chết thì hồn phách đều qui về núi Thái Sơn Đông Nhạc. Vị Đại Đế này chưởng quản sự thọ yểu của con người. Như vậy, việc nhà vua làm lễ tế cáo trời đất ở Thái Sơn hàm ý: Đây là chính quyền hợp pháp và cầu Đông Nhạc ban cho phúc thọ, được hưởng tôn quí lâu dài.
Đông Nhạc Đại Đế  là vị thần chưởng quản tuổi thọ của con người. Khi một người vừa chết, trước hết phải đến “báo cáo” với Đông Nhạc, để  xét coi có phải đúng là tên tuổi như thế hay không, sau mới chuyển xuống Thập Điện Diêm La Vương để xử lý. Do đó, dân gian đối với việc thờ cúng Đông Nhạc Đại Đế rất là long trọng và thành kính. Nhất là khi có bệnh hoạn đau ốm, thì sự khấn vái còn nhiều hơn lúc bình thường. Tóm lại, sự sùng bái Ngũ Nhạc của người cổ đại có nguồn gốc từ sự tôn sùng nguyên khí linh thiêng non cao núi thẩm của con người.
Đông Nhạc Đại Đế  ở trong hai động “âm dương” và chấp chưởng ba “đặc ân” phúc, lộc, thọ của con người. Quan trọng nhất là nơi ghi chép và đúc kết “Hồ sơ tội phúc” của con người để chuyển giao đến Diêm Vương giải quyết. Từ đó, dân gian đối với Đông Nhạc vô cùng kính sợ.
* Đông Nhạc Đại Đế cũng là vị Đế Thái Sơn lớn nhất trong năm vị đế Ngũ Nhạc. Trong các tự miếu của Thần Tiên, hầu hết đều có thờ phụng hình tượng của năm vị Thần Ngũ Nhạc, thần của Đông Nhạc tôn là “Đông Nhạc Đại Đế” hoặc là “Nhạc Đế Gia”, “Nhân Thánh Đại Đế”, “Thiên Tề Vương”, “Thái Sơn Vương”, “Thái Sơn Phủ Quân”, “Thiên Đô Phủ Quân”, “Thái Sơn Nguyên Soái”. Lại có một thuyết khác là, Đông Nhạc Đại Đế  tức là “Thái Tuế Chân Nhân” họ Tuế tên Sùng, có chỗ nói là Nhạc Phi. Trong sách “Di Kiên Chí” thì nói rằng “Ba vị Tư Hắc, Thạch Nghê và Từ Khải kế tiếp nhau làm Thái Sơn Phủ Quân”. Cai quản địa lý và âm phần.
Đông Nhạc Thái Sơn Tề Thiên Nhân Thánh Đại Đế”, đứng đầu Ngũ Nhạc, tổng quản về cát hung họa phúc của nhân gian. Lại còn chấp chưởng mười tám địa ngục nặng ở cõi U Minh Địa Phủ. Tất cả những người trên nhân gian khi chết đi đều phải trình Thổ Địa và đến miếu Thành Hoàng cắt hộ khẩu chuyển xuống âm phủ. Nếu không vong hồn lưu lạc. Nhất là những người bị chết nơi đất khách quê người phải làm quỷ đói, mãi mãi không siêu thoát. Quyền lực của Đông Nhạc Đại Đế cứu một người được sống, chết, thành Thần Tiên hay ma quỉ gì thì cũng do nơi kết quả sự khảo xét của Đông Nhạc, rồi sau mới theo đó mà thực hành.
* Trong “Sử Ký Chính Nghĩa” có nói đến việc đắp đất ở Thái Sơn làm đàn để gặp Trời, báo công cho Trời như sau : “Đến trên núi nhỏ dưới núi Thái Sơn để báo công, gọi là “Thiện”. Thần đạo thuộc về thiên còn quỷ đạo thuộc về Địa, nhà vua chỉ ở một nơi Thái Sơ mà báo thiên, báo địa. Có nghĩa là “Thái Sơn hội tụ cả thần lẫn quỷ vậy”.
* Nếu muốn cầu cho được trường thọ, cầu cho khỏi bị người khác làm hại hoặc cầu tránh hỏa tai, tù ngục, tai họa binh biến… Cho đến việc cầu xin phúc lộc, đều đến cúng bái cầu khấn tụng chân kinh Đông Nhạc Đại Đế. Chân kinh linh ứng tới vị Thánh Đế của Ngũ Nhạc sẽ được cứu giúp cả người chết dưới địa phủ và người trên dương gian được kéo dài tuổi thọ và tài lộc. Vì thế, dù là ngày thường, cũng có rất nhiều người đến tự, miếu để thắp hương khấn nguyện, nhang  khói liên miên chẳng ngớt.
Trong miếu Đông Nhạc Đại Đế có chín vị thần đầu thai con người là “Dẫn Mông (dạy trẻ con), Nhũ Mẫu (bà vú), Tử Tôn (con cháu), Thiên Tiên (các vị Tiên), Nhãn Quang (ánh sáng con mắt), Thôi Sinh (giúp đỡ sinh sản), Bồi Cô (nuôi cho lớn), Ái Kính (thương yêu kính trọng),Tống Ngưu (tặng trâu), gọi chung là Cửu Nương Nương (chín vị nương nương).
Ngày mười lăm tháng bảy âm lịch (15/7) là ngày Đông Nhạc Đại Đế mở cửa địa ngục hiệu giới tội phúc cho nhân gian. Đông Nhạc Đại Đế ở trong hai động “âm dương” và chấp chưởng ba “đặc ân” phúc, lộc, thọ của con người. Quan trọng nhất là nơi ghi chép và đúc kết “hồ sơ tội phúc” của con người để chuyển giao đến Diêm Vương giải quyết.
Thần tiên sẽ xá tội và ban phúc cho 10 phương, 6 cõi, nên tất cả nhân gian trong Tam giới làm lễ nghinh thỉnh Đông Nhạc và cầu phúc. Vì vậy ở các đền, miếu, quán, Thành Hoàng các nơi dâng lễ món ăn và tấu sớ cầu mong  Đông Nhạc xá tội, ban phúc. Nhất là những nhà có người thân mới mất dưới địa phủ, những người mất bị oan nghiệt, oan trái, hoặc người chết đường vong hồn còn phiêu bạt nơi đất khách quê người . Hoặc nhiều nhà tổ tiên nặng nghiệp mong Đông Nhạc xá tội nhanh chóng được siêu thoát và đi đầu thai. Phù cho tất cả mọi sinh linh đang sinh sống trên nhân gian được an khang đò đầy mãn quả.

 Cung Đông Cực Thanh Hoa Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn:

thai_at_chan_nhan_anh.jpg

* Thái Ất Cứu Khổ Thiên tôn hay “Tầm Thanh Cứu Khổ Thiên Tôn”, Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn. Ngài là một trong hai vị thị giả của Ngọc Hoàng Đại Đế, trợ giúp cho Ngọc Đế thống ngự muôn loài.
Ngài là hóa thân của Thanh Huyền Thượng Đế, phát thệ cứu giúp tất cả chúng sinh.
  Trong “Thái Ất Cứu Khổ Hộ Thân Diệu Kinh” nói:
 Ở thế giới Trường Lạc về phương Đông có một vị đại nhân từ tên là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, hóa thân của Ngài nhiều như số cát sông Hằng, nghe tiếng liền cứu.
Hoặc trụ ở thiên cung, hoặc giáng xuống nhân gian,
hoặc ở địa ngục, hoặc lẩn vào đám đông,
hoặc hiện Kim Đồng Ngọc Nữ,
hoặc hiện Đế Quân, Thánh Nhân,
hoặc làm Thiên Tôn Chân Nhân,
hoặc làm Kim Cang Thần Vương,
hoặc làm Ma Vương Lực Sĩ,
hoặc làm Thiên Sư Đạo Sĩ,
hoặc làm Huỳnh Nhân Lão Quân,
hoặc làm Thiên y Công Tào,
hoặc hiện thân nam thân nữ,
hoặc làm quan văn quan võ,
hoặc làm Đô Đại Nguyên Soái,
hoặc làm Pháp Sư Thiền Sư,
hoặc phật tổ tăng sư
hoặc làm Thần Mưa Thần Gió…
Thần thông vô lượng, công hạnh vô cùng,
tầm thanh cứu khổ, ứng biến tùy duyên”.
* Vị Thánh ở trời gọi là “Thái Nhất Phúc Thần”,
ở thế gian xưng là Đại Từ Đại Bi,
ở địa ngục tôn làm Nhật Diệu Đế Quân;
ngoại đạo tiếp thu xưng là Sư Tử Minh Vương,
ở thủy phủ xưng là Động Châu Đế Quân”.
Khi gặp là khó khăn tai nạn, chỉ cần xưng danh hiệu hay cầu nguyện Ngài là có thể “giải lo trừ hạn, biến hung thành cát”, tu theo Ngài có thể đạt công thành quả mãn, giữa ban ngày sinh lên cõi trời. “Bạt Độ Huyết Hồ Bảo Thiên” thì nói là “ mây lành che phủ thân Ngài”.
Ngài “… mình ngồi trên sư tử chín đầu, tay cầm nhánh dương liễu, vẩy nước quỳnh tương cứu hộ chúng sinh, độ vong hồn người chết”. Có bài thơ:
Đông cực Thanh Hoa Diệu Nghiêm Cung”
Tử vụ hà quang triệt thái không
Thiên đóa liên hoa ánh bào tọa,
Cửu đầu sư tử xuất vân trung
Nam Cực đan đài khai báo cấp
Bắc Đô huyền cấm phá la phong
Duy nguyện thùy quang lai cứu hộ
Chúng đẳng khể thù lễ từ dung
Thi thực công đức bất tư nghì
Cô hồ trệ phách tào siêu thăng”

(Ngài) Ở trong cung Đông Cực Thanh Hoa Diệu Nghiêm,
Giáng tím mống sáng chói rọi khắp cả hư không
Ngàn đóa hoa sen tỏa sáng xung quanh bảo tọa
(Ngài ngồi) Trên sư tử chín đầu bay ra khỏi mây.
Nơi đài đó phương Nam mở ra hòm sách quý.
Kinh đô phía Bắc trong cung cấm huyền diệu phá trừ tai ách. Ban bố công đức không thể nghĩ bàn
Giúp cho những cô hồn và kẻ mê muội được siêu thăng
UY LINH VÀ VIỆC THỜ PHỤNG
sách “Thái Thượng Tam Động Biểu Văn”
có chín vị Thiên Tôn là:
1. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn
2. Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn
3. Cửu U Bạt Tội Thiên Tôn
4. Châu Lăng Độ Mệnh Thiên Tôn
5. Hòa Luyện Đan Giới Thiên Tôn
6. Pháp Kiều Đại Độ Thiên Tôn
7. Kim Khuyết Hóa Thân Thiên Tôn
8. Tiêu Dao an Lạc Thiên Tôn
9. Bảo Hoa Viên Mãn Thiên Tôn
Trong đó, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn là vị đứng đầu.
Chức năng của Ngài là “vượt thánh vượt phàm, cực từ cực ái, ngự trên sư tử chín đầu, tỏa ánh sáng lành xa muôn dặm, tiếp độ sinh linh”. Khi gặp tai ách, chi cần niệm danh hiệu.
Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn sẽ nương theo tiếng cầu mà đến cứu, giúp người giải tai trừ nạn, chuyển rủi thành may.
– Đối với người tu hành, pháp huyền diệu tiên gia, khi đắc đạo sẽ được
Ngài “ngự trên sư tử chín đầu, tỏa ánh sáng lành xa muôn dặm” hóa pháp thần tiên cứu độ chúng sinh.

Ngày15 tháng 7 là ngày xá tội vong nhân. Nhân gian làm lễ chỉ cần khấn đến tên ngài là:

Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn còn có tên gọi khác là Thái Nhất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tầm Thanh Cứu Khổ Thiên Tôn, lập tức Ngài là có thể “giải lo trừ hạn, biến hung thành cát”, tu theo Ngài có thể đạt công thành quả mãn, giữa ban ngày sinh lên cõi trời. “Bạt Độ Huyết Hồ Bảo Thiên” thì nói là “ mây lành che phủ thân Ngài”.
Ngài ngồi trên sư tử chín đầu, tay cầm nhánh dương liễu, vẩy nước quỳnh tương cứu hộ chúng sinh, độ vong hồn người chết Thập Phương Cưú Khổ Thiên Tôn. Đó là vị thần đại bi chuyên nhập vào địa ngục để giải cứu cho những kẻ bất hạnh. Người đang chịu khổ chịu nạn chỉ cần cầu khấn hoặc gọi tên cuả  thần thì sẽ được thần giúp đỡ biến hung thành cát. Ngài “ngự trên sư tử chín đầu, tỏa ánh sáng lành xa muôn dặm” hóa pháp thần tiên nâng mây tím đưa về trời.

13314024627963.jpg

Sớ và Tấu các cửa địa ngục

Địa Phủ có mười vị Diêm Vương cai quản mười cửa địa ngục. Những người chết đều có sổ âm tào ghi rõ ràng mà thi hành họa phúc. Nên khi làm lễ tấu sớ những người chết vào tháng 1 đến tháng 10 thì ghi sớ ứng từ tháng 1 đến tháng 10 và làm lễ tấu trong mười cửa địa ngục. Còn những người chết vào tháng 11 tháng 12. Và những người chết không nhớ ngày tháng hoặc mất mộ thì ghi sớ vào tháng 7 và lễ vào cửa địa ngục diêm vương thứ 7. Vì chỉ có ngày này phán quan mới nhận sớ tấu và đồ mã của người trần gửi cho người âm, chuyển xuống từng cửa diêm vương dưới địa phủ. Đến lúc này người âm được xá tội và mới nhận được đồ mã mà thôi.

 

 

Xem Nghi lễ Cúng Ngày Rằm Tháng 7 Tại Gia Tại Đây:

 https://thantienvietnam.com/index.php/khan-le/719-nghi-le-cung-ram-thang-7-am-lich-va-so-tau-tai-gia

 

——————————–o0o——————————–


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.619
  • 81
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.509
  • 906.552