Thần tiên Việt Nam

Đệ Thất Điện Tần Sơn Vương Xá Tội Cứu Khổ Bảo Thiên第七殿秦山王 – Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教

Đệ Thất Điện Tần Sơn Vương Xá Tội Cứu Khổ  Bảo Thiên第七殿秦山王

上言臣令领表叩奉

Thượng ngôn thần lệnh lĩnh biểu khấu phụng

南国………………地名

Nam Quốc …..

*Tỉnh…..

*Thị …..

*Địa danh.Phường ,Xã,Thôn ..

*Đệ tử……………..Tên…………………

受祀……庙王祠下土地分居人氏奉

Thụ tự tại đình , miếu,quán ,Đền ……..vương từ hạ thổ địa phân cư nhân thị phụng

仙天建冥福度亡己届   绕棺破狱.  讽经礼忏.  行朝上表.  焚珍荐达.

Tiên thiên kiến minh phúc độ vong kỷ giới nhiễu quan phá ngục. Phúng kinh lễ thiên. Hành triều thượng biểu. Phần trân tiến đạt.

领果生天.  资冥求忏.  化财孝……

Lĩnh quả hạnh thiên. Tư minh cầu thiên.

Kệ tán

Thái hòa cung nội.

Không thanh quang oánh.

Thiên tôn

Tuyền phi trạm lộ minh u sảng tất phục hình.

Huệ nhật hà thiên.

Xuân nhật minh lãnh ngục

Kiền cung lễ tam bảo.

Vong linh tảo siêu thăng.

Tụng kinh quy thái thượng.

Tấu danh tam thanh tiền.

Lễ bái khai minh vương thiên

Thái ất tôn.

Cứu khổ tôn.

Đạo trường khể thủ đương tâm.

Cung đối thiên diên

Triều lễ

Minh vương diệt tội thiên tôn

Nhĩ thời

Nguyên thủy thiên tôn.

Vi thái ất chân nhânViết.

Bắc phương vô cực thần hương.

Định chân cảnh giới.

Thái hòa điện cung.

Kì vương ngũ quan.

Huyền thượng hóa thân.

ứng phạm thiên ư khảm cung.

Ngũ ngưng thần.

Thiển u đô ư bắc phương.

Ngục hiệu minh lãnh.

Phàm nhân lâm chung chi nhật.

Tứ thất chi nội.

Du hồn thái hòa bích lâm chi cảnh.

Chấp đối tâm nghiệp đệ nhất chi tội.

Nhược hữu thiện tín nam nữ.

Đương vi tiên vong tông thân.

Kiến lập đạo trường.

Phan hoa cúng dưỡng.

Quy mệnh.

Thái hòa ứng hiệu thiên tôn.

Sám hối tâm nghiệp đệ nhất chi tội.Miễn.

Hàn băng tù cấm chi báo.Sinh.

An vinh khoái lạc chi hương.

Luyện chất trừng thần.

Đăng chân ngộ đạo.

Chúng đẳng chí tâm.

Quy mệnh kính lễ.

Nhân các cung tín

Chí tâm triều lễ

Huyền thượng ngọc thần thiên tôn.

Huyền đức ngũ linh thiên tôn.

Chân tiên huyền hội thiên tôn.

Chu hoa diệu quả thiên tôn.

Vô ngại vận minh thiên tôn.

Chân văn chính nhân thiên tôn.

Vận minh pháp hải thiên tôn.

Thái hư vạn hành thiên tôn.

Kim tương linh dung thiên tôn.

Trí đạo linh chân thiên tôn.

Diệu cung nguyên nhất thiên tôn.

Vô đẳng chí đạo thiên tôn.

Tể vật thanh hưởng thiên tôn.

Linh nhan quang chiếu thiên tôn

Minh quảng từ giải thiên tôn.

Tứ huyền đại đỗng thiên tôn.

Đỗng huyền kim quang thiên tôn.

Kết thành vân cung thiên tôn.

Chí chân tuệ quang thiên tôn.

Tự nhiên tĩnh minh thiên tôn.

Phổ lãng đan hoắc thiên tôn

Bảo lâm ứng niệm thiên tôn.

Truyền pháp thường nhất thiên tôn.

Đạo vận diệu nghiêm thiên tôn.

Trường lạc cứu sinh thiên tôn.

Văn chân địa hoàng thiên tôn.

Hạo tố hoa cảnh thiên tôn.

Chính nhất ngọc cung thiên tôn

Diên thọ trọng huyền thiên tôn.

Lưu từ thất ánh thiên tôn.

Thất nguyên thượng đỗng thiên tôn.

Bình đẳng đạo vận thiên tôn.

Diệu bảo chân tể thiên tôn.

Vô vi đại vận thiên tôn.

Quỳnh âm diệu huyền thiên tôn

Chân quan huyền diệu thiên tôn.

Tây minh kỳ độ thiên tôn.

Quảng minh khai độ thiên tôn.

Tiên linh chu cung thiên tôn.

Cứu sinh minh trí thiên tôn.

Quả thành biến đạo thiên tôn.

Minh cảm tiên chân thiên tôn

Huyền thông chính chân thiên tôn.

Nhất thiết vô vi thiên tôn.

Bảo minh chu nhân thiên tôn.

Vô đẳng hóa thành thiên tôn.

Vận minh giới sinh thiên tôn.

Thượng đạo chu tố thiên tôn.

Tịch nhiên kim cương thiên tôn

Cứu khổ chân huyền thiên tôn.

Độ ách ứng biến thiên tôn.

Cửu u bạt tội thiên tôn.

Đại từ cứu khổ chân nhân..

Đại bi đại huệ chân nhân..

Minh lãnh địa ngục minh quan..

Minh hội chuyên lại nhất thiết thần viên

Thần đẳng chí tâm quy y.

Quy thần.

Quy thân.

Quy mệnh

Chân tiên thượng đế.

Thái hòa cung.

ứng hiệu thiên tôn.

Trọng niệm sám hối.

Vong quá mỗ hồn nghi.

Viên tùng túc thế.

Đãi cập kim sinh.

Tam độc nghiệp thẩm.

Thập ác chủng trọng.

Tâm nghiệp đại tội.

Đệ nhất tham độc.

Khu trì.

Khan tham lận sắc.

Tham thủ vong nghị.

Tham ái vô ?.

Trí thủ xảo cầu.

Dị truật tá đạo.

Tổn tha lợi kỷ.

Hại vật thương sinh.

Quá tác bội chinh.

Cường xâm mạo chiếm.

Nhất như khê hác.

Bách kế toán mưu.

Thải tá bất hoàn.

Kí thác thôi thất.

ỷ thị thanh thế.

Kháng cự gian khi.

Tùng kim sám hối.

Tịnh kí xá trừ.

Nguyện dữ thính ?.

Chúng sinh câu nhập thi xả môn.

Vĩnh đoạn khan tham nghiệp.

Vong linh thụ độ.Miễn.

Hàn băng minh lãnh chi báo.

Kiến tại mông ân.

Đắc khoái lạc an vinh chi quả.

Hình thần câu diệu.

Dữ đạo hợp chân.

Hướng lai triều lễ bảo sám thất quyển dĩ chu.

Cẩn thân quy mệnh

Đỗng minh phổ tĩnh chân quân

Kì hựu.

Vong quá mỗ hồn nghi.

Mật nguyện.

Quỳnh phố chiêu nguyên.

Kim môn đăng diệu.

Du chân tử phủ.

Yến cảnh pháp đô.

Pháp lữ kiền thành.

Cử hiệu phụng

Thập phương quốc thổ chi trung
Nhất thiết chúng sinh thiện ác nam tử  nhân
Sinh tử tội đối thanh hắc nhị bộ
Công quá tội  phúc khảo toán niên nguyệt
Tuỳ ác khinh trọng
Tuỳ sự phân biệt
ứng hợp sinh giả
Ngôn danh tả cung
ứng hợp tiên giả
Ngôn danh trung cung
ứng hợp tử giả
Ngôn ư hữu cung
Công quá sinh tử niên nguyệt nhật số
Hào mạt chi do
Vô lệnh sai ngộ
Nhược hữu thiện tín nam tử  nhân
Đa chư nghiệp chướng
Sở vi bất lợi giả
Tắc đương thư tả thử kinh
Thi dữ chúng sinh
Cộng tương chuyển độc
Hoặc tự khoá trì
Cập dĩ hương hoa chủng chủng cung dưỡng
Đắc  phúc vô lượng
Chư tai tự dũ
Nghiệp chướng tự tiêu
Thọ mệnh trường cửu
 Phúc cập tồn vong
Long thần hàm hà
Nhữ đẳng chúng sinh
Đương tín ngô ngôn
Đản hành thiện pháp
Hựu phục sám hối
Thập phương vi trần thế giới chi nội
Đại thiên quốc thổ chi trung
Nhất thiết thiện tín nam tử  nhân
Tự tùng vô thủy dĩ lai
Chí vu kim nhật
Hoặc tằng cử dụng phi đạo chi nhân
Phù hoa vọng ngữ chi tội
Hoặc tham lợi nhập kỷ
Vô yếm vô túc chi tội
Hoặc tích lộc trọng bảo
Cánh ngoại tham cầu chi tội
Hoặc dụ thiện nhân vi chư ác nghiệp chi tội
Hoặc nguyện nhân nhân thương huỷ lưu tán chi tội
Hoặc huỷ tước đại động thánh giáo kinh điển
Cập chư thánh tượng chi tội
Hoặc đồ sát nhất thiết chúng sinh
Tự khoái tâm phúc chi tội
Hoặc đạn xạ dã thú phi cầm
Cập chư tẩu thú chi tội
Hoặc thiêu sơn bộ liệp
Sát lục nhất thiết hàm sinh chi tội
Hoặc tương kim ngân dị bảo vi ư thực khí
Bất sinh quí tâm chi tội
Hoặc mê tham kỳ dục
Tứ ý khinh sinh chi tội
Hoặc thiêu huỷ thánh đạo linh đàn
Tiên vũ
Tôn tượng cập chủng chủng kinh giáo chi tội
Hoặc tương ẩm thực đầu ư nhất thiết uế ô chi tội
Hoặc tham trọc tư vị
Phì huân bất yếm bất túc chi tội
Hoặc xan ngũ tân
Uế xúc huyền nguyên tiên thánh chi tội
Hoặc tứ ý huỷ hiệp kinh pháp
Bất tồn điển thức chi tội
Hoặc hợp tụ quần chúng
Sát hại sinh linh chi tội
Hoặc đồ mưu thiện từ nhân nhân cốt nhục thê thiếp nam  chi tội
Hoặc tứ tâm bối chủ
Đồ mưu quốc thổ chi tội
Hoặc vọng huỷ đại đạo chân kinh diệu pháp chủng chủng linh văn chi tội
Hoặc dĩ thinh vật dịch nhân hiếu vật chi tội
Hoặc huỷ thiên tôn chí đạo chân nhân ngọc  hình tướng chi tội
Hoặc tứ ý chỉ điểm tinh thìn
Vọng thuyết cát hung chi tội
Hoặc thiêu huỷ nhất thiết chúng sinh
Thương khố ốc trạch chi tội
Hoặc chước phạt tiên đàn linh vũ thụ mộc hoa quả viên lâm chi tội
Hoặc dữ ác nhân giao du
Huỷ tí thiện nhân chi tội
Hoặc huỷ báng thánh đạo tiên kinh
Vọng sinh phân biệt khinh trọng chi tội
Hoặc bất minh huyền áo
Vọng giải kinh nghĩa
Tịch thuyết thánh ý
Bất hợp thánh tâm chi tội
Hoặc chấp di địch huyễn pháp
Huỷ tí thánh đạo đại thừa chi tội
Hoặc phóng đãng thế gian
Hí lộng tam bảo chi tội
Hoặc diện dự thế nhân
Tâm khẩu tướng vi chi tội
Hoặc vọng thuyết tôn thượng thiện ác
Bất tồn hiếu lễ chi tội
Hoặc tiết lộ thần tiên bí thuật bảo
Tàng linh thư chi tội
Hoặc công kích thiện nhân
Hoành sinh vô đoan chi tội
Hoặc thác thế lực
Khi cuống bình nhân chi tội
Hoặc thị thế lực
ức ách thiện nhân cập chư bần tiểu chi tội
Hoặc vọng tạo kinh luận
Huỷ báng huyền nguyên thánh đạo chi tội
Hoặc vọng tạo nguỵ thư
Báng huỷ huyền tượng thiên chân chi tội
Hoặc giáo ngu si tác chư chủng chủng bất thiện chi tội
Hoặc tự tôn trọng kiểu dật
Khinh mạn sư hữu cập chư chúng sinh chi tội
Hoặc nhân công pháp
Thực báo tư thù chi tội
Hoặc vô cố ly biệt thân ái phụ mẫu
Thê tử cập chư huynh đệ cốt nhục chi tội
Hoặc vô cố lạc tử thương thai chi tội
Hoặc bối tông tộc dâm dục thân sơ chi tội
Hoặc tương độc dược đầu thuỷ
Sát hại nhất thiết lân loại trùng ngư chi tội
Hoặc vô cố đấu loạn chúng sinh
Khởi chư oan kết chi tội
Hoặc vô cố tụ tập chúng sinh
Hưng khởi yêu tà chi tội
Hoặc vô cố đầu thư hiến sách
Huỷ báng tam động đại thừa chân lý chi tội
Hoặc nguỵ tạo kinh điển
Đạn thuyết hư vô thánh đạo chi tội
Hoặc vọng tác yêu thuật
Dụ thủ chúng sinh tài vật chi tội
Hoặc loạn thiện nhân
Sử tác yêu tà chi tội
Hoặc phi đạo thủ xả
Uổng ức bình nhân chi tội
Hoặc bạc tiện lão xú
Khi áp bần bệnh chi tội
Hoặc chỉ nguỵ vi chân
Chỉ tà vi chính chi tội
Hoặc thị thế lăng thước nhất thiết chúng sinh chi tội
Hoặc a đảng ác đồ
Khuynh tổn thiện nhân chi tội
Hoặc tật hại thắng kỷ
Dục lệnh khuynh hãm thiện thức chi tội
Ngô kim vi nhữ đẳng chúng sinh sở thuyết
Như tiền tội mục
Tịnh thuộc tam nguyên linh tào tiên quan khảo chi
Nhược đại thiên thế giới chi nội
Thập phương quốc thổ chi trung
Nhất thiết hiền học chi sĩ
Cập chư thiện tín nam tử  nhân
Tự tùng vô thủy dĩ lai chí vu kim nhật
Hoặc vi phạm như tiền sở thuyết chi tội
Kim ư đạo tràng chi nội
Lễ tụng thử kinh
Tất giai sám hối
Hàm khất đãng trừ

 thanh viết:

Thử kinh công đức
Năng tế u trầm
Năng giải chúng ác
Năng tiêu uổng hoạnh
Năng diệt chư tai
Năng trừ chúng khổ
Năng giải oan điều
Năng diệt phi hoạ
Năng tư  phúc thọ
Lợi ích thế giới
Bất khả cùng tận
Nhược hữu chúng sinh trì tụng thử kinh
Phúc như cự hải
Lực tế vô cùng
Thuyết chu trần sa
Diệc bất khả tận
Nhữ đẳng chúng sinh
Đản đương cần tâm lễ tụng thử kinh
Nghiêm bị hương hoa chủng chủng
Cung dưỡng sinh sinh chi trung
Hoạch  phúc vô lượng
Thế thế phú thịnh
Đức bị tồn vong
Thử kinh công đức
Thiện tế nhân thiên
Phúc báo vô cực
Nhi thuyết tụng viết:

Hư hoàng diệu đạo
Tam giới y vương
Từ dục thiên địa
Thổ nạp âm dương
Uy chế vạn thiên
 Phúc bị thập phương
Quần sinh phụ mẫu
Hạo kiếp thuỳ quang
Hoán hách thái  hư
Chức giới vô tàng
Cửu u đắc độ
Ngũ khổ thanh đống
Sinh tử pháp dược
Bạt tế tồn vong
Trì tụng thử kinh
 Phúc thọ vô cương

Tụng tán
Tam thanh giáo chủ
Nguyên thủy từ tôn
Thượng thanh ứng hoá hiển kim thân
Đại thiên cam lộ môn tiếp dẫn quần sinh
Vĩnh xuất ái hà tân
trùng nhất cú
Thái huyền  thanh cứu khổ thiên tôn

Báo ân bảo cáo

Chí tâm qui mệnh lễ huyền nguyên Ứng hoá
Vũ khúc phân chân
Thuỳ niệm ngã đẳng chúng sinh,hữu tướng thoát sinh
Phụ mẫu hoài thai thập nguyệt
Nhũ bộ tam niên
Tân khổ bá thiên
Ân cần thốn niệm
Liên ngã phụ mẫu
Nhật tiệm suy hủ
Ngã kim trì niệm bình đẳng
Tất diệt hiểm tuấn tham sân
Lễ đế vi sư
Kỳ ân báo bản
Nguyện ngã hiện tại phụ mẫu
 Phúc thọ tăng diên
Quá khứ tông tổ
Tảo đắc siêu sinh
Đại thánh đại từ
Đại nhân đại hiếu
Bát thập nhị hoá
Báo ân giáo chủ
Hữu thánh chân vũ trị thế  phúc thần
Ngọc hư sư tướng
Huyền thiên thượng đế
Kim khuyết hoá thân
Chung kiếp tế khổ thiên tôn
Thổ địa chú

Thử gian thổ địa
Thần chi tối linh
Thăng thiên đạt địa
XuẤt u nhập minh
Vị ngô quan tấu
Bất đắc lưu đình
Hữu công chi nhật
Danh thư thượng thanh
Tam quy y

Vô thượng đạo bảo
Đương nguyện chúng sinh
Thường thị thiên tôn
Vĩnh thoát luân hồi
Vô thượng kinh bảo
Đương nguyện chúng sinh
Sinh sinh thế thế
Đắc văn chính pháp
Vô thượng sư bảo
Đương nguyện chúng sinh
Học tối thượng thừa
Bất lạc tà kiến
Thái huyền  thanh cứu khổ thiên tôn
Chí tâm xưng niệm đạo kinh sư bảo thiên tôn

 

 

 

—————————o0o———————————-


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 5.995
  • 134
  • 5.900
  • 145
  • 5.688.768
  • 836.668