Thần tiên Việt Nam

Đệ Nhất Điện Tần Quảng Vương Xá Tội Cứu Khổ Bảo Thiên 第一殿秦广王-Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教

 Đệ Nhất Điện Tần Quảng Vương Xá Tội Cứu Khổ  Bảo Thiên 第一殿秦广王

上言臣令领表叩奉

Thượng ngôn thần lệnh lĩnh biểu khấu phụng

南国………………地名

Nam Quốc …..

*Tỉnh…..

*Thị …..

*Địa danh.Phường ,Xã,Thôn ..

*Đệ tử……………..Tên…………………

受祀……庙王祠下土地分居人氏奉

Thụ tự tại đình , miếu,quán ,Đền ……..vương từ hạ thổ địa phân cư nhân thị phụng

仙天建冥福度亡己届   绕棺破狱.  讽经礼忏.  行朝上表.  焚珍荐达.

Tiên thiên kiến minh phúc độ vong kỷ giới nhiễu quan phá ngục. Phúng kinh lễ thiên. Hành triều thượng biểu. Phần trân tiến đạt.

领果生天.  资冥求忏.  化财孝……

Lĩnh quả hạnh thiên. Tư minh cầu thiên.

 

Kệ tán

Huyền minh cung nội.

Ngọc hoa quang vĩ.

Chước chước thanh nha hoán đông phi.

Du sảng tận triêm y.

Từ ân phổ huệ.

Phong lôi tất đình uy.

Lễ bái khai minh vương thiên

Hóa tài

Thái ất tôn.Cứu khổ tôn

Đạo trường khể thủ đương tâm.

Cung đối thiên diên.

Triều lễ

Minh vương diệt tội thiên tôn

Nhĩ thời

Nguyên thủy thiên tôn.

Vi thái ất chân nhânViết.

Đông phương vô cực thần hương.

Phóng đại quang minh.

Giảng đại pháp âm.

Lâm lang chấn cảnh ư dao không.

Bảo hoa phiêu dương ư pháp giới.

Tứ lãng thanh.

Vô thanh vô khứu nhi khuếch ế.

Vạn thần hàm duyệt.

Hữu thể hữu dung dĩ triều tôn.

Thị thời

Nguyên thủy thiên tôn.

Nãi cáo chư chân viết.

Ngô tích ư khai hoàng nguyên niên.

Tằng phóng thị quang.

Chiếu kiến hạ thổ triệu dân.

Táng thất thiên lương.

Khi vu trá ngụy.

Cường nhược căng lăng.

Biến nhiễm lục căn.

Tứ túng tam nghiệp.

Nhân thử tam nghiệp.

Toại sinh thập ác.

Lịch kiếp chủng tập.

Triển chuyển sí thịnh.

Ngô sắc thập phương linh bảo chân nhân..

Phân thân hạ giáng.

Hóa hình thập đế.

Tể trị u âm.

Phân biệt thiện ác.

Chí kim ức kiếp.

Vị hữu tô tức.

Ư thời hội trung.

Hữu nhất chân nhân..

Danh viết thanh hoa thái ất chân nhân..

Khể thủ đạo tiền.

Thượng bạch thiên tôn.

Viết duy nguyện từ bi.

Thiết hà phương tiện.

Lệnh chư chúng sinh.

Ly chư nhiễm trước.

Miễn thụ khổ não.

Thần kim khải thỉnh.

Nguyện thùy ai mẫn.

Nhĩ thời thiên tôn

Nãi đáp chân nhânViết.

Đại tai từ bi.

Vi năng khải vấn.

Dục hưng cứu độ.

Ngô vi tuyên thuyết.

Thế gian chúng sinh.

Si ư tham sân.

Bất tri tứ đại.

Giả hợp bất minh.

Vận ứng diệt độ.

Nhiễm trước lục căn.

Tam nghiệp kết tập.

Thập ác chư tội.

Nhất viết nhãn căn.

Nhị viết nhĩ căn.

Tam viết tì căn.

Tứ viết thiệt căn.

Ngũ viết thân căn.

Lục viết ý căn.

Như thử lục căn.

Toại sinh chư nghiệp.

Thân tam ác nghiệp.

Sát đạo tà dâm.

Tâm tam ác nghiệp.

Tham sân ngu si.

Khẩu tứ ác nghiệp.

Lưỡng thiệt ác mạ.

Khỉ ngôn vọng ngữ.

Chủng chủng kết tập.

Đãi chí vận ứng.

Diệt độ câu hồn.

Thập cung liệt thự.

Thụ khảo chư ngục.

Báo đối tiền phi.Khí.

Đông phương vô cực thần hương.

Hoa lâm cảnh giới.

Huyền minh điện cung.

Kì vương tần quảng ngọc bảo hóa thân.

ứng phạm thiên ư chấn cung.

Cửu khí ngưng thần.

Thiển u minh ư đông phương.

Ngục hiệu phong lôi.

Phàm nhân lâm chung chi viết.

Nhất thất chi nội.

Du hồn huyền minh xích lâm chi cảnh.

Chấp đối thân nghiệp chi tội.

Nhược hữu thiện tín nam nữ.

Đương vi tiên vong tông thân.

Kiến lập đạo trường.

Phan hoa cúng dưỡng.

Quy mệnh

Huyền minh ứng hiệu thiên tôn

Sám hối thân nghiệp đệ nhất chi tội.

Miễn phong lôi chấn kinh chi báo.

Sinh trưởng thanh tĩnh chi hương.

Luyện chất trừng thần.

Đăng chân ngộ đạo.Chúng đẳng.

Chí tâm quy mệnh kính lễ.

Nhân các cung tín

Chí tâm triều lễ

Tam thanh tam cảnh thiên tôn.

Thanh hoa thái ất thiên tôn.

Đại sinh nhân thánh thiên tôn.

Ngọc bảo hóa thân thiên tôn.

Thái tố diệu quảng thiên tôn.

Ngọc âm thượng nguyên thiên tôn

Đỗng minh an lạc thiên tôn.

Chân tướng kim tiên thiên tôn.

Hựu huyền linh chân thiên tôn.

Tiên huyền đại đạo thiên tôn.

Giải thoát khai tịnh thiên tôn.

Pháp hải đan nguyên thiên tôn

Diệu lạc vân cung thiên tôn.

Kim giản thái thanh thiên tôn.

Chân nghiêm tiêu dao thiên tôn.

Thái nguyên chính khải thiên tôn.

Tối diệu quỳnh uy thiên tôn.

Cao minh bảo vận thiên tôn

Diệu tôn ứng hóa thiên tôn.

Đỗng huyền vận đạo thiên tôn.

Kim huyền đức quang thiên tôn.

Nhân quả thái huyền thiên tôn.

Chân không ứng minh thiên tôn.

Chân nguyên đỗng dương thiên tôn

Cao hoàng chí vận thiên tôn.

Thượng phẩm huyền châu thiên tôn.

Chí đức tiên nghiêm thiên tôn.

Giải thoát thượng vận thiên tôn.

Thánh chủ thăng huyền thiên tôn.

Ngưng thải diệu lạc thiên tôn

Vô lượng cứu sinh thiên tôn.

Trường sinh vận minh thiên tôn.

Diệu quan đức thành thiên tôn.

Ẩn đức cao vận thiên tôn.

Đạo không chiếu mê thiên tôn.

Diệu kim như ý thiên tôn

Văn minh quảng vận thiên tôn.

Diệu lạc kim tàng thiên tôn.

Thường khai tây linh thiên tôn.

Pháp hải tự tại thiên tôn.

Quan pháp kim cung thiên tôn.

Quảng đạo bảo sinh thiên tôn

Vận minh tam cung thiên tôn.

Diệu đạo thường tồn thiên tôn.

Quỳnh hải pháp bảo thiên tôn.

Khai quang đạo quang thiên tôn.

Khai lãng pháp thông thiên tôn.

Đan chân diên toán thiên tôn

Hưởng đạo chỉ vận thiên tôn.

Đỗng huyền ngọc cung thiên tôn.

Tùy hành đạo khai thiên tôn.

Vận minh chân tiên thiên tôn.

Trừng thanh chân văn thiên tôn.

Biến đạo nhân quả thiên tôn

Đan thiên thái nguyên thiên tôn.

Tùy nguyện vãng sinh thiên tôn.

Đại từ cứu khổ chân nhân..

Đại bi đại huệ chân nhân..

Phong lôi địa ngục minh quan..

Minh hội chuyên lại nhất thiết thần viên

Thần đẳng chí tâm quy y.

Quy thần.

Quy thân.

Quy mệnh

Ngọc bảo thượng đế.

Huyền chân cung.

ứng hiệu thiên tôn.

Trọng niệm sám hối.

Vong quá mỗ hồn nghi.

Viên tùng túc thế.

Đãi cập kim sinh.

Tam độc nghiệp thẩm.

Thập ác chướng trọng.

Thân nghiệp đại tội.

Đệ nhất sát sinh.

Bỉnh tính hung tàn.

Tứ hành sát lục.

Khốc hình ngược chính.

Hại vật thương sinh.

Ngưỡng xạ phi cầm.

Phủ trục tẩu thú.

Khuynh sào phát chập.

Thang bát hỏa phần.

Tổn tử đọa thai.

Phanh sồ phá noãn.

Tư cấp khẩu phúc.

Siểm mị tà thần.

Mưu sát giáo sát.

Triển chuyển luân hồi.

Hỗ tương sát hại.

Tùng kim sám hối.

Tịnh kí xá trừ.

Nguyện dữ thính ?.

Chúng sinh câu nhập từ tể môn.

Vĩnh đoạn sát sinh nghiệp.

Vong linh thụ độ.

Miễn phong lôi chấn kinh chi báo.

Hiện tại mông ân.

Chứng trường sinh cửu

Thị chi phúc quả.

Hình thần câu diệu.

Dữ đạo hợp chânTán viết

Huyền minh cung nội.

Ngọc hoa quang vĩ.

Chước chước thanh nha hoán đông phi.

Du sảng tận triêm y.

Từ ân phổ huệ.

Phong lôi tất đình uy.

Hướng lai triều lễ bảo thiên  thủ quyển dĩ chu.

Cẩn thân quy mệnh.

Thái tố diệu quảng chân quân.

Kì hựu.

Vong quá mỗ hồn nghi.

Mật nguyện.

Bích lạc khai quang.

Thanh nguyên định lục.

Tinh thần trường lạc.

Ngự khí khiên lâm.

Pháp lữ kiền thành.

Cử hiệu phụng tống.

Thập phương quốc thổ chi trung
Nhất thiết chúng sinh thiện ác nam tử  nhân
Sinh tử tội đối thanh hắc nhị bộ
Công quá tội  phúc khảo toán niên nguyệt
Tuỳ ác khinh trọng
Tuỳ sự phân biệt
ứng hợp sinh giả
Ngôn danh tả cung
ứng hợp tiên giả
Ngôn danh trung cung
ứng hợp tử giả
Ngôn ư hữu cung
Công quá sinh tử niên nguyệt nhật số
Hào mạt chi do
Vô lệnh sai ngộ
Nhược hữu thiện tín nam tử  nhân
Đa chư nghiệp chướng
Sở vi bất lợi giả
Tắc đương thư tả thử kinh
Thi dữ chúng sinh
Cộng tương chuyển độc
Hoặc tự khoá trì
Cập dĩ hương hoa chủng chủng cung dưỡng
Đắc  phúc vô lượng
Chư tai tự dũ
Nghiệp chướng tự tiêu
Thọ mệnh trường cửu
 Phúc cập tồn vong
Long thần hàm hà
Nhữ đẳng chúng sinh
Đương tín ngô ngôn
Đản hành thiện pháp
Hựu phục sám hối
Thập phương vi trần thế giới chi nội
Đại thiên quốc thổ chi trung
Nhất thiết thiện tín nam tử  nhân
Tự tùng vô thủy dĩ lai
Chí vu kim nhật
Hoặc tằng cử dụng phi đạo chi nhân
Phù hoa vọng ngữ chi tội
Hoặc tham lợi nhập kỷ
Vô yếm vô túc chi tội
Hoặc tích lộc trọng bảo
Cánh ngoại tham cầu chi tội
Hoặc dụ thiện nhân vi chư ác nghiệp chi tội
Hoặc nguyện nhân nhân thương huỷ lưu tán chi tội
Hoặc huỷ tước đại động thánh giáo kinh điển
Cập chư thánh tượng chi tội
Hoặc đồ sát nhất thiết chúng sinh
Tự khoái tâm phúc chi tội
Hoặc đạn xạ dã thú phi cầm
Cập chư tẩu thú chi tội
Hoặc thiêu sơn bộ liệp
Sát lục nhất thiết hàm sinh chi tội
Hoặc tương kim ngân dị bảo vi ư thực khí
Bất sinh quí tâm chi tội
Hoặc mê tham kỳ dục
Tứ ý khinh sinh chi tội
Hoặc thiêu huỷ thánh đạo linh đàn
Tiên vũ
Tôn tượng cập chủng chủng kinh giáo chi tội
Hoặc tương ẩm thực đầu ư nhất thiết uế ô chi tội
Hoặc tham trọc tư vị
Phì huân bất yếm bất túc chi tội
Hoặc xan ngũ tân
Uế xúc huyền nguyên tiên thánh chi tội
Hoặc tứ ý huỷ hiệp kinh pháp
Bất tồn điển thức chi tội
Hoặc hợp tụ quần chúng
Sát hại sinh linh chi tội
Hoặc đồ mưu thiện từ nhân nhân cốt nhục thê thiếp nam  chi tội
Hoặc tứ tâm bối chủ
Đồ mưu quốc thổ chi tội
Hoặc vọng huỷ đại đạo chân kinh diệu pháp chủng chủng linh văn chi tội
Hoặc dĩ thinh vật dịch nhân hiếu vật chi tội
Hoặc huỷ thiên tôn chí đạo chân nhân ngọc  hình tướng chi tội
Hoặc tứ ý chỉ điểm tinh thìn
Vọng thuyết cát hung chi tội
Hoặc thiêu huỷ nhất thiết chúng sinh
Thương khố ốc trạch chi tội
Hoặc chước phạt tiên đàn linh vũ thụ mộc hoa quả viên lâm chi tội
Hoặc dữ ác nhân giao du
Huỷ tí thiện nhân chi tội
Hoặc huỷ báng thánh đạo tiên kinh
Vọng sinh phân biệt khinh trọng chi tội
Hoặc bất minh huyền áo
Vọng giải kinh nghĩa
Tịch thuyết thánh ý
Bất hợp thánh tâm chi tội
Hoặc chấp di địch huyễn pháp
Huỷ tí thánh đạo đại thừa chi tội
Hoặc phóng đãng thế gian
Hí lộng tam bảo chi tội
Hoặc diện dự thế nhân
Tâm khẩu tướng vi chi tội
Hoặc vọng thuyết tôn thượng thiện ác
Bất tồn hiếu lễ chi tội
Hoặc tiết lộ thần tiên bí thuật bảo
Tàng linh thư chi tội
Hoặc công kích thiện nhân
Hoành sinh vô đoan chi tội
Hoặc thác thế lực
Khi cuống bình nhân chi tội
Hoặc thị thế lực
ức ách thiện nhân cập chư bần tiểu chi tội
Hoặc vọng tạo kinh luận
Huỷ báng huyền nguyên thánh đạo chi tội
Hoặc vọng tạo nguỵ thư
Báng huỷ huyền tượng thiên chân chi tội
Hoặc giáo ngu si tác chư chủng chủng bất thiện chi tội
Hoặc tự tôn trọng kiểu dật
Khinh mạn sư hữu cập chư chúng sinh chi tội
Hoặc nhân công pháp
Thực báo tư thù chi tội
Hoặc vô cố ly biệt thân ái phụ mẫu
Thê tử cập chư huynh đệ cốt nhục chi tội
Hoặc vô cố lạc tử thương thai chi tội
Hoặc bối tông tộc dâm dục thân sơ chi tội
Hoặc tương độc dược đầu thuỷ
Sát hại nhất thiết lân loại trùng ngư chi tội
Hoặc vô cố đấu loạn chúng sinh
Khởi chư oan kết chi tội
Hoặc vô cố tụ tập chúng sinh
Hưng khởi yêu tà chi tội
Hoặc vô cố đầu thư hiến sách
Huỷ báng tam động đại thừa chân lý chi tội
Hoặc nguỵ tạo kinh điển
Đạn thuyết hư vô thánh đạo chi tội
Hoặc vọng tác yêu thuật
Dụ thủ chúng sinh tài vật chi tội
Hoặc loạn thiện nhân
Sử tác yêu tà chi tội
Hoặc phi đạo thủ xả
Uổng ức bình nhân chi tội
Hoặc bạc tiện lão xú
Khi áp bần bệnh chi tội
Hoặc chỉ nguỵ vi chân
Chỉ tà vi chính chi tội
Hoặc thị thế lăng thước nhất thiết chúng sinh chi tội
Hoặc a đảng ác đồ
Khuynh tổn thiện nhân chi tội
Hoặc tật hại thắng kỷ
Dục lệnh khuynh hãm thiện thức chi tội
Ngô kim vi nhữ đẳng chúng sinh sở thuyết
Như tiền tội mục
Tịnh thuộc tam nguyên linh tào tiên quan khảo chi
Nhược đại thiên thế giới chi nội
Thập phương quốc thổ chi trung
Nhất thiết hiền học chi sĩ
Cập chư thiện tín nam tử  nhân
Tự tùng vô thủy dĩ lai chí vu kim nhật
Hoặc vi phạm như tiền sở thuyết chi tội
Kim ư đạo tràng chi nội
Lễ tụng thử kinh
Tất giai sám hối
Hàm khất đãng trừ

 thanh viết:

Thử kinh công đức
Năng tế u trầm
Năng giải chúng ác
Năng tiêu uổng hoạnh
Năng diệt chư tai
Năng trừ chúng khổ
Năng giải oan điều
Năng diệt phi hoạ
Năng tư  phúc thọ
Lợi ích thế giới
Bất khả cùng tận
Nhược hữu chúng sinh trì tụng thử kinh
Phúc như cự hải
Lực tế vô cùng
Thuyết chu trần sa
Diệc bất khả tận
Nhữ đẳng chúng sinh
Đản đương cần tâm lễ tụng thử kinh
Nghiêm bị hương hoa chủng chủng
Cung dưỡng sinh sinh chi trung
Hoạch  phúc vô lượng
Thế thế phú thịnh
Đức bị tồn vong
Thử kinh công đức
Thiện tế nhân thiên
Phúc báo vô cực
Nhi thuyết tụng viết:

Hư hoàng diệu đạo
Tam giới y vương
Từ dục thiên địa
Thổ nạp âm dương
Uy chế vạn thiên
 Phúc bị thập phương
Quần sinh phụ mẫu
Hạo kiếp thuỳ quang
Hoán hách thái  hư
Chức giới vô tàng
Cửu u đắc độ
Ngũ khổ thanh đống
Sinh tử pháp dược
Bạt tế tồn vong
Trì tụng thử kinh
 Phúc thọ vô cương

Tụng tán
Tam thanh giáo chủ
Nguyên thủy từ tôn
Thượng thanh ứng hoá hiển kim thân
Đại thiên cam lộ môn tiếp dẫn quần sinh
Vĩnh xuất ái hà tân
trùng nhất cú
Thái huyền  thanh cứu khổ thiên tôn

Báo ân bảo cáo

Chí tâm qui mệnh lễ huyền nguyên Ứng hoá
Vũ khúc phân chân
Thuỳ niệm ngã đẳng chúng sinh,hữu tướng thoát sinh
Phụ mẫu hoài thai thập nguyệt
Nhũ bộ tam niên
Tân khổ bá thiên
Ân cần thốn niệm
Liên ngã phụ mẫu
Nhật tiệm suy hủ
Ngã kim trì niệm bình đẳng
Tất diệt hiểm tuấn tham sân
Lễ đế vi sư
Kỳ ân báo bản
Nguyện ngã hiện tại phụ mẫu
 Phúc thọ tăng diên
Quá khứ tông tổ
Tảo đắc siêu sinh
Đại thánh đại từ
Đại nhân đại hiếu
Bát thập nhị hoá
Báo ân giáo chủ
Hữu thánh chân vũ trị thế  phúc thần
Ngọc hư sư tướng
Huyền thiên thượng đế
Kim khuyết hoá thân
Chung kiếp tế khổ thiên tôn
Thổ địa chú

Thử gian thổ địa
Thần chi tối linh
Thăng thiên đạt địa
XuẤt u nhập minh
Vị ngô quan tấu
Bất đắc lưu đình
Hữu công chi nhật
Danh thư thượng thanh
Tam quy y

Vô thượng đạo bảo
Đương nguyện chúng sinh
Thường thị thiên tôn
Vĩnh thoát luân hồi
Vô thượng kinh bảo
Đương nguyện chúng sinh
Sinh sinh thế thế
Đắc văn chính pháp
Vô thượng sư bảo
Đương nguyện chúng sinh
Học tối thượng thừa
Bất lạc tà kiến
Thái huyền  thanh cứu khổ thiên tôn
Chí tâm xưng niệm đạo kinh sư bảo thiên tôn

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 8.184
  • 137
  • 4.446
  • 145
  • 5.996.879
  • 844.680