Thần tiên Việt Nam

Long Vương Ngũ Đế Thủy Phủ Tam Giới Chân Kinh 水府三界全集 – Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

Long Vương Ngũ Đế Thủy Phủ Tam Giới Chân Kinh

水府三界全集

 0e2442a7d933c895a68ade6fd11373f082020029.jpg

201232694126556.jpg

承差官将玉府神员

云和万里

三天地水及阳贤.

 同降芳筵通诚翊法缘

Thừa sai quan tương.

Ngọc phủ thần viên.

Vân hòa vạn lí khí tam thiên.

Địa thủy cập dương hiền.

Đồng giáng phương diên.

Thông thành dực pháp duyên

灵通品量天尊

Linh thông phẩm lượng thiên tôn

神用昭彰不可知声灵赫濯功惟孜

Thần dụng chiêu chương bất khả tri.

Thanh linh hách trạc công duy tư

物情毫忽先能鉴善悃传宜预所司

Vật tình hào hốt tiên năng giám.

Thiện khổn truyền nghi dự sở ti

走雾行风威更猛飞去制电疾如驰

Tẩu vụ hành phong uy canh mãnh.

Phi khứ chế điện tật như trì

愿憑妙力通霄壤快着先鞭在此时

Nguyện bằng diệu lực thông tiêu nhưỡng.

Khoái trước tiên tiên tại thử thời

積功成圣天尊

Tích công thành thánh thiên tôn

伏以仙居上界人处下凡岂元无高

下之相悬亦乃圣凡之杳隔虽则恢

疎不漏功过无违然欲奏達于苍穹.

  莫不懇求于符使俯惟三界直符使者.

  四直功曹法院承文受差官将神通

广大变化多方進九天忽之间

徧八景须臾而至头红采俱承玉

帝之符腰跨霜锋皆受天曹之职

故大则一年之内十二律吕小则一

日之中十二时辰天上至于幽冥

水乡至于阳界诸位符使各有司存

今则九光肃肃六合雝雝降金阙之

鸞舆佩玉皇之蘂笈仙仗浮空

万里之祯祥月湧彤下布千山之瑞氣.

 莫不仙音离绕龙凤交奔诸仙侍從道前行

圣班职隨后列其圣也壶中物外

其妙也天上人间执此信香修崇善果.

 其功浩大广济无于是洪钟烈烈.

 羽土森森对圣造以敷扬叩金爐而祝讚

Mật dĩ tiên cư thượng giới.

Nhân xứ hạ phàm.

Khởi nguyên vô cao hạ chi tương huyền.

Diệc nãi thánh phàm chi yểu cách.

Tuy tắc khôi bất lậu. Công quá vô vi.

Nhiên dục tấu đạt ư thương khung.

Mạc bất khẩn cầu ư phù sử.

Phủ duy tam giới trực phù sử giả.

Tứ trực công tào.

Pháp viện thừa văn thụ sai quan tương.

Thần thông quảng đại.

Biến hóa đa phương.

Tiến cửu thiên Tự hốt chi gian.

Biến bát cảnh tu du nhi chí.

Đầu đội hồng thải.

Câu thừa ngọc đế chi phù.

Yêu khóa sương phong.

Giai thụ thiên tào chi chức.

Cố đại tắc nhất niên chi nội.

Thập nhị luật lữ.

Tiểu tắc nhất nhật chi trung.

Thập nhị thời thần.

Thiên thượng chí ư u minh.

Thủy hương chí ư dương giới.

Chư vị phù sử. Các hữu ti tồn.

Kim tắc cửu quang túc túc.

Lục hợp ung ung.

Giáng kim khuyết chi loan dư.

Bội ngọc hoàng chi nhụy cấp.

Tiên trượng phù không.

Biểu vạn lí chi trinh tường.

Nguyệt dũng đồng hạ.

Bố thiên san chi thụy khí.

Mạc bất tiên âm ly nhiễu.

Long phượng giao bôn.

Chư tiên thị tùng đạo tiền hành.

Quần thánh ban chức tùy hậu liệt.

Kì thánh dã hồ trung vật ngoại.

Kì diệu dã thiên thượng nhân gian.

Chấp thử tín hương.

Tu sùng thiện quả.

Kì công hạo đại.

Quảng tể vô gia.

Vu thị hồng chung liệt liệt.

Vũ thổ sâm sâm.

Đối thánh tạo dĩ phu dương.

Khấu kim lô nhi chú tán

今则香花既僃诚悃将通尚慮神游

或为他拜所请.  别国奉迎未悉施行

罔明修奉伏愿车辚辚马萧萧千兵

屯驰雷隐隐风浩浩万将齐临

瞻有赫之威共佐无为之化庶憑驾统.

 以格修崇上望法筵修香奉请修香

行道奉请三界符使四直功曹法院承

文受差官将吏兵降临壇所直日功曹

直日符使神霄法召一如所至急急

如神霄令下韩君降临日遊神吏疾应

十方部领兵甲统攝四灵执持符命

径逹玉宸急急如神霄玉清真王律令

Kim tắc hương hoa ký .

Thành khổn tương thông.

Thượng lự thần du.

Hoặc vi tha bái sở thỉnh.

Biệt quốc phụng nghênh.

Vị tất thi hành. Võng minh tu phụng.

Mật nguyện xa lân lân. Mã tiêu tiêu.

Thiên binh đồn trì. Lôi ẩn ẩn.

Phong hạo hạo. Vạn tương tề lâm.

Hàm chiêm hữu hách chi uy.

Cộng tả vô vi chi hóa.

Thứ bằng giá thống.

Dĩ cách tu sùng.

Thượng vọng pháp diên.

Tu hương phụng thỉnh.

Tu hương hành đạo.

Phụng thỉnh tam giới phù sử tứ trực công tào.

Pháp viện thừa văn thụ sai quan tương lại binh.

Giáng lâm đàn sở.

Trực nhật công tào.

Trực nhật phù sử.

Thần tiêu pháp triệu.

Nhất như sở chí.

Cấp cấp như thần tiêu lệnh hạ.

Hàn quân giáng lâm.

Nhật du thần lại.

Tật ứng thập phương.

 Bộ lĩnh binh giáp.

Thống nhiếp tứ linh.

Chấp trì phù mệnh.

Kính nghinh ngọc thần.

Cấp cấp như thần tiêu ngọc thanh chân vương luật lệnh

云车已降风马来临修奉周隆还当奉送向来请到符使功曹承差官将既已到壇.

 听兹关白仰惟灵通烜赫威德昭彰

五行而顺天心位八方而扶正教剪除邪黨

馘灭妖氛腾身而迳入云衢举步而徧通霄

壇司号令汝等遵行醮有投诚谨当三献

Vân xa dĩ giáng. Phong Mã Lai lâm.

Tu phụng chu long.

Hoàn đương phụng tống.

Hướng lai thỉnh đáo phù sử công tào.

Thừa sai quan tương.

Ký dĩ đáo đàn.

Thính tư quan bạch.

Ngưỡng duy linh thông Hách.

Uy đức chiêu chương.

Hợp ngũ hành nhi thuận thiên tâm.

Vị bát phương nhi phù Chính Giáo.

Tiễn trừ tà đảng. Quắc diệt yêu phân.

Đằng thân nhi kính nhập vân cù.

Cử bộ nhi biến thông tiêu hán.

Đàn ti hiệu lệnh.

Nhữ đẳng tuân hành.

Tiếu hữu đầu thành.

Cẩn đương tam hiến

伏以金乌玉兔分寒暑于四时坎虎离龙

会阴阳于一切雷霆宣号令.  星斗焕文章

冒渎雷威礼行初献

Mật dĩ kim ô ngọc thỏ.

Phân hàn thử ư tứ thời.

Khảm hổ ly long.

Hội âm dương ư nhất thiết.

Lôi đình tuyên hiệu lệnh.

Tinh đẩu hoán văn chương.

Mạo độc lôi uy. Lễ hành sơ hiến

终节徘徊引散花林天花散漫飞满道场.

 官将前供养

Chung tiết bồi hồi dẫn tán hoa lâm.

Thiên hoa tản mạn phi mãn đạo trường.

Quan tương tiền cúng dưỡng

伏以开乾破巽发雷霆電雹之威辅正除邪运造化感通之妙倐然而来忽焉而去

冒渎神威礼行三献

Mật dĩ khai can phá tốn.

Phát lôi đình điện bạc chi uy.

Phụ chính trừ tà.

Vận tạo hóa cảm thông chi diệu.

Tự nhiên nhi lai. Hốt yên nhi khứ.

Mạo độc thần uy. Lễ hành tam hiến

万花香供养散花林飞舞自天来满道场.

 官将前供养

Vạn hoa hương cúng dưỡng tán hoa lâm.

Phi vũ tự thiên lai mãn đạo trường.

Quan tương tiền cúng dưỡng

伏以但闻将军令不向天子前嚴装则

金甲红袍布阵则银骑白马立愿威灵.

 助今修奉冒渎神威礼行三献

Mật dĩ đãn văn tướng quân lệnh.

Bất hướng thiên tử tiền.

Nghiêm trang tắc kim giáp hồng bào.

 Bộ trận tắc ngân kị bạch mã.

Lập nguyện uy linh. Trợ kim tu phụng.

Mạo độc thần uy. Lễ hành tam hiến

彩旌排队仗散花林玉花坠玲珑满道场.

 官将前供养

Thải tinh bài đội trượng tán hoa lâm.

 Ngọc hoa trụy linh lung mãn đạo trường.

 Quan tương tiền cúng dưỡng

向来三献圆满礼不重繁一言为文

文当俭约既受殷勤之嘱勿辞委差之劳壇有发去普请牒文谨当宣读

Hướng lai tam hiến viên mãn.

Lễ bất trọng phồn.

Nhất ngôn vi văn.

Văn đương kiệm ước.

Ký thụ ân cần chi chú.

Vật từ ủy sai chi lao.

Đàn hữu phát khứ phổ thỉnh điệp văn.

Cẩn đương tuyên độc

宣普请牒发普请疏

Tuyên phổ thỉnh điệp. Phát phổ thỉnh sơ

牒文宣告符使承差依应施行

不得违悟吾乃钦承帝命掌握印信.

 领人间修之任专雷霆号令之权.

 下令如风火法部迅若雷霆承命不

许稽延一时明彰报应吾有破罡风通

天徹地神咒助汝云程

Điệp văn tuyên cáo.

Phù sử thừa sai.

Y ứng thi hành. Bất đắc vi ngộ.

Ngô nãi khâm thừa đế mệnh.

Chưởng ác ấn tín.

Lĩnh nhân gian tu chi nhậm.

Chuyên lôi đình hiệu lệnh chi quyền.

Hạ lệnh như phong hỏa.

 Pháp Bộ tấn nhược lôi đình.

Thừa mệnh bất hứa kê duyên.

Nhất thời minh chương báo ứng.

Ngô hữu phá cương phong thông thiên triệt địa thần chú.

Trợ nhữ vân trình

谨勅天雷隐隐龙虎交奔日月羅列

照耀光明承差官将捧牒前行

吾在壇前刻候昭报

Cẩn thiên lôi ẩn ẩn.

Long hổ giao bôn.

Nhật nguyệt la liệt.

Chiếu diệu quang minh.

Thừa sai quan tương.

Phủng điệp tiền hành.

Ngô tại đàn tiền.

Khắc hậu chiêu báo

发通三界天尊

Phát thông tam giới thiên tôn

至火墀

Chí hỏa trì

三界直符使云驭驾浮空

Tam giới trực phù sử.

 Vân ngự giá phù không

暂尔别人世须臾达上穹

Tạm nhĩ biệt nhân thế.

Tu du đạt thượng khung

进表祈天泽传言奏善功

Tiến biểu kì thiên trạch.

Truyền ngôn tấu thiện công

羣仙来赴会.  羆返瑶宫

Quần tiên lai phó hội. bi phản dao cung

此间土地神之最灵通天达地

出幽人冥为吾关奏不得留停.

 有功之日名书上清

Thử gian thổ địa.

Thần chi tối linh.

Thông thiên đạt địa.

 Xuất u nhân minh.

Vi ngô quan tấu.

Bất đắc lưu đình.

Hữu công chi nhật.

Danh thư thượng thanh

传忱达悃天尊

Truyền thầm đạt khổn thiên tôn

Hồi đàn. Hồi hướng

201232694153730.jpg 

201232694222871.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 4.508
  • 132
  • 2.186
  • 123
  • 6.024.766
  • 845.327