Thần tiên Việt Nam

Địa Mẫu Diệu Kinh 地母妙经 – Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

Địa Mẫu Diệu Kinh

地母妙经

 2006353633995349603.jpg

20120303MotherEarth-1.jpg

Trong Đạo Giáo Thần Tiên. Hậu Thổ là vị tôn thần thuộc về Tứ Ngự trong hệ Tam Thanh. Danh hiệu đầy đủ của Ngài là: Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Đức Quang Đại Hậu Thổ Hoàng Địa Kì.

Theo sách: Động Huyền Linh Bảo Hà Đồ Ngưỡng Tạ Tam Thập Lục Thổ Hoàng Trai Nghi có nói:

Đạo Giáo Thần Tiên có thần vị của 36 Thiên Đế và 36 Thổ Hoàng., dân gian mỗi khi làm lễ động thổ, thượng lương, an trạch, trấn trạch, làm cầu, làm đường v. v…phải có Lễ cúng tạ Thổ Hoàng để cầu cho nhà cửa yên ổn, cầu đường thông suốt,

Thổ Hoàng giáng phúc tiêu trừ tai nạn cho người trong gia đình và ngoài đường sá.

Ngày Thánh đản của bà Hoàng Thiên Hậu Thổ vào ngày 18 tháng 3 âm lịch khắp nơi đăng hương tế lễ cầu mong bà phù cho nhiều đất đai mua bán thuận buồm, tiền bạc nhiều, vô tai vô hạn (Phật tử bái hương cầu xin gọi bà là Địa Mẫu hoặc gọi là Phật Mẫu )

Mùa xuân tháng 2 niên hiệu Thiên Huống bảo tượng thứ hai(1069)

vua Lý Thánh Tông dẫn quân theo đường biển đánh chiêm thành. nguyên phi Ỷ Lan lúc ấy mới sinh hoàng tử thứ hai được giao giúp việc ở kinh sư (Thăng Long).

quân sĩ rầm rộ kéo đi,đến biên giới nhưng gặp phía Chiêm Thành phòng thủ kiên cố,nên Đại Việt đánh mãi không được. đêm ấy trong thuyền ngự vua đang ngủ mơ màng,ngoài trời mưa to gió lớn sóng biển dâng cuồn cuộn. bỗng thấy một người con gái hiện ra trước mặt. nhà vua ngồi dậy để tiếp đón,người con gái chừng 20 tuổi nét măt thanh tú chẳng khác nào tiên nga mặc quần áo giản dị. Nhà vua đang ngỡ ngàng thì người con gái đã nói

Tôi là linh khí của cõi đất ở nước Nam. Lần xuất chinh này có tôi âm phù thế nào cũng toàn thắng. Nói xong người con gái ấy vụt biến đi ngay.

Ngày hôm sau vua mời Tăng Thống Huệ Lâm đến thắp hương và tụng chân kinh cầu nguyện.

Bài vị thờ thần ghi rõ “Hậu Thổ phu nhân”theo như lệnh của nhà vua,sau khi cúng thần xong trời quang mây tạnh. Quả nhiên trận ấy quân sĩ đại thắng.

Huệ Lâm tâu với vua rằng lần này đi chiến trận được thánh nữ phù

giúp,linh khí của cõi nước nam tất phải được thờ ở chốn kinh đô. Vậy xin bệ hạ được rước về thăng long để xứng đáng với địa vị cao quý của

thần. Co giết mổ gia súc để tế thần và ăn mừng.

Về tới kinh đô nhà vua cho chọn khu đất cao ráo ở làng An lăng(tức làng Láng)gọi là đền ứng thiên thờ “Hậu Thổ đại phu nhân”

Đến thời Lý Anh Tông trị vì (1138-1175) trong nước xảy ra hạn hán nạn mất mùa xảy ra. Quần thần xin với nhà vua lập đàn tế trời,tế thần Hậu Thổ phu nhân làm lễ quốc tế.

Quả nhiên sau khi lễ xong dân chúng làm ăn được mùa,sản vật trong nước dồi dào. Những khi hạn hán hay sâu bệnh,việc đại sự của quốc gia đến cầu đảo đều được ứng nghiệm.

Đến triều Trần năm Trùng Tu thứ nhất (1285) thần đã từng hiển linh giúp Trần Nhân Tông bảo hộ đất nước và vua phong thần là “Hậu Thổ thần địa kì nguyên quân” . Năm Hưng Long 21 đời Trần Anh Tông gia phong thêm 4 chữ

“Ứng thiên hóa dục”.

Từ triều Lý, đến tiết lập xuân lễ quốc tế mổ gia súc tế thần và phải đem một con trâu bằng đất nặn, để ở dưới đền thờ thần.

(Hậu Thổ đứng trong tứ ngự thờ thần tiên của đạo giáo từ ngàn xưa đã bảo hộ nguyên khí của nước Nam, từ đời xưa các bậc thiên tử vua chúa

đã từng thờ và được bà bảo hộ.

Đến ngày nay rất nhiều các vị thần tiên mà nhân gian lãng quên. Các đền thờ, đình, miếu,quán. Đó là các vị chân nhân, thánh nhân,thần nhân, tiên nhân bảo hộ đất nước, quê hương làng xóm con người Việt Nam.

 

13314023742150.jpg

Địa Mẫu Diệu Kinh

 

虚空地母治人伦

混沌初开母为尊.

生天生地是吾根.

Hư khống địa mẫu trị nhân luân

Hỗn độn sơ khai mẫu vi tôn.

Sinh thiên sinh địa thị ngô căn.

一僧一道一俗人.

地母传下地母经

男女印送保安宁.

Nhất tăng nhất đạo nhất tục nhân.

Địa mẫu truyền hạ địa mẫu kinh

Nam nữ ấn tống bảo an ninh.

安得天下太平定

处处要念地母经.

地母传留地母经.

An đắc thiên hạ thái bình định

Xứ xứ yếu niệm địa mẫu kinh.

Địa mẫu truyền lưu địa mẫu kinh.

无有人家敬地神.

地母传说此经起

诵念真经坚可成.

Vô hữu nhân gia kính địa thần.

Địa mẫu truyền thuyết thử kinh khởi

Tụng niệm chân kinh kiên khả thành.

人人若不敬地母

死后永坐地狱门.

人生若不敬地母.

Nhân nhân nhược bất kính địa mẫu

Tử hậu vĩnh tọa địa ngục môn.

Nhân sinh nhược bất kính địa mẫu.

造下罪孽海样深.

吃穿二字从我出

谁知地母这苦辛.

Tạo hạ tội nghiệt hải dạng Thẩm.

Cật xuyên nhị tự tùng ngã xuất

Thùy tri địa mẫu giá khổ tân.

哪个儿女把孝敬

替娘行道劝化人.

三灾八难眼前到.

Na cá nhi nữ bả hiếu kính

Thế nương hành đạo khuyến hóa nhân.

Tam tai bát nạn nhãn tiền đáo.

天下人民受灾星.

母为儿女心费尽

儿女把娘不在心.

Thiên hạ nhân dân thụ tai tinh.

Mẫu vi nhi nữ tâm phí tận

Nhi nữ bả nương bất tại tâm.

世上样样心费到

样样地母都治全.

七十二神都有会.

Thế thượng dạng dạng tâm phí đáo

Dạng dạng địa mẫu đô trị toàn.

Thất thập nhị Thần Đô hữu hội.

惟我地母会不成.

天下各处都有庙

诸神会内乱纷纷.

Duy ngã địa mẫu hội bất thành.

Thiên hạ các xứ đô hữu miếu

Chư thần hội nội loạn phân phân.

老娘庙宇无一座

反将老娘落了空.

天无雨来地不生.

Lão nương miếu vũ vô nhất tọa

Phản tương lão nương lạc liễu không.

Thiên vô vũ lai địa bất sinh.

荒乱年间不太平.

九岁儿女念此经

父兄相离又相生.

Hoang loạn niên gian bất thái bình.

Cửu tuế nhi nữ niệm thử kinh

Phụ huynh tương ly hựu tương sinh.

人人皆得传此经

传与天下老幼人.

倘若有念老母经.

Nhân nhân giai đắc truyền thử kinh

Truyền dữ thiên hạ lão ấu nhân.

Thảng nhược hữu niệm lão mẫu kinh.

日后康健子孙贤.

四时八节多重利

天和地灵多收成.

Nhật hậu khang kiện tử tôn hiền.

Tứ thời bát tiết đa trọng lợi

Thiên hòa địa linh đa thu thành.

男女大小都要记

诚心要念地母经.

快快说来快快传.

Nam nữ đại tiểu đô yếu kí

Thành tâm yếu niệm địa mẫu kinh.

Khoái khoái thuyết lai khoái khoái truyền.

眼前就是丰收年.

黄腊宝烛常贡献

每月三戊要虔诚.

Nhãn tiền tựu thị phong thu niên.

Hoàng tịch bảo chú thường cống hiến

Mỗi nguyệt tam mậu yếu kiền thành.

诸凡日期都无忌

三十六戊要忌全.

六盏明灯五柱香.

Chư phàm nhật kỳ đô vô kị

Tam thập lục mậu yếu kị toàn.

Lục trản minh đăng ngũ trụ hương.

黄钱白纸茶水清.

男女立坛逢戊忌

立坛忌戊讲分明.

Hoàng tiền bạch chỉ trà thủy thanh.

Nam nữ lập đàn phùng mậu kị

Lập đàn kị mậu giảng phân minh.

心记口唸七次诵

处处自然得太平.

终朝每日时常念.

Tâm kí khẩu ? Thất thứ tụng

Xứ xứ tự nhiên đắc thái bình.

Chung triêu mỗi nhật thời thường niệm.

免得一家得病症.

谷麦未黄震风起

饿死年老合后生.

Miễn đắc nhất gia đắc bệnh chứng.

Cốc mạch vị hoàng chấn phong khởi

Ngạ tử niên lão hợp hậu sinh.

五谷上苍天上收

留下众生有变成.

有人念我地母经.

Ngũ cốc thượng thương thiên thượng thu

Lưu hạ chúng sinh hữu biến thành.

Hữu nhân niệm ngã địa mẫu kinh.

保佑一方好修成.

有人传我地母经

诸神家神得安宁.

Bảo hữu nhất phương hảo tu thành.

Hữu nhân truyền ngã địa mẫu kinh

Chư thần gia thần đắc an ninh.

天官赐福全家兴

青龙白虎应接身.

十月十八午时生.

Thiên quan tứ phúc toàn gia hưng

Thanh long bạch hổ ứng tiếp thân.

Thập Nguyệt thập bát ngọ thời sinh.

辰戌丑未易改成.

天下男女立大会

地母圣诞方方成.

Thần tuất sửu vị dịch cải thành.

Thiên hạ nam nữ lập đại hội

Địa mẫu thánh đản phương phương thành.

方方能念地母经

何愁五谷不收成.

家家能念地母经.

Phương phương năng niệm địa mẫu kinh

Hà sầu ngũ cốc bất thu thành.

Gia gia năng niệm địa mẫu kinh.

人人昇天受香灯.

地母宝经非一经

只为天下迷众生.

Nhân nhân thăng thiên thụ hương đăng.

Địa mẫu bảo kinh phi nhất kinh

Chỉ vi thiên hạ mê chúng sinh.

一卷能消千万劫

胜念诸佛万卷经.

字字光明普天照.

Nhất quyển năng tiêu thiên vạn kiếp

Thắng niệm chư tiên vạn quyển kinh.

Tự tự quang minh phổ thiên chiếu.

句句改罪改寃愆.

行行消灾赐福寿

卷卷地母保安宁.

Cú cú cải tội cải khiên.

Hành hành tiêu tai tứ phúc thọ

Quyển quyển địa mẫu bảo an ninh.

若还不念地母经

一家在劫罪不轻.

人民不听地母劝.

Nhược hoàn bất niệm địa mẫu kinh

Nhất gia tại kiếp tội bất khinh.

Nhân dân bất thính địa mẫu khuyến.

水火大劫风又临.

老娘要把大劫免

男女不顺地母心.

Thủy hỏa đại kiếp phong hựu lâm.

Lão nương yếu bả đại kiếp miễn

Nam nữ bất thuận địa mẫu tâm.

老娘要不免劫数

为娘见死不忍心.

左思右想娘无路.

Lão nương yếu bất miễn kiếp số

Vi nương kiến tử bất nhẫn tâm.

Tá tư hữu tưởng nương vô lộ.

差下善恶众神灵.

善者正归善人引

恶人归入恶人群.

Sai hạ thiện ác chúng thần linh.

Thiện giả chính quy thiện nhân dẫn

Ác nhân quy nhập ác nhân quần.

地母一网要打尽

连累善人受惊心.

地母要现善恶法.

Địa mẫu nhất võng yếu đả tận

Liên lũy thiện nhân thụ kinh tâm.

Địa mẫu yếu hiện thiện ác pháp.

天下方方乐道真.

二十八宿斗柄转

六十花甲安乾坤.

Thiên hạ phương phương lạc đạo chân.

Nhị Thập Bát Tú đẩu bính chuyển

Lục thập hoa giáp an can khôn.

天干地支常拥护

九天星斗共微神.

八方雷神分六四.

Thiên can địa chi thường ủng hộ

Cửu thiên tinh đẩu cộng vi thần.

Bát phương lôi thần phân lục tứ.

六四天下变化神.

丁甲庚辛成阵伍

天罗地网鬼魔精.

Lục tứ thiên hạ biến hóa thần.

Đinh giáp canh tân thành trận ngũ

Thiên la địa võng quỷ ma tinh.

八大金刚来护法

四大天王守四门.

八大金刚来护法.

Bát đại kim cương lai hộ pháp

Tứ Đại Thiên Vương thủ tứ môn.

Bát đại kim cương lai hộ pháp.

摇天动地星斗行.

地母收完了万法

呼雷闪电漏了形.

Diêu thiên động địa tinh đẩu hành.

Địa mẫu thu hoàn liễu vạn pháp

Hô lôi thiểm điện lậu liễu hình.

地母收了诸万法

普天匝地现真人.

地母玄妙现诀法.

Địa mẫu thu liễu chư vạn pháp

Phổ thiên tạp địa hiện chân nhân.

Địa mẫu huyền diệu hiện quyết pháp.

东西南北化莲心.

男女个个金身现

大罗天仙永不生.

Đông tây nam bắc hóa liên tâm.

Nam nữ cá cá kim thân hiện

Đại la thiên tiên vĩnh bất sinh.

功果双全齐赴会

蟠桃大会受荣华.

永不投东把凡下

能塑地母寿长青

Công quả song toàn tề phó hội

Bàn đào đại hội thụ vinh hoa.

Vĩnh bất đầu đông bả phàm hạ

Năng tố địa mẫu thọ thường thanh

无上虚空地母玄化养身保命慈尊大慈尊 二十四叩)

Vô thượng hư khống địa mẫu huyền hóa dưỡng thân bảo mệnh từ tôn đại từ tôn nhị thập tứ khấu

愿以此功徳

普及於一切

Nguyện dĩ thử công

Phổ cập ư nhất thiết

虔诚敬地母

永远享福泽

Kiền thành kính địa mẫu

Vĩnh viễn hưởng phúc trạch

Mậu nhật kị

逢戊子戊寅戊辰戊午戊申戊戌此六戊日不可烧香诵经不动土不砍伐不鸣钟鼓法器犯之神明拷身罪咎极大不可不慎.

Phùng Mậu tý, Mậu dần, Mậu thìn, Mậu ngọ, Mậu thân, Mậu tuất. Thử lục Mậu nhật. Bất khả thiêu hương tụng kinh. Bất động thổ, bất khảm phạt, bất minh chung cổ pháp khí. Phạm chi thần minh khảo thân. Tội cữu cực đại. Bất khả bất thận. (Thần Tiên qui định những ngày Mậu tiên giới hồi triều tấu thiện ác, nhân gian không tụng kinh ,động thổ hoặc làm việc lớn sẽ không tốt)

12823092821765.jpg

13314114349947.jpg

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 4.753
  • 132
  • 2.186
  • 123
  • 6.025.011
  • 845.327