Thần tiên Việt Nam

Thái Thượng Lão Quân 太上老君 Triệu Long Thần An Trấn Phần Mộ Chân Kinh – Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

 

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教

Thái Thượng Triệu Long Thần An Trấn Phần Mộ Chân Kinh

tam_lao_to4.jpeg 

Thái thượng lão quân ư khai quang thái sơ chi tiên
Dữ chư thiên thần tiên thánh chúng

Đồng nghệ trường tang lâm hạ dương cốc chi khư
Đồng tâm tác lễ
Thượng bạch nguyên thủy thiên tôn:

Thần thỉnh kiến
Phàm nhân phụ mẫu quyến thuộc vong một chi hậu
Táng tại sơn cương
Kiến phần lập trủng
Dĩ an vạn niên
Kí bảo nghi tôn lợi tử
Đãi kì phú quý quang môn
Kim nãi cư gia hám kha
Cánh tuế hung suy
Tiền cốc mao tán
Phi hoành liên miên
Súc dưỡng bất ?
Điền tàm bất vượng
Thần đẳng ngưỡng lại túc nhân
Kim thân hoạch khánh
Mật ngộ vô thượng chí tôn
Thích ngã ngu hoài
Khất thùy ai mẫn
Thảng mông tuyên thị
Tư nãi hủ cốt trọng phì
Ngưỡng thụ huyền ân
Nan thù sinh dục

Nguyên thủy thiên tôn nãi cáo

Thái thượng lão quân viết:

Khanh kim sở thuyết hung ương chi lý
Thẩm khả ai mẫn
Dục tô trầm mê
Hàm cư phúc ngạn
Khanh đương phục tọa
Đế thính quyết ngôn

Thiên tôn viết:

Thế nhân kim thân bần khốn chi giả
Thị tiên thế bất tín đạo pháp
Bất chủng thiện nhân
Kim thế táng mai
Bất đắc vong nhân lợi ích niên nguyệt
Doanh táng chi sở
Diệc hữu tứ thời kinh phạm thiên tinh địa túc
Trí kiến như tư
Kim đắc khanh chi sở tấu
Ngô thậm hân nhiên
Tự kim dĩ hậu
Thế nhân nhược hữu phần mộ bất an
Tai suy cạnh chí giả
Khả tầm cao thượng đạo sĩ
Như linh bảo điển thức
Quảng kiến đạo trường
Sám hối tội khiên
Hô triệu long vương
Lai an phần mộ
Tắc tai hoạn băng tiêu
Phúc tường vân tập

Thái thượng lão quân cập chư chúng thánh
Câu khởi tác lễ
Các nguyện thụ trì
Vu thị

Thiên tôn tuyên triệu chư đại long vương
Các thi cứu hộ
Đông phương thanh đế long vương
Nam phương xích đế long vương
Tây phương bạch đế long vương
Bắc phương hắc đế long vương
Trung ương hoàng đế long vương
Tu cát thần long vương
Thâm lâm thần long vương
Đa thiện thần long vương
Hoa lưu thần long vương
Cam tư thần long vương
Thiện nhiên thần long vương
Ba lưu thần long vương
Tư khánh thần long vương
Ly long thần long vương
Lai long thần long vương
ứng long thần long vương
Gián long thần long vương
Tam thập bát sơn thần long vương
Nhị thập tứ hướng thần long vương
Thiên tinh bát quái thần long vương

Thiên tôn viết:

Chư đại long vương
Các hữu vạn chúng
Hữu tai chi nhật

Thiêu hương phổ triệu
Kì long lai giáng
Tùy ý sở nguyện
Nhi trọng tuyên ngôn viết:

Tuế đức trừ thanh quái
Huỳnh hoặc hóa viêm tai
Thái bạch chiêu thất bảo
Thần môn ấp tú hồi

Trung tôn trấn ngũ mộ
Chư ác tất giai tồi
Thần long điện bát biểu
Vạn phúc ống nhiên lai

Đạo ngôn: Thiên tôn sở cáo
Chân kinh long vương danh hiệu
Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân
Táng mai phần mộ
Hữu phạm thiên tinh địa cấm
Nhất thỉnh long thần

Nhất thỉnh ngũ phương ngũ đế tinh quân
Tây phương giáp ất mộc đế tinh quân
Bắc phương bính đinh hỏa đế tinh quân
Đông phương canh tân kim đế tinh quân
Nam phương nhâm quý thủy đế tinh quân
Trung phương mậu kỷ thổ đế tinh quân
Giai đương diên chí chính nhất đạo sĩ
Chuyển tụng thử kinh
Bái chư thần long
Lai an phần mộ
Tự nhiên môn hộ quang huy
Tử tôn phồn diễn
Thử kinh thần nghiệm
Bất khả xưng lượng
Nhược sinh bất tín
Hủy báng chân văn
Họa diên ức thế
Thị thời
Đại chúng văn thuyết thử kinh
Giai xưng bất khả tư nghị
Tác lễ diện thối
Khể thủ phụng hành

 

——————–o0o——————–


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 4.915
  • 132
  • 2.186
  • 123
  • 6.025.173
  • 845.327