Thần tiên Việt Nam

Triệu Táo Vương Đại Pháp Sinh Tài – Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

 

 

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教

Triệu Táo Vương Đại Pháp Sinh Tài

 

tam_lao_to.jpeg

  

Chí tâm cung thỉnh Táo Vương chân quân.

Lạp nguyệt nhị thập tứ vãn phạn hậu
Yếu liệt ban tại thiên đàn tiếp táo vương gia chân quân hạ phàm
Đại chúng chí thiên đàn

Công thuyết trường bạch: 

Thiên phong táp táp hưởng
Táo thần hạ thiên đường

Môn ngoại tịnh chú hương
Thiên đình truyền hỉ văn
Ti mệnh hạ dao đài

Quá khứ tảo siêu thăng
Hiện tại đắc an tường
Kim đỉnh hương phù thái tố yên
Vọng không ẩn ẩn kiến chân tiên

Linh phong đăng dẫn phù không chuyển
Vạn lí vân khai thấu bích thiên

Công tào sử giả vận thần thông
Tốc khứ tốc lai tức tốc lâm

Sắc mệnh biểu văn cẩn tại thủ
Khóa mã điêu an tấu thiên đình

Cương phong thế giới vô thản trệ
Bát nan tam đồ tận phóng hành

Thiên ngữ hoàng hoàng
Nguyên kỳ gia dụ hộ hiểu, luân âm hách hách
Dụng cực nhân tiệm nghị ma
Nhược phi triệu thỉnh chi duy
Cần hà tự tuân tuần nhi võng việt
Tư trị táo thần quy vị
A hộ gia đình
Đặc dĩ tần nghi
Tái thân kì đảo
Mật nguyện thượng thiên tấu thiện
Tuần thị tất chu
Thần uy mặc tương
Nhân gian an ninh
Kim niên ngũ cốc phong đăng
Phong hòa nhật lệ
Tái niêm chân hương
Đồng ngâm thánh hiệu
Thiên đàn chân hương kết tường triện
Thiềm cung kì dị đáo nhân thiên

Ngọc hoàng tương tuần trần phàm thế
Quy mệnh lễ đạo bảo
Úc la tiêu đài thượng
Thái cực hàm tam
Bao la sâm vạn tượng

Chí nhất tâm tụng trì
Trừ thân nghiệp chướng
Thị cố quy y
Trường phúc tiêu tai chướng

Quy mệnh lễ kinh bảo
Tử vi quỳnh đài thượng
Phượng triện long chương
Chư thiên pháp luân tàng

Chí nhất tâm tụng trì
Trừ tâm nghiệp chướng
Thị cố quy y
Trường phúc tiêu tai chướng

Quy mệnh lễ sư bảo
Bạch ngọc quy đài thượng
Diễn pháp độ nhân
Phổ độ nhân vô lượng

Chí nhất tâm tụng trì
Trừ khẩu nghiệp chướng
Thị cố quy y
Trường phúc tiêu tai chướng

Hải ngạn thừa vô giá
Tiên phong xuy hạ lai
Hương vân sơ chú viễn
Thụy khí dĩ bồi hồi
Tán tắc thành bảo cái
Tụ nhi kết lâu đài
Hương vân phiêu miểu khứ
Thánh giá tự thiên lai
Nhất lô tức đằng
Chư chân đỗng giám
Truyền hương hữu kệ
Thánh hiệu tuyên dương
Pháp mặc đấu đăng
Thất nguyên giáng cách
Cứu hộ chúng sinh
Tả phụ hữu bật
Thân hiện uy linh
Huyền trung đại thánh
Đài trung tam tinh
Ngũ lôi thần tướng
Lục giáp lục đinh
Khứ họa giáng ương
Tru trảm yêu tinh
Đấu quang nhất mặc
Chiếu nhân trường thọ
Tam hồn an kiện
Thất phách khang ninh
Đăng quang cao chiếu
Thân trạch quang minh
Đăng quang lãng chiếu
Hợp thất thanh bình
Thần đẳng quy mệnh
Dữ đạo hợp chân
Công xứng chức tiếp thánh ban:

Đông trù ti mệnh
Cửu linh cửu hoàng
Định phúc phủ quân
Hương trù diệu cúng thiên tôn
Cửu thiên vân trù
Giam trai sử giả
Đông phương giáp ất
Mộc đức táo quân
Nam phương bính đinh
Hỏa đức táo quân
Tây phương canh tân
Kim đức táo quân
Trung ương mậu kỷ
Thổ đức táo quân
Ngũ phương ngũ đức táo quân
Táo công táo mẫu
Táo tử táo tôn
Táo phủ quyến thuộc
Đại tiểu uy linh
Ti phúc ti lộc táo quân
Củ công kí quá táo quân
Thưởng thiện phạt ác táo quân
Giáng phúc bố đức táo quân
Khảo thiện thư lại
Lục ác phán quan
Bàn sài đồng tử
Vận thủy lãng quân
Tuyển trai bạn cúng
Hiệu chức thần viên
Tam giới thập phương
Nhất thỉnh chân tể
Tất trượng chân hương
Phổ thông cúng dưỡng

Tạm ly kim khuyết
Hạ giáng trù đình
Khiết bị tần phồn chi nghi
Phủ tứ hâm giám chi thành
Cụ hữu triệu táo điệp văn
Cung đối phu tuyên
Biểu bạch tuyên độc hoàn tất

Công khởi triệu thần tiểu tán
Kinh sư tại tiền
Giám viện bão táo quân bài vị cập đạo chúng tại hậu hồi đại trù phòng an thần cật tán ban

Táo vương tôn kinh

Thủy tán

Thanh tịnh chi thủy
Biến sái tam thiên
Ẩn ác tấu thiện lợi nhân thiên
Phúc thọ quảng tăng diên

Diệt tội tiêu trừng
Cấu uế đãng đình tiền
Triều lễ

Thanh tịnh biến sái đại thiên tôn

Ti mệnh hạ hồng trần
 Tân giáng huấn thế văn
Nhược nhân trì tụng giả
 Phúc thọ vĩnh khang ninh

Nhị thập tứ hướng hanh nhẫm táo
Nhất tọa hách hách nam phương
Nam phương bính đinh
Bính đinh phần chích phóng quang minh
Phóng quang minh
Uy chấn chú dung thần
Chú dung uy chấn lô trung hiện
Lô trung hiện
Xuất hiện xuất hỏa tinh
Hỏa tinh đoán luyện đỉnh túc hanh
Đỉnh túc hanh
Ngũ vị thành
 Giám sát thiện ác nan man tế
Nan man nan tế
Nan tế vô tư vô
Vô tư tấu thiên đình
Tấu thiên đình bất dung tình
Táo vương phủ quân huệ lâm dân
Huệ lâm dân Bảo khang ninh
 Triều lễ

Cửu thiên ti mệnh táo hoàng đại thiên tôn

Ti mệnh bảo cáo
Chí tâm quy mệnh lễ

Tôn hiệu cao hoàng lý đế vị
Chí tôn chi hiệu
Chức ti hỏa phủ
Bỉnh ti mệnh trọng chức chi quyền
Thống linh khí nhi quái phân bát phương
Bộ cấm tương nhi danh tiêu chư khúc
Cao mạc cao vu thông minh
Chính trực đại mạc đại vu trù nội
Phương ngung vạn đoan
Hệ ư cương duy
Sự tất do ư chưởng ác
Miện lưu cổn tích
Củng triều ngự tịch chi nghiêm
Kiếm bội y quan
Sâm liệt tiên ban chi chúng
Cát hung quan hệ
Họa phúc du ti
Đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ
Cửu thiên đông trấn vân trù
Thiển hỏa ti mệnh định phúc phủ quân
Canh sinh bảo mệnh thiên tôn
Chí tâm quy mệnh lễ

Hỏa đức trạch dân lại dĩ sinh
Thượng điều ẩm thực phụng song thân
Hạ chử ung thỉnh tư thọ mệnh
Đan thiên thế giới
Táo phủ chúng thần
Dục thù hộ hữu hữu vị năng
Phổ cụ hương đăng
Thân thốn kính kiền thành
Khẩn đảo hữu quá trừng
Ngã kim khể thủ tạ hồng ân
Nguyện bảo môn đình đa hỉ khánh
Đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ

Xích hoàng thượng phẩm
Tam khí hỏa quan
Đỗng dương đại đế
Nam đan kỉ thọ thiên tôn

Chí tâm triều lễ

Thánh thị đông trù táo quân
 Thuyết dữ đại chúng tri văn
Họa phúc duy nhân tự triệu
 Báo ứng như ảnh tùy hình

Thánh phụng ngọc đế sắc chỉ
 Mệnh thánh hạ giám phàm dân
Gia gia hộ hộ đô hữu
 Chân thị ti mệnh chi thần

Giám sát nhân gian thiện ác
 Nhất nhất lục tái phân minh
Mỗi nguyệt thượng thiên tiểu tấu
 Tịch để đại tấu thiên đình

Nhân năng thành tâm hướng thiện
 Phúc lộc trinh tường mãn môn
Thế giới nam nữ bất thiện
 Hướng táo nhất thỉnh độc thần

Đối bắc thế thóa cập nịch
 Đối bắc chú mạ lỏa trình
Khóa táo quát oa vô kị
 Sài thực hồng uế táo môn

Chỉ thuyết thần vô linh ứng
 Thùy tri hoạch tội phi khinh
Sinh tiền bệnh khổ đoạt toán
 Tử hậu trụy lạc thụ hình

Táo thần nhất kiến bất nhẫn
Khuyến nhĩ đại chúng truân truân
Đặc giáng bảo huấn bát chương
 Đệ nhất kính thiên phụng thần

Đệ nhị hiếu thân phụng tổ
 Đệ tam hòa mục lục thân
Đệ tứ kính tích ngũ cốc
Đệ ngũ thống tích sinh linh

Đệ lục giới thực ngưu khuyển
 Đệ thất kính tích tự văn
Đệ bát giáo huấn phụ nữ
Bát chương dụ giới ân cần

Nhược nhân tuân phụng thánh ngữ
Bệnh đồng khô mộc hồi xuân
Như hữu hủy báng uế độc
Thiên giáng tội nghiệt lâm thân

Bái tụng vĩnh tăng phúc thọ
 Tứ thời bát tiết an ninh
Nhất nhiệm triêu triêu yết tiên
Hà như cận bội pháp văn

Côn lôn hiển tương chủng hỏa lão mẫu
Thiên đế ti mệnh táo quân
Cửu thiên xuy mẫu nguyên quân
Bắc đẩu thất nguyên sử giả

Đông phương thanh đế giáp ất táo quân
Nam phương xích đế bính đinh táo quân
Tây phương bạch đế canh tân táo quân.

Bắc phương hắc đế nhâm quý táo quân
Trung ương hoàng đế mậu kỷ táo quân
Ngũ phương ngũ đế táo quân phu nhân

Thiên trù linh táo địa trù thần táo
Thiên đế kiều nam địa đế kiều nữ
Ngũ phương du dịch táo quân thần quân

Tả hữu tướng quân xuy đào thần nữ
Tiền hậu trị phù táo quân tiểu sử
Tiến hỏa thần mẫu du hỏa đồng tử

Thất thập nhị táo thị tùng quyến thuộc
Thiên thượng tam thập lục táo thần quân
Địa hạ nhị thập tứ táo thần quân

Bản âm cửu thiên ti mệnh hỏa hoàng phủ quân
Táo mẫu nguyên quân
 Uy linh hiển ứng đại thiên tôn

Táo vương nguyện triều lễ

Cửu thiên thượng phái ân luân táo vương phủ quân

Tấu thiện ti ác
Tường chung vũ mãn hồng quân táo vương phủ quân
 Úc úc phân phân

Nguyên vũ đường uy hách hách táo vương phủ quân

Giáng cát giáng tường
Kim khuyết nội tử vi cung táo vương phủ quân
 Từ bi hộ hữu

Tường tân tọa hưng quốc bình táo vương phủ quân

Vạn đức đạo cao
Thanh vi cung hoàng kim khuyết táo vương phủ quân
 Thượng đế liên mẫn

Hoa bảo tọa phóng quang minh táo vương phủ quân

Ti tra luật lữ
Phùng giáp tý ngộ canh thân táo vương phủ quân
 Trực tấu thiên tào

Lâm hối nhật sóc vọng kỳ táo vương phủ quân

Thượng thiên ti truyền
Phụng thượng đế kính táo quân táo vương phủ quân
 Phú quý vĩnh xương

Ngũ tự thần uy linh hách táo vương phủ quân

Diệt tội tiêu tai
Điệu lục hòa hanh ngũ vị táo vương phủ quân
Sám hối tu trì

Cửu thiên ti mệnh táo vương phủ quân
Tán

Uy linh hiển ứng táo vương quân
Trấn trạch chi thần đệ nhất tôn

Chính trực thông minh ti hỏa phủ
Hiệu xưng diễm tuệ phái ân luân

 luc_vi_than_tien.jpeg 

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 4.917
  • 132
  • 2.186
  • 123
  • 6.025.175
  • 845.327