Thần tiên Việt Nam

Nhị Thập Bát Tú Cát Hung_Đạo_Giáo Thần Tiên 越南道教

Nhị Thập Bát Tú Trực Nhật Cát Hung Ca

理论吉凶日篇   二十八宿值日吉凶歌

3069766096023603162.jpg 

 

1036109389289120598.jpg

 

Lý luận cát hung nhật thiên

角木蛟 邓禹

Giác mộc giao đặng vũ cát

角星造作主荣昌. 外进田财及女郎. 嫁取婚姻生贵子. 文人及第见君王. 惟有葬埋不可用. 三年之后主瘟癀. 起工修筑坟墓地. 堂前立见主人王. 亢金龙 吴汉

Giác tinh tạo tố chủ vinh xương. Ngoại tiến điền tài cập nữ lãng. Giá thủ hôn nhân sinh quý tử. Văn nhân cập đệ kiến quân vương. Duy hữu táng mai bất khả dụng. Tam niên chi hậu chủ ôn . Khởi công tu trúc phần mộ địa. Đường tiền lập kiến chủ nhân vương. Cang kim long ngô hán hung

亢星造作长房当. 十日之中主有殃. 田地消磨官失职. 投军定是虎狼伤. 嫁娶婚姻用此日. 儿孙新妇守空房. 埋葬若还逢此日. 当时灾祸主重丧. 氐土貉 贾复

Cang tinh tạo tác trưởng phòng đương. Thập nhật chi trung chủ hữu ương. Điền địa tiêu ma quan thất chức. Đầu quân định thị hổ lang thương. Giá thú hôn nhân dụng thử nhật. Nhi tôn tân phụ thủ khống phòng. Mai táng nhược hoàn phùng thử nhật. Đương thời tai họa thiển trọng táng. Đê thổ hạc cổ phục hung

氐星造作主灾凶. 费尽田园仓库空. 埋葬不可用此日. 悬绳吊颈祸重重. 若是婚姻离别散. 夜招浪子入房中. 行船必定遭沉没. 更生聋哑子孙穷. 房日免 耿弇

Đê tinh tạo tố chủ tai hung. Phí tận điền viên thương khố không. Mai táng bất khả dụng thử nhật. Huyền thằng điếu cảnh họa trọng trọng. Nhược thị hôn nhân ly biệt tán. Dạ chiêu lãng tử nhập phòng trung. Hành thuyền tất định tao trầm một. Canh sinh lung á tử tôn cùng. Phòng nhật miễn cảnh yểm cát

房星造作田园进. 血财牛马遍山冈. 更招外处田庄宅. 荣华富贵福寿康. 埋葬若然用此日. 高官进职拜君王. 嫁娶嫣娥归月殿. 三年抱子至朝堂. 心月狐 寇恂

Phòng tinh tạo tác điền viên tiến. Huyết tài ngưu mã biến sơn cương. Canh chiêu ngoại xứ điền trang trạch. Vinh hoa phú quý phúc thọ khang. Mai táng nhược nhiên dụng thử nhật. Cao quan tiến chức bái quân vương. Giá thú yên nga quy nguyệt điện. Tam niên bão tử chí triều đường. Tâm nguyệt hồ khấu tuân hung

心星造作大为凶. 更遭刑讼狱囚中. 传逆官非田宅退. 埋葬卒暴死相从. 婚姻若是逢此日. 子死儿亡泪满胸. 三年之内连遭祸. 事事教君设始终. 箕水豹 冯异

Tâm tinh tạo tác đại vi hung. Canh tao hình tụng ngục tù trung. Truyền nghịch quan phi điền trạch thối. Mai táng tốt bạo tử tướng tùng. Hôn nhân nhược thị phùng thử nhật. Tử tử nhân vong lệ mãn hung. Tam niên chi nội liên tao họa. Sự sự giáo quân thiết thủy chung. Cơ thủy báo bằng dị cát

箕星造作主高强. 岁岁年年大吉昌. 埋葬修坟大吉利. 田蚕牛马遍山冈. 开门放水招财谷. 箧满金银谷满仓. 福荫高官加禄位. 六亲丰禄足安康. 尾火虎 岑彭

Cơ tinh tạo tố chủ cao cường. Tuế tuế niên niên đại cát xương. Mai táng tu phần đại cát lợi. Điền tàm ngưu mã biến sơn cương. Khai môn phóng thủy chiêu tài cốc. Khiếp mãn kim ngân cốc mãn thương. Phúc ấm cao quan gia lộc vị. Lục thân phong lộc túc an khang. Vĩ hỏa hổ sầm bành cát

尾星造作得天恩. 富贵荣华福寿宁. 招财进宝置田地. 和合婚姻贵子孙. 埋葬若能依此日. 男清女正子孙兴. 开门放水招田地. 代代公侯远播名. 斗木獬 朱佑

Vĩ tinh tạo tác đắc thiên ân. Phú quý vinh hoa phúc thọ trữ. Chiêu tài tiến bảo trí điền địa. Hòa hợp hôn nhân quý tử tôn. Mai táng nhược năng y thử nhật. Nam thanh nữ chính tử tôn hưng. Khai môn phóng thủy chiêu điền địa. Đại đại công hầu viễn bá danh. Đẩu mộc giải chu hữu cát

斗星造作主招财. 文武官员位鼎台. 田宅钱财千万进. 坟莹修筑富贵来. 开门放水招牛马. 旺财男女主和谐. 遇此吉星来照护. 时受福庆永无灾. 牛金牛 祭遵

Đẩu tinh tạo tố chủ chiêu tài. Văn vũ quan viên vị đỉnh đài. Điền trạch tiền tài thiên vạn tiến. Phần oánh tu trúc phú quý lai. Khai môn phóng thủy chiêu ngưu mã. Vượng tài nam nữ chủ hòa hài. Ngộ thử cát tinh lai chiếu hộ. Thời thụ phúc khánh vĩnh vô tai. Ngưu kim ngưu tế tuân hung

牛星造作主灾危. 九横三灾不可推. 家宅不安人口退. 田蚕不利主人衰. 嫁娶婚姻皆自损. 金银财谷渐无之. 若是开门并放水. 牛猪羊马亦伤悲. 女土蝠 景丹

Ngưu tinh tạo tố chủ tai nguy. Cửu hoành tam tai bất khả thôi. Gia trạch bất an nhân khẩu thối. Điền tàm bất lợi chủ nhân suy. Giá thú hôn nhân giai tự tổn. Kim ngân tài cốc tiệm vô chi. Nhược thị khai môn tịnh phóng thủy. Ngưu trư dương mã diệc thương bi. Nữ thổ bức cảnh đan hung

女星造作损婆娘. 兄弟相嫌似虎狼. 埋葬生灾逢鬼怪. 颠邪疾病更瘟癀. 为事遭官财失散. 泻痢留连不可当: 开门放水逢此日. 全家散败主离乡. 虚日鼠 盖延

Nữ tinh tạo tác tổn bà nương. Huynh đệ tương hiềm tự hổ lang. Mai táng sinh tai phùng quỷ quái. Điên tà tật bệnh canh ôn . Vi sự tao quan tài thất tán. Tả lị lưu liên bất khả đương: Khai môn phóng thủy phùng thử nhật. Toàn gia tán bại thiển ly hương. Hư nhật thử cái diên hung

虚星造作生灾殃. 男女孤眠不一双. 内乱风声无礼节. 儿孙媳妇伴人床. 开门放水招灾祸. 虎咬蛇伤及卒亡. 三三五五连年病. 家破人亡不可当. 危月燕 坚镡

Hư tinh tạo tác sinh tai ương. Nam nữ cô miên bất nhất song. Nội loạn phong thanh vô lễ tiết. Nhi tôn tức phụ bạn nhân sàng. Khai môn phóng thủy chiêu tai họa. Hổ giảo xà thương cập tốt vong. Tam tam ngũ ngũ liên niên bệnh. Gia phá nhân vong bất khả đương. Nguy nguyệt yến kiên Hung

危星不可造高堂. 自吊遭刑见血光. 三岁孩儿遭水厄. 后生出外不还乡

Nguy tinh bất khả tạo cao đường. Tự điếu tao hình kiến huyết quang. Tam tuế hài nhi tao thủy ách. Hậu sinh xuất ngoại bất hoàn hương

埋葬若还逢此日. 周年百日卧高床. 开门放水遭刑杖.. 室星造作进田牛. 儿孙代代近五侯. 富贵荣华天上至.. 壁星造作进庄园. 丝蚕大熟福滔天. 奴婢自来人口进.. 奎星造作得祯祥. 家下荣和大吉昌. 若是埋葬阴卒死.. 娄星竖柱起门庭. 财旺家和事事兴. 外境钱财百日进.. 胃星造作事如何. 富贵荣华喜气多. 昴星造作进田牛. 埋葬官灾不得休. 重丧二日三人死.. 毕星造作主无光. 买得田园有粟

Mai táng nhược hoàn phùng thử nhật. Chu niên bách nhật ngọa cao sàng. Khai môn phóng thủy tao hình trượng.. Thất tinh tạo tác tiến điền ngưu. Nhi tôn đại đại cận ngũ hầu. Phú quý vinh hoa thiên thượng chí.. Bích tinh tạo tác tiến trang viên. Ti tàm đại thục phúc thao thiên. Nô tì tự lai nhân khẩu tiến.. Khuê tinh tạo tác đắc trinh tường. Gia hạ vinh hòa đại cát xương. Nhược thị mai táng âm tốt tử.. Lâu tinh thụ trụ khởi môn đình. Tài vượng gia hòa sự sự hưng. Ngoại cảnh tiền tài bách nhật tiến.. Vị tinh tạo tố sự như hà. Phú quý vinh hoa hỉ khí đa. Mão Tinh tạo tác tiến điền ngưu. Mai táng quan tai bất đắc hưu. Trọng táng nhị nhật tam nhân tử.. Tất tinh tạo tố chủ vô quang. Mãi đắc điền viên hữu túc

埋葬若还逢此日. 周年百日卧高床. 开门放水遭刑杖. 三年五载亦悲伤. 室火猪 耿纯

Mai táng nhược hoàn phùng thử nhật. Chu niên bách nhật ngọa cao sàng. Khai môn phóng thủy tao hình trượng. Tam niên ngũ tải diệc bi thương. Thất hỏa trư cảnh thuần cát

室星造作进田牛. 儿孙代代近五侯. 富贵荣华天上至. 寿如彭祖八千秋. 开门放水招财帛. 和合婚姻生贵儿. 埋葬若能依此日. 门庭兴旺福无休. 壁水貐 臧宫

Thất tinh tạo tác tiến điền ngưu. Nhi tôn đại đại cận ngũ hầu. Phú quý vinh hoa thiên thượng chí. Thọ như bành tổ bát thiên thu. Khai môn phóng thủy chiêu tài bạch. Hòa hợp hôn nhân sinh quý nhân. Mai táng nhược năng y thử nhật. Môn đình hưng vượng phúc vô hưu. Bích thủy Tang cung cát

壁星造作进庄园. 丝蚕大熟福滔天. 奴婢自来人口进. 开门放水出英贤. 埋葬招财官品进. 家中诸事乐滔然. 婚姻吉利生贵子. 早播名声着祖鞭. 奎木狼 马武

Bích tinh tạo tác tiến trang viên. Ti tàm đại thục phúc thao thiên. Nô tì tự lai nhân khẩu tiến. Khai môn phóng thủy xuất anh hiền. Mai táng chiêu tài quan phẩm tiến. Gia trung chư sự lạc thao nhiên. Hôn nhân cát lợi sinh quý tử. Tảo bá danh thanh trước tổ tiên. Khuê mộc lang mã vũ hung

奎星造作得祯祥. 家下荣和大吉昌. 若是埋葬阴卒死. 当年定主两三丧. 看看军令刑伤到. 重重官事上瘟癀. 开门放水招灾祸. 三年两次损儿郎. 娄金狗 刘隆

Khuê tinh tạo tác đắc trinh tường. Gia hạ vinh hòa đại cát xương. Nhược thị mai táng âm tốt tử. Đương niên định thiển lưỡng tam táng. Khán khán quân lệnh hình thương đáo. Trọng trọng quan sự thượng ôn . Khai môn phóng thủy chiêu tai họa. Tam niên lưỡng thứ tổn nhi lãng. Lâu kim cẩu lưu long cát

娄星竖柱起门庭. 财旺家和事事兴. 外境钱财百日进. 一家兄弟播声名. 婚姻进益生贵子. 玉帛金银箱满盈. 放水开门皆吉利. 男荣女贵寿康宁. 胃土雉 乌成

Lâu tinh thụ trụ khởi môn đình. Tài vượng gia hòa sự sự hưng. Ngoại cảnh tiền tài bách nhật tiến. Nhất gia huynh đệ bá thanh danh. Hôn nhân tiến ích sinh quý tử. Ngọc bạch kim ngân tương mãn doanh. Phóng thủy khai môn giai cát lợi. Nam vinh nữ quý thọ khang ninh. Vị thổ trĩ ô thành cát

胃星造作事如何. 富贵荣华喜气多. 埋葬进临官禄位. 三灾九祸不逢他. 婚姻遇此家富贵. 夫妇齐眉永保和. 从此门庭生吉庆. 儿孙代代拜金坡. 昴日鸡 王良

Vị tinh tạo tố sự như hà. Phú quý vinh hoa hỉ khí đa. Mai táng tiến lâm quan lộc vị. Tam tai cửu họa bất phùng tha. Hôn nhân ngộ thử gia phú quý. Phu phụ tề my vĩnh bảo hòa. Tùng thử môn đình sinh cát khánh. Nhi tôn đại đại bái kim pha. Mão nhật kê vương lương hung

昴星造作进田牛. 埋葬官灾不得休. 重丧二日三人死. 卖尽田园不得留. 开门放水招灾祸. 三岁孩儿白了头. 婚姻不可逢此日. 死别生离实可愁. 毕月乌 陈俊

Mão Tinh tạo tác tiến điền ngưu. Mai táng quan tai bất đắc hưu. Trọng táng nhị nhật tam nhân tử. Mại tận điền viên bất đắc lưu. Khai môn phóng thủy chiêu tai họa. Tam tuế hài nhi bạch liễu đầu. Hôn nhân bất khả phùng thử nhật. Tử biệt sinh ly thật khả sầu. Tất nguyệt ô trần tuấn cát

毕星造作主无光. 买得田园有粟钱. 埋葬此日添官职. 田蚕大熟来丰年. 开门放水多吉庆. 合家人口得安然. 婚姻若能逢此日. 生得孩儿福寿全. 觜火猴 傅俊

Tất tinh tạo tố chủ vô quang. Mãi đắc điền viên hữu túc tiễn. Mai táng thử nhật thiêm quan chức. Điền tàm đại thục lai phong niên. Khai môn phóng thủy đa cát khánh. Hợp gia nhân khẩu đắc an nhiên. Hôn nhân nhược năng phùng thử nhật. Sinh đắc hài nhi phúc thọ toàn. Chủy hỏa hầu phó tuấn hung

觜星造作有徒刑. 三年必定主伶仃. 埋葬卒死多由此. 取定寅年便杀人. 三丧不止皆由此. 一人药毒二人身. 家门田地皆退败. 仓库金银化作尘. 参水猿 杜茂

Chủy tinh tạo tác hữu đồ hình. Tam niên tất định thiển linh đinh. Mai táng tốt tử đa do thử. Thủ định dần niên tiện sát nhân. Tam táng bất chỉ giai do thử. Nhất nhân ước độc nhị nhân thân. Gia môn điền địa giai thối bại. Thương khố kim ngân hóa tác trần. Sâm thủy viên đỗ mậu cát

参星造作旺人家. 文星照耀大光华. 只因造作田财旺. 埋葬招疾丧黄沙. 开门放水加官职. 房房子孙见田加. 婚姻许定遭刑克. 男女朝开暮落花. 井木犴 姚期

Sâm tinh tạo tác vượng nhân gia. Văn tinh chiếu diệu đại quang hoa. Chỉ nhân tạo tác điền tài vượng. Mai táng chiêu tật táng hoàng sa. Khai môn phóng thủy gia quan chức. Phòng phòng tử tôn kiến điền gia. Hôn nhân hứa định tao hình khắc. Nam nữ triều khai mạc lạc hoa. Tỉnh mộc ngan diêu kỳ cát

井星造作旺蚕田. 金榜题名第一先. 埋葬须防惊卒死. 忽癫疯疾入黄泉. 开门放水招财帛. 牛马猪羊旺莫言. 寡妇田塘来入宅. 儿孙兴旺有余钱. 鬼井羊 王霸

Tỉnh tinh tạo tác vượng tàm điền. Kim bảng đề danh đệ nhất tiên. Mai táng tu phòng kinh tốt tử. Hốt điên phong tật nhập hoàng tuyền. Khai môn phóng thủy chiêu tài bạch. Ngưu mã trư dương vượng mạc ngôn. Quả phụ điền đường lai nhập trạch. Nhi tôn hưng vượng hữu dư tiền. Quỷ tỉnh dương vương bá hung

鬼星起造卒人亡. 堂前不见主人郎. 埋葬此日官禄至. 儿孙代代近君王. 开门放水须伤死. 嫁娶夫妻不久长. 修土筑墙伤产女. 手扶双女泪汪汪. 柳土獐 任光

Quỷ tinh khởi tạo tốt nhân vong. Đường tiền bất kiến chủ nhân lang. Mai táng thử nhật quan lộc chí. Nhi tôn đại đại cận quân vương. Khai môn phóng thủy tu thương tử. Giá thú phu thê bất cửu trường. Tu thổ trúc tường thương sản nữ. Thủ phù song nữ lệ uông uông. Liễu thổ chương nhậm quang hung

柳星造作主遭官. 昼夜偷闲不暂安. 埋葬瘟癀多疾病. 田园退尽守孤寒. 开门放水招聋瞎. 腰陀背曲似弓弯. 更有棒刑宜谨慎. 妇人随客走盘桓. 星日马 李忠

Liễu tinh tạo tố chủ tao quan. Trú dạ thâu nhàn bất tạm an. Mai táng ôn Đa tật bệnh. Điền viên thối tận thủ cô hàn. Khai môn phóng thủy chiêu lung hạt. Yêu đà bội khúc tự cung loan. Canh hữu bổng hình nghi cẩn thận. Phụ nhân tùy khách tẩu bàn hoàn. Tinh nhật mã lý trung hung

星宿日好造新房. 进职加官近帝王. 不可埋葬并放水. 凶星临位女人亡. 生离死别无心恋. 自要归休别嫁郎. 孔子九曲珠难度. 放水开沟天命伤. 张月鹿 万修

Tinh túc nhật hảo tạo tân phòng. Tiến chức gia quan cận đế vương. Bất khả mai táng tịnh phóng thủy. Hung tinh lâm vị nữ nhân vong. Sinh ly tử biệt vô tâm luyến. Tự yếu quy hưu biệt giá lang. Khổng Tử cửu khúc châu nan độ. Phóng thủy khai câu thiên mệnh thương. Trương nguyệt lộc vạn tu cát

16

张星日好造龙轩. 年年便见进庄园. 埋葬不久升官职. 代代为官进帝前. 开门放水招财帛. 婚姻和合福绵绵. 田蚕大利仓库满. 百般利意自安然. 翼火蛇 邳仝

Trương tinh nhật hảo tạo long hiên. Niên niên tiện kiến tiến trang viên. Mai táng bất cửu thăng quan chức. Đại đại vi quan tiến đế tiền. Khai môn phóng thủy chiêu tài bạch. Hôn nhân hòa hợp phúc miên miên. Điền tàm đại lợi thương khố mãn. Bách bàn lợi ý tự an nhiên. Dực hỏa xà bi đồng hung

翼星不利架高堂. 三年二载见瘟癀. 埋葬若还逢此日. 子孙必定走他乡. 婚姻此日不宜利. 归家定是不相当. 开门放水家须破. 少女贪花恋外郎. 轸水蚓 刘直

Dực tinh bất lợi giá cao đường. Tam niên nhị tải kiến ôn . Mai táng nhược hoàn phùng thử nhật. Tử tôn tất định tẩu tha hương. Hôn nhân thử nhật bất nghi lợi. Quy gia định thị bất tương đương. Khai môn phóng thủy gia tu phá. Thiếu nữ Sâm hoa luyến ngoại lang. Chẩn thủy dẫn lưu trực cát

轸星临水造龙宫. 代代为官受敕封. 富贵荣华增福寿. 库满仓盈自昌隆. 埋葬文星来照助. 宅合安宁不见凶. 更有为官沽帝宠. 婚姻龙子出龙宫. 理论吉凶日篇 二十八宿值日占四季风雨阴晴歌

Chẩn tinh lâm thủy tạo long cung. Đại đại vi quan thụ sắc phong. Phú quý vinh hoa tăng phúc thọ. Khố mãn thương doanh tự xương long. Mai táng văn tinh lai chiếu trợ. Trạch hợp an ninh bất kiến hung. Canh hữu vi quan cô đế sủng. Hôn nhân long tử xuất long cung. Lý luận cát hung nhật thiên Nhị Thập Bát Tú trực nhật chiếm tứ quý phong vũ âm tình ca

春季

Xuân quý

虚危室壁多风雨. 若遇奎星天色晴. 娄星乌风天冷冻. 昂毕温和天又明. 觜参井鬼天见日. 柳星张翼阴还晴. 轸角二星天少雨. 或起风雨傍岭行. 亢宿大风起砂石. 氐房心尾风雨声. 箕斗蒙蒙天少雨. 牛女微微作雨声. 夏季

Hư nguy thất bích đa phong vũ. Nhược ngộ khuê tinh thiên sắc tình. Lâu tinh ô phong thiên lãnh đống. Ngang tất ôn hòa thiên hựu minh. Chủy Sâm tỉnh quỷ thiên kiến nhật. Liễu tinh trương dực âm hoàn tình. Chẩn giác nhị tinh thiên thiểu vũ. Hoặc khởi phong vũ bàng lĩnh hành. Cang túc đại phong khởi sa thạch. Đê phòng tâm vĩ phong vũ thanh. Cơ đẩu mông mông thiên thiểu vũ. Ngưu nữ vi vi tác vũ thanh. Hạ quý

虚危室壁天半阴. 奎娄胃宿雨冥冥. 昂毕二星天有雨. 恣参二宿天又阴. 井鬼柳星晴或雨. 张星翼轸又晴明. 角亢二星太阳见. 氐房二宿大山风. 心尾依然宿作雨. 箕斗牛女遇天晴. 秋季

Hư nguy thất bích thiên bán âm. Khuê lâu vị túc vũ minh minh. Ngang tất nhị tinh thiên hữu vũ. Tứ Sâm nhị túc thiên hựu âm. Tỉnh quỷ liễu tinh tình hoặc vũ. Trương tinh dực chẩn hựu tình minh. Giác Cang nhị tinh thái dương kiến. Đê phòng nhị túc đại sơn phong. Tâm y nhiên túc tác vũ. Cơ Đẩu ngưu nữ ngộ thiên tình. Thu quý

虚危室壁震雷惊. 奎娄胃昴雨淋庭. 毕觜参井晴又雨. 鬼柳云开客便行. 星张翼轸天无雨. 角亢二星风雨声. 氐房心尾必有雨. 箕斗牛女雨蒙蒙. 冬季

Hư nguy thất bích chấn lôi kinh. Khuê lâu vị mão vũ lâm đình. Tất Chủy Sâm tỉnh tình hựu vũ. Quỷ liễu vân khai khách tiện hành. Tinh trương dực chẩn thiên vô vũ. Giác Cang nhị tinh phong vũ thanh. Đê phòng tâm vĩ tất hữu vũ. Cơ Đẩu ngưu nữ vũ mông mông. Đông quý

虚危室壁多风雨. 若遇奎星天色明. 娄胃雨声天冷冻. 昂毕之期天又晴. 觜参二宿半时晴. 井鬼二星天色黄. 莫道柳星云雾起. 天寒风雨有严霜. 张翼风雨又见日. 轸角夜雨日还晴. 亢宿大风起沙石. 氐房心尾风雨声. 箕斗二星天有雨. 牛女阴凝天又晴. 歌曰:

Hư nguy thất bích đa phong vũ. Nhược ngộ khuê tinh thiên sắc minh. Lâu vị vũ thanh thiên lãnh đống. Ngang tất chi kỳ thiên hựu tình. Chủy Sâm nhị túc bán thời tình. Tỉnh quỷ nhị tinh thiên sắc hoàng. Mạc đạo liễu tinh vân vụ khởi. Thiên hàn phong vũ hữu nghiêm sương. Trương dực phong vũ hựu kiến nhật. Chẩn giác dạ vũ nhật hoàn tình. Cang túc đại phong khởi sa thạch. Đê phòng tâm vĩ phong vũ thanh. Cơ đẩu nhị tinh thiên hữu vũ. Ngưu nữ âm ngưng thiên hựu tình. Ca viết:

占卜阴晴真妙诀. 仙贤秘密不虚名. 掌上轮星天上应. 定就乾坤阴与晴. 民俗吉凶日篇 猫眼定时辰歌诀

Chiêm bốc âm tình chân diệu quyết. Tiên hiền bí mật bất hư danh. Chưởng thượng sinh tinh thiên thượng ứng. Định tựu can khôn âm dữ tình. Dân tục cát hung nhật thiên miêu nhãn định thời thần ca quyết

子午卯酉一条线. 寅申巳亥圆如镜. 辰戌丑未枣核形. 十二时辰如决定. 民俗吉凶日篇 定寅时歌诀

Tử ngọ mão dậu nhất điều tuyến. Dần thân tị hợi viên như kính. Thần tuất sửu vị tảo hạch hình. Thập nhị thời thần như quyết định. Dân tục cát hung nhật thiên định dần thời ca quyết

正九五更二点彻. 二八五更四点歇. 三七平光是寅时. 四六日出寅无别. 五月日高三丈地. 十月十二四更二. 仲冬才到四更初. 便是寅时须记切. 民俗吉凶日篇 定太阳出没歌诀

Chính cửu ngũ canh nhị điểm triệt. Nhị bát ngũ canh tứ điểm hiết. Tam thất bình quang thị dần thời. Tứ lục nhật xuất dần vô biệt. Ngũ Nguyệt nhật cao tam trượng địa. Thập Nguyệt thập nhị tứ canh nhị. Trọng đông tài đáo tứ canh sơ. Tiện thị dần thời tu kí thiết. Dân tục cát hung nhật thiên định thái dương xuất một ca quyết

正九出乙入庚方. 二人出兔入鸡场. 三七发甲入辛地. 四六生寅入戌方. 民俗吉凶日篇 定太阴出没歌诀

Chính cửu xuất ất nhập canh phương. Nhị nhân xuất thỏ nhập kê trường. Tam thất phát giáp nhập tân địa. Tứ lục sinh dần nhập tuất phương. Dân tục cát hung nhật thiên định thái âm xuất một ca quyết

初三庚兮初八丁. 十八巽宫甘王艮. 十三干上月华临. 廿八坤兮五日轮. 民俗吉凶日篇 定太阴出时歌诀

Sơ tam canh hề sơ bát đinh. Thập bát tốn cung cam vương cấn. Thập tam can thượng nguyệt hoa lâm. Nhập bát khôn hề ngũ nhật luân. Dân tục cát hung nhật thiên định thái âm xuất thời ca quyết

三辰五巳八午升. 初十出未十三申. 十五酉时十八戌. 二十亥上记其神. 二十三日子时出. 二十六日丑时行. 二十八日寅上立. 三十加来卯上轮. 民俗吉凶日篇 定九星歌诀

Tam thần ngũ tị bát ngọ thăng. Sơ thập xuất vị thập tam thân. Thập ngũ dậu thời thập bát tuất. Nhị thập hợi thượng kí kì thần. Nhị thập tam nhật tử thời xuất. Nhị thập lục nhật sửu thời hành. Nhị thập bát nhật dần thượng lập. Tam thập gia lai mão thượng sinh. Dân tục cát hung nhật thiên định cửu tinh ca quyết

四孟甲子起妖星. 仲冬甲子惑星临. 季月禾刀为甲子. 刀星相配顺流行

Tứ mạnh giáp tý khởi yêu tinh. Trọng đông giáp tý hoặc tinh lâm. Quý nguyệt hòa đao vi giáp tý. Đao tinh tướng phối thuận lưu hành

 

3_100115104354_1.jpg

 

 

ac6eddc451da81cbf2a7b8785266d016082431c5.jpg


649644246265387049.jpg

 

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 4.917
  • 132
  • 2.186
  • 123
  • 6.025.175
  • 845.327